Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

5.2. Infrastrukturforvaltning af jernbaneoverkørsler ude af niveau

5.2.1. Den nuværende model

Det fremgår af vejlovens § 84, ”Trafikministeren kan efter indhentet erklæring fra vedkommende

jernbanestyrelse og vejbestyrelse pålægge jernbanestyrelsen eller vejbestyrelsen at anlægge eller

udbygge viadukter til sikring af færdslen ved krydsninger mellem jernbane og vej. Udgifterne herved

afholdes af statskassen.

Stk. 2. For så vidt anlæg eller udbygning af en sådan viadukt måtte medføre fremtidige lettelser i

jernbanens årlige udgifter, afholder jernbanen dog et beløb, der svarer til den kapitaliserede

værdi af udgiftsbesparelsen og andre indvundne fordele. Såfremt enighed ikke opnås om beløbets

størrelse, fastsættes dette af ministeren.”

Ifølge 1974-cirkulæret kan Vejdirektoratet tage stilling til, hvem der skal betale for anlæg og udbygning

af viadukter. Det fremgår nemlig af 1974-cirkulæret, at ”Indstillingen skal forelægges

ministeriet (vejdirektoratet), der skal tage stilling til, om foranstaltningerne kan godkendes, jfr.

vejlovens §§ 84, stk. 1 [viadukter], og 85, stk. 2 15 [nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger].

Samtidig vil der blive taget stilling til, om foranstaltningerne skal finansieres af statskassen, jfr.

vejlovens §§ 84, stk. 2, og 86, stk. 2 16 , eller om de skal betales af vejbestyrelse, jernbane eller andre.”

Ifølge sin ordlyd indeholder vejlovens § 84 ikke regler om driften af viadukterne. Bestemmelsen

må således suppleres af den almindelige ordning på vej- og jernbaneområdet. Udfyldningsreglen

er herefter, at infrastrukturforvalteren varetager drift og vedligeholdelse af jernbanen og vejbestyrelsen

eller den vejansvarlige personkreds varetager drift og vedligeholdelse af vejen.

Statens jernbanenet

Statens bevilling til finansiering af anlæg af jernbaneoverkørsler ude af niveau administreres af

Banedanmark, der har en årlig bevilling hertil på ca. 32 mio. kr. på Finansloven § 28.63.02.78.

Bevillingen er en del af rådighedspuljen til øvrige infrastrukturinvesteringer. Bevillingen er til

nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional, og lokalbanerne, [dvs. statens

jernbanenet]. Det fremgår af Finansloven, at overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige

årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne.

Herudover kan både vejbestyrelserne og Banedanmark gennemføre større vej- eller baneprojekter,

som nødvendiggør etablering af jernbaneoverkørsler ude af niveau. I den forbindelse vil disse forbedringer

typisk indgå som en del af finansieringen af projektet.

På statens jernbanenet er det i praksis Trafikstyrelsen, der varetager den indledende planlægning

af større projekter og Banedanmark der udfører projekterne. Det er ikke ualmindeligt, at etablering

af jernbaneoverkørsler ude af niveau indgår i forbindelse med f.eks. opgraderingsprojekter.

Privatbanerne

På privatbanerne er det pt. i det væsentligste nedlæggelser af jernbaneoverkørsler eller fornyelse

eller opgradering af sikkerhedsforanstaltningerne der prioriteres. Hidtil har en årlige bevilling på

15 Bestemmelsen genfindes i en ny formulering i den nugældende § 86, stk. 1.

16 Bestemmelsen genfindes i en ny formulering i den nugældende § 86, stk. 4.

49

More magazines by this user
Similar magazines