Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

KAPITEL 1: Indledning

1.1. Forord

Jernbaneoverkørsler udgør et risikomoment for trafiksikkerheden set både fra en vej- og jernbanesynsvinkel.

Hvis der opstår sikkerhedsproblemer ved skæringer mellem jernbane og vej, udgør det

således et problem for brugere, aktører og myndigheder på både vej- og jernbanesiden. Samtidig

er de sikkerhedsforanstaltninger, der etableres ved skæringer mellem jernbane og vej, i mange

tilfælde integreret i hinanden og forudsætter hinanden. På den baggrund er det fundet mest hensigtsmæssigt

at se på organiseringen af overkørselsområdet samlet og ikke kun fra enten et vejeller

et jernbaneperspektiv.

Det skal for en god ordens skyld præciseres, at der i praksis skelnes mellem ”sikrede” og ”ikkesikrede”

jernbaneoverkørsler. En jernbaneoverkørsel benævnes sikret, når der både er lyssignaler

mod vejtrafik (blinklys eventuelt suppleret med bomme) og lyssignaler mod tog. Vejtrafikken advares

ved skiltning om en kommende jernbaneoverkørsel og ved igangsat blinklys om, at standsning

foran overkørslen skal ske. Lokomotivføreren for et tog på vej mod en overkørsel får en

melding om overkørslens tilstand, og om jernbaneoverkørslen er fri til gennemkørsel. En sikret

jernbaneoverkørsel virker således på samme måde som et almindeligt lyskryds – der gives kun

tilladelse til passage af krydset for en vej/køreretning ad gangen. En overkørsel benævnes ikke

sikret, når der kun er varsling med skiltning mod trafikken på vejen.

Ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne i jernbaneoverkørsler blev i 1930 1 henlagt til vejområdet.

En væsentlig begrundelse for dette valg var, at forbedringerne skulle finansieres af motorafgifterne.

Det skal dog bemærkes, at bestemmelsen dengang også omfattede farlige vejsving og

vejkryds, dvs. skæringer mellem to veje.

I 1996 blev Jernbanetilsynet oprettet, idet det blev vurderet at være hensigtsmæssigt at få oprettet

et selvstændigt og uafhængigt organ til at varetage sikkerhedstilsynsopgaverne på jernbaneområdet

i Danmark. Opgaverne som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet blev i 2004 henlagt til

Trafikstyrelsen for jernbane og færger (Trafikstyrelsen), med undtagelse af opgaven vedrørende

uheldsundersøgelser, der blev placeret i Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbaner (Havarikommissionen).

Udover den udvikling der skete med ansvarsfordelingen mellem myndighederne i Danmark ved

oprettelsen af Jernbanetilsynet, er der gennemført en betydelig regulering af jernbaneområdet i

EU.

Der er således sket nogle betydningsfulde ændringer på jernbaneområdet siden ansvaret for overkørselsområdet

blev henlagt til vejområdet i 30’erne. På den baggrund er der fundet behov for at

vurdere, om der er en mere hensigtsmæssig måde at organisere jernbaneoverkørselsområdet på.

1 Lov nr. 28 af 1. februar 1930 om sikring af færdslen ved vejkrydsninger samt krydsninger mellem veje og jernbaner m.v.

6

More magazines by this user
Similar magazines