Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

1985-cirkulæret

Cirkulære nr. 132 af 06/12/1985 om lov om offentlige veje (til samtlige vejbestyrelser)

Kapitel 1

Vejenes inddeling


2.


De beføjelser, der i øvrigt ved loven er tillagt ministeren for offentlige arbejder, varetages af ministeriet

for offentlige arbejders departement i det omfang, de ikke efter særlig bemyndigelse er

henlagt til vejdirektoratet eller andre vejbestyrelser.


Direktoratet bistår ministeren med løsningen af en række opgaver vedrørende vejnettet som helhed,

herunder navnlig med udarbejdelse af almindelige normer og regler i henhold til vejlovens §§

6 og 85, lov om private fællesveje, § 24, stk. 3, og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af

veje, § 15, samt med iværksættelse af tekniske, økonomiske og statistiske undersøgelser af betydning

for planlægning, anlæg og vedligeholdelse af hovedlandeveje eller for vejnettet som helhed,

jfr. vejlovens § 7.

Vejdirektoratet er desuden bemyndiget til at varetage følgende opgaver:


Godkendelse af forslag om etablering eller forbedring af sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger

mellem jernbaner og veje i henhold til vejlovens § 86, stk. 1.

Meddelelse af pålæg i henhold til vejlovens § 86, stk. 2, om etablering og forbedringer af sådanne

sikkerhedsforanstaltninger.

Beslutning om, at sikkerhedsforanstaltninger gøres mindre omfattende, jfr. § 86, stk. 3.

Meddelelse af tilladelse i henhold til vejlovens § 87 til afløsning af bevogtning af krydsninger

mellem jernbaner og veje.


94