1-6064 Damagervej - Boligforeningen 3B

3b.dk

1-6064 Damagervej - Boligforeningen 3B

Husorden

1-6064 Damagervej

1-6066 Stubmøllevej

Revideret på afdelingsmødet

den 29. august 2013


Et godt klima

En boligafdeling med mange beboere er

et miniaturesamfund, hvor man mere eller

mindre er afhængige af hinanden. Det er

derfor naturligt at opstille nogle almindelige

regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen.

Det er i alles interesse, at husordenen

bliver overholdt. Det vil skabe ro og orden

for beboerne samt medvirke til at holde

bebyggelsen og friarealerne i pæn stand

- og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne

lavest mulige.

Det er af stor betydning, at forældrene

husker at vejlede deres børn.

Husk også, at det, der ødelægges,

skal alle - over huslejen - være med til

at betale.

Ejendommens funktionærer og afdelingsbestyrelse

har pligt til at medvirke til, at

gældende ordensreglement bliver overholdt,

og beboerne har ret til at påtale

overtrædelser.

Til overholdelse af god ro og orden i

ejendommen påhviler det enhver lejer

at overholde de bestemmelser, som afdelingsbestyrelsen

træffer, herunder

husordens generelle regler.

Den enkelte lejer er ansvarlig

over for gæsters overtrædelser.

Affald

Af hygiejniske grunde skal alt

køkkenaffald, også dåser og

lignende, være indpakket i affaldsposer,

inden det kastes i affaldsskakten eller i

containerne.

Aviser og tomme flasker må hverken

smides i affaldsskakten eller i containerne,

men skal lægges i de dertil opstillede

papir- og flaskecontainere.

Storskrald skal anbringes i storskraldscontaineren

i containergården. Lågerne

til containergården samt containerlåg skal

holdes lukkede.

Afløb

I badeværelse samt køkkenvask skal beboeren

sørge for at holde afløb rene.

Altaner

Henstilling af effekter samt tøjtørring og

luftning af sengetøj skal foregå under altanhøjde.

Ansvar

Beboerne må selv stå til ansvar for overtrædelser

af sundheds-, bygnings- og

politivedtægter og holde boligforeningen

skadesløs.

Antenner og paraboler

Antenner og paraboler - uden for lejligheden

- må ikke opsættes uden skriftlig

tilladelse fra boligforeningen.

Bad og toilet

Badning må ikke finde sted mellem

kl. 24.00 og 6.00. I toilet-skålen

må intet smides, som kan tilstoppe

afløbet.

2


Utætheder i cisternen, utætte vandhaner

m.v. skal omgående meldes til

ejendomskontoret.

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber

m.v.

Ingen af disse ting må henstilles i trappeopgange

og mellemgange eller i øvrigt

anbringes således, at de kan være til

gene for andre.

Henstilles der gentagne gange effekter i

trappeopgangene, fjernes disse uden ansvar.

Effekterne kan efterfølgende udleveres

ved henvendelse til ejendomskontoret.

Bore- og banketider

Mandag - fredag: kl. 8.00 - 19.00

Lørdag : kl. 10.00 - 15.00.

Der må ikke bores på søn- og helligdage.

Slagboremaskine kan - mod depositum -

lånes på ejendomskontoret.

Børns leg

Ophold på trapper og i

kældre er ikke tilladt.

Boldspil skal foregå i

det opstillede boldbur.

Brug af læderbolde

samt hockeystave

er - også i boldburet -

forbudt.

Al leg skal ophøre ved mørkets frembrud,

dog senest kl. 21.00.

Der må ikke skrives, tegnes eller males

på mure og døre m.m.

Forsikring

Boligafdelingerne er dækket af de lovpligtige

ejendomsforsikringer, men ikke

glas- og kummeforsikring.

Forsikringerne dækker for eksempel

ikke beboernes indbo.

Anmeldelse af skader på ejendommen

sker ved henvendelse til ejendomskontoret.

Forurening

Enhver form for forurening eller beskadigelse

af bebyggelsen er forbudt.

Der må ikke anbringes ting, som ved lugt,

støj, brandfare - eller på anden måde - er

til fare eller gene for bebyggelsen eller

dennes beboere.

Hvis en beboer er skyld i forurening, må

nødvendig rengøring foretages af vedkommende

eller på dennes bekostning.

Af hensyn til rottefaren er enhver form

for fodring af fugle, duer og katte forbudt.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke affyres inden for bebyggelsens

område uden for perioden 24.

december til 5. januar, det vil sige kun i en

periode på 14 dage.

Fyrværkeri må kun affyres fra jorden.

Al affyring af fyrværkeri fra altanerne er

strengt forbudt.

3


Opbevaring af gasflasker og gasdåser

Lovgivningen påbyder, at det ikke er lovligt

at opbevare gasflasker og gasdåser

i pulterrum, uanset om det befinder sig i

kælderen, i parterreetagen, på loftet eller

inde i din bolig.

Gasflasker og gasdåser skal stå i et aflåst

skur i det fri eller i et fællesrum – placeret

over terræn – og have mindst ét oplukkeligt

vindue eller én dør til det fri og er

opmærket med gul advarselstrekant.

Gasflasker skal opbevares stående –

ellers virker sikkerhedsventilen ikke, og

ventilerne skal være lukkede, når gasflaskerne

ikke er i brug.

Lovgivningen skal efterkommes. I tvivlstilfælde

kan man rette henvendelse til ejendomskontoret.

Grillning

Grillning på altaner er forbudt.

Grillning på fællesarealet er tilladt indtil kl.

22.00, men kun når grillen er under opsyn.

Have- og gårdarealer

Ophold, leg og sammenkomster på

gård-/havearealet skal foregå under

størst mulig hensyntagen til de omkringboende.

Cykling og knallertkørsel på plæner,

gange og stier er forbudt.

Hærværk mod træer, buske m.m. er

strengt forbudt. Ansvar vil blive gjort

gældende.

Sammenkomster i udeområdet skal

ophøre kl. 22.00.

Hund og kat afd. 6064, Damagervej og

afd. 6066 Stubmøllevej

I afdeling 6064 kan der ved ansøgning

gives tilaldelse til at holde én hund og én

kat pr. lejemål.

I afdeling 6066 kan der ved ansøgning

4


gives tilladelse til af holde max. én hund

eller én kat pr. lejemål.

Fælles bestemmelser for 6064 og 6066

Beboere, som ønsker at holde husdyr, skal

indhente boligforeningens tilladelse ved

henvendelse på ejendomskontoret. Ved tilladelse

til husdyrhold skal følgende oplysninger

gives:

Race, farve, alder og navn.

Desuden skal der fremvises gyldig hundeansvarsforsikring

samt registreringsattest

fra Dansk Hunderegister.

Der skal fremvises gyldig hundeansvarsforsikring

samt registreringsattest

fra Dansk Hunderegister en gang årligt.

Fremvises ovennævnte ikke inden for den

af afdelingsbestyrelsen fastsatte dato, vil

husdyrtilladelsen straks blive inddraget.

Der kan dog ikke gives tilladelse til at holde

følgende hunderacer: Alano, Alapaha

Blue Blood Bulldog, Amerikansk Bulldog,

Amerikansk Pitbull/-Staffordshire-Terrier

(Amstaff), PitbuII Terrier, Bandog Bullmastiff,

Boerboel, Bully Kuta, Bull Terrier, Cane

Corso, Dogo Argentino, Digue de Bordeaux,

Dogue Brasileiro, Fila Brasileiro,

Guatemalan Bull Terrier, Gull Terrier, Irish

Staffordshire Terrier, Neapolitan Mastiff,

Perro de Presa Canario, Perro de Presa

Mallorquin, Staffordshire Bull Terrier, Tosa,

Engelsk Bulldog, Anatolsk Hyrdehund,

Cade Besti-Arm, Cao Fiia de Sao Miguel,

Mastin Espanol, Cane Corso ltaliano, Centralasiatisk

Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka,

Great Japanese Dog, samt andre blandinger

af de ovennævnte racer.

Beboere, der dags dato ejer en af ovennævnte

hunderacer/typer, må selvfølgelig

beholde hunden, men må ikke anskaffe en

ny.

Det er under ingen omstændigheder tilladt

at have besøg eller passe kamp- og

muskelhunde for andre.

Såfremt beboeren ikke kan dokumentere

hundens race, eller ejendomskontoret er i

tvivl om hundens race, kan ejendomskontoret

nægte hundetilladelse.

Det er ikke tilladt en hundeejer at ophidse

sin hund til angreb, ligesom andre beboere

skal undlade at provokere hunden.

Ejeren af husdyr er forpligtet til at hindre,

at det påfører skade. Samtidig forudsættes

det, at ejeren af et husdyr erstatter

den skade, husdyret eventuelt forvolder.

Det påhviler enhver husdyrholder at sørge

for, at dyret ikke ved støj, herunder hyppig

eller langvarig gøen og hylen, ved

lugt, hærværk, bidsk optræden, kådhed

eller på anden måde er til gene for de øvrige

beboere. Endvidere må husdyret ikke

hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang

til lejemålet.

På boligforeningens område skal husdyret

altid føres i kort snor (hunde må ikke føres

i lang snor), at det holdes tæt ind til sin ledsager

og må ikke overlades til personer,

der ikke har fuld kontrol over det. Det er

ikke tilladt at lade husdyret færdes frit på

gade, fortov, stier legepladser og andre af

boligforeningens friarealer.

Ejeren er ansvarlig for, at husdyret ikke

forurener ejendommens friarealer, lege-

5


pladser, gade- og fortovsarealer, stier og

andre fælleslokaliteter.

Såfremt en hund eller kat forretter sin

nødtørft på et af ovennævnte steder, påhviler

det ejeren straks at fjerne dens

efterladenskaber, samt på trappe tillige

straks at foretage grundig rengøring.

Katte skal altid føres i snor på boligforeningens

område og er omfattet af

reglerne om husdyrhold.

Ved berettigede klager eller overtrædelse

af et eller flere punkter i nærværende

reglement vil husdyrholdtilladelsen for

den enkelte husdyrholder straks blive inddraget.

Overholdes en bortskaffelse af husdyr

på grund af inddragelse af husdyrtilladelse

ikke, eller anskaffes husdyr uden

forudgående tilladelse efter nærværende

reglement, vil det blive betragtet som en

overtrædelse af husorden/misligholdelse

af lejekontrakt, hvilket vil medføre opsigelse

af lejemålet.

Hunde-/katteejere, hvor ejerforholdet er

tilsløret, som f.eks. ved hund/kat på besøg

eller i pleje osv. er også underkastet ovennævnte

betingelser.

Ved hund/kat i pleje kan der på ejendomskontoret,

gives en tilladelse på 3

uger. Ved en evt. forlængelse skal der

igen rettes henvendelse til ejendomskontoret.

Man ikke må avle på husdyrene i afdelingen.

Ved overtrædelse af dette, bliver tilladelsen

til dyrehold trukket tilbage med

det samme.

Hårde hvidevarer

Der kan - ved skriftlig henvendelse til

ejendomskontoret - søges om tilladelse til

installering af opvaske- og/eller vaskemaskine

m.m.

I afdeling 6064, Damagervej må maskinerne

ikke benyttes søn- og helligdage.

Hverdage kun i tidsrummet fra kl. 07.00

- 19.00.

I afdeling 6066, Stubmøllevej må maskinerne

ikke benyttes søn- og helligdage.

Hverdage kun i tidsrummet fra kl. 08.00

- 20.00.

Installationer

Beboere må under ingen omstændigheder

foretage indgreb i eller forsøge at udbedre

eventuelle fejl i de tekniske installationer.

Såfremt det konstateres, at en beboer har

overtrådt ovennævnte, vil udbedring blive

foretaget på dennes regning.

Eventuelle fejl meddeles til ejendomskontoret.

Klager

Det er enhver beboers pligt at overholde

afdelingernes husorden. Klager vedrørende

overtrædelser fremsendes skriftligt

til ejendomskontoret.

Kælder- og loftsrum

Alle rum skal være aflåst og må ikke tjene

som magasin for kassable genstande.

6


Lejligheden

Lejligheden skal vedligeholdes forsvarligt,

således at skader undgås. Beboeren er

ansvarlig for slid og ødelæggelse forårsaget

af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse.

Musik

Støjende selskabelighed må ikke finde

sted i lejligheden mellem kl. 22.00 og kl.

08.00, medmindre de omkringboende beboere

i særlige tilfælde samtykker deri, og

aldrig for åbne vinduer.

Benyttelse af radio og fjernsyn, musikinstrumenter

m.m. skal ske med fornøden

hensyntagen til øvrige beboere. Musikudøvelse

må ikke finde sted mellem kl.

22.00 og kl. 08.00.

Al udendørs musik er forbudt.

P-pladser.

Trailer og combi camp

må kun parkeres i den

sidste gård mod Spontinisvej.

Dette gælder for begge

afdelinger 6064 & 6066.

Afdelingernes vaskeplads forefindes også

her.

Gården er låst af med kæde, nøglen til

låsen er den samme, som man bruger til

Containergården for begge afdelingerne.

Parkering af motorkøretøj er kun tilladt

med Parkeringstilladelse og gæstekort.

Parkeringstilladelse og gæstekort, skal

anbringes tydeligt og synligt i bilens forrude,

for at det er en lovlig parkering:

Parkering i gården Damagervej 4, afdeling

6066.

Skal Parkeringstilladelse og gæstekort

været mærket med afd. 6066.

Parkering er kun tilladt i p-båsene. I tilfælde

af ulovligt parkerede biler, er der en

observationstid på 10 min, inden der bliver

udskrevet en p-afgift, p.t. på 590 kr.

Parkering i gårdene Damagervej 10 og

16, afdeling 6064.

Skal Parkeringstilladelse og gæstekort

været mærket med afd. 6064. Parkering

er kun tilladt i parkeringspergolaerne. I

tilfælde af ulovligt parkerede biler, er der

en observationstid på 10 min., inden der

bliver udskrevet en p-afgift, p.t. på 590 kr.

Der er et depositum på pt. 50 kr. pr. kort.

Depositummet bliver ved tilbagelevering,

af hele kort, der er i orden, udbetalt ved

fraflytning eller afmelding af bil.

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes afdelingsbestyrelsen.

Det er ikke tilladt at benytte bebyggelsens

udeområder til værksted.

Henstilling af motorkøretøjer uden

nummerplader er forbudt - fjernes på

beboers regning.

Støj

Generende støj - herunder motorstøj –

inden for bebyggelsen er ikke tilladt.

Brug af elværktøj samt hamren og saven

er kun tilladt på boretidspunkterne (se boretider).

7


Trappeopgange

Det påhviler beboeren selv at rengøre sin

måtte samt feje op under denne. Henstilling

af fodtøj og andre effekter er ikke tilladt.

Udluftning

For at undgå fugt i lejligheden skal der

dagligt foretages effektiv udluftning.

I fyringssæsonen må vinduerne dog

maksimalt holdes åbne ca. 15 min. pr. udluftning.

Vinduer og døre

Vinduer i lejligheden - og dertil hørende

kælder og loftsrum - skal være forsynede

med hele ruder. I fyringssæsonen skal

kælder-/loftsvinduer samt døre holdes

lukkede.

Bebyggelsens plastmovinduer må ikke

overfladebehandles med maling.

I øvrigt bør alle beboere i fælles interesse

iagttage, hvad der normalt hører til god

skik og orden og efterkomme, hvad der i

den henseende påbydes af afdelingsbestyrelsen

eller stedlige ejendomsfunktionær.

Skulle der opstå tvivlsspørgsmål i forbindelse

med denne husorden, afgøres disse

af den til enhver tid valgte afdelingsbestyrelse.

Omdelt til afdelingernes beboere

december 2013.

Godkendt 29. august 2013.

1. Husorden ændret for 6066

den 27. august 2009.

2. Husorden ændret ved urafstemning

den 20. februar 2009.

3. Nyt layout til husorden for 6064 godkendt

den 9. september 2009.

4. Husorden revideret og godkendt på

afdelingsmøde den 9. september

2009.

5. Husorden revideret og godkendt på

Ekstraordinært afdelingsmøde

den 25. januar 2012

6. Husorden revideret og godkendt på

afdelingsmøde den 29. august 2013

Boligforeningen 3B

Havneholmen 21

1561 København V

Tlf. 70 20 76 00

E-mail 3b@3b.dk

www.3b.dk

Ekspeditionstid

Hverdage 9 -16

Fredage 9 -14

More magazines by this user
Similar magazines