3+4-2008 - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

3+4-2008 - Revisornævnet

Den 13. februar 2009 blev der i

sag nr. 3-4/2008-R

Skattecenter København

mod

Registreret revisor

Henning Carsten Schmidt

afsagt sålydende

K E N D E L S E:

Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter København klaget over registreret revisor

Henning Carsten Schmidt.

De to klager er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men

er færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af § 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni

2008).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Henning Carsten Schmidt blev beskikket

som registreret revisor den 29. december 1989. Beskikkelsen blev deponeret den 3. juni 1994 og er

bortfaldet den 16. april 1998. Den 11. februar 1999 blev beskikkelsen genoptaget.

Indklagede er ved kendelse afsagt af Disciplinærnævnet den 4. juli 2006 idømt en bøde på

100.000 kr. for tilsidesættelse af sine pligter som registreret revisor, jf. § 1, stk. 2, jf. § 2, stk. 2, i

lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, ved at have afgivet en blank revisionspåtegning

på et regnskab, hvor aktiverne var klart fejlvurderet eller i hvert fald udokumenteret. Indklagede er

videre ved kendelse afsagt af Revisornævnet den 24. september 2008 fundet skyldig i at have

overtrådt god revisorskik ved ikke at have taget forbehold i en revisionspåtegning af 8. maj 2006 på

et selskabs årsrapport, hvor salg af selskabets faste ejendom med en ikke uvæsentlig fortjeneste i

regnskabsåret til overtagelse første dag i det nye regnskabsår ikke var omtalt, og hvor

konsekvenserne ved salget ikke var medtaget. Der blev efter princippet i straffelovens § 89 ikke

fastsat nogen tillægsstraf.

De to klager vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede dels som revisor for Danbox Danmark

ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as, nu under konkurs, dels som revisor for Carhunt

ApS, nu under konkurs, har tilsidesat god revisorskik ved på årsregnskaber at afgive blank revisorerklæring

på trods af, at den anførte egenkapital/de anførte aktiver i form af driftsmidler,

igangværende arbejder og varelagre reelt ikke eksisterede.

Sagens omstændigheder er følgende vedrørende Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning

ApS, senere 3U-3ning as:

1


Selskabet Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as, nu under konkurs,

med cvr. nr. 26 66 10 72, blev stiftet den 25. juni 2002 af Drake Properties Limited ved apportindskud

til angivne værdier af 500.000 kr.

Indklagede tiltrådte ved selskabets stiftelse som revisor, hvilket indklagede var indtil den 1. oktober

2002. Indklagede genindtrådte den 24. april 2003 som selskabs revisor, hvilket indklagede herefter

var indtil den 7. marts 2005, hvor indklagede igen fratrådte.

For selskabet Danbox Danmark ApS foreligger ”Driftsregnskab for perioden 30. april til 30.

september 2002 samt status pr. 1. oktober 2002". Den 29. april 2003 har indklagede på dette

regnskab afgivet følgende ”Revisionspåtegning og beretning”, der både er underskrevet af

selskabets direktør og af indklagede:

”Som generalforsamlingsvalgt revisor for Danbox Danmark ApS, har jeg revideret

selskabets årsregnskab for perioden 30. april – 30. september 2002.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til

regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af

selskabets aktiver og passiver pr. 30.09.2002.

Selskabets aktiviteter har været indstillet i regnskabsåret.

Selskabets aktiviteter forventes forbedret i 2002/2003.

Godkendt på generalforsamlingen den 29. 04. 2003.”

Det fremgår af driftsregnskabet, at omsætning, materialeforbrug og driftsresultat har været 0 kr. Det

fremgår af regnskabets status pr. 1. oktober 2002, at anlægsaktiver består af et varelager med en

anskaffelsessum på 500.000 kr., og at egenkapitalen er ”indbetalt” anpartskapital på 500.000 kr.

For selskabet – nu under navnet 3U-3ning ApS – foreligger ”Driftsregnskab for perioden 1. oktober

2002 til 30. september 2003 samt status pr. 1. oktober 2003". Den 8. marts 2004 har indklagede på

dette regnskab afgivet ”Revisionspåtegning og beretning”, der bortset fra selskabets navn og de

angivne perioder og datoer er ligelydende med ovennævnte påtegning af 29. april 2003. Også

påtegningen af 8. marts 2004 er underskrevet af både selskabets direktør og indklagede.

Det fremgår af driftsregnskabet, at omsætning, materialeforbrug og driftsresultat har været 0 kr. Det

fremgår af regnskabets status pr. 1. oktober 2003, at anlægsaktiver består af et varelager med en

anskaffelsessum på 500.000 kr., og at egenkapitalen er anpartskapital med saldo 1. oktober 2002 på

500.000 kr.

Den 13. marts 2004 har indklagede afgivet følgende erklæring, efter det oplyste vedrørende 3U-

3ning A/S, uden at dette fremgår af erklæringen:

Ӂbningsbalance pr. 13. marts 2004

AKTIVER

2


Varelager, håndbøger for sælgere 72.000

Omstillingsanlæg og teleudstyr i øvrigt 23.000

2 stk. bærbare pc (mrk. Acer) 18.000

AV & Lyd udstyr 40.000

Lager af kontorartikler, papir mv. 9.000

Kontantbeholdning 214.000

Tilgodehavende, Danka 124.000

Aktiver i alt 500.000

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 500.000

Gæld 0

Passiver i alt 500.000

Vurderingsberetning:

Under henvisning til aktieselskabslovens § 6a, skal jeg hermed afgive følgende vurderingsberetning.

Ovenstående specifikation indgår i åbningsbalancen med kr. 500.000.

Selskabets samlede gæld udgør kr. 0.

Erklæring:

Jeg skal sluttelig erklære, at den ansatte værdi mindst svarer til det vederlag, herunder

den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes samt mellemregning med

direktionen.

…”

Ligeledes den 13. marts 2004, har indklagede endvidere afgivet følgende vurderingsberetning:

”3U-3ning A/S

Åbningsbalance pr. 13. marts 2004

Vurderingsberetning i henhold til § 6a i lov om aktieselskaber.

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret åbningsbalancen pr. 13. 03. 2004 for 3U – 3ning A/S.

3


Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt

og udført revisionen af den på selskabets stiftende generalforsamling fremlagte åbningsbalance

med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at balancen er uden

væsentlige fejl og mangler.

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet

grundlaget og dokumentationen for de i balancen anførte beløb og oplysninger. Jeg har

herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige

skøn.

Jeg har endvidere vurderet, om balancens informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er min opfattelse at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen

og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og

passiver, samt økonomiske stilling på balancetidspunktet.

…”

Med vedtægtsdato pr. 13. marts 2004 blev selskabet omdannet fra et anpartsselskab til et

aktieselskab.

For selskabet 3U-3ning as foreligger årsrapport for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004.

Den 25. marts 2005 har det registrerede revisionsinteressentskab ND Revision Korsør afgivet

følgende revisionspåtegning:

”Vi har revideret årsrapporten for 3u-3ning as for regnskabsåret 1. oktober 2003 – 31.

september 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor

revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision


Forbehold

Vi deltog ikke i den fysiske optælling af varebeholdningerne pr. 30. september 2004 og

tager således forbehold for værdiansættelsen.

Selskabets egenkapital er nedskrevet primo regnskabsåret til nul kroner, idet vi tager

forbehold for den opgjorte værdiansættelse af varelager den 30. september 2003.

Konklusion

Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang

blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at det interne regnskab giver retvisende

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2004 samt

4


af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2003 – 30. september 2004 i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang

blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de skattemæssige opgørelser for

regnskabsåret 1. januar 2004 – 31. december 2004 er udarbejdet i overensstemmelse

med gældende skattelovgivning.

Supplerende oplysninger

Under [Uden] at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden

på, at selskabet har tabt mere end 50 % af kapitalen. …

Revisionen har konstateret at momstilsvar overfor de offentlige myndigheder ikke er

afregnet rettidigt.

Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi endvidere oplyse, at selskabet ikke har

overholdt bogføringslovens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i

overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til selskabets art og omfang.

…”

Det fremgår blandt andet af regnskabet, at der har været ekstraordinære omkostninger på 500.000

kr. , at de materielle anlægsaktiver er opført til 64.800 kr., at varebeholdninger er opført til 72.500

kr. og at egenkapitalen er opført til minus 174.868 kr. Vedrørende ekstraordinære omkostninger er i

note 3 anført ”Nedskrivning ”Varelager” -500.000”

Den 2. maj 2006 er selskabet taget under konkursbehandling.

Parternes bemærkninger:

Klager har anført, at det er klagers opfattelse, at den i regnskaberne anførte egenkapital på 500.000

kr. reelt ikke er eksisterende, og at revisor har udøvet en betragtelig fejlvurdering af værdien af de

anførte aktiver. At værdierne ikke har været til stede på erklæringstidspunkterne kan være årsag til,

at selskabet senere er gået konkurs og at SKAT derved har konstateret et væsentligt tab. Indklagede

har derved handlet i strid med god revisorskik, jf. § 6 i den dagældende lov om registrerede

revisorer, og § 5 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse, og § 6 i den nugældende

erklæringsbekendtgørelse.

For selskabet er aflagt driftsregnskaber for perioderne 30. april til 31. september 2002 med balance

pr. 1. oktober 2002 samt for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003 med balance pr. 1.

oktober 2003. Fra begge regnskaber, som indklagede har revideret, fremgår, at selskabet ikke har

haft aktiviteter i perioderne, at resultatopgørelserne indeholder 0 i enhver henseende, og at balancen

består af varelager og egenkapital ansat til 500.000 kr. Der er ikke taget nogen form for forbehold af

indklagede. Efter tiltrædelse af ny revisor fremgår af selskabets årsrapport for den efterfølgende

periode, at den nye revisor tager forbehold vedrørende optælling af varelager pr. 30. september

2004 og tager forbehold vedrørende værdiansættelser pr. 30. september 2003 og 2004. I årsrapporten

tilkendegiver selskabets ledelse, at værdien er 0 kr., ligesom selskabets nye revisor har konstateret,

at der ikke har eksisteret et varelager.

5


Indklagede har gjort gældende, at han forud for afgivelse af driftsregnskab for perioderne 30. april

– 30. september 2002 og 1. oktober – 30. september 2003 modtog specifikationer fra selskabets

ledelse omfattende elektriske komponenter og herunder en del fladskærme. I forbindelse med

omdannelsen af anpartsselskabet til et aktieselskab var indklagede personligt til stede på selskabets

adresse og fik forevist de aktiver, der indgik i åbningsbalancen.

Sagens omstændigheder er følgende vedrørende Carhunt ApS:

Indklagede har været generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet Carhunt ApS, cvr. nr. 26 87 49

47. Selskabet er stiftet af Jan G. Halle og Jørgen Ege Siana den 15. november 2002 med en angiven

kontantkapital på 126.000 kr.

Indklagede har på driftsregnskaber for perioderne 15. november 2002 til 30. september 2003, 1.

oktober 2003 til 30. september 2004 og 1. oktober 2004 til 30. september 2005 for selskabet

Carhunt ApS afgivet næsten enslydende – blanke – revisionspåtegninger dateret 18. februar 2004,

23. februar 2005 og 20. februar 2006. Påtegningen af 18. februar 2004 er sålydende:

”Som generalforsamlings valgt revisor for Carhunt ApS, har jeg revideret

selskabets årsrapport for perioden 15.11.2002 – 30.09.2003.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes

krav til regnskabsaflæggelse. Årsrapporten giver efter min mening et retvisende

billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt

resultat pr. 30.09.2003.

Selskabets resultatmæssige udvikling har i det forløbne år ikke været tilfredsstillende.

Selskabets aktiver forventes forbedret i 2003/2004

Godkendt på generalforsamlingen den 18. februar 2004”

I påtegningerne af 23. februar 2005 og 20. februar 2006 er linien ”Selskabets resultatmæssige

udvikling har i det forløbne år ikke været tilfredsstillende.” udskiftes med linien ”Selskabets

aktiviteter har været indstillet i regnskabsåret.” Derudover er alene perioderne og datoerne

ændret.

Overskrifterne på påtegningerne er ”Revisionsberetning og beretning”, og der er underskrevet af

både indklagede og selskabets direktør.

Følgende tal i kr. fremgår af regnskaberne:

Driftsregnskab/resultatopgørelse

2002/2003 2003/2004 2004/2005

6


Omsætning 0,00 0,00 0,00

Igangværende arbejder 50.000,00 40.000,00

Administrationsomkostninger 12.500,00 0,00

Direkte omkostninger 46.658,85 38.702,96

Periodens driftsresultat -8.887,99 1.297,04 0,00

Status/balance

Aktiver

Anlægsaktiver

Driftsmidler 34.218,75 34.218,75 34.218,75

+Omsætningsaktiver

Kassebeholdning 0,00 0,00 0,00

Lån & Spar bank 839,06 700,22 7.548,74

Mellemregning, forretningsfører 66.272,95

Tilgodehavende afgiftstilsvar 6.848,52

Igangværende arbejder 50.000,00 90.000,00

Varelager 90.000,00

151.330,76 131.767,49 131.767,49

Der er ingen noter til regnskabet med forklaringer, hverken vedrørende posterne mellemregning

med forretningsfører, igangværende arbejder eller varelager.

Den 4. september 2007 blev der vedrørende selskabet Carhunt ApS afgivet forklaring i Sø- og

Handelsretten i København, skifteskifteretten – efter at selskabet var taget under konkursbehandling

ved dekret afsagt den 27. juni 2007 – af selskabets direktør, Jan G. Halle, der har forklaret følgende:

”… han var direktør fra 15. november 2002 til 16. april 2007. Selskabets drift kom ikke

rigtig i gang. … Det var Jørn Ege, der stiftede selskabet. Det var Jørn Ege, der skød

hele selskabskapitalen på 126.000 kr. ind i selskabet. Jørn Ege er ene anpartshavere. …

Foreholdt, at der i regnskabet for 2003 pr. 30. september 2003 er en post "i gangværende

arbejder" på 50.000 kr., og i regnskabet for 2004 pr. 30. september 2004 på 90.000

kr., forklarede vidnet, at han ikke ved, hvad posten dækker over…

Vidnet forklarede, at han har underskrevet årsregnskaberne for 2003, 2004

og 2005. Han havde ikke forinden drøftet indholdet med revisor. Han

underskrev bare. Inden udarbejdelsen af årsregnskaberne havde han sendt

diverse bilagsmateriale til selskabets revisor. Han har som sagt ikke drøftet

7


indholdet med revisor. Foreholdt, at der i årsregnskabet for 2003, 2004 og

2005 er en post der hedder ''driftsmidler'' på 34.218,75 kr., afleverede vidnet en

faktura til kurator, hvorefter posten dækker nogle vægskabe. Vidnet forklarede, at disse

skabe blev indkøbt til et forretningslokale. Skabene stod hos vidnet i 2

måneder, hvorefter de blev afleveret til Jørn Ege. Vidnet ved ikke, hvor skabene er nu.

Foreholdt posten "tilgodehavende" pr. 1. oktober 2003 i status pr. 1. oktober 2003

på 66.272,95 kr. forklarede vidnet, at han ikke ved, hvad posten dækker over.

Han er ikke bekendt med, hvem der skulle være forretningsfører. Han er heller ikke

bekendt med, hvem der skulle være debitor. Vidnet forklarede videre, at nogle af

udbetalingerne fra selskabets konto er sket til ham. Vidnet har et par gange fået 15.000

kr., men han har også fået andre udbetalinger i forbindelse med hans rejser til Polen.

Udbetalingerne har været til dækning af diverse udlæg og rejseomkostninger, men

vidnet har også fået udbetalt løn. Både vidnet og Jørn Ege har disponeret på vegne af

selskabet.

Parternes bemærkninger:

Klager har gjort gældende, at den i regnskaberne anførte egenkapital reelt ikke er eksisterende, og

at indklagede har udøvet en betragtelig fejlvurdering af værdien af de anførte aktiver. Der er

hverken fra indklagede eller fra selskabet udleveret bogføring eller regnskabsbilag til Skat. Ud fra

de i Sø- og Handelsretten afgivne forklaringer havde selskabet ikke igangværende arbejder eller

varelagre, ligesom mellemregningen til forretningsfører er et ulovligt anpartshaverlån. Endelig er

udbetalingerne fra banken til selskabets direktør sket, uden det fremgår af regnskabet.

Ved at afgive revisionspåtegninger på årsregnskaberne for 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005 for

Carhunt ApS uden forbehold og uden at kunne godtgøre nogen form for revisionshandlinger har

indklagede handlet i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens § 2, stk. 2, jf. § 1, stk. 2, og endvidere

tilsidesat erklæringsbekendtgørelsens § 6. Hertil kommer, at årsregnskaberne ikke opfylder

kravene i årsregnskabsloven vedrørende ledelsesberetning, omtale af værdiansættelsesprincipper

samt notekrav.

Indklagede har bestridt det af klager anførte, og indklagede har gjort gældende, at der ikke er

dokumentation for Skats påstande om, at egenkapitalen ikke reelt var eksisterende, og at der er

udøvet betragtelig fejlvurdering af de anførte aktiver. Skat har ikke fremlagt relevant bilagsmateriale,

herunder bilagsmateriale fra selskabet, der af selskabets direktør blev afleveret til kurator.

Selskabet blev taget under konkurs på grund af manglende regnskabsaflæggelse. Indklagede har

revideret i overensstemmelse med god revisorskik, og de af klager anførte konklusioner og hypoteser

er udokumenterede.

Hertil kommer, at klager ikke har konkretiseret sine klagepunkter, hverken i henseende til

årsregnskabslovens krav eller i henseende til revisorlovens og erklæringsbekendtgørelsens krav.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at det følger af § 57, stk. 3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

af 17. juni 2008, der trådte i kraft den 1. juli 2008, at spørgsmål om overtrædelser, der

er begået før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor

8


efter revisorloven af 2003 og den dagældende erklæringsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 1537

af 22. december 2004 samt delvist efter reglerne i lov om registrerede revisorer.

Vedrørende Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as

Af regnskaberne for perioden 30. april – 31. september 2002 med balance pr. 1. oktober 2002 og for

perioden 1. oktober 2002 – 30. september 2003 med balance pr. 1. oktober 2003 fremgår, at

selskabet ikke har haft aktiviteter i perioderne, at resultatopgørelserne indeholder 0 i enhver

henseende, og at balancen består af varelager og egenkapital på 500.000 kr. Af åbningsbalancen pr.

13. marts 2004 fremgår, at varelager nu består af håndbøger for sælgere med en værdi af 72.000 kr.

Herudover indgår andre aktiver blandt andet en kontantbeholdning på 124.000 kr. (men ingen

fladskærme), således at aktiverne i alt udgør 500.000 kr. Af årsregnskabet for perioden 1. oktober

2003 – 30. september 2004 fremgår, at selskabets egenkapital er nedskrevet til 0 kr.

Når henses til, at der ikke var aktivitet i selskabet i de to regnskabsperioder, for hvilken indklagede

afgav blank revisionspåtegning, når henses til, at sammensætningen af aktiver allerede den 13.

marts 2004 havde undergået væsentlig forandringer, og når henses til nedskrivningen af selskabets

varelager og dermed egenkapital, finder Revisornævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at

indklagede har afgivet blank revisionserklæring på et ufuldstændigt og urigtigt grundlag. Da revisor

er offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver erklæringer blandt andet til brug for offentlige

myndigheder, er det et grundlæggende krav, at revisor ikke alene tager ledelsens oplysninger ad

notam, men at revisor foretager reelle revisionshandlinger, der kan verificere de fra ledelsen

modtagne oplysninger. Da indklagede alene har henvist til de oplysninger, han har fået fra

selskabets ledelse, finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik.

Vedrørende Carhunt:

Indklagede har ikke fremlagt arbejdspapirer eller andet materiale, der sandsynliggør, at indklagede

har foretaget nogen form for revisionshandlinger i forbindelse med revision af de tre årsrapporter

for selskabet Carhunt ApS. Når hertil kommer, at det af årsrapporterne fremgår, at der var værdier

for igangværende arbejder, selv om selskabets aktiviteter havde været indstillet, og til, at disse

værdier samt varelager ikke var til stede i forbindelse med konkursen, sammenholdt med, at der

ikke kan gives nogen forklaring vedrørende posten mellemregning med forretningsfører, finder

Revisornævnet det bevist, at indklagede har afgivet revisionspåtegninger på årsregnskaberne for

2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005 for Carhunt ApS uden at have foretaget nogen form for

revisionshandlinger, hvilket er i strid med god revisorskik.

For selskaber, der aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, skal årsrapporten omfatte

ledelsespåtegning, revisionspåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance og noter. Der skal være en klar adskillelse mellem ledelsespåtegning og revisionspåtegning.

De foreliggende regnskaber for 2002/03, 2003/04 og 2004/05 for Carhunt ApS indeholder ikke

samtlige disse bestanddele, ligesom der i vidt omfang er væsentlige afvigelser fra årsregnskabslovens

terminologi. Ledelsespåtegning og revisionspåtegning er sammenblandet i den af selskabets

direktør og indklagede revisor i fællesskab underskrevne "Revisionspåtegning og beretning".

9


Indklagede har for overtrædelse af § 4a i lov om registrerede revisorer og for overtrædelse af § 2,

stk. 2, jf. § 1, stk. 2, i revisorloven af 2003, jf. henholdsvis § 5 i erklæringsbekendtgørelsen af 1996

og 2003 og § 6 i erklæringsbekendtgørelse af 2004, forskyldt en bøde, jf. 57, stk. 4 i den nuværende

revisorlov, jf. § 11a, stk. 1, i lov om registrerede revisorer og jf. § 20, stk. 1, i revisorlov af 2003.

Bøden fastsættes efter princippet i straffelovens § 89 som en tillægsbøde kr. på 75.000 kr. til den

ved kendelsen af 4. juli 2006 fastsatte bøde på 100.000 kr.

Thi bestemmes:

Indklagede, registreret revisor Henning Carsten Schmidt, pålægges en tillægsbøde på 75.000 kr.

Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 12, stk. 3.

V. O. Rasmussen

10

More magazines by this user
Similar magazines