Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Bilag 3: Kommissorium

Notat

Departementet

Dato 11. oktober 2006

J. nr. 518-12

Banekontoret

Bettina Elisa Rolskov-Eriksen

Telefon 33 92 79 80

bro@trm.dk

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende jernbaneoverkørsler

Indledning

Reguleringen af myndighedsopgaverne og ansvaret for sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler

har i gennem en årrække givet anledning til usikkerhed med hensyn til både kompetence

og ansvarsfordelingen, men også for så vidt angår hvilke krav, der kan stilles til udformningen

af sikkerhedsforanstaltningerne.

Uklarhederne i reguleringen på området skyldes i et vist omfang, at området reguleres både i vejlovgivningen

og i jernbanelovgivningen. Som følge heraf varetager både Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen

og Havarikommissionen myndighedsopgaver på området. Særligt snitfladen mellem

Vejdirektoratets og Trafikstyrelsens ansvarsområder har givet anledning til usikkerhed.

En sådan usikker retstilstand giver anledning til frustration både hos de involverede myndigheder

og hos andre aktører på jernbane- og vejområdet. Samtidig giver en kompetencefordeling, hvor

flere myndigheder varetager beslægtede opgaver en øget risiko for ressourcespild.

Der er således behov for en grundig gennemgang af organiseringen af området, samt en fremadrettet

analyse af, hvordan området fremover bør organiseres.

Baggrund

Begrebet ”jernbaneoverkørsler”, omfatter krydsninger mellem jernbaner og veje. Der er mange

aktører på området, bl.a. vejbestyrelserne (Vejdirektoratet, amterne eller kommunerne), privatbanerne,

Banedanmark, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet.

Reguleringen af jernbaneoverkørsler er, som nævnt, ikke samlet på et sted, men fremgår af en

række love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger inden for både jernbane- og vejområdet.

På vejområdet har vejbestyrelserne således en almindelig kompetence over deres veje, herunder

til at holde dem i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Tilsvarende har jernbaneinfrastrukturforvalteren

(Banedanmark eller privatbanen) en kompetence i forhold til jernbanernes

udformning og standard. Desuden fremgår det af lov om offentlige veje kapitel 7, at transport- og

energiministeren bl.a. har hjemmel til at godkende eller etablere sikkerhedsforanstaltninger ved

72

More magazines by this user
Similar magazines