Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

toratet og Trafikstyrelsen.

På baggrund af overkørselssynet udarbejdes en rapport. Det skal fremgå af rapporten,

hvem der har ansvaret for at udbedre eventuelle mangler. Uanset om myndigheden deltager

i overkørselssynet eller ej fremsendes rapporten til myndigheden, således at den har

mulighed for at reagere på eventuelle mangler.

Det bør overvejes, om der er behov for at opstille krav om, at Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet

gennemfører stikprøvekontrol for henholdsvis de bane- og vejvendte sikkerhedsforanstaltninger,

samt at der indføres skærpet tilsyn og flere stikprøvekontroller, hvis det viser sig, at der er problemer

med infrastrukturforvalterens varetagelse af opgaven.

Fordele

• Tilsynet med infrastrukturforvalterens varetagelse af opgaver på jernbaneoverkørselsområdet

tilnærmes det øvrige tilsyn med jernbaneinfrastrukturforvalterens øvrige opgavevaretagelse.

• Både den myndighed der besidder jernbanefaglig og den der besidder vejfaglig kompetence

inddrages i forbindelse med tilsynet.

Ulemper

• Der er behov for at inddrage både Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet i tilsynet.

7.3. Model 2 - Tilsyn

Er den model, hvor Trafikstyrelsen varetager tilsynet i jernbanebaneoverkørslerne.

Dette tilsyn vil mest hensigtsmæssigt kunne varetages på samme måde som Trafikstyrelsens øvrige

tilsyn, nemlig ved at infrastrukturforvalterne opstiller de nødvendige sikkerheds- og kontrolsystemer

og etablerer en forsvarlig og effektiv sikkerhedsorganisation, som omfatter sikkerheden i

jernbaneoverkørslerne. Hvorefter Trafikstyrelsens tilsyn baseres på disse systemer. Tilsynet er

således i vidt omfang lagt an på infrastrukturforvalterens egenkontrol.

Ved fastlæggelsen af niveauet for infrastrukturforvalterens egenkontrol bør der lægges vægt på,

• at infrastrukturforvalteren løbende skal gennemføre kontrol med jernbaneoverkørslernes

tilstand, herunder bl.a. en løbende fysisk kontrol af forholdene i jernbaneoverkørslerne og

en systematisk overvågning af og opfølgning på fejl.

• at der periodisk, f.eks. hvert 2. eller hvert 4. år gennemføres samlede gennemgange af

jernbaneoverkørslernes udformning og tilstand med henblik på at vurdere om udviklingen

har medført behov for yderligere tiltag.

I disse periodiske overkørselssyn bør infrastrukturforvalterne så vidt muligt inddrage vejbestyrelsen/vejmyndigheden,

politiet mv. samt eventuelt andre relevante myndigheder

som f.eks. Trafikstyrelsen.

På baggrund af overkørselssynet udarbejdes en rapport. Det skal fremgå af rapporten,

hvem der har ansvaret for at udbedre eventuelle mangler. Uanset om myndigheden delta-

56

More magazines by this user
Similar magazines