Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

a. jernbaneanlæg og letbaneanlæg, herunder anlæg til sikring og regulering af færdslen ved

krydsninger mellem veje og jernbaner eller veje og letbaner,


Stk. 2. Ekspropriation i henhold til bestemmelsen i stk. 1 kan ske til nyanlæg, til udvidelse og ændring

af bestående anlæg, til sikring af sådanne anlægs fortsatte beståen, til nødvendige supplerende

foranstaltninger, til fyldtagning samt af hensyn til udnyttelse, betjening, sikring, synlighed

og drift på hensigtsmæssig måde af nævnte anlæg, herunder f.eks. til etablering af fornødne adgangsveje,

fyrlinjer, oplagspladser, garager, værksteder, tjenesteboliger, administrationsbygninger,

signaler og sikringsanlæg.”

8.1.3. Behov for ændringer

Det kan ikke anbefales at ændre på ekspropriationssystemet for så vidt angår overkørselsområdet.

Det er mest hensigtsmæssigt, at ekspropriationer i forbindelse med sikringen af jernbaneoverkørsler

følger de samme systemer, som øvrige ekspropriationer. Ekspropriationssystemet sikrer en

uvildig behandling af borgerne i forbindelse med indgreb i deres rettigheder, og der skal således

vægtige argumenter til at fratage borgerne denne uvildige behandling.

Privatbanerne har ikke hidtil haft en udtrykkelig ekspropriationshjemmel. Det foreslås, at privatbanerne

gives en udtrykkelig ekspropriationshjemmel, og fremadrettet selv er anlægsmyndighed

for projekter på deres jernbanenet. Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for, at Vejdirektoratet

skal inddrages i projekterne – med mindre det vedrører en statsvej – idet den nødvendige

kontrol af projektet foretages af ekspropriationskommissionen. I den forbindelse er det vigitg, at

de lokale vejmyndigeheder inddrages i projektet. Det kan desuden overvejes, hvorvidt der er behov

for, at Vejdirektoratet som sektormyndighed for vejene kan deltage i ekspropriationsforretningerne

ved nedlæggelse af overkørslerne, såfremt de lokale vejmyndigheder måtte ønske dette.

8.2. Midlertidige lukninger

Midlertidige lukninger af jernbaneoverkørsler bør ikke kunne anvendes til at omgå reglerne om at

lukninger skal ske via ekspropriationssystemet.

Hvis en midlertidig lukning af en jernbaneoverkørsel ikke er en direkte følge af igangværende vejeller

sporarbejder, bør der således fastsættes en tidsfrist på f.eks. 1 måned indenfor hvilken anlægsmyndigheden

skal indlede en ekspropriationssag. Det må overvejes, om der skal være mulighed

for en længere tidsfrist, hvis trafiktallene på vejen er meget lave, eventuelt efter godkendelse

fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer.

Samtidig bør der fastsættes regler om, at midlertidige lukninger er udelukket f.eks. hvis den eneste

adgangsvej til en ejendom herved afskæres, eller hvis det drejer sig om særligt centrale jernbaneoverkørsler,

med mindre der er tale om et igangværende vej- eller sporarbejde.

KAPITEL 9: Regeludstedelse

I dette kapitel behandles muligheden for at fastsætte generelle regler i bekendtgørelser og cirkulærer

af relevans for udformningen af jernbaneoverkørslerne.

61

More magazines by this user
Similar magazines