Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Privatbanerne

Vejdirektoratet varetager driften og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne i overkørslerne

på privatbanerne.

I praksis er den tekniske opgave med drift og vedligeholdelse udliciteret til et privat firma, der har

den fornødne tekniske- og banefaglige kompetence.

Vejdirektoratet har en årlig bevilling på ca. 15,5 mio. kr. på Finansloven § 28.21.30.10. punkt 7,

til driften af sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje.

For overkørsler ejet af fremmede er det i praksis ejeren, der afholder alle udgifter.

Fordele

• Det er hensigtsmæssigt, at den samme myndighed/virksomhed varetager både anlæg, drift,

fornyelse og vedligeholdelse, idet der hermed ikke opstår tvist om foranstaltningerne skulle

have været vedligeholdt bedre, således at der ikke var behov for en udskiftning og lignende.

• At Banedanmark varetager drift og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger på statens

jernbanenet giver mulighed for at indarbejde procedurerne for den løbende opfølgning

i procedurerne for opfølgningen på det øvrige jernbanenet.

• Vejdirektoratets varetagelse af drift og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne på

privatbanerne giver mulighed for at opnå en ensartethed i vedligeholdelsen på tværs af

privatbanerne.

Ulemper

• Umiddelbart synes det ikke hensigtsmæssigt, at der er forskel på måden, som overkørslerne

på privatbanerne og statsbanerne administreres på.

• Det forhold, at Vejdirektoratet forestår drift, vedligeholdelse og anlæg af nye sikkerhedsforanstaltninger

i jernbaneoverkørslerne på privatbanerne, har gjort, at Trafikstyrelsen har

indarbejdet et forbehold i privatbanernes sikkerhedscertifikat.

4.1.2.2. Model 1, 2 og 3 – Anlæg og drift

Det har været foreslået at lade Vejdirektoratet forestå anlægs-, fornyelses-, drifts- og vedligeholdelsesopgaverne

på alle sikkerhedsforanstaltningerne i hele landet på baggrund af en samlet bevilling.

Løsningen vil have den fordel, at der kan ske en landsdækkende prioritering af indsatsen i

jernbaneoverkørsler. Løsningen må på den anden side set forventes at ville give problemer med

samtlige infrastrukturforvalteres sikkerhedscertifikater, og vil desuden indebære, at Vejdirektoratet

ikke samtidig kan være sikkerhedsmyndighed.

35