Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Det er en forudsætning for statsfinansiering, at der ikke ved banens anlæg eller senere er pålagt

banen bevogtningsforpligtelse ved niveauoverkørslen, eksempelvis ved etablering af helbomme

(manuelt betjente eller automatiske).

Er banens bevogtningsforpligtelse senere blevet ophævet af ministeriet efter reglerne i vejlovens §

87 eller de tilsvarende regler i den tidligere lovgivning, kan statsfinansiering ske, hvis forholdene

på ny gør en mere effektiv sikring påkrævet.

Ved viaduktanlæg skal eventuelle driftsbesparelser for jernbanen kapitaliseres og fradrages i anlægsudgiften,

jfr. vejlovens § 84, stk. 2 21 .

Reglerne om statsfinansiering omfatter kun eksisterende niveauoverkørsler. Anlægges der nye

jernbaner, har vedkommende besigtigelses- og ekspropriationskommission efter forhandling med

vejstyrelsen afgørelsen af, hvilke foranstaltninger der skal træffes til sikring af vejfærdslen. Udgifterne

til sikringsforanstaltningerne påhviler baneanlægget.

Når nye veje anlægges, når bestående veje åbnes for almindelig færdsel, og når veje med sådan

færdsel udvides eller omlægges skal vejbestyrelsen forhandle med jernbanebestyrelsen herom og

normalt betale de nødvendige sikringsforanstaltninger. Regler for udførelsen af anlæg m.v. ved

krydsning mellem jernbaner og veje (krydsningsregler) findes som udkast i bilag til betænkning,

afgivet 15. okt. 1950 af ministeriet for offentlige arbejders udvalg for krydsningsregler.

Disse benyttes i praksis som grundlag for de krav, der stilles ved etablering af nye niveauoverkørsler.

Indstilling om nye eller forbedrede sikringsforanstaltninger.

Det påhviler såvel vejbestyrelse som banestyrelse og politi at være opmærksom på, om eksisterende

sikringsforanstaltninger ved bestående niveauoverkørsler er tilstrækkelige og hensigtsmæssige,

og at fremkomme med indstilling til sikring af nye overkørsler, herunder overkørsler for veje,

der tænkes åbnet for almindelig færdsel. Indstillingen om de påkrævede foranstaltninger bør

påtegnes af samtlige de nævnte myndigheder, inden den forelægges for ministeriet (vejdirektoratet).

De sikringsforanstaltninger, der i praksis især kan komme på tale, vil være etablering af lyssignaler

mod vejen, herunder lyssignaler suppleret med automatiske halve bomme. Selvsagt kan der

også være behov for forslag om forbedring af bestående signaler, f.eks. supplering af lyssignaler

alene i højre vejside med signal også i venstre vejside og/eller med klokkesignal eller i særlige

tilfælde forslag om koordinering af lyssignal med almindeligt gadesignalanlæg med trelysgrupper.

Af hensyn til den betydning for færdselssikkerheden, som er forbundet med en effektiv sikring og

den i forbindelse hermed stående afmærkning af krydsninger mellem jernbaner og veje, bør myndighederne

være opmærksom på, om de i deres område beliggende overkørsler er sikret på den

efter trafikforholdene mest effektive måde.

Det bør navnlig følges med opmærksomhed, om allerede etablerede sikringsforanstaltninger med

hertil hørende afmærkning og afstribning fortsat vedligeholdes, at sikringsforanstaltningerne ikke

21

Bestemmelsen svarer til den nugældende § 84, stk. 2.

98

More magazines by this user
Similar magazines