Modeller for etablering af en ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ...

trm.dk

Modeller for etablering af en ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ...

MODELLER FOR ETABLERING AF EN

NY FJORDFORBINDELSE OVER

ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012

V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN


DISPOSITION

• Baggrund og om projektet

• Politiske aftaler og analyser

• Danske erfaringer med alternativ finansiering og

organisering

• Udfordringer og særlige problemstillinger

• Det videre arbejde

• Afslutning


TRAFIKALE UDFORDRINGER PÅ

VEJNETTET I HOVEDSTADSOMRÅDET


BAGGRUND OG PROJEKTET

• Vejdirektoratet har i henhold til trafikaftale fra

okt. 2006 gennemført en VVM-undersøgelse

af en Roskilde Fjord forbindelse

• I dag problemer med at afvikle trafikken

den nuværende forbindelse på Kronprins

Frederiks Bro og gennem Frederikssund

• Stor del af trafikken er højfrekvent lokaltrafik, hvor turformål

med pendling til/fra arbejde og indkøb dominerer

• Vejdirektoratet undersøgte 2 løsninger ved den nuværende

forbindelse og 4 løsninger til en ny sydlig fjordforbindelse syd

for Frederikssund


INDSTILLING

• Vejdirektoratet indstillede okt. 2010 på baggrund af VVM

og den offentlige høring en ny forbindelse udformet som en

højbro i en sydlig linjeføring (S1)

• Med S1 opnås tidsgevinster og aflastning af trafikken

den gamle broforbindelse

• 19.700 årsdøgntrafik på den nye forbindelse

• 13.000 årsdøgntrafik på den nuværende forbindelse

(omtrent en halvering af trafikken ift. uden en ny forbindelse)

• Samlede anlægsbudget for højbro 2 mia. kr. (2013-prisniveau)

• Intern forrentning 14,2 %


S1 - HØJBRO


INDLEDENDE OVERVEJELSER

OM BRUGERBETALING

• Bestod i VVM-undersøgelsen af en indledende beregning af

de trafikale konsekvenser m/u brugerbetaling på en ny sydlig

forbindelse

• Beregningerne indikerede at mange trafikanter med

brugerbetaling på den nye bro i stedet vælger at køre syd om

fjorden eller benytte den gamle, gratis broforbindelse

• 4.700 ture på en ny broforbindelse med brugerbetaling mod

19.700 ture på forbindelsen uden brugerbetaling

• Kun fuld brugerfinansiering, hvis betaling på begge broer

• Men forbehold for beregningerne, idet der var usikkerhed

om/begrænset erfaring med betalingsvilligheden i en

situation, hvor der er et alternativ uden brugerbetaling for

trafikanterne


SUPPLERENDE ANALYSER

• I henhold til aftale af 26. november 2010 blev besluttet

at S&B skulle udarbejde et beslutningsgrundlag for en

ny fjordforbindelse finansieret gennem brugerbetaling

• Se på potentialet omfattende både den gamle og nye

broforbindelse

• Afdække den faktiske betalingsvillighed

• Oplæg til tekniske og organisatoriske løsninger og vurdering

af brugerfinansieringsperspektiverne


RESULTATER AF BRUGERFINANSIERINGS-

ANALYSEN FRA NOVEMBER 2011

Betalingsvillighed og finansielle beregninger:

• Generelt relativ høj betalingsvillighed, så det inden for en

30-årig periode vil være muligt at brugerfinansiere en ny

forbindelse

• Forudsætter, at der opkræves betaling for såvel den nye

fjordforbindelse som Kronprins Frederiks Bro

• Følsomheds-vurderinger for projektøkonomien viser, at

renten og trafikvæksten er de mest usikre parametre ift.

tilbagebetalingstiden


DET VIDERE ARBEJDE

• Kommunen ønsker ikke brugerbetaling på den

eksisterende Kronprins Frederiks Bro

• Forligskredsen har igangsat supplerende analyse af

brugerfinansieringsmulighederne med brugerbetaling

alene på den nye broforbindelse


SITUATIONER MED EKSISTERENDE

ALT. FORBINDELSER

En central problemstilling kan være:

• Uden brugerbetaling på eksisterende forbindelse:

• Sivetrafik og omvejskørsel

• Ikke stor trafikal aflastning af eksisterende forbindelse

• Kan ikke fuldt ud brugerfinansieres – tilbagebetalingstiden

forlænges, da provenuet ikke bliver så stort

• Med brugerbetaling på eksisterende forbindelse:

• Ikke sivetrafik og omvejskørsel

• Stor trafikal aflastning af eksisterende forbindelse

• kan brugerfinansieres – tilbagebetalingstiden mindre end 30 år

som følge af et større provenu


AFSLUTNING

• Brugerbetaling skal ses i forhold til bl.a.

• Geografi (alternative ruter mv.)

• Trafikantgrundlag (hvor mange og hvilke ture)

• Takststrukturer

• Forskellige tiltag kan overvejes ift. sivetrafikproblemer og

trafikanters undgåelse af betaling

• Længere strækninger

• Parallelruter

• Trafikregulering på eksisterende ruter

• Basisbetaling

More magazines by this user
Similar magazines