Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

ekspropriationshjemmel, og fremtidig selv er anlægsmyndighed for projekter på deres jernbanenet.

Selvom Vejdirektoratet fremtidig ikke længere skal være myndighed for jernbaneoverkørslerne,

anbefales det, at både Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen deltager i udarbejdelsen af nye regler på

området. Begrundelsen herfor er, at reglerne på jernbaneoverkørselsområdet har en sådan sammenhæng

med de øvrige regler på både vej- og jernbaneområdet, at disse regler ikke kan ses isoleret.

I forbindelse med den fremtidige regeludstedelsesproces skal det således sikres, at henholdsvis

Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen samt andre relevante myndigheder og parter inddrages

i nødvendigt omfang i forbindelse med regeludstedelsen.

Ved trafikaftalen af 26. oktober 2006 var det en forudsætning, at der gennemføres en særskilt analyse

af overkørselsområdet frem til primo 2008 på baggrund af hvilken, der skal foretages en samlet

prioritering af området. Det foreslås, at det i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsoplægget

til brug for den samlede prioritering af jernbaneoverkørselsområdet overvejes, at arbejde

med beslutningsoplægget på en sådan måde, at det efterfølgende kan danne grundlag for en tilpasning

af de materielle minimumskrav til udformningen af jernbaneoverkørsler på statens jernbanenet.

Denne løsningsmodel bygger på en forudsætning om, at der kan opstilles nogle minimumsregler

i nogle kategorier, som varierer efter forskellige objektive forhold i jernbaneoverkørslerne.

Reglerne for minimumsniveauet for sikkerheden i jernbaneoverkørslerne forudsættes som udgangspunkt

at skulle være ens på stats- og privatbanerne. På privatbanerne foreslås det overvejet

ikke at fastlægge niveauet for de materielle regler på et niveau der ligger over det niveau, som er

forventes at være opnået ved udgangen af 2009, hvor arbejdet med forbedringen af sikkerheden i

jernbaneoverkørslerne på privatbanerne er forudsat afsluttet, dog således at der kan tages højde for

nye sikkerhedsfremmende foranstaltninger på området. Denne løsning forudsætter dog, at det er

muligt at kategorisere overkørslerne på privatbanerne efter nogle objektive kriterier, der stemmer

over ens med de gennemførte sikkerhedsforbedringer.

KAPITEL 3: Infrastrukturforvaltning på bane og vej

Dette afsnit omhandler infrastrukturforvaltningen på det øvrige jernbanenet og det øvrige vejnet

udenfor jernbaneoverkørslerne, idet det er fundet hensigtsmæssigt at have et sammenligningsgrundlag,

når det skal besluttes, hvordan infrastrukturforvaltningen i jernbaneoverkørslerne skal

tilrettelægges.

Infrastrukturforvaltningen dækker over anlæg, fornyelse, vedligeholdelse og drift af henholdsvis

jernbanenettet og vejnettet.

Gennemgangen i de efterfølgende afsnit er opdelt i forskellige relevante kategorier, dvs. statens

jernbanenet, privatbanerne, de offentlige veje og de private (fælles)veje.

Det skal bemærkes, at infrastrukturforvaltningen af sikkerhedsforanstaltningerne i jernbaneoverkørslerne

varetages af henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet, jf. gennemgangen i afsnit

4.1.2.

14

More magazines by this user
Similar magazines