Modul 2 Faglige grundbegreber Modulbeskrivelse 2 - UCC

ucc.dk

Modul 2 Faglige grundbegreber Modulbeskrivelse 2 - UCC

Modul 2

Faglige grundbegreber

15 ECTS point

Modulet begynder i uge 17/46

Modulbeskrivelse 2

Gældende for efterårssemestret 2013

Professionshøjskolen UCC

Psykomotorikuddannelsen

Carlsbergvej 14

3400 Hillerød

www.ucc.dk

Revision: november 2013

Indholdsfortegnelse

Modulbeskrivelse 2 ........................................................................................................................................... 1

Modulets tema .................................................................................................................................................. 2

Lektionsplan....................................................................................................................................................... 2

Læringsudbytte og tilhørende fag ..................................................................................................................... 3

Fordeling af ECTS point på modul 2 .................................................................................................................. 3

Psykomotorisk behandling - 3 ECTS................................................................................................................... 4

Psykomotorisk gruppeundervisning - 2 ECTS .................................................................................................... 5

Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS .......................................................................................................... 6

Bevægelsesudvikling - 2 ECTS ............................................................................................................................ 7

Fysiologi - 2 ECTS ............................................................................................................................................... 8

Anatomi - 2 ECTS ............................................................................................................................................... 9

Psykologi - 2 ECTS ............................................................................................................................................ 10

Godkendelse af modul 2 .................................................................................................................................. 11

Deltagelsespligt ............................................................................................................................................... 11

Studieaktivitet 2: Kropsbevidsthed ................................................................................................................. 11

Afmelding af prøveforsøg ................................................................................................................................ 11

Sygdom ifm. studieaktivitet ............................................................................................................................. 11

Omprøve og sygeprøve ................................................................................................................................... 12


Modulets tema

Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber inden for faget samt beherskelse af praktiske færdigheder

og metoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for dele af det psykomotoriske fagområde.

Modulet beskæftiger sig med det lille barns psykologiske og psykomotoriske udvikling og udviklingens indflydelse

på og sammenhæng med den voksne. Desuden retter modulet sig mod den studerendes personlige

og fagpersonlige udvikling.

Lektionsplan

Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets

undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv.

Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af undervisere inden modulet begynder.

Side 2 af 12


Læringsudbytte og tilhørende fag

1. Redegøre for centrale grundbegreber inden for

faget

2. Redegøre for fysiologiske temaer vedrørende

sanser og nerver

3. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-,

knogle- og vævsstrukturer

4. Redegøre for udvalgte metoder i forhold til

træning af bevægefunktioner

5. Redegøre for udvalgte teorier i relation til

menneskets psykologiske udvikling

6. Iagttage og beskrive centrale motoriske og

sansemotoriske aspekter hos det lille barn ud fra

iagttagelser og egne oplevelser

7. Anvende udvalgte manuelle færdigheder

indenfor psykomotorisk behandling

8. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle

og vævsstrukturer gennem observation og

palpation

9. Identificere og i en vis grad håndtere

problemstillinger i forbindelse med at indgå i

grupper

10. Redegøre for viden om egen

kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder

identificere egne læringsbehov i forhold hertil

Psykomotorisk teori og metode

Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk gruppeundervisning

Bevægelsesudvikling

Fysiologi

Anatomi

Bevægelsesudvikling

Psykologi

Bevægelsesudvikling

Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk behandling

Anatomi

Psykomotorisk gruppeundervisning

Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk gruppeundervisning

Psykologi

Fordeling af ECTS point på modul 2

Fag

ECTS

Psykomotorisk behandling (i skemaet som

3

hhv. Delt behandling og Sambehandling)

Psykomotorisk gruppeundervisning 2

Psykomotorisk teori og metode 2

Bevægelsesudvikling 2

Fysiologi 2

Anatomi 2

Psykologi (anført i skemaet som hhv. Psykologi

2

og

Livshistorie)

Side 3 af 12


Psykomotorisk behandling - 3 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for centrale grundbegreber

inden for faget

Jf. læringsudbytte 1) for modul 2

Anvende udvalgte manuelle færdigheder

indenfor psykomotorisk

behandling

Jf. læringsudbytte 7) for modul 2

Identificere udvalgte anatomiske

muskel-, knogle og

vævsstrukturer gennem

observation og palpation

Jf. læringsudbytte 8) for modul 2

Redegøre for viden om egen

kropsbevidsthed/kropsoplevelse,

herunder identificere egne læringsbehov

i forhold hertil

Jf. læringsudbytte 10) for modul 2

Palpation

Fast, delvist fast, elastisk, delvist

løst og løst væv

Oscillation

Kropsbevidsthedkropsoplevelse

Kontaktskabende øvelser

Maveliggende grundstilling:

Iagttagelse og tilrettelæggelse

Brug af kontaktgreb, dialoggreb,

lokkende, stimulerende

samt fasciefrigørende greb

Lasèques kontrol

Behandling ved skader, gener

og belastninger

Tværfagligt tema om ryggen:

- fascier

- ryglidelser og -gener

Træning i palpation og

iagttagelse

Introduktion til anvendelsen af

klientfigur til notering af fund

Tværfagligt tema om ryggen

Refleksion over egen

kropsbevidsthed/-

kropsoplevelse som klient i

sambehandlingsforløb. Refleksion

over egen læring i

praksis samt arbejde med egne

læringspunkter

Tværfagligt tema om ryggen:

- holdning og psykisk betydning

Undervisnings- og arbejdsformer:

Gruppearbejde

Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver

Logbogsarbejde

Hjemmeopgaver

Praksis- og metodetræning

Røder, Ingrid (2004): Holistisk

Afspænding - Teori & Metode,

Forlaget Underskoven, s. 13-21 øverst

Psykomotorikuddannelsen (2013): Behandlingsguide.

Røder, Ingrid (2004): Holistisk

Afspænding - Teori & Metode,

Forlaget Underskoven, s. 102-103

Carstensen, Birte: Myofascial release

(MFR) i Linde, Nanna & Borg Jytte

(2010): Lærebog i Massage – manuel

vævsbehandling for fysioterapeuter,

2. udg. Munksgaard, s. 193-203 (udleveres

i kopi)

Jørgensen, Grethe (2002): Har du ondt

i ryggen? Øvelser og gode råd. Forlag

for afspændingspædagogik og psykomotorik,

s. 9-44

Johansen, Birgit Dines & Nikolajsen,

Henriette (2009): Stolebehandling,

maveliggende behandling & venepumpeterapi,

Afspænding og Psykomotorik

s. 19-27

Psykomotorikuddannelsen (2013): Behandlingsguide.

Side 4 af 12


Psykomotorisk gruppeundervisning - 2 ECTS

Fagets mål: Fagets indhold: Litteratur:

Redegøre for centrale

Praktisk arbejde med følgende Akasha, E. S. (2008): Lyst

grundbegreber inden for

grundbegreber:

Billenstein Schriver, N. (2005): Skoven

faget

Grounding

som rum i fysioterapi. I: Arkitektur,

Jf. læringsudbytte 1) for modul 2

krop og læring, s. 142-150.

Identificere og i en vis grad håndtere

problemstillinger i forbindelse

med at indgå i grupper

Jf. læringsudbytte 9) for modul 2

Redegøre for viden om egen

kropsbevidsthed/kropsoplevelse,

herunder identificere egne læringsbehov

i forhold hertil

Jf. læringsudbytte 10) for modul 2

Åndedræt

Sanserne/awareness

Fri dynamisk bevægelse

med forskellige fokusområder

fysisk, psykisk og socialt

(herunder seksualitet, sanselighed,

bækkenbund)

Hostrup, H. (2009). Awarenessbegrebet

I: Gestaltterapi - indføring i

gestaltterapiens grundbegreber, s. 99-

126.

Lowen, A. (2011): Den guddommelige

krop, s. 44-61, 91-99, 106-125,

Schibye, B. og Klausen, K. (2011):

Menneskets fysiologi. FADL's Forlag, 3.

udg., s. 66-84.

Undervisnings- og arbejdsformer:

Gruppearbejde

Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver

Praksis- og metodetræning

Side 5 af 12


Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for centrale grundbegreber

inden for faget

Jf. læringsudbytte 1) for modul 2

Undervisnings- og arbejdsformer:

Vidensformidling

Dialogbaseret undervisning

Gruppe- og projektarbejde

Hjemmeopgaver

Centrale og faglige grundbegreber

Gennemgang af grundbegreberne

kropsbevidsthed og kropsoplevelse,

fri bevægelse, grounding, centrering,

kontakt/afgrænsning

Profession i praksis: Psykomotorik

og de andre professioner

Introduktion til projektarbejdsformen

og udarbejdelse af synopsis

Boadella, David (1987): Livskilder,

Borgens Forlag, s. 10-27, 67-73.

Brantbjerg MH (2009): Kropssansning

og kropsoplevelse, Psykoterapeuten,

nr. 1/09.

Grønbæk Nielsen, N (2010): Profession

i praksis. I: Nielsen, B,

Grønbæk Nielsen, N, Mølgaard, N

(red.): Professionsbachelor – uddannelse,

kompetencer og udvikling

af praksis, København, Forlaget

UCC, s. 25-42.

Ivanouw, J (2003): Kroppen og det

ubevidste – nogle aspekter af forholdet

mellem muskeltonus og

psyke. I: Akasha, ES: Afspændingspædagogik

– tekster om faget,

1946 – 2003, Forlag for Afspændingspædagogik

og psykomotorik.

Jensen, MF (2012): De tre embryotiske

lag. Undervisningsmateriale.

Egen udgivelse.

Moltke, A (2003): Kropsbevidsthed,

kropsoplevelse og

kropsopfattelse. I: Akasha, ES: Afspændingspædagogik

– tekster om

faget, 1946-2003, Forlag for Afspændingspædagogik

og psykomotorik,

s. 174-175.

Rosenkvist, G & Augustesen, L

(2009): At være en krop – og at

have en krop, Psykoterapeuten,

nr. 1/09.

Side 6 af 12


Bevægelsesudvikling - 2 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for centrale

Det lille barns psykomotoriske udvikling: Ahlmann, L. (2006): Bevægelse

og udvikling, Chr. Ejlers

grundbegreber inden for - grundmotorik

faget

Forlag, s. 17-26, 137-180.

- fysisk udvikling

Jf. læringsudbytte 1) på modul 2

Redegøre for udvalgte metoder i

forhold til træning af bevægefunktioner

Jf. læringsudbytte 4) på modul 2

Iagttage og beskrive centrale

motoriske og sansemotoriske

aspekter hos det lille barn ud fra

iagttagelser og egne oplevelser

Jf. læringsudbytte 6) på modul 2

- reflekser som igangsætter for udvikling af

grov- og finmotorik

- sansemotorik, funktion og stimulation

Observation som metode:

- gruppeiagttagelser af børn

- grundmotoriske øvelser

Tværfagligt tema om ryggen

- barneryggen - bevægelsesudvikling

Bentsen, BS. (2010): Bevægeomsorg.

Frydenlund, s. 38-

55.

Brodersen, A. & Pedersen, B.

(2003): Grundmotorik –

Testning og træning, Forfatterforlaget,

s.63-68, 97-

106,136-141,168-172 til testning,

173-176 øverst (Tonus),

204. Følgende læses til afsnit

om testning:

Støttereflekser s.205,

gribereflekser - fødder s. 218,

gribereflekser-hænder s.222,

galantrefleks s.224,

TLR s. 228, hovedrejsningsrefleksen

s.234, STNR s.238, rotationsreflekser

s.249,

ATNR s. 244. S. 254, 259, 261.

Skaarup, T. (2003): Bevægelse

er fundamental for børn,

DCUM,

http://dcum.dk/undervisning

smiljoe/bevaegelse-erfundamental-for-boern

Undervisnings- og arbejdsformer:

Vidensformidling

Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver

Dialogbaseret undervisning

Gruppearbejde

Hjemmeopgaver

Side 7 af 12


Fysiologi - 2 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for fysiologiske temaer

vedr. sanser og nerver

Jf. læringsudbytte 2) for modul 2

Undervisnings- og arbejdsformer:

Vidensformidling

Dialogbaseret undervisning

Gruppearbejde

Øvelser og skriftlige opgaver

Nervesystemet

- motorisk funktion

- ANS: sympaticus og parasympaticus

- regulationen af aktiviteten i ANS

Hormoner

- opbygning, virkemåde og regulering af

sekretionen

- de endokrine kirtler og de relaterede

hormoners virkning

Muskler

- muskelfiberens opbygning og muskelfibertyper

- muskelfiberens kontraktion og mekaniske

reaktion

- glat muskulatur

- styrketræning

Kredsløbet

- hjertet og karrene

- konditionstræning

Tværfagligt tema om ryggen:

- ryggens træning og styrke

Danmarks Idræts-Forbund

(2007): Aerob præstationsevne,

DIF, Brøndby, s. 9-14, 18-19, 27-

44.

Danmarks Idræts-Forbund

(2007): Anaerob præstationsevne,

DIF, Brøndby, s. 3-9.

Olsen & Bojsen-Møller (2005):

Hvad nyt om styrketræning,

Tidsskrift for idræt, nr.2, s.51-

52.

Schibye & Klausen (2011):

Menneskets Fysiologi – hvile og

arbejde, FADL´s Forlag, s. 163-

172, 185-187 (173-182, 195-

197), 102-112 (105-114), 207-

213 (207-214), 173-185 (183-

195), 132-140 (137-144), 191-

194 (201-204), 141-153 til og

med hypofysen (147-161).

Side 8 af 12


Anatomi - 2 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for udvalgte anatomiske

muskel-, knogle- og vævsstrukturer

Hvirvelsøjlen

- funktion

Jf. læringsudbytte 3) for modul 2

Dybe rygmuskler

- ryg- og nakkemuskler

- muskelvirkningen på hvirvelsøjlen

og kraniet

Halsens muskler

Thorax

- opbygning og funktion

Bugvæggen

- muskelbeskrivelse og funktion

Scapula og clavicula

Overfladiske rygmuskler

Bojsen-Møller F (2001): Bevægeapparatets

anatomi, 12.udgave,

Munksgaard, s. 111-119, 123-126,

131-137, 140-151, 159-161, 175-

180.

Knudsen SE & Sandermann J

(1998): Bevægelsesanalyse – anvendt

anatomi, Syddansk Universitetsforlag,

s. 70-71.

Nielsen O. F. & Bojsen-Møller M. J.

(2012). Anatomi og fysiologi –

hånden på hjertet. 1. udgave,

Munksgaard. s. 332-338, 340-344,

393-404.

Undervisnings- og arbejdsformer:

Vidensformidling

Dialogbaseret undervisning

Øvelser og skriftlige opgaver

Hjemmeopgaver

Tværfagligt tema om ryggen:

- hvirvelsøjlens bevægelser

- holdning

- ryglidelser og -gener

- ryggens styrke

- ryggens fascier og sammenhænge

med andre kropsdele

Side 9 af 12


Psykologi - 2 ECTS

Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur

Redegøre for udvalgte teorier i

relation til

menneskets psykologiske udvikling

Jf. læringsudbytte 5) for modul 2

Redegøre for viden om egen

kropsbevidsthed/ kropsoplevelse,

herunder identificere egne læringsbehov

i forhold hertil

Jf. læringsudbytte 9) for modul 2

Menneskesyn og introduktion

til klassiske personlighedsteorier

Udviklingspsykologisk

teori; psykoanalytisk

teori

Psykologiske udviklingsteorier;

behaviorisme;

Watson Pavlov, Skinner

Social indlæringsteori;

Bandura

Eksistentialisme og humanisme

Jerlang, E (red.) (2008): Udviklingspsykologiske

teorier, Hans Reitzels Forlag, 4. udgave, kap. 1,

2, 7, 8.

Larsen, OS (1998): Psykologiske perspektiver.

Humanistisk og eksistentialistisk psykologi, Århus:

Systime, s. 68-80.

Mortensen, KV (2006): Fra neuroser til relationsforstyrrelser.

Psykoanalytiske udviklingsteorier

og klassifikationer af psykopatologi, København:

Nordisk Forlag. s. 26-39.

Nielsen, KN (2011): Behaviorisme og socialkognitiv

læringsteori. I: Karpatschof, B. & Katzenelson,

B. (red.): Klassisk og moderne psykologisk

teori, Hans Reitzels Forlag, s. 247-267.

Stokkebæk, A (2007): Eksistentielle udfordringer

i voksenlivet. I: Bydam, J & Lind, D (red.): Psykologi

1 - Udviklingspsykologi, Dansk Sygeplejeråd,

København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s.

381-397.

Redegøre for udvalgte teorier i

relation til

menneskets psykologiske udvikling

Jf. læringsudbytte 5) for modul 2

Redegøre for viden om egen

kropsbevidsthed/ kropsoplevelse,

herunder identificere egne læringsbehov

i forhold hertil

Jf. læringsudbytte 9) for modul 2

Ophav og livshistorie:

- livshistorie

- livshistoriens betydning

for væren i verden

- den narrative fortælling,

- søskenderelationens

betydning

- livshistorien i kroppen

Krasnik, H & Stokkebæk, A (2007): Søskende. I

Bydam, J og Lind, D (red.): Psykologi 1 – Udviklings-psykologi,

Dansk Sygeplejeråd, København,

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2. udg., s. 142-

155.

Morgan, A (2005): Narrative samtaler, København,

Hans Reitzels Forlag, s. 26-31.

Juul, J & Jensen, H (2002): Pædagogisk relationskompetence

– fra lydighed til ansvarlighed, Århus,

Clemenstrykkeriet A/S, 3. udg., s. 133-142.

Worsøe HH (2001): Håndbog i slægtshistorie,

København, Politikens Forlag, 4. udg., s. 22-31,

47-58.

Undervisnings- og arbejdsformer:

Vidensformidling

Dialogbaseret undervisning

Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver

Gruppearbejde

Side 10 af 12


Godkendelse af modul 2

Modul 2 er først endeligt godkendt, når modulprøve 4 er bestået ved opnåelse af mindst karakteren 02.

Forudsætning for delvis godkendelse af modul 2 er følgende:

80 % deltagelse i fagene psykomotorisk behandling (hhv. delt behandling og sambehandling), psykomotorisk

gruppeundervisning, bevægelsesudvikling og livshistorie

Aflevering af studieaktivitet 2

Deltagelsespligt

Der er deltagelsespligt i følgende fag på modul 2:

Psykomotorisk behandling – delt undervisning (i alt 16 skemalagte lektioner=min. 12 lektioners deltagelsespligt)

Sambehandling (modtage behandling af modul 6 studerende i alt 5 gange)

Psykomotorisk gruppeundervisning (i alt 19 skemalagte lektioner = min. 15 lektioners deltagelsespligt)

Bevægelsesudvikling (i alt 18 skemalagte lektioner=min. 14 lektioners deltagelsespligt)

Livshistorie (i alt 16 skemalagte lektioner = min. 12 lektioners deltagelsespligt)

Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil

udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under

”Vejledninger og retningslinjer” på UCC portalen.

Studieaktivitet 2: Kropsbevidsthed

Studieaktivitet 2 er en individuel, skriftlig opgave. Opgaveoplæg præsenteres af underviser i gruppeundervisning

og behandling. Opgaveoplæg udleveres senest fredag i uge 51/22.

Studieaktivitet 2 må have et omfang af max. 3 normalsider (svarende til 7200 anslag eksklusive mellemrum).

Forsiden skal indeholde fulde navn, studienummer og opgaveoverskrift. For yderligere information

om opgaveskrivning henvises til ”Retningslinjer for opgaveskrivning” på UCC portalen.

Studieaktivitet 2 skal afleveres i studieadministrationen senest fredag i uge 2/24 inden kl. 12 som følger:

Et eksemplarer af studieaktivitet 2 afleveres i studieadministrationen. Der skal også afleveres et elektronisk

pdf-eksemplar på: eksamensopg-nord@ucc.dk (i et samlet dokument). Frist for aflevering af det elektroniske

eksemplar er den samme som for papireksemplar. I emnefeltet skal anføres uddannelsesretning (skriv:

PMU), studieaktivitet (skriv: SA 2) og dit holdnavn (skriv fx E13). I selve mailen skrives studienummer.

Opgaven attesteres af relevante undervisere.

Afmelding af prøveforsøg

Der er ikke modulprøve på modul 2, hvorfor afmelding af prøveforsøg ikke er aktuelt.

Sygdom ifm. studieaktivitet

Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 2 grundet sygdom skal den studerende og

underviser med tilknytning til opgaven lave individuel aftale om ny afleveringsfrist.

Side 11 af 12


Omprøve og sygeprøve

Der er ikke modulprøve på modul 2, hvorfor omprøve og sygeprøve ikke er aktuelt.

Side 12 af 12

More magazines by this user
Similar magazines