7. KILDER OG LITTERATUR 7.1. Udgravningsberetninger og ...

trm.dk

7. KILDER OG LITTERATUR 7.1. Udgravningsberetninger og ...

7. KILDER OG LITTERATUR

7.1. Udgravningsberetninger og musealt arkivmateriale

DKC = Det kulturhistoriske Centralregister på internetadressen: http://www.dkc.natmus.dk

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning Fredningsnr. F. 53-1109 (Løvel Bro).

– : F. 53-1538 (Eskjærtoft Voldsted).

– : F. 54-681 (Fjællebro).

– : F. 447-55 (Elsholm voldsted).

– : F. 1108-20 (Ågård Voldsted).

– : F. 1810-83 (Løvel Bro).

– : F. 1811-125 (Sjørring Kanal).

– : F. 2215-14 (Eskjærtoft Voldsted).

– : F. 2313-35 (Søbygård voldsted).

– : F. 4010-10 (Elsholm voldsted).

FUM Journalnr. 106/94 (Stisager 1).

HAM Journalnr. 1027 (Rønsdamvej i Bov).

– : Journalnr. 1901, Nørre Løgum Sogn, sb.nr. 110 (Løgumgårde).

– : Journalnr. 2393, Hostrup Sogn, sb.nr. 22 (Solvig Mølle).

– : Journalnr. 2755, Nordborg Sogn sb.nr. 117 (Stegsvig).

– : Journalnr. 3370, Nørre Løgum Sogn, sb.nr. 124 (Lobækken).

– : Journalnr. R. 4213/160, Notmark Sogn, sb.nr. 144 (Kropholm).

– : Vonsbæk Sogn sb.nr. 19 (”Dr. Margrethes Bro”).

HOM Journalnr. 236 (Glud).

– : Journalnr. 425 (Bredstenbro).

– : Journalnr. 689 (Dødeåen).

– : Journalnr. 741 (Glud /Marienlund).

– : Journalnr. 1137 (Bredstenbro).

– : Journalnr. 1436 (Stenvad Gårde).

KHM Journalnr. 11/65 (Fløjstrup).

– : Journalnr. 255/72 (Auning).

– : Journalnr. 271/72 = (A/0258, 0294) (Tordrup voldsted).

– : Journalnr. 231/78 (Kærbybro).

– : Journalnr. 03/83 (Tustrup).

– : Journalnr. 171/84 (Tustrup).

– : Journalnr. 0179 (Moeskjærgård).

NM 1 (Beretningsarkiv) Journalnr. 296/04 (Holtum Å).

– : (Beretningsarkiv) Journalnr. 121/50 (Byrsted).

– : (Beretningsarkiv) = VHM Journalnr. 10/1994 (Nielsminde).

– : (Sognebeskrivelsen) (Assenbæk Bro).

– : (Sognebeskrivelsen) (Emb).

– : (Topografisk arkiv) Journalnr. 343/44 (Nielsminde).

– : (Topografisk arkiv) Journalnr. 2169/77 (Kolborg).

– : Journalnr. 1744/76 (Valløby).

92


NM 2, Skjern Sogn, Middelsom Herred; Viborg Amt (Skjern Slot).

– : Journalnr. 479/05 (Vadested ved Løvel Bro).

– : Journalnr. 248/25 (Søgård Voldsted (Kliplev Sogn)).

– : Journalnr. 348/25 (Søgård Voldsted (Kliplev Sogn)).

– : Journalnr. 429/25 (Elsholm voldsted).

– : Journalnr. 446/55 (Søgård Voldsted (Kliplev Sogn)).

– : Journalnr. 1124/69 (Stangborg).

– : Journalnr. 1719/84 (Elsholm voldsted).

– : Inventarnr. D. 6047 (sværd fra vadested ved Løvel Bro).

NM, Forskningsafdelingen, Marinarkæologiske Undersøgelser (Marine journalsager (NMU)).

Journalnr. 695 (Stegsvig).

OxCal, C14 kalibringsprogram: http://www.rlaha.ox.au.uk.

RAS Journalnr. A. 203/00 (Eik, Sogndal i Norge).

RAS Journalnr. F. 54-409 (Sassersbro).

SBM Journalnr. 90/72 (Fuldbro Mølle, Nord).

– : Journalnr. 125 (Horndrup Holm).

– : Journalnr. 212 (Fuldbro Mølle, Syd).

– : Journalnr. 284 (Fuldbro Mølle, Nord).

SIM Journalnr. 350/1983 (Rodelund / Sønderskov).

– : Journalnr. 358/1983 (Hulpiberen / Tovstrup).

– : Journalnr. 83/1991 (Voervadsbro).

– : Journalnr. 55/1992 (Funder Å).

SKJ Journalnr. 319 (Amholm, Skjern Vad).

VSM Journalnr. 41 E (Viborg, vej til byen fra nord gennem Skt. Mogens port).

– : Journalnr. 358 E (Viborg, vej til byen fra nord gennem Skt. Mogens port).

ÅHM Journalnr. 794 (Egholm 1).

– : Journalnr. 1601 (Kongstedlund Kær).

– : Journalnr. 4215 (Ågård Voldsted).

7.2. Trykte kilder

Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui. Samling av Sweriges gamla Lager 1 (ved D. H. S. Collin

og D. C. J. Schlyter). Stockholm 1827.

Danske Helgeners Levned 1 (ved H. Olrik). 1968.

Danske Kirkelove fra reformationen til Christian V’s Danske Lov (1536-1683) 1 (ved H. Fr.

Rørdam). 1883.

Danske Magasin 2. 1746.

Danske Magasin 4. 1750.

DD = Diplomatarium Danicum 1.-4. rk. 1938ff.

Den Jyske Lov (ved P. Skautrup). 1941.

DGK = Danmarks gamle Købstadslovgivning 1-5 (ved E. Kroman). 1951-61.

DGL = Danmarks gamle Landskabslove med kirkelovene 1-8 (ved Johs. Brøndum-Nielsen et

al.). 1920-61.

DK = Danske Kancelliregistranter 1535-1550 (ved Kr. Erslev og W. Mollerup). 1881-1882.

93


DMR 3 = Danske Middelalderlige Regnskaber 3. Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511 (ved

H. B. Madsen & E. Porsmose). 1991.

DMR 3.1 = Danske Middelalderlige Regnskaber 3. rk. 1. bd. Roskildekirkens jordebøger og

regnskaber (ved C. A. Christensen). 1956.

DR = Danmarks Runeindskrifter (ved L. Jacobsen og E. Moltke). 1941-1942.

DRL indtil 1400 = Den danske Rigslovgivning indtil 1400 (ved E. Kroman). 1971.

DRL 1397-1513 = Den danske Rigslovgivning 1397-1514 (ved Aa. Andersen). 1989.

DRL 1513-1523 = Den danske Rigslovgivning 1513-1523 (ved Aa. Andersen). 1991.

Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (ved W. Christensen). 1904.

FFR = Kong Frederik den Førstes danske Registranter (udg. ved Kr. Erslev og W. Mollerup).

1879.

Huitfeldt, Arild: Danmarks Riges Krønike. Kong Hans’ Historie. 1599 genoptrykt i 1977.

KB = Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold. 1885 ff.

KD = Københavns Diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning

om Københavns ældre forhold før 1728 1 (red. O. Nielsen). 1872.

Kong Christian 2dens Forordninger og aabne Breve. Jylland angaaende, Nye samlinger til den

danske historie 1 (ved P.F. Suhm). 1792 s. 51-96.

Kroman, Erik og Stig Iuul: Danmarks gamle love i oversættelse 1-3. 1945-1948.

KVJ = Kong Valdemars Jordebog (ved S. Aakjær). 1926-1945.

Meddelelser om vognmændenes laug og foreninger i tidsrummet fra 1478-1901 (udg. af

Københavns vognmandsforening). 1901.

Missiver fra kongerne Christiern I.s og Hans’s tid 1-2 (ved W. Christensen). 1912-1914.

O. Nielsen: Ribe stifts beskrivelse 1638. Indberetninger fra stiftets præster til Dr. O. Worm,

Danske Samlinger 2. rk. 4. bd. 1874-1876 s. 38.

Nye Danske Magasin 1. 1794.

ODS = Ordbog over det danske sprog 1-28 (udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab).

1919-1956.

Paludan-Müller, Dr.: Grevens Feide skildret efter trykte og utrykte Kilder II. 1854.

Rasmussen, M. N. C. Kall: Dokumenter vedkommende Rigsråden Mourits Nielsen

(Gyldenstjerne) til Aagaard, Danske Magasin 3. rk. 3. bd. 1851 s. 251-296.

Repertorium diplomaticum Regni Danici mediævalis. Seria Secunda. Fortegnelse over

Danmarks Breve fra middelalderen med udtog af de hidtil utrykte. 2. rk. 4. bd. (ved W.

Christensen). 1932.

Samling af gamle danske love. Danske recesser og ordinantser af kongerne af den oldenborgske

stamme 4 (ved J. L. A. Kolderup-Rosenvinge). 1824.

Sakses Danesaga 2. Svenssønnernes, borgerkrigens, Absalons og Valdemars Tid (1076-1185)

(oversat af J. Olrik) 2. udg. 1925.

Saxo Grammaticus: Danmarks Krønike (oversat af Fr. Winkel Horn). 1994.

Swaningi, Joan: Christiernus II. Daniæ rex. Ex veteri protractus mscr: Ioan Swaningi speculum

Regis. Magni, crudelis, infelicis, exulis, exemplum cæteris. Frankfurt 1658.

Uddrag af Kristen Sørensen Testrups Rinds Herreds Krønike (ved O. Nielsen), Samlinger til

Jydsk Historie og Topografi. 1866-1867 s. 333-374.

94


7.3. Litteratur

Abitz, E. A.: Vejenes retsforhold. Særlig med henblik på landdistrikterne og købstædernes

forstadsområder. 1950.

Alkærsig, Søren: Vore folkevolde, med særligt hensyn til Trældiget, Fra Ribe Amt 1919-1922

(1922) s. 268-278.

– : Trældiget, Fra Ribe Amt 1933 s. 315-331.

– : En stensti i Vejen mose, Fra Ribe Amt 1939 s. 115-122.

Almgren, Bertil: Om Vagnåkarnas färder; Gotlandsk Arkiv 18. 1946 s. 87-95.

Andersen, Harald: Ringborgenes alder, Skalk 1984/2 s. 15.

Andersen, H. Hellmuth: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. 1998.

Andersen, H. Hellmuth, P. J. Crabb og H. J. Madsen: Århus Søndevold. En byarkæologisk

undersøgelse. 1971.

– : Danevirke. Jysk arkæologisk Selskabs skrifter 3. Århus 1976.

Andersen, Lis: Udgravningen under den gamle bakelitfabrik i Slotsgade, By, marsk og geest

11. 1999 s. 29-38.

Andersen, Peter Duun og Torben Egeberg: Arkæologiske spadestik i Skjern Å-dalen, FRAM

1999 s. 87-96.

Andersen, Peter Duun, Torben Egebeg og Mogens Schou Jørgensen.: Nyt fra Skjern Bro og

Vadested, FRAM 2000 s. 63-72.

Andersen, Steen Wullf: Æ vold, Skalk 1993/4 s. 9-13.

– : Margrethediget – på tværs, Arkæologi for alle. Medlemsblad for danske amatørarkæologer

2001/1 s. 38-39.

Andersen, Vald.: Foldingbro, Administration. Bygningshistorie. Vedligeholdelse. 1973.

Andrén, Anders: Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark. Malmø

1985.

Antikvariske studier 3. Udgravninger 1978. 1979 s. 231-237.

Antikvariske studier 4. Udgravninger 1979. 1980 s. 323-332.

Antikvariske studier 5. Udgravninger 1980. 1982 s. 266-278.

Arbman, Holger: Hauge-Dike. Les fouilles en 1951 et 1952, Meddelelser fron Lunds

Universitets Historiska Museum 1952-1953 (1953) s. 69-100.

Archaeological Formation Processes, Appendix 1-2 (red. K. Kristiansen). 1985 s. 229-263.

Arentoft, Eskil: Rideudstyr og ridning i Danmark gennem tiden ca. 1050-1400, især på

baggrund af analyser af jordfundne anlæg. Upubliceret Hovedfagsspeciale i

Middelalderarkæologi Aarhus Universitet 1986.

Arkæologi Leksikon. 1985.

Arkæologisk felthåndbog (udg. af Det Arkæologiske Nævn) 1980 ff.

Asschenfeldt Birkebæk, C.: Mossø-Klostrenes omstridte fiskegårde ved Vosgård, Århus Stifts

Årbog 56.1963 s. 41-58.

AUD = Arkæologiske udgravninger i Danmark 1984ff. (udg. af Det Arkæologiske Nævn).

1985ff.

Baran, Ludvík: Transport in Czechoslovakia as an Etnographical and Social Phenomenon, Land

Transport in Europe. Folkelivs studier 4 (red. A. Fenton et al.) 1973 s. 57-89.

95


Bech, Jens-Henrik: Arkæologiske beskæftigelsesarbejder i Vendsyssel 1978, Vendsyssel nu og

da 3. 1979 s. 26-33.

Becker-Christensen, Henrik: Hærvejen i Sønderjylland – et vejhistorisk studie. 1981.

– : Johannes Mejer og >>Rechte Herr Weg


la Cour, Vilhelm og Hans Stiesdal: Danske voldsteder. Fra Oldtid og Middelalder 1. Thisted

Amt. 1957.

– : Danske voldsteder. Fra Oldtid og Middelalder 2. Hjørring Amt. 1961.

Crumlin-Pedersen, Ole: ”Æ Lei” og ”Margrethes bro”, Nordslesvigske Museer. Årbog for

museerne i Sønderjyllands amt 2. 1975 s. 9-25.

Dagligliv i Danmarks middelalder – en arkæologisk kulturhistorie (red. E. Roesdahl). 1999.

Dahlerup, Troels: Ukritiske betragtninger over Christian II’s rigslovgivning, Middelalder,

metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen på 60-årsdagen den 17. oktober 1981.

1981 s. 261-278.

– : De fire stænder 1400-1500. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 6. 1989.

Dalsgaard, Kristian: Matrikelkortet fra 1844 anvendt til rekonstruktion af det udrænede

landskab, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1984 (1985) s. 282-302.

Daly, Aoife: Træer lyver ikke – Dendrokronologiske dateringer, Vejhistorie 2 (udgivet af Dansk

Vejhistorisk Selskab). 2001 s. 10.

Dansk søfarts historie 1. Indtil 1588. Fra Stammebåd til skib (red. J. Bill et al.). 1997.

Danske Slotte og Herregårde, ny samling 2 (red. A. G. Hassø). 1945.

Danske Slotte og Herregårde, ny samling 3 (red. A. G. Hassø). 1946.

Danske Slotte og Herregårde 14 (Aage Roussell red.). 2. udg. 1967.

Dehn, Torben: Forsvarsanlæg, Folkevolde, Bevar din arv. Danmarks fortidsminder 1937-1987

(red. I. Nielsen). 1987 s. 245-247.

Didriksen, J.: Kjærsgaard Voldsted, Østjysk Hjemstavn 14. 1950 s. 125-132.

Edgren, Torsten i: Crumlin-Pedersen, Ole, Mogens Schou Jørgensen og Torsten Edgren: Skib

og samfærdsel, Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200 (red. E. Roesdahl).

Uppsala 1993 s. 42-51.

Egeberg, Torben og Mogens Schou Jørgensen: Fra Lønborg og Skjern til Brosbøl ?, Vejhistorie

2 (udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab). 2001 s. 12-13.

Egeberg, Torben og Peter Duun Andersen: Skjern Bro og vejene mellem Skjern og Tarm,

Vejhistorie 2 (udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab). 2001 s. 11.

Enemark, Poul: Oksehandlens historie ca. 1300-1700, særtryk af Sortbroget kvæg – baggrund

og udvikling i Danmark (red. A. Petersen et al.). 1983 s. 9-87.

Engberg, Niels: Næsholms datering – dendrokronologisk eller numismatisk ? Brugerens

dilemma, hikuin 19. 1992 s. 75-82.

Eriksen, Palle og Lis Helles Olesen: Stednavne og bebyggelse. Vikingetiden; Mellem hav og

hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. (red. K. Dalsgaard et al.).

2000 s. 144-173.

Fansa, Mamoun: Moorarchäologie in Niedersachsen, Archäologische Mitteilungen aus

Nordwestdeutschland 15. 1992 s. 5-21.

Fenger, Ole: Kirker rejses alle vegne. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 4 (red. O.

Olsen). 1989.

Ficher, Christian: Hulpiberen, Skalk 1984/5 s. 3-9.

– : Vandmøller i arkæologisk betydning, Vandløb og kulturhistorie. Rapport fra et seminar

afholdt på Odense Universitet den 16.-17. januar 1990.1990 s. 35-48.

Friedel, Hans: Verzeichnis der Veröffentlicheungen von Hajo Hayen, Archäologische

Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 15. 1992 s. 191-200.

97


Fiedler, Uwe: Zur Datierung der Langwälle an der mittleren und unteren Donau,

Archäologisches Korrespondenzblatt 16. 1986 s. 457-465.

Fløe, Palle og O. Nielsen: Historiske efterretninger om Lønborg og Egvad Sogne. 1878.

Frandsen, Lene B.: Nybro - gamle bro – et vejanlæg fra tidlig vikingetid, Mark og montre 1999

s. 39-50.

Friis Johansen, K: Anmeldelse af Vilhelm la Cour: Sjællands ældste Bygder. 1927, Historisk

Tidsskrift 9. rk. 5. bd. 1927 s. 47-513.

Fuglesang, Signe Horn: The axehead from Mammen and the Mammen style, Mammen. Grav,

kunst og samfund i vikingetid (red. M. Iversen et al.). 1991 s. 83-106.

Galster, Georg: Fra Christopher af Bajerns hof, Nationalmuseets Arbejdsmark 1966 s. 51-60.

Garner, H. N.: Stage og damp. 1981.

Gregersen, H. V.: En nyopdaget vejspærring over Savsevejen, Sønderjysk Månedskrift 52. 1976

s. 8-15.

Gøthche, Morten : Båden fra Gislinge, Nationalmuseets Arbejdsmark 1995 s. 185-198.

Hagland, Jan Ragnar: Kulisteinen-endå ein gong, Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen

13. desember 1991 (red. G. Alhaug et al.). 1991 s. 157-165.

Hald, P. L.: Sjørring Volde, Årbog for Thisted Amt (udg. af Historisk Samfund for Thy og

Hanherred) 1921 (1919-1924) s. 287-294.

Hansen, Karl S.: Tarm By og nærmeste omegn; Hardsyssels Årbog 16. 1921 s. 38-86.

Hansen, Vagner og Helge Nielsen: Oldtidens veje og vadesteder, belyst ved nye undersøgelser

ved Stevns, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1977. (1979) s. 72-117.

Hauglid, Martinus A, Mogens Schou Jørgensen, Kaare Lund Rasmussen og Bent Aaby.:

Stenvejen på Træna, Årbok for Norsk vegmuseum (red. G. Paulsrud og H. Hallstein). 1998

s. 39-45.

Havemann, Kent: Dendrochronological Dating of a Water-mill Structure at Omgård, Western

Jutland, Acta Archaeologica 57. 1986 (1987) s. 205-210.

Hayen, Hajo: Zur Bautechnik und Typologie der vorgeschichtlichen, frügeschichtlichen und

mittelalterlichen hölzernen Moorwege und Moorstraßen, Oldenburger Jahrbuch 56/2.

1957 s. 83-189.

– : New light on the history of transport, Endeavour, New Series 11/4. 1987 s. 209-215.

– : Bau und Funktion der hölzernen Moorwege, Undersuchungen zu Handel und Verker der

vor- und frügeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa 5. Abhandlung der Akademie

der Wissenschaften Göttinen Nr. 180 (red. H. Jankuhn et al.) 1989 s. 11-82.

Hedager, Lotte og Kristian Kristiansen: Oldtid o. 4000 f.Kr.–1000 e.Kr., Det danske landbrugs

historie 1 4000 f.Kr.–1536 (red. C. Bjørn et al.). 1988 s. 11-203.

Heermann, Joachim og Karl-Uwe Heußner: Dendrochronologie, Archäologie und

Frühgeschichte vom 6. Bis 12. Jh. in den Gebieten zwischen Saale, Elbe und Oder,

Ausgrabungen und Funde 36. 1991 s. 255-290.

Hertz, Johs.: Skatte du samler, og borge du bygger, Skalk 1965/1 s. 3-7.

– : Borgen ved broen, Skalk 1967/1 s. 8-13.

– : The Excavation of Solvig, a Danish Crannog in Southern Jutland, Chateau Gaillard 6. 1973a

s. 83-95.

– : Further Excavations at Solvig, Chateau Gaillard 6. 1973b s. 96-105.

98


– : Vindebroer. Om danske, middelalderlige vindebroer på baggrund af nye fund ved Hald og

Sønderborg, Antikvariske studier 4. 1980 s. 161-178.

– : Danish Medieval Drawbridges, Chateau Gaillard 9-10. 1982 s. 419-423.

– : Træk af Trøjborgs bygningshistorie 1347-1854, hikuin 19. 1992 s. 153-178.

Hill, T– : as : Könige, Fürsten und Klöster. Studien zu den dänischen Kloster-gründungen des

12. Jahrhunderts. Kiel 1991.

Hoff, Annette: Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs - og

landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. 1997.

Hvass, Lone og Steen Hvass: Forhistorien indtil 1100, Vejles historie 1. Fra vadested til by –

indtil 1786 (red. L. Hvass et al.). 1997 s. 15-59.

Hyldgård, Inger Marie: Med udgangspunkt i en analyse af udgravningsresultaterne fra Halkær /

Hedegård (Ejdrup s., Ålborg amt) ønskes en vurdering af anlæggets alder, indretning,

funktion og forhold til samtidige borganlæg, samt en identifikation af dets navn.

Upubliceret speciale i Middelalderarkæologi Aarhus Universitet 1986.

– : Hedegård – et træbygget borganlæg fra 1300-tallet, hikuin 14. 1988 s. 253-260.

Hylleberg Eriksen, Orla: NNU rapport 21/2000. Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra

Boringholm voldsted Skanderborg amt (millennium udgave) (udg. af Nationalmuseets

Naturvidenskabelige Undersøgelser).

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: Broer – Recente fortidsminder, Antikvariske studier 2. 1978 s. 161-

176.

– : Veje og broer i renæssancen, hikuin 18. 1991 s. 133-148.

Ingvordsen, Jens: Asgarth og broder Martins kanal; bidrag til Øm klosters topografi; Århus

Stifts Årbøger 75. 1990-1991. (1991) s. 45-79.

Iversen, Mette: Slædetransport i jernalderens Gedsted ?, MIV. Museerne i Viborg Amt 9. 1979 s.

5-7.

– : På vej til kirke ?, MIV. Museerne i Viborg Amt 13. 1985 s. 56-65.

Iversen, Mette, Jytte Nielsen og Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Skindersbro – bro gennem 1000 år

og et mesterskud, Danmarks længste udgravning (red. Rigsantikvarens Arkæologiske

Sekretariat). 1987 s. 298-302.

Jacobsen, Bengt: Trelleborg In Scania. Late Iron Age Settelment, Late Viking Age Ring-fort

and High Medieval Town, hikuin 25. 1998 s. 15-22.

Jankuhn, Herbert: Die Wehranlagen der Wikingerzeit Zwischen Schlei und Treene. Neumünster

1937.

– : Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 1936. 8.udg. Neumünster 1986.

Jansson; Sven B. F.: Runinskrifter i Sverige. Uppsala 1977.

Jantzen, Connie: Det første Egholm. Forgængeren til Egholm Slot, hikuin 19. 1992a s. 131-152.

– : Timbered fortresses i Northern Jutland from 14th century, Chateau Gaillard 15. 1992b s.

205-215.

Jantzen, Connie og Jan Kock: Mosens fæstningsværker, Skalk 1988/1 s. 3-8.

Jaubert, Anne Nissen: Han byggede nye borge, Skalk 1987/3 s. 18-27.

Jensen, Frank: Fiskeri og fisk i Gudenåen før og nu (Naturhistorisk Museum Århus). 1985.

Jensen, Ib, Mogens Schou Jørgensen og Jens Tyge Møller: Eksempel. Gudenåen 1978-81,

Arkæologi og geofysiske sporingsmetoder. Working Papers 14, The National Museum of

Denmark 1984 s. 183-186.

99


Jensen, Jacob Harrekilde og Mogens Schou Jørgensen: Skjern Å – Naturgenopretning og

arkæologi, Vejhistorie 2 (udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab). 2001 s. 3-4.

Jensen, Jørgen: I begyndelsen. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1. 1988.

Jensen, Niels M. og Jens Sørensen: En ny brik til udforskningen af Nonnebakke anlægget i

Odense, Fynske Minder 1989 s. 77-84.

Johansen, Ulla: Boringholm. Upubliceret speciale i Middelalderarkæologi Aarhus Universitet

1997.

Junggreen Have, I. P.: Fjællebro over Kær Mølleå, Landskab 4 1988 s. 73-79.

Jørgensen, Bent: Stednavne og samfærdselshistorie. 1979.

Jørgensen, Mogens Schou: Veje af træ, Antikvariske studier tilegnet Knud Thorvildsen. 1977a s.

147-162.

– : Risby-vejene, Nationalmuseets Arbejdsmark 1977b s. 42-51.

– : Vad og broer langs Hærvejen, Antikvariske studier 2. 1978 s. 219-220.

– : En vikingetids bro og vejdæmning over Gudenåen, Antikvariske studier 3. 1979 s. 226-227.

– : De ældste broer, BYGD. Landskab og mennesker omkring Silkeborg 3. 1980 s. 6.

– : Broer, Vikingernes spor i det danske landskab (red. M. S. Jørgensen et al.). 1981 s. 34-35.

– : To jyske bronzealderveje – og en ny metode til arkæologisk opmåling, Nationalmuseets

Arbejdsmark 1982 s. 142-152.

– : Veje, hulveje, vadesteder m.m., Bevar din arv. Danmarks fortidsminder 1937-1987 (I.

Nielsen red.). 1987 s. 299-303.

– : Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel, Fra stamme til stat i Danmark 1 (red.

P. Mortensen og B. M. Rasmussen). 1988a s. 101-113.

– : Færdsel over stenalderfjorden. Om den ældste vej i Tibirke, Fortidsminder og kulturhistorie.

Antikvariske studier 9. 1988b s. 157-167.

– : Viking age Bridge building – a question of holes, NewsWARP 6. 1989 s. 20-21.

– : Vandløb som forhindring. Vadesteder og broer fra en arkæologisk synsvinkel, Vandløb og

kulturhistorie. Rapport fra et seminar afholdt på Odense Universitet den 16.-17. januar

1990. 1990 s. 75-92.

– : Geodar kortlægger forhistoriske vejanlæg, Dansk Vejtidskrift 1993/11 s. 15-17.

– : Oldtidens veje i Danmark. Braut 1 (red. J. Vellev). 1996 s. 37-62.

– : Vikingetidsbroen i Ravning Enge – nye undersøgelser, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997a

s. 74-87.

–: Brobyggere omkring år 1000. Foredrag på Norsk Vegmuseums seminar, Lofoten maj 1997,

Årbok for Norsk vegmuseum (red. H. Hallstein). 1997b s. 52-65.

– : Looking into the Landscape, Aarhus Geoscience 7. 1997c s. 157-166.

– : De tidlige veje – gennem landskabet og i landskabet, Transport og Landskab. Landskabs

økologiske skrifter 13. (udg. af Center for Landscape Reserach) 1999 s. 1-14.

Jørgensen, Mogens Schou og Jens Tyge Møller: Landskabet som historiens scene. Ravning

Enge i vikingetid og middelalder, Vejle Amts Årbog 1999 s. 67-82.

– : De tidligste veje i ådalen, Vejhistorie 2 (udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab). 2001 s. 5-7.

Jørgensen, Mogens Schou og Per Poulsen: Arkæologiske udgravninger omkring en

vejforlægning ved Halleby å, Antikvariske Studier 3. 1979 s. 224-225.

Jørgensen, Mogens Schou og Torben Egeberg: De tidligste danske vejbelægninger, Dansk

Vejtidskrift 2000/4 s. 34-36.

100


– : På tværs af Skjern Å-dalen, Nationalmuseets Arbejdsmark 2001 (i tryk).

Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred 1. 1906.

– : Vendsysselske Veje. Fra Middelalderen til ca. 1860. 1936.

Knudsen, Svend Aage: Skodborghus voldsted, Danmarks længste Udgravning (red.

Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat). 1987 s. 382-383.

– : Runestenen fra Malt sogn nu på museum, Mark og Montre 1991 s. 3-23.

Knudsen, Svend Aage og Per Ole Rindel: Trældiget – nye udgravninger, Mark og Montre 1994

s. 44-49.

Koch, Hanne Dahlerup: Middelalderens gader, KUML 2000 s. 239-305.

– : Gader i almindelighed – og Ribes i særdeleshed, By, marsk og geest 12. 2000 s. 47-59.

Jan Kock: Borg og vold. En guide til Middelalderens borge, voldsteder og deres efterklange i

Østjylland. 1999.

Kristensen, Evald Tang: Jyllands gamle Volde og Diger, Randers Dagblad og folketidende 23.

august 1893a s. 1-2.

– : Jyllands gamle Skanser og Lejrpladser 2, Randers Dagblad og folketidende 29. september

1893b s. 1-2.

Krongaard Kristensen, Hans: : Middelalderbyen Viborg. 1987.

– : Sandgravvold, hikuin 19. 1992 s. 55-74.

– : Hospitalsbygningen ved Øm Kloster. Arkæologiske undersøgelser af en stor senmiddelderlig

bygning og en nyfunden kanal, KUML 1999 s. 269-295.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 2. Bro, –bro. 1957 sp. 242-258, 255-

258.

– : 6. Gästning, Hestesko. 1961 sp. 1-19, 545-547.

– : 9. Kongevej. 1964 sp. 68-71.

– : 15. Seldon, Skatter. 1970 sp. 106-117, 413-441.

– : 16. Sporre. 1971 sp. 530-534.

– : 17. Stigbygel. 1972 sp. 176-180.

– : 18. Trillebør. 1974 sp. 631-634.

– : 19. Trækdyr, Vagn, Veg. 1975 sp. 8-13, 430-436, 617-627.

– : 20. Ægter. 1976 sp. 477-481.

Kunwald, Georg: En oldtidsvej ved Tibirke Bakker, Nationalmuseets Arbejdsmark 1946 s. 79-

87.

– : Tiden er kommet – men manden er ikke kommet!, Skalk 1957/3 s. 5-9.

– : Rane Jonsens borg, Skalk 1958/3 s. 3-6.

– : Broskovvejene, Nationalmuseets Arbejdsmark 1962 s. 149-167.

– : Oldtidsveje, Danske veje. Turistforeningen for Danmark. Årbog 1964. 1964 s. 7-18.

– : Veje fra oldtid og middelalder i Broskov, Braut 1 (red. J. Vellev). 1996a s. 13-36.

– : ”Danmarks Veje”. Et vejhistorisk lokomotiv der kom til at holde på et sidespor; Træk af den

vejhistoriske udvikling og vejforskningen indtil slutningen af Anden Verdenskrig. (utrykt

manuskript). 1996b.

Langdon, John: Horse Hauling: A Revolution in Vehicle Transport in Twelfth- and Thirteenth-

Century England ?, Past & Present 103. 1984 s. 37-66.

101


Larsen, Lars Agersnap: Bidrag til muldfjælsplovens form, funktion og datering, Anno Domini 4

(udg. af Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev Afd. for Middelalderarkæologi Aarhus

Universitet) 1998 s. 5-22.

Larsen, Lars Krants: Tømmer fra Tønder, Anno Domini 5 (udg. af Middelalder-arkæologisk

Nyhedsbrev Afd. for Middelalderarkæologi Aarhus Universitet) 1999a s. 5-20.

– : Slotsbanken i Tønder. Upubliceret speciale i Middelalderarkæologi Aarhus Universitet

1999b.

Lauritsen, Aage: Hedeby, Haddeby, Slesvig og Sli, Sønderjysk Månedsskrift 43. 1967 s. 363-

384, 401-420.

– : Borgen på Mågeøen, Sønderjysk Månedsskrift 47. 1971 s. 151, 188.

Lavi, Ain: Eesti vanadest sooteedest, Eesti Arheoloogia Ajakiri. Journal of Estonian

Archaeology 2. 1998 s. 65-93.

– : The trackway of Kata Heinassoo, Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological field

works in Estonia 1999 (2000) s. 35-38.

Lidegaard, Mads: Hærvejen i Viborg amt. 1975.

– : Hærvejen langs Gudenåen. 1976.

– : Hærvejen i Vejle amt. 1977.

– : Hærvejen over Kongeåen. 1979.

– : Hærvejen mod grænsen. 1980.

– : Hærvejen i Himmerland. 1983.

– : Ravvejen. 1988.

– : Hærvejen, fra Limfjorden til Danevirke – en turfører. 1992

Liebgott, Niels-Knud: Middelalderens våben. 1976.

– : Dansk middelalderarkæologi. 1989.

Liestøl, Aslak: Innskrifta på Eiksteinen, Stavanger Museum. Årbok 1972. (1973) s. 67-76.

Lund: Gamle vejbroer i Sønderjylland, Dansk Vejtidskrift 1929/4 s. 199-212.

Lundbye, J. T.: Vejenes Udviklingshistorie i Danmark, Fortid og Nutid 2. 1919 s. 129-143.

– : Danmarks Veje i Oldtid og Middelalder, Nordisk Kultur 16. 1934 s. 200-216.

Mac Gregor, Artur: Bone, Antler, Ivory and Horn. The Thechnology of Skeletal Materials since

the Roman Period. London 1985.

Madsen, Lennart S: Borge og voldsteder i middelalderen, Wall und Graben. Vold og Grav.

Kataloge der Museen in Schleswig-Holstein 21 1995-1997. (1997) s. 85-91.

Matthiessen, Hugo: Torv og hærstræde. Studier i Danmarks byer. 1922.

– : Middelalderlige byer. 1927a.

– : Hærvejen gennem Jylland. Introduktion til det jydske vejnets historie, Festskrift til Kristian

Erslev den 28. decbr. 1927. Fra danske historikere (red. P. Nørlund). 1927b s. 107-130.

– : Hvornhøj Stenvaes. Det brolagte stykke af Hærvejen over Urnehoved, Sønderjysk

Månedsskrift 1929-30 (1930a) s. 134-138.

– : Hærvejen. En tusindårig vej fra Viborg til Danevirke. 1930b.

– : Viborg-Veje. Studier og vandringer. 1933.

Michaelsen, Andreas: Den historiske Immervad bro, Stambladet 2/2. 1964 s. 25-34.

Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev 39. Oktober 1999 (udg. af Afd. for Middelalderarkæologi,

Århus Universitet). 1999 s. 5-20.

Mikkelsen, Poul og Lis Helles Olesen: Vendeldiget, KUML 1995-1996. (1996) s. 135-147.

102


Moltke, Erik: Indskriften fra Løvelbro, hikuin 1. 1974 s. 81-86.

– : Runerne i Danmark og deres oprindelse. 1976.

– : Det svenske Hedebyrige og Danmarks samling, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og

Historie 1985. (1986) s. 16-28.

Müller, Sophus: Vor Oldtid. 1897.

– : Nogle Studier over Oldtidens Bygd, By og Vej i jyske Egne, Frem 17. og 24. December.

1899.

– : Vei og Bygd i Sten- og Bronzealderen, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1904.

s. 1-64.

Møller, Elna: Hindsgavl Borgbanke, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1944 s. 39-48.

Møller, Jens Tyge: Klostermølle og Gudenåen. En beskrivelse af vandløbene ved Voer og

Vissing Klostre. Geoskrifter 21. 1984.

– : Vadestedet. Vad, vase, vejle, Festskrift til Olaf Olsen på 60-års dagen den 7. juni1988 (red.

Aa. Andersen et al.). 1988 s. 37-44.

– : Klostermølle og Gudenåen. En beskrivelse af vandløbene ved Voer og Vissing Klostre. 1994.

(Revideret utrykt manus).

– : Broen der blev væk, GeologiskNyt 1995/3 s. 10-12.

– : Vadesteder i Skjernåens delta – gamle vejforløb afsløres, GeologiskNyt 2000/1 s. 6-8.

Neumann, Hans: Die Befestigungsanlage Olgerdige und der jütische Heerweg, Studien zur

Sachsenforschung 1977 s. 296-305.

– : Olgerdiget – et bidrag til Danmarks tidligste historie. 1982.

Nomina rerum mediævalium. Nomenklatur på genstande fra nordisk middelalder. 15-17. udg.

Stockholm 1998.

Nielsen, A. Strange: Alfarvejen over Sjælland fra Vasemader bro til Ringsted, Aarbog for

Historisk samfund for Sorø Amt 1958 s. 17-43.

Nielsen, Anders Horsbøl: Udgravninger ved Vor Frue Kapel i Brestenbro; Årsskrift for

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening 2000 s. 68-71.

Nielsen, Charlotte Boje Hilligsø: Genstandsmaterialet fra Boringholm. Upubliceret specialele i

Middelalderarkæologi, Århus Universitet 1998.

Nielsen, Helge: Elverhøj-veje, Skalk 1972/2 s. 3-8.

Nielsen, Leif Chr.: Omgård – en vestjysk landsby fra vikingetid, Hardsyssels Årbog 1977 s. 59-

84.

– : Omgård. A Settlement from the Late Iron Age and the Viking Period in West Jutland, Acta

Archaeologica 50. 1980 s. 173-208.

– : Vestjyske gårde og landsbyer frea bronze- og jernalder, Nationmalmuseets Arbejdsmark

1982 s. 131-141.

– : Omgård. The Viking Age Water-mill Complex. A provisional report on the 1986

excavations, Acta Archaeologica 57. 1986. (1987) s. 177-204.

NNU rapport. 21/2000.

Nylen, Erik og Jan Peder Lamm: Bildstenar. 1978. 2. udg. Stockholm 1987.

Næss, Jenny-Rita: Runesteinen fra Eik i Sokndal, Stavanger Museum. Årbok 1972. (1973) s. 45-

66.

Nørgård, Bodil: Overgang og undergang. Om broen som symbol i folketroen, Folk og Kultur

1993 s. 18-42.

103


Nørlund, Poul: Trelleborg. Nordiske Fortidsminder 4 hæfte 1. 1948

Nørregaard Hansen, Svend: >>herfra til andre steder


Roesdahl, Else: Fyrkat. En jysk vikingeborg 2. Oldsagerne og gravpladsen, Nordiske

Fortidsminder 4. 1977.

– : Vognene og vikingerne, Skalk 1978/4 s. 9-14.

– : Danmarks vikingetid. 1980.

– : Vikingernes Aggersborg, Aggersborg gennem 1000 år (F. Nørgaard red.). 1986 s. 53-93.

– : The Danish Geometrical Viking Fortresses and their Context, Anglo-norman Studies 9.

Proceedings of the Battle Conference 1986 (red. R. Allen Brown). New Hampshire 1987 s.

209-226.

– : At bygge bro – om det ældste brobyggeri i Norden, Gulnares hus (red. A. Bistrup et al.).

1990 s. 23-28.

– : Vikingernes Verden. 1987. 6. udg. 1998.

Rostholm, Hans: Neolitiske skivehjul fra Kideris og Bjerregårde i Midtjylland, KUML 1977.

(1978) s. 185-222.

– : Et vejanlæg fra 1500-tallet ved Højris øst for Ikast, FRAM 1982 s.41-56.

Roussell, Aage: Middelalderborgen ved Halkær, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1946 s. 73-

79.

Sawyer, Peter: Da Danmark blev Danmark. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 3 (red.

O. Olsen). 1988.

Schietzel, Kurt: Die archäologische Befunde der Ausgrabung Haithabu 1963-1964, Berichte

über die Ausgrabungen in Haithabu. Berichte 1. 1969.

Schmidt; Volker: Lieps. Eine slawische Siedlungskammer am Südende des Tollensesees.

Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg

16. Berlin 1984.

Schovsbo, Per Ole: Vikingernes vogne, hikuin 10. 1984 s. 289-300.

– : Oldtidens vogne i Norden. 1987.

– : Sammenbrud, Skalk 1996/4 s. 16-17.

– : Vogn og Vej, Skalk 1999/6 s. 10-14.

Schuldt, E.: Burgen, Brücken und Strassen des frühen Mittelalters in Mecklenburg. Berlin 1975.

– : Burg und Siedlungen von Groß Raden. Sonderaussteillung 12. Schwerin 1978.

– : Groß Raden. Ein slawischer Tempelort des 9./10 Jahrhunderts in Mecklenburg. Schriften zur

Ur- und Frühgeschichte. 39. Berlin 1985.

– : Der Holzbau bei den nordwestslawischen Stämmen vom 8. bis 12. Jahrhundert. Berlin 1988.

Schultz, C. G:: Aggersborg. Vikingelejren ved Limfjorden, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark

1949 s. 91-108.

Smedstad, Ingrid: Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk Tid.

Varia 16. Oslo 1988.

Smidt, C. M.: Kapellet ved Brestenbro, Aarhus Stifts Årbog 12. 1919 s. 123-141.

– : Kalø, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1932 s. 67-77.

– : By- og Borgbro, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1937 s. 57-72.

– : Port og Faldgitter, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1939 s. 29-42.

– : Kalø. Borgen, borgøen, stedet, Historisk årbog fra Randers Amt 38. 1944 s. 5-35.

Smidt, C. M. og Isager Kr.: Øm Kloster, Cara Insula.(udg. af Historisk Samfund for Århus

Stift) 3. udg. 1968.

105


Spreckelsen, Povl von: Et mærkeligt middelalderligt vejanlæg i en mose ved Auning, Historisk

årbog fra Randers Amt 39. 1945 s. 58-62.

Stednavne ordbog.(ved B. Jørgensen). 2. udg. 1994.

Steenberg, Jan: Holbo Herreds Vej, Kultur og Folkeminder 11. 1959 s. 13-18.

Steiner, Børge Johannes: Oldtidsvejene i Nordsjælland. 1984.

Sterum, Niels T.: Tvende gange ”skudt” i grus – atter rejst som runesten, Historisk årbog fra

Randers Amt 76. 1982 s. 16-23.

Stiesdal, Hans: Kærsgård Voldsted, Århus Stifts Årbog 45. 1952 s. 5-22.

– : Kalø Slotsruin. Nationalmuseets blå bøger. 1967.

– : Voldsteder ved Varde. Beretning om en egnsundersøgelse, Mark og Montre 1981 s. 6-17.

Stoklund, Marie: Runesten, kronologi og samfundskonstruktion; Mammen. Grav, kunst og

samfund i vikingetid (red. M. Iversen et al.). 1991 s. 285-297.

– : Runestenen i Bjerring kirke, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 s. 57-63.

Stoklund, Marie og Erik Moltke: Runestenen ved Klejtrup sø, MIV. Museerne i Viborg Amt 8.

1978 s. 56-57.

Stuiver, M., P. J. Reimer, E. Bard, J. W. Beck, G. S. Burr, K. A. Hughen, B. Kromer, G.

McCormac, J. van der Plicht og M. Spurk: INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration,

24000-0 cal BP, Radiocarbon 40/3. 1998 s. 1041-1083.

Svensson, Bjørn: Fra hærvej til motorvej. En sønderjysk vejhistorie. 1984.

Sørensen, John Kousgård: Danske sø - og ånavne 6. 1987.

Tauber, Henrik: Danske Kulstof 14-dateringer af arkæologiske prøver II, Årbøger for Nordisk

Oldkyndighed og Historie 1966. (1967) s. 102-130.

Thuesen, Karen: Maltstenen. En runologisk undersøgelse af den sydjyske Maltindskrift. UJDSstudier

7. 1990.

Thygesen, Anker: Langvolde – landskabsspærringer i jernalderen, Wall und Graben. Vold og

Grav. Kataloge der Museen in Schleswig-Holstein 21. 1995-1997. (1997) s. 27-34.

Topsøe-Jensen, Torben: Fra middelalderens hjulspor til chaussébrolægning, Danske veje.

Turistforeningen for Danmark. Årbog 1964. 1964 s. 19-65.

– : Ad hjulspor og landeveje. 1966.

– : Vejenes udvikling i Frederiksborg Amt, Fra Frederiksborg Amt 1970. (1971) s. 5-58.

Trap, J. P. Danmark 1-6. 5. udg. 1961-1967.

Ullrich, Michael: Zur Bergung von Holzresten i Sukow, Teterow und Beren-Lübchin im Jahr

1990, Ausgrabungen und Funde 36. 1991 s. 290-293.

Ulriksen, Jens: Teorier og virkelighed i forbindelse med lokalisering af anløbspladser fra

germanertid og vikingetid i Danmark, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1990

s. 69-101.

– : Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.Kr. 1998.

Ulsig, Erik: Fjandhus, Vosborg og Tim i senmiddelalderen, Mellem hav og hede. Landskab og

bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. (red. K. Dalsgaard et al.). 2000 s. 234-239.

Varnild, Ib: Vadesteder og broer, Danske veje. Turistforeningen for Danmark. Årbog 1964 s.

65-78.

Vebæk, Leif Christen: Stagsevold. En Middeladerborg ved Vejle Fjord, Vejle Amts Årbog 1945

s. 78-93.

Vellev, Jens: Fem himmerlandske kvaderstensbroer, hikuin 1. 1974a s. 69-80.

106


– : Kong Eriks broer, Skalk 1974b/1 s. 3-8.

– : Borgvold – Viborgs borg, MIV. Museerne i Viborg Amt 13. 1985 s. 66-93.

– : Niels Bugges borge, Skalk 1993/4 s. 3-8.

– : Løvel bro. Kong Eriks stenbro, træbroer og arkæologi, Braut 1 (red. J. Vellev). 1996 s. 63-

86.

Vestergaard, Orla: Forkøb, landkøb og forprang i middelalderlig dansk handelslovgivning,

Middelalderstudier tilegnede Aksel E. Christensen på tresårsdagen 11. september 1966.

1966 s. 185-218.

Viborg Søndersø 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85. (red. J. Hjermind

et al.).1998.

Vogel, Volker: Archäologische Stadtkernforschung in Schleswig 1969-1982, Ausgrabungen in

Schleswig. Berichte und Studien 1. 1983 s. 9-54.

– : Schleswig im Mittelalter. Archäologie einer Stadt. Neumünster 1989.

Voldsteder i Danmark. En vejviser. Fyn og omkringliggende øer (red. R. A. Olsen.). 1992.

Voldsteder i Danmark. En vejviser. Sjælland og Lolland-Falster (red. C. Jantzen et al.). 1998.

Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland I (red. C. Jantzen et al.). 1999.

Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland II (red. C. Jantzen et al.). 1999.

Voss, Olfert: Bækkemonumentet – en skibssætning fra vikingetid, Fra Ribe Amt 14. 1959 s.

660-570.

Voss, Olfert og Mogens Ørsnes: Stednummerfortegnelse. Nationalmuseet 1961.

White Jr., Lynn: Medieval technology and social change. Oxford 1962.

Witt, Torben: Egerhjul og vogne, KUML 1969. (1970) s. 111-148.

Wiell, Stine: Holgerdiget hvad er det ?, Lægæst 1985 s. 36-38.

Wittendorff, Alex: Alvej og Kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det

16. og 17. århundrede. 1973.

– : Det danske vejnets historie, Dansk Vejtidsskrift 1983/3 s. 48-59.

Øllgaard, H.: Oldtidslevninger i Ølgod Sogn, Fra Ribe Amt 9/1. 1936 s. 1-10.

107

More magazines by this user
Similar magazines