Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

• Der vil samtidig opstå en betydelig koordinationsopgave i forhold til de øvrige projekter

på jernbanesiden.

En løsning, hvor Vejdirektoratet varetager anlægs-, fornyelses-, drifts- og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne

i hele landet, vil i forhold til EU-retten enten betyde, at Trafikstyrelsen

skal føre tilsyn med Vejdirektoratet på området, eller at Vejdirektoratet både skal være sikkerhedsmyndighed

og jernbaneinfrastrukturforvalter af jernbaneoverkørslerne.

Den første løsning, hvor Trafikstyrelsen skal føre tilsyn med Vejdirektoratet vil være upraktisk,

fordi der er 3 infrastrukturforvaltere, en for vejen, en for jernbanestrækningen og en for overkørslen.

Den anden løsning, hvor Vejdirektoratet både skal være sikkerhedsmyndighed og jernbaneinfrastrukturforvalter

af jernbaneoverkørslerne, vil ikke være i overensstemmelse med EU-retten, da

sikkerhedsmyndigheden og jernbaneinfrastrukturforvalteren skal være uafhængige af hinanden.

Det fremgår af jernbanesikkerhedsdirektivet 2004/19/EF artikel 16, stk. 1, ”Hver medlemsstat opretter

en sikkerhedsmyndighed. Denne myndighed … er med hensyn til organisation, retlig struktur

og beslutningstagen uafhængig af alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, ansøgere

om sikkerhedscertifikater og ordregivere.”

Ved organiseringen af Trafikstyrelsen er der taget hensyn til dette krav, hvorimod bestemmelsen

ikke er overvejet i forhold til organiseringen af Vejdirektoratet.

Hvis Vejdirektoratet skal varetage anlægs-, fornyelses-, drifts- og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne

i jernbaneoverkørslerne, vil Vejdirektoratet i EU-sammenhæng være at anse for

at være infrastrukturforvalter.

Det fremgår nemlig af jernbanesikkerhedsdirektivet 2004/19/EF artikel 3, stk. 1, nr. b, at ”infrastrukturforvalter”

er, ”ethvert offentligt organ eller enhver virksomhed, der bl.a. anlægger og vedligeholder

jernbaneinfrastrukturen eller en del heraf, som defineret i artikel 3 i direktiv

91/440/EØF, hvilket også kan omfatte forvaltningen af infrastrukturkontrol og sikkerhedssystemer.

Infrastrukturforvalterens funktioner på et net eller en del af et net kan varetages af forskellige

organer eller virksomheder.”

I artikel 3 i direktiv 91/440/EØF 12 om udvikling af Fællesskabets jernbaner defineres ”jernbaneinfrastruktur”

som, ”alle elementerne i bilag I, del A, i Kommissionens forordning (EØF) nr.

2598/70 af 18. december 1970 vedrørende fastlæggelsen af indholdet af de forskellige poster i

bogføringsskemaerne i tillæg I til forordning (EØF) nr. 1108/70(1), ændret ved forordning (EØF)

nr. 2116/78(2), med undtagelse af sidste led, der i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv

affattes således: »Bygninger med tilknytning til infrastrukturen«.”

I forordning 70/2598/EØF bilag I, del A, defineres ”niveauoverkørsler med de til sikring af vejtrafikken

nødvendige anlæg” som en del af jernbaneinfrastrukturen.

12 Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner.

37

More magazines by this user
Similar magazines