Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Herudover kan transport- og energiministeren i medfør af jernbanelovens § 8a ”fastsætte regler

og normer for anlæg, vedligeholdelse, drift og nedlæggelse af jernbaneinfrastruktur, herunder for

infrastrukturens forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for sådanne for hold, som i

øvrigt er af betydning for jernbaneinfrastrukturens ensartethed og sikkerhed”.

Det fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 124 af 27. februar 2001, at det f.eks. kan være krav

til infrastrukturen, herunder spor-, sikrings-, signal-, togstop-, radio- og køreledningsanlæg samt

trafikregler.

Ministerens beføjelser i jernbanelovens § 8a, er med undtagelse af adgangen til at fastsætte regler

for nedlæggelse af jernbaneinfrastruktur henlagt til Trafikstyrelsen, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelse

nr. 779 af 19. juni 2006 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser.

Det fremgår af vejlovens § 104a, stk. 1, ”Stk. 1. Trafikministeren kan fastsætte regler for anlæg

og benyttelse af spor (godsspor, mergelspor, teglværksspor, roespor mv) på eller over vej.” og

”Stk. 3. Trafikministeren kan bestemme, at de regler, der fastsættes efter stk. 1, også skal være

gældende helt eller delvis for allerede bestående sporanlæg.”

Både på vej og banesiden er der udstedt regler, der kan have større eller mindre betydning for den

konkrete udformning af sikkerhedsforanstaltninger i overkørselsanlæg. For sikkerhedsforanstaltningerne

i jernbaneoverkørslerne er vejlovens § 85 dog den helt centrale bestemmelse.

I forbindelse med den fremtidige regeludstedelsesproces skal det sikres, at henholdsvis Vejdirektoratet

og Trafikstyrelsen samt andre relevante myndigheder og parter inddrages i nødvendigt omfang

i forbindelse med regeludstedelsen.

Uanset hvilken model der vælges for den fremtidige organisering af jernbaneoverkørselsområdet,

så bør både Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen deltage i udarbejdelsen af nye regler på overkørselsområdet,

i det omfang de nye regler ligger på grænsen mellem de to myndigheds område. Det

skal dog klart fremgå, om det er Trafikstyrelsen eller Vejdirektoratet, der har regeludstedelseskompetencen

og skal inddrage den anden myndighed i regeludstedelsen, f.eks. via en høring. Begrundelsen

for inddragelsen af den anden myndighed i regeludstedelsen er, at reglerne på jernbaneoverkørselsområdet

har en sådan sammenhæng med de øvrige regler på både vej- og jernbaneområdet,

at disse regler ikke kan ses isoleret.

Det er vigtigt med samarbejde mellem de regeludstedende myndigheder for at kunne sikre konsistens

mellem reglerne. Det er samtidig vigtigt, at der ikke opstår overlap mellem reglerne og det

er således bedre at henvise f.eks. fra en bestemt bestemmelse i reglerne på jernbaneområdet til en

bestemt regel på vejområdet, end at gentage reglen. Det bør også sikres, at den regeludstedende

myndighed er opmærksom på i hvilket omfang tilsvarende forhold er reguleret i andre regelsæt.

KAPITEL 10: Konklusion og anbefalinger til det videre arbejde

10.1. Konklusion

I rapporten er behandlet 3 forskellige modeller for, hvordan myndighedsopgaverne på området

kan organiseres i fremtiden. Den første model er en ”blandet” model, hvor myndighedsopgaverne

deles mellem Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Model 2 er en model, hvor myndighedsopgaver-

63

More magazines by this user
Similar magazines