Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug ... - DEFF

deff.dk

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug ... - DEFF

Professionshøjskolebibliotekerne

og øget kvalificeret

brug og formidling af

e-ressourcer

DEFF projekt genereret på workshop

De digitale medier og brugerne

Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB)

Tirsdag, d. 17. maj 2011 på Danmarks Tekniske Informationscenter


Indhold

ÂÂAbstract..............................................................................................................2

ÂÂProfessionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af

e-ressourcer (danske fagbøger) ........................................................................3

ÂÂIndledning og baggrund.....................................................................................3

ÂÂUndersøgelse af VIA Bibliotekernes aktuelle og fremtidige håndtering af de

danske e-bøger..................................................................................................4

ÂÂE-bøgerne og de danske professionshøjskoler.................................................6

ÂÂFormidling af projektet.......................................................................................7

ÂÂAnskaffelse af danske fag e-bøger i samarbejde med undervisere fra

uddannelser.......................................................................................................7

ÂÂAnskaffelse af central e-ressource Nursing Reference Center (NRC) i

samarbejde med en professionsbacheloruddannelse.....................................10

ÂÂNursing Reference Center (NRC) i undervisningen..........................................11

ÂÂKonklusion Nursing Reference Center.............................................................12

ÂÂLitteratur og henvisninger................................................................................14

ÂÂBilag 1..............................................................................................................15

ÂÂBilag 2..............................................................................................................16

Abstract

Projektet undersøger det danske fag-e-bogsmarked i efteråret 2011 i en professionshøjskolebibliotekssammenhæng

med hensyn til udlån af danske e-bogtitler til studerende i tæt samarbejde

med undervisere. Projektet undersøger en central elektronisk ressources (Nursing Reference

Center) relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser. Projektet skal medvirke til

at sikre et bedre beslutningsgrundlag for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra

fysiske til digitale materialer. VIA Bibliotekerne har gennem dette projekt som planlagt erhvervet

erfaring med udlån af faglitteratur til studerende i form af e-bøger. Der er sket i tæt samarbejde

med undervisere, og udbuddet af relevante danske fag-e-bogstitler til biblioteksudlån er afdækket.

Projektet belyser forskellige modeller for udlån af danske e-bøger i uddannelsesbiblioteker.

Udbuddet af faglige danske e-bøger i 2011 har dog været begrænset og det danske e-bogsområde

har med hensyn til biblioteksudlån været særdeles uafklaret.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

2


Afrapportering på projektet

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret

brug og formidling af e-ressourcer (danske

fagbøger)

For afrapportering indestår:

Claus Bjerg, Cand. Scient. Bibl.

Biblioteksleder VIA Bibliotekerne og Campus Viborg

Prinsens Allé 2

8800 Viborg

Indledning og baggrund

Internationale rapporter udgivet i 2011 understreger den enorme teknologiske udvikling, der sker

på e-bog- og læringsressourcemarkedet over hele verden. Tendensen er en stærk øget produktion

og adgange til elektroniske undervisnings- og fagbøger samt udvikling af andre e-læringsmiddelformer

så som i-bøger mm. iPads og medietavler vil om en kort årrække være almindelige

it-værktøjer for studerende. 1 De studerende har verden over øget adgang til elektroniske studiebøger

på det kommercielle marked og ofte udenfor de uddannelsesinstitutionelle rammer. 2 I disse

måneder udbydes der flere og flere e-bøger og e-læringsressourcer (i-bøger) også på det danske

marked, selv om markedet stadig omkring årsskiftet 2011-2012 er forsvindende lille, og anslås til

1 % af det samlede udbud. 3

Projektet undersøger det danske fag-e-bogs marked efteråret 2011 i en bibliotekssammenhæng

med udlån af e-bogstitler til uddannelsesbrug, og undersøger en central elektronisk ressources

relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser.

Dette forhold giver anledning til at overveje, hvorledes professionshøjskoler og professionshøjskole-biblioteker

skal stille sig overfor og håndtere ovennævnte udvikling til gavn for de studerende

og uddannelsernes behov, specielt danske e-ressourcer (fagbøger) og ressourcer til anvendelse

såvel i uddannelsen som bredt i biblioteket. Projektet skal medvirke til at sikre et bedre

beslutningsgrundlag for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske materialer

til de digitale.

Konkret skal projektet medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag i VIA Bibliotekerne med

hensyn til at anskaffe, og i samarbejde med undervisere, inddrage danske fag-e-bøger og en

konkret central e-ressource Nursing Reference Center. Projektet havde derudover til formål at

inddrage studerende som ambassadører for denne centrale e-ressource.

1 Udtalt Klaus Æ. Mogensen – medie- og teknologiforsker (Politiken den 23.10.2011).

2 Udtalt Klaus Æ. Mogensen – medie- og teknologiforsker (Politiken den 23.10.2011).

3 Benner (Politiken den 22.11.2011).

3

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


Undersøgelse af VIA Bibliotekernes aktuelle og fremtidige håndtering af de

danske e-bøger

Vi erfarede i projektet i efteråret 2011, at det danske e-bogsområde i forhold til biblioteksudlån er

særdeles turbulent, og der foregik hen over sommeren 2011 intense forhandlinger mellem biblioteksbranchen,

(repræsenteret af et konsortium af 6 store folkebiblioteker) og forlagene Gyldendal

og Lindhard og Ringhof samt leverandørerne Publizon og DBC, for at finde en model, der både

tilgodeser forlagenes kommercielle forretningsområde for e-bøger og bibliotekernes økonomi.

Disse forhandlinger sker i regi af Folke-bibliotekernes E-bogsprojekt. 4

Forlagene er traditionelt modstandere af, at lånerne får den opfattelse, at de frit kan låne e-

bøger, og derfor ikke ser grund til at købe disse. Bibliotekerne ses af nogle interessenter som

forudsætning for at få accelereret udviklingen indenfor e-bøger. 5 Bo Fristed, som er projektleder

på folkebibliotekernes e-bogsprojekt udtaler, at det ikke vil være muligt at finde en universal forretningsmodel

for danske e-bøger, og han vurderede, at det vil være nødvendigt at operere med

kombinationer af forskellige prismodeller. (Strid, 2011, 17).

Jacob Heide Petersen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier mener, at man fremover er nødt til at

afprøve forskellige modeller i mindre målestok for at finde den rigtige model, og han mener også,

at det er vigtig at finde en model, som både biblioteker, forlag og forfattere kan være tilfredse

med. (Strid, 2011,18). Han understreger, at der er behov for konkrete erfaringer med brugernes

adfærd, for at finde frem til en empirisk velegnet forretningsmodel. (Hvordan, 2011, 21).

Forskningsbibliotekerne har gennem flere år haft licensaftaler med store internationale forlag,

hvor man betaler en bestemt sum penge for en samlet pakke fra et forlag, og i forhold til danske

e-bøger må man ifølge Christian B. Knudsen afvente, at folkebibliotekerne har forhandlet en model

på plads.

Jens Thorhauge – chef for Styrelsen for Bibliotek og Medier vurderer den 11.8.2011 på Bogmarkedets

blog, at der fortsat er behov for forsøg og plads til eksperimenter, før man lægger sig fast

på en endelig model for udlån af e-bøger, og han har vanskeligt ved at pege på en model. Der er

brug for forsøg og konkrete erfaringer for at få et mere realistisk billede af de begrænsninger og

muligheder, der er ved udlån af e-bøger. Det er vigtig at finde en model som både bibliotekerne

og forlagene kan leve med.

”Vi har altså endnu ikke nået det tidspunkt, hvor noget, der ligner endelige modeller for biblioteksudlån

skal fastlægges. Og hvis det var tilfældet ville forhandlingerne naturligvis blive endnu

vanskeligere end de er i dag.” (Jens Thorhauge, 2011).

Betalingsmodeller for bibliotekerne

Der har i den danske debat været flere betalingsmodeller for bibliotekerne i spil, blandt andet baseret

på udenlandske erfaringer. Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste forretningsmodeller

for udlån af e-bøger gennem bibliotekerne:

1. Flat-rate modellen hvor forlagene modtager en fast betaling pr. bruger og institutionstype

uanset antallet af e-bogsudlån fra de biblioteker, som tilmelder sig ordningen og hvor

brugerne kan låne det antal bøger, de ønsker i en 30 dages periode, og hvor bibliotekerne

kan være sikre på nogenlunde faste udgifter.

4 Se også projektets blog: http://www.projekteboeger.dk/

5 Benner (Politiken den 22.11.2011).

4

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


2. Overdrivemodellen virker således, at bibliotekerne køber et antal e-bogslicenser på en

bestemt titel, hvorefter de kun må udlåne det antal af titlen, som de har købt licens til.

3. Fast enhedspris. Denne model virker således, at forlagene og bibliotekerne er enige om

en fast pris pr. udlånt bog. (Svenske biblioteker betaler 20 svenske kroner pr. udlån).

4. Enhedspris med faldende stykpriser. Model med forbrugsbaserede vederlag, der fungerer

således at pris pr. udlånt bog falder, når antal udlån pr. titel overstiger et aftalt niveau.

5. Fast betaling for adgang (platform-fee), som afhænger af mulighed for print, længere udlånsperioder,

genlån, mv. 6

Flat-rate modellen foretrækkes pt. af mange biblioteker, hvor man ser et kompromis i enhedsprisen

med faldende stykpriser efter et vist antal udlån. Et afgørende forhold er dog, at usikkerhed

ift. udgifterne til e-bøger for bibliotekerne ikke må være alt for høj. ( Bay Nielsen, 2011).

Som et led i udviklingen af modeller for udlån af danske e-bøger aftaltes mellem forlagene og

folkebibliotekerne i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt en forsøgsmodel efter drøftelser af ovennævnte

modeller for at få konkrete erfaringer med biblioteksudlån af bøger og den model har

projektet også drøftet.

e-reolen.dk - Ny e-bogsservice for folkebibliotekerne 7

1. november 2011 lanceredes for folkebibliotekerne en ny e-bogsservice, ereolen.dk, baseret på

netlydbog.dk og e-bøgerne vil på sigt, i 2012, kunne overføres til lokale bibliotekskataloger.

Denne service lanceres 1. november 2011 for tilmeldte folkebiblioteker med en model, der angiver

en enhedspris pr. udlånt e-bog med følgende priser for nye bøger/bøger ældre end 12 mdr.

Det er en model med enhedspris med faldende stykpris eller trappeløsning, som fungerer efter

følgende model:

• 0-70.000 udlån: 18,50 kr./15,00 kr.

• 70.001-95.000: 18,00 kr./14,50 kr.

• 95.001-120.000: 17,50 kr./14,00 kr.

• 120.001-145.000: 17,00 kr./13,50 kr.

• 145.001-: 16,50 kr./13,00 kr.

Lånetiden vil ifølge aftalen være 30 dage, med mulighed for et genlån inden for 90 dage. Smagsprøver

af e-bøgerne stilles til rådighed, og der integreres mulighed for køb af e-bogen, der er lånt

af lånere på bibliotekernes hjemmeside. Aftalen indeholder også en bestemmelse om, at der ikke

kan klippes eller kopieres fra teksten.

Samtidig forpligter de deltagende forlag sig til så vidt muligt at stille alle aktuelle e-bøger til rådighed.

Desuden laves der en ny hjemmeside til formålet, hvorefter de to nuværende udlånssites for

e-bøger nedlægges.

Ifølge den nye aftale ligger prisen pr. udlån på 18,50 kr. for bøger, der er blevet udgivet de sene-

6 (Heide Petersen, 2011, 21).

7 https://ereolen.dk/

5

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


ste 12 måneder. Hvis antallet af udlån stiger, falder stykprisen. Udregninger fra Kommunernes

Landsforening har tidligere vist, at stykprisen pr. udlånt e-bog i den nuværende aftale ligger på

16,70 kr., hvilket blev karakteriseret som en for høj pris af biblioteksbranchen. 8

E-bøgerne og de danske professionshøjskoler

Projektet har kontaktet nogle af de professionshøjskolebiblioteker, der allerede har erfaring med

udlån af e-bøger over en længere periode gennem udlån fra ebib.dk. Danske e-bøger som materialekategori

er særdeles aktuelt i forhold til de databrønde, der i efteråret 2011 og foråret 2012

etableres i professionshøjskolebibliotekerne i forbindelse med omlægning af bibliotekssystemerne

til OLS.

Et formål i projektet har været at forsøge at få indsigt i, indflydelse på den eller de aftale(r), der

laves, og sikre medvirken i forsøgsordninger, der i de kommende år skal laves for udlån af e-bøger

for professionshøjskolebibliotekssektoren med i alt 64.000 studerende og 7.500 undervisere

(2009). 9 Projektet forsøgte tidligt at få en drøftelse med Folkebibliotekernes e-bogsprojekt, som

tidligere nævnt har i opdrag på folkebibliotekernes vegne og på vegne af Styrelsen for Bibliotek

og Medier at lave en aftale om e-bøger.

En observatørstatus i dette projekt krævede en godkendelse i Styrelsen for Bibliotek og Medier,

og denne godkendelse blev givet med udgangen af september måned 2011, hvorefter en observatørstatus

for professionshøjskolebibliotekerne udvirket af dette projekt var en realitet, og professionshøjskole-bibliotekerne

har derfor mulighed for at følge aftaleudviklingen tæt også i 2012,

og evt. mulighed for at lave en forsøgsordning, således at der kan erhverves et empirisk grundlag

for studerendes brug af e-bøger i undervisningssammenhænge.

På baggrund af indstilling fra dette projekt drøftede Professionshøjskolebibliotekernes lederforsamling

endvidere 26. oktober 2011 forretningsmodeller for e-bogsudlån af danske fagbøger.

Professionshøjskolernes pilotprojekt-erfaringer med anvendelse af ebib.dk viser, at modellen

med enhedspris for hver enkelt downlån er vanskelig at styre økonomisk i forhold til de studerendes

forbrug af downlån af e-bøger. Umiddelbart vurderer professionshøjskolebibliotekerne, at

ereolen.dk’s valgte forretningsmodel er vanskelig økonomisk styrbar.

Professionshøjskolebibliotekerne besluttede sidst i november at søge en løsning med forlagene

indenfor den ramme, som er tilbudt folkebibliotekerne med aftalen gældende pr. den 1.11.2011

for folkebiblioteker som grundlag, dog med relevant udbud af titler for professionshøjskolebibliotekerne

(delmængde). Professionshøjskolebibliotekerne forsøger her ved udgangen af 2011

at få en delaftale med Publizon med de dele af e-bogspakken, som er relevante for professionshøjskolebibliotekerne,

idet eksempelvis skønlitteratur udelades fra samlingen med evt. følgende

rabat på downlån.

Ligeledes vil Professionshøjskolebibliotekernes Lederforsamling ”overtage” projektets observatørstatus

i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt, som repræsentant for samtlige professionshøjskolebiblioteker.

8 Fra projektet blog: Jane Østgaard Sørensen: Den 1. november 2011 lancerer folkebibliotekerne en ny e-bogsservice. Hentet den

7.10.2011 på http://www.projekteboeger.dk/

9 http://www.uc-dk.dk/da/images/stories/pdf/rapporter/professionshoejskolerne_i_tal_2010.pdf

6

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


Professionshøjskolebibliotekerne vil formodentlig tilbyde forlagenes forhandler Publizon at lave

et større pilotprojekt omhandlende de studerendes brug af e-bøger og de studerendes adfærd

i forhold til erhvervelse af e-bøger, blandt andet baseret på dette lille projekts erfaringer, der er

opnået i dette projekt om e-bogsudbud i forhold til konkrete uddannelsesforløb og i samarbejde

med uddannelsernes undervisere. Disse erfaringer omtales i næste afsnit.

Konklusion danske (fag) e-bøger i professionshøjskolebibliotekerne

Der ingen tvivl om, at udbuddet af danske fag-e-bogstitler er for ringe i ebib.dk i efteråret 2011

set ift. undervisningssammenhæng. Derfor ses der frem til et bedre dansk e-bogsudbud fra forlagene,

evt. formidlet genne ereolen.dk i de kommende år, hvis denne materialekategori skal blive

rigtigt interessant for uddannelsesbibliotekerne. Dette forudsætter også at andelen af udgivne

e-bøger, i øjeblikket ca. 1 % i forhold til den samlede bogproduktion, stiger væsentligt.

En gennemgang af alle titler i ereolen.dk medio december 2011 (2.072) viser desværre, at ereolen.dk

kun har et ganske begrænset antal relevante fagbogs e-bøger for professionshøjskolebibliotekerne

og det anslås af projektet, at det kun rejer sig om ca. 5 %.

Der er ingen tvivl om, at fremtidige ”modeller” for udlån af e-bøger må tage hensyn til såvel forlagenes

kommercielle interesser, bibliotekernes økonomi og brugernes adgange og vilkår for lån

i forskellige bibliotekstyper. Professionshøjskolebibliotekerne skal ikke nødvendigvis udlåne e-

bøger på samme aftalevilkår som folkebibliotekerne, og der må nødvendigvis igangsættes flere

forsøg hvor e-bogsudlån til studerende og elever vurderes økonomisk af alle interessenter.

Professionshøjskolebibliotekerne vil formodentlig tilbyde forlagenes forhandler Publizon at lave

et pilotprojekt omhandlende de studerendes brug af e-bøger og de studerendes adfærd i forhold

til anvendelse af e-bøger i undervisningen og de studerendes egne indkøb af e-bøger. Denne

undersøgelse kan blandt andet baseres på dette projekts erfaringer om e-bogsudbud i forhold til

konkrete uddannelsesforløb og anvendelse af e-bøger i samarbejde med uddannelsernes undervisere.

Disse erfaringer omtales i et senere afsnit.

Formidling af projektet

Udover tværgående drøftelser i Professionshøjskolernes Lederforsamling foranlediget af dette

projekt, er projektet også blevet fremlagt på konferencen ”Rundt om den netbaserede uddannelse”

den 1. december 2011, arrangeret af Netværket for Professionsuddannelser i UCC, UC

Syddanmark og VIA UC. Dette skete i workshops med drøftelser af samarbejde mellem netuddannelser

og biblioteksfunktionen. Derudover er erfaringer med danske e-bøger blevet præsenteret

på områdemøde i VIA Bibliotekerne og det er hensigten, at projektet præsenteres på VIA

Bibliotekernes personaleseminar i januar 2012.

Anskaffelse af danske fag e-bøger i samarbejde med undervisere fra uddannelser

Samarbejde med uddannelser om uddannelsesbiblioteksvirksomheden og materialeudbuddet til

de studerende på professionshøjskolerne er meget vigtigt, og vores projekt omhandler også anskaffelse

og brug af danske e-bøger i undervisningen i tæt samarbejde med underviserne.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

7


VIA Bibliotekernes eneste aktuelle mulighed for at stille danske fag-e-bøger samlet til rådighed

for studerende var i efteråret 2011 gennem portalen ebib.dk, som på vegne af forlagene drives af

distributionsselskabet Publizon indtil 31.12.2011. Dette selskab stiller 4-500 e-bøger til rådighed

for interesserede biblioteker mod en afgift pr. udlån på ca. 10 % af den enkelte titels nypris. Samlingen

består desværre ikke af de sidste nye titler, og er ikke fornyet de sidste 1½ år.

Der er enkelte professionshøjskoler, der generelt gennem flere år har stillet dette materiale til

rådighed for deres brugere. Gennem projektet og via en aftale med Publizon er der fra VIA Bibliotekerne

afsat et beløb til anvendelse af ebib.dk, således at de studerende vederlagsfrit kan

anvende e-bogstitlerne i deres uddannelsesforløb.

I dette udviklingsprojekt er e-bøgerne forsøgt stillet til rådighed i konkrete uddannelsesforløb

med henblik på en mere ”målrettet” anvendelse af kapitler i danske e-bøger i de forskellige uddannelses-forløb

i et tæt samarbejde med undervisere.

De studerende har gennem dette projekt fået adgang til e-bøgerne på følgende betingelser. De

har læseadgang til et værk/bog i en uge (8 dage). Der er ingen begrænsninger på antal genlån.

De kan låne 12 e-bøger (uge)/28 e-bøger (måned)/144 e-bøger (år). Der er ikke mulighed for at

udprinte bøgerne og den studerende kan ikke indsætte indhold fra ebib.dk i andre dokumenter.

Som noget væsentligt er der til forskel fra tidligere forsøg ikke karenstid i forbindelse med genlån

af en titel, hvilket har været et kritikpunkt fra tidligere afholdte forsøg 10 , hvilket har været vigtigt

da e-bøgerne som materialekategori indgik i afgrænsede studieforløb på ca. 2 mdr.

I samarbejde med undervisere for Netuddannelsen VIA Pædagoguddannelsen MV og Pædagoguddannelsen

i Holstebro er de udbudte bøger i ebib.dk blevet vurderet nøje i forhold til de

indholdselementer, der er i studieforløbet Pædagogik, kultur og samfund og studieforløbet Individ

institution og samfund. Underviserne har i samarbejde med bibliotekaren systematisk afsøgt

ebib.dk og udvalgt e-bogstitler, som obligatorisk og supplerende litteratur i forløbet, som de studerende

får adgang til via ebib.dk.

Til studieforløbet anskaffer de studerende således også egne ”fysiske” studiebøger, får indscannet

relevante artikler (jf. KODA scanningsaftale) og har adgang til studiebibliotekets fysiske eksemplarer,

samt denne mulighed for at anvende e-bogstitler fra ebib.dk i studieforløbet gennem

VIA Bibliotekerne.

E-bogstitlerne er ikke integreret i bibliotekets OPAC (søgebasen), som man normalt vil gøre, idet

kun et begrænset antal studerende, som deltager i projektet i Viborg og Holstebro får adgang til

e-bøgerne.

I den forbindelse skal det nævnes, at der i de implicerede uddannelser ikke anvendes egentlige

grundbøger, der dækker alle tematikker i undervisningen, men ofte anvendes kapitler i flere fagbøger

suppleret med tidsskriftsartikler. De studerende skal dog oftest selv anskaffe fagbøger til

deres undervisning, som kan suppleres med lån fra uddannelsesbiblioteker, lokale folkebiblioteker

samt indscannede artikler i henhold til scanningsaftale.

De studerende er i projektet kort introduceret til ebib.dk i forbindelse med generel biblioteksintroduktion

til VIA Bibliotekerne. De har fået til opgave selv at installere nødvendige programmer til

e-bogslæsning, samt at afprøve deres adgang til ebib.dk gennem VIA Biblioteket Campus Viborg

10 Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler (2009). Hentet 17.10.2011. https://www.ucviden.dk/

portal-metropol/da/publications/evaluering-af-forsoeg-med-digitaliseret-dansk-materiale-paa-tre-professionshoejskoler(2c8d71bb-

7dc4-4455-8558-fedbaa0aa8ea).html, s. 9.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

8


og Holstebro ud fra vores udarbejdede vejledninger. Yderligere introduktion til ebib.dk er givet i

forbindelse med deres andet kursus i biblioteksbrug og informationssøgning. Adgangen til ebib.

dk er opnås på VIA Studienettet under deres holdwebsted, hvor vejledningerne til anvendelse af

ebib.dk også er placeret.

Konklusion om bibliotekets samarbejde med undervisere om danske e-bøger

I projektet har vi forsøgt at igangsætte e-bogsudlån fra ebib.dk i tæt samarbejde med undervisere

i forskellige studieforløb. Udbuddet af danske e-bøger i ebib.dk har været for lille i forhold

til de forskellige uddannelsesforløb og indeholdt for få brugbare aktuelle titler, og det var derfor

vanskeligt at få etableret e-bogsudlån i forbindelse med nogle af studieforløbene. Således er det

kun i dette projekt lykkedes at få igangsat et e-bogsudlån til ét studieforløb, idet det såvel på

grund af mangel på brugbare titler som undervisningsmæssige planlægningsfaktorer ikke er lykkedes

at igangsætte udlånet til flere hold.

Det er således et begrænset datagrundlag, vi har i forhold til vore konklusioner.

I det undersøgte to måneders forløb har der været udlånt 236 titler på et enkelt hold. Vi har dog

ikke kunnet opgøre hvor mange forskellige e-bogstitler den enkelte studerende har downlånt og

genlånt. Antal lån betyder, at e-bogsudbuddet har været en succes. Dette underbygges af vores

lille spørge-skemaundersøgelse, som anslår, at de fleste studerende har downlånt flere end en

titel.

Ebib.dk udgiver e-bøgerne som pdf-filer, der skal downlånes til lånerens computer, og brug af

e-bogen er således bundet til en computer. Der er ikke i de udbudte materialer udviklet særlige

features for e-bøgerne, som kunne gøre formidlingen af stoffet mere spændende i form af

links, indlagte videosekvenser mm,, og derfor må det konkluderes, at e-bøgernes formodede

potentiale endnu ikke udnyttes formidlingsmæssigt og læringsmæssigt. Udviklingen af en særlig

e-bogskategori er kun lige påbegyndt, og vi mangler stadigvæk at se det læringsmæssige potentiale,

der kan være i en e-bog.

I dette projekt har vi ikke kunnet integrere e-bøgerne i bibliotekernes OPAC, da e-bøgerne kun

er blevet tilbudt et begrænset antal studerende. Derfor etableredes et parallel-system, hvor der

skulle afsøges e-bogs muligheder særskilt. Dette er i sig selv uhensigtsmæssigt, men de studerende

på det undersøgte hold har dog ikke været markant utilfredse med dette, hvilket fremgik af

samtaler med holdet og en lille spørgeskemaundersøgelse.

Systemet til lån af e-bøgerne gennem installation af Adobe Digital Editions til læsning af pdf-filer

fungerer på systemets egne præmisser, og der har for de studerende ikke været de store problemer

med brugergrænseflade og tekniske krav.

De studerende udtrykker stor tilfredshed med e-bogsudlånet via Biblioteket og har grundlæggende

ifølge en lille spørgeskemaundersøgelse i Survey-Xact haft nemt ved at anvende systemet. 11

Kun 3 ud af 21 besvarelser udtrykker vanskeligheder med selve adgangen til e-bøgerne. Et flertal

af de studerende foretrækker dog stadig analoge/fysiske bøger og de fleste ønsker mulighed for

udprintning af enkeltsider fra e-bøger. Samtidig har de studerende et stort ønske om, at kunne

låne bogen 30 dage samt mulighed for genlån, og alle er meget tilfredse med at have adgang til

e-bogsudgaver.

11 Undersøgelsen er elektroniske besvaret af 21 studerende ud af 31 mulige, og suppleret med samtaler med holdet har projektet et tilfredsstillede

datagrundlag for anvendelse af e-bøgerne i dette enkelte studieforløb.

9

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


Når det drejer sig om at planlægge sammen med underviserne vedrørende brug af e-bøger i uddannelsesforløbet

har underviserne efter instruktion fra bibliotekarerne selv kunne søge i ebib.

dk og DANBIB og derved selv kunne vurdere titlerne. Vi har i forbindelse med dette forsøg skullet

være helt præcise og tidligt ude med e-bogstilbuddet til holdene af hensyn til undervisernes

planlægning af undervisningen i studieforløbet. Som tidligere nævnt er den mere målrettede

anvendelse af e-bøger betinget af tæt planlægningssamarbejde med undervisere på de enkelte

hold, og det vil efter projektets vurdering kræve nøje introduktion til e-bogsmaterialeudbuddet til

alle undervisere, hvis alle hold på en uddannelse skal have målrettet formidling af e-bøger i forbindelse

med alle undervisningsforløb.

Anskaffelse af central e-ressource Nursing Reference Center 12 (NRC) i samarbejde

med en professionsbacheloruddannelse.

Et andet element i projektet har været anskaffelse af e-ressourcen Nursing Reference Center fra

1.9. 2011 til 31.12.2012 i tæt samarbejde med VIA Sygeplejerskeuddannelsen, således at studerende

og undervisere på alle VIA Sygeplejerskeuddannelser får adgang til ressourcen.

Projektet har erhvervet vigtig viden om ressourcen gennem erfaringer med fælles sygeplejefaglig

og biblioteksfaglig undersøgelse af en central e-ressource, intensiv undervisning i og anvendelse

af en e-ressource i tæt samarbejde mellem VIA Bibliotekerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen.

Nursing Reference Center er blevet indholdsmæssigt vurderet af undervisere fra VIA Sygeplejerske-uddannelsen

i samarbejde med VIA bibliotekarer.

Projektet har set på ressourcens indhold, relevans og anvendelse i forhold til anvendelse af modulerne

i VIA Sygeplejerskeuddannelsens moduler i Viborg/Thisted, og der er i den forbindelse

samarbejdet om udarbejdelse af vejlednings-, og formidlingsmateriale til ressourcen.

Projektet har som et særligt element inddraget studerende som ambassadører for ressourcen,

hvor de studerende på baggrund af deres umiddelbare kendskab til en ny ressource, i en videosekvens,

anbefaler denne ressource over for de øvrige studerende. Bibliotekarer og undervisere

har undervist studerende gruppe- og klassevis i ressourcen og efter aftale med undervisere er

ressourcen som et ekstratilbud indgået i konkrete uddannelsesforløb. Af undervisningsplanlægningsmæssige

grunde har det har ikke været muligt at etablere ordinære undervisningsforløb

med samarbejde mellem bibliotekar og underviser som ellers er normal praksis. Projektet har

dog medvirket til, at der formodentligt i efteråret 2012 efter projektperiodens udløb laves ordinære

studieforløb med anvendelse af Nursing Reference Center.

Samarbejde med uddannelsen om formidling af ressourcen

I projektet har undervisere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen Viborg-Thisted i september – oktober

fået introduceret Nursing Reference Centers brugerflade og indhold og har vurderet i hvilke

moduler i sygeplejerskeuddannelsen, hvor NRC mest hensigtsmæssigt kunne indgå, hvorledes

NRC skal indgå i undervisningen og hvorledes de studerende skal arbejde med ressourcen.

Projektet nedsatte en lille undergruppe bestående af 2 bibliotekarer og 4 undervisere, som havde

til opgave at undersøge i hvilke uddannelsesforløb og modulforløb NRC kunne integreres. Bib-

12 Se præsentation af Nursing Reference Center på http://www.ebscohost.com/pointOfCare/nrc-about

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

10


liotekarerne i projektet vurderede sammen indholdet i ressourcen ud fra en biblioteksfaglig vurdering,

og der etableredes et samarbejde om vurdering af ressourcen mellem fagundervisere og

bibliotekarer, både med hensyn til udarbejdelse af vejledninger, anvendelse af udbyderens tutorials

og integration af ressourcen i fagundervisningen og i studieforløb.

Nursing Reference Center (NRC) i undervisningen

Moduler og undervisningsforløb

Den generelle vurdering af Nursing Reference Center er, at den helt sikkert er meget central og

relevant at inddrage som e-ressource, indeholdende dokumenter og bibliografiske henvisninger

på et højt internationalt niveau. Ud fra en underviservurdering er ressourcen anvendelig på de

fleste moduler i Sygeplejerskeuddannelsen. 13

NRC kan anvendes på modul 2, når der arbejdes med kliniske metoder til observation og vurdering.

Under fanen ”Skills and Procedures”, findes godkendte kliniske retningslinjer.

På modul 3 i Sygeplejerskeuddannelsen arbejdes der med forskellige sygeplejefaglige fænomener

i form af cases, og det er oplagt at anvende NRC i denne sammenhæng i form at tematikkerne

i ressourcen om ”Skills and Procedures”, ”Patient education” og ”Diseases and conditions” i

forhold til f.eks. sygepleje efter operationer.

På modul 9 vil NRC kunne indgå i en forskningsmæssig sammenhæng, idet ressourcen og

indeholder forsknings- og undersøgelsesmetodik.

Her kan NRC indgå i forskningsmæssigt sammenhæng, hvor den kan anvendes metodisk via sin

it-arkitektur og brugergrænseflade, og den inddrages som en central ressource på modul 7, hvor

er arbejdes med sundhedspædagogik og kommunikation.

Klinisk undervisning

Det blev fundet relevant at inddrage NRC i den teoretiske uddannelses klinisk rettede dele. Eksempelvis

på modul 2, hvor der er en del aktiviteter i SAKS (Studieafsnit for Klinisk Sygepleje),

hvor der pågår klinisk simulationsundervisning, men også i forbindelse med ”tematiske kliniske

forløb” på andre modulers aktiviteter i SAKS, f.eks. til anvendelse til patient-information om stomipleje,

liggesår mm. ved hjælp af brug af NRC temaer om ”Skills and Procedures”, ”Drug information”,

”Practice resources” og ”Patient education”.

Det vurderes at ressourcen er et meget værdifuldt selvstændigt supplement til andre bibliografiske

ressourcer, og at den vil blive meget benyttet, når kendskabet til den bredes ud til alle VIA

Sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder. Det er gruppens samlede vurdering, at NRC har et

potentiale som delindhold til udvikling af e-tiviteter i den kommende Sygeplejerske-net-uddannelse

i VIA, hvilket vil medvirke til at udvikle undervisningen.

13 Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark har fælles Studieordning.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

11


Formidling

Projektet har arbejdet for at formidle ressourcen udover informationskompetenceundervisningen

ved følgende udførte aktiviteter. Der er udformet en A2 Infographic 14 (Bilag 1) til opslagstavlerne

i Studieafsnit for Klinisk Sygepleje i Viborg og i øvrige færdighedslaboratorier på VIAs 8 Sygeplejerskeuddannelser

for at gøre opmærksom på NRC. Der er lavet en kvik-guide (Bilag 2) og

længere vejledning 15 og links på VIA Studienettet (forskellige websteder på VIA Intranet). Der er

sendt orienteringsmail med skærmdumps og vejledninger til NRC til alle undervisere og ledere på

Sygeplejerskeuddannelserne i Viborg og Horsens. Allerede nu introduceres til NRCs brugerflade

og indhold og kobling til RefWorks på it-cafeerne, som afholdes af it-pædagogiske vejledere

ugentligt på Campus Viborg.

Der er endvidere blevet produceret en videosekvens hvor en studerende ”reklamerer” for brug af

ressourcen i studiemæssig sammenhæng. Denne videosekvens laves i samarbejde med sygeplejerske-studerende

på uddannelsen, der er blevet introduceret til NRC. 16

Desuden er NRC blevet introduceret på undervisermøder og i mails, til studentergrupper og -hold

og på områdemøde for 15 bibliotekarer, der har VIA Sygeplejerskeuddannelsen som fokusområde.

Vi har oplevet, at rigtigt mange undervisere og studerende allerede på nuværende tidspunkt

arbejder med NRC i undervisningen og i forbindelse med studieopgaver. Der er også udtrykt stor

interesse for NRCs kliniske potentiale fra kliniske vejledere fra Regionshospitalet i Viborg, som er

timelærere på VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Allerede nu arbejdes der på andre VIA Sygeplejerskeuddannelser

med ressourcen, f.eks. VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

Endvidere har projektet deltaget i tværfaglige møder i videncenter CELM (Center for e-læring) i

VIA regi og fået ideer til udarbejdelse af interaktive manualer med såkaldt ”Rapid Learning Software”

og det vil være oplagt at VIA Bibliotekernes manualgruppe får kendskab til Learning Content

Development Systems, således at de nuværende pdf–manualer kan erstattes af aktiverende

og interaktive indføringer i e-ressourcer. Endvidere har vi fået inspiration til at udarbejde videosekvenser

om biblioteksfaglige temaer og det vil vi givet arbejde videre med.

Konklusion Nursing Reference Center

Selv om Nursing Reference Centers brugergrænseflade er meget overskuelig, er det tydeligt, at

bibliotekarer med fordel kan introducere søgetekniske færdigheder og features i ressourcen, og

skabe den nødvendige sammenhæng til øvrige sygeplejefaglige elektroniske informationsressourcer

og databaser. Tydeliggørelse af koblingen til CINAHL/andre EBSCO ressourcer fra NRC

og anvendelse af referencehåndteringsværktøjet RefWorks effektiviserer den personlige informationshåndtering.

Projektet vurderer endvidere, at det er meget vanskeligt i forhold til Nursing Reference Center at

skelne mellem hvad der en ”uddannelsesressource” og hvad der er en ”biblioteksressource”. Der

er ingen tvivl om, at der i fremtiden vil blive udbudt flere sammensatte e-ressourcer, og det kræver

yderligere samarbejde mellem bibliotek og uddannelse underviserfagligt, biblioteksfagligt og

14 En Infographic lægger vægt på visuel og ikke tekstmæssig formidling. http://www.marketingtechblog.com/infographic-do-it-yourselfguide-to-infographics/Et

eksempel http://infographicworld.com/wp-content/uploads/2010/11/HeartDisease2.jpg

I plakaten indgår henvisning til en apps: Nursing Reference Center så de studerende i deres studieforløb i færdighedslaboratoriet på

deres iPhone kan hente relevante informationer.

15 http://www.viauc.dk/bibliotekerne/databaser/Documents/Nursing%20reference%20center%20nov11.pdf

16 YouTube : http://youtu.be/rZy6N4FpSbg

12

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer


økonomisk.

Endelig og formel beslutning om inddragelse af Nursing Reference Center i de forskellige moduler

skal tages i VIA Sygeplejerskeuddannelsens Viborg/Thisted koordinationsudvalg og besluttes

af ledelse og modulkoordinatorer efter indstilling fra undervisere og bibliotekar tilknyttet VIA fra

dette projekt. Formelt vil NRC først kunne inddrages i modulerne fra efteråret 2012 i VIA Sygeplejerskeuddannelsens

Viborg/Thisted. På tilsvarende vis vil de øvrige VIA Sygeplejerskeuddannelser

skulle tage en beslutning om ressourcen i deres kompetente udvalg.

Det vil være hensigtsmæssigt, at VIA Bibliotekerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder

økonomisk om en permanent licens til NRC, således at adgangen sikres til en central sygeplejefaglig

”sammensat” ressource, som kan bidrage med relevant og tilgængelig information til

såvel den kliniske og den teoretiske undervisning.

Et grundigt analysearbejde i samarbejde mellem fagundervisere og bibliotekarer er forudsætning

for hensigtsmæssige anskaffelser af e-ressourcer.

Endvidere har projektet deltaget i møder i videncenter CELM regi og fået ideer til udarbejdelse af

interaktive manualer med såkaldt ”Rapid Learning Software”, og det vil være oplagt at VIA Bibliotekernes

manualgruppe får kendskab til Learning Content Development Systems således at

pdf–manualer kan erstattes af aktiverende og interaktive indføringer i e-ressourcer. Endvidere har

vi fået inspiration til at udarbejde videosekvenser om biblioteksfaglige temaer, og det vil vi givet

arbejde videre med.

Afslutningsvis er det vigtigt at fastslå, at bibliotekets ekspertise vedrørende licenser, kontakt og

samarbejde med DEFF inddrages tidligt i arbejdet således e-ressourcerne anskaffes på de bedst

mulige betingelser for VIA University College.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

13


Litteratur og henvisninger

Professionshøjskolerne i tal 2009. (2010). Hentede 16. december 2012 fra http://www.uc-dk.dk/

da/images/stories/pdf/rapporter/professionshoejskolerne_i_tal_2010.pdf

Folkebibliotekernes e-bogs projekt. (13. 10 2011). Hentet fra http://projekter.bibliotekogmedier.

dk/projekt/folkebibliotekernes-e-bogs-projekt

Strid om forlagenes rolle i forhandlingerne om e-bogen. (September 2011). Perspektiv, s. 18.

The Horizon report 2011. (25. 3 2011). Hentet fra http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.

pdf

Benner, T. (22. 11 2011). Biblioteker skal sparke e-bogen i gang. Politiken, s. 1.

Benner, T. (22. 11 2011). Biblioteker skal sparke e-bogen igang.

Heide Petersen, J. (December 2011). Hvordan skal e-bøger udlånes. Bibliotek og medier, s. 21.

Kjær, T., Kofod Jensen, L., Rubeck, P., & Schmidt, T. (2009). Evaluering af forsøg med digitaliseret

dansk materiale på tre professionshøjskoler. Hentet fra https://www.ucviden.dk/portalmetropol/da/publications/evaluering-af-forsoeg-med-digitaliseret-dansk-materiale-paatre-professionshoejskoler(2c8d71bb-7dc4-4455-8558-fedbaa0aa8ea).html

Nielsen, S. (2011). Betalingsmodel søges. Bogmarkedet(12), s. 12-14.

Nielsen, S. (2011). Bogen i skyen. Bogmarkedet(15), s. 21-11.

Projekt e-bøger. (u.d.). Hentet fra http://www.projekteboeger.dk/

Sørensen, J. Ø. (7. 10 2011). 1. november lancerer folkebibliotekerne en ny ebogsservice. Hentet

fra http://www.projekteboeger.dk

Thorhauge, J. (30. 08 2011). Udlånet af e-bøger skal afprøves i praksis. Hentet fra http://www.

bogmarkedet.dk/debat/blog/e-bogsudlaan

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

14


Bilag 1


DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

15


Bilag 2

Nursing Reference Center er et internationalt referenceværktøj for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle

i den kliniske praksis.

Det indeholder forskellige typer af bearbejdede ressourcer, som kan anvendes direkte i det daglige

arbejde i forhold til patienterne, f.eks.:

• Sygeplejeprocedyrer og teknikker

• Evidensbaserede faktaark

• Korte oversigtlige beskrivelser af sygdomme og sundhedsproblemer med angivelse af

fakta, symptomer, risikofaktorer, vurdering, Røde Flag, handlemuligheder, litteratur, billedmateriale,

m.v.

• Information om lægemidler og forebyggelse af medicineringsfejl

• Patientinformation i forhold til en lang række sygdomme og vejledningssituationer

• Videreuddannelsesmaterialer til sygeplejersker der ønsker at specialisere sig

Almindelig søgning

Avanceret søgning

Afgrænsning af søgning

Sådan finder du relevante søgetermer

til din søgning

Fuldtekst

Søgeordene indtastes i Basic Search for søgning i alle dokumenttyper.

Der er mulighed for at afgrænse til en række

aspekter som ligger under søgefeltet.

Det er også muligt at søge under hvert enkelt faneblad. Eller

slå emneordene op ud fra den alfabetiske oversigt.

Under Advanced Search findes der en række afgræsningsmuligheder,

fx Document types, publikationsdato (Published

Date From) mm.

Desuden findes mulighed for opslag vha. Cinahl Headings.

En menulinje ovenover dit søgeresultat kan afgrænse dokumenttyperne

i din søgning.

I venstre side af søgeresultatet kan der foretages en række

afgrænsninger på emner, publikationer, patienters aldersgruppe

og dokumenttyper.

Brug ordbøger til at oversætte dit emneord til engelsk.

En hjælpefunktion over mulige emner dukker frem, når du

skriver dit emneord i søgefeltet under Basic Search.

Alt materiale ligger i fuld tekst, enten som html eller pdf fil.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

16


Gem fundne dokumenter

Print eller send mail

Fjernadgang

Eksport til RefWorks

Du kan gemme dokumenter ved at klikke på Add to Folder. I

folderen kan du gemme dokumenter ved at klikke på Save.

Du skal inden du gemmer have dannet en personlig konto.

Kontoen og bruger-ID’en dertil er den samme på tværs af alle

EBSCO databaser.

Fra folderen kan du desuden printe eller sende mail.

Der er WAYF fjernadgang via DEFFnet. Login er VIA mailen og

din adgangskode til mailen.

Fra folderen kan du sende dokumenter til din RefWorks database

ved at klikke på Export og dernæst på Direct Export to

RefWorks.

DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne:

Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

17

More magazines by this user
Similar magazines