Datablad - Aart de Vos

aartdevos.dk

Datablad - Aart de Vos

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer:

Revideret den: 02-06-2003 / JR

Erstatter den: 17-05-2002

Anvendelse: Privat husholdning.

Leverandør:

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53

4140 Borup på Sjælland

Tlf.: 57 56 00 20 Fax: 57 56 00 21

Blåsten

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

231-847-6 7758-99-8 Kobber(II) sulfat pentahydrat Xn;R22 Xi;R36/38 N;R50/53 100

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald opkastning. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag og

vis dette sikkerhedsdatablad.

Øvrige oplysninger

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen

på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fast spild fejes forsigtigt op. Undgå støvdannelse - spild kan evt. befugtes. Opløst produkt samles op med sand, grus eller andet absorberende

materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Skyl efter med rigelige mængder vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

1


Revideret den: 02-06-2003/JR

Erstatter den: 17-05-2002

Blåsten

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Undgå støvdannelse. Sørg for god udluftning. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter

endt arbejde.

Åndedrætsværn

Anvend åndrætsværn med støvfilter af typen P2 ved støvende arbejde.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen PVC.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Mineralsk støv, inert

Mineralsk støv, inert respirabel

10 mg/m3

5 mg/m3

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Blå krystaller

Smeltepunkt: 110°C (-4H2O)

Massefylde: 2,284 g/ml

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af støv giver let irritation.

Indtagelse

Farlig ved indtagelse.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet indeholder et stof, der er meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 7758-99-8 Kobber(II) sulfat pentahydrat

Andet: Ingen oplysninger.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

2


Revideret den: 02-06-2003/JR

Erstatter den: 17-05-2002

Blåsten

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder

skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe : X Affaldsfraktion: 4.42

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (kobbersulfat pentahydrat) ; 9 ; III

IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (coppersulfate pentahydrate) ; 9 ; III

Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: -°C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 24 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig

emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli

(indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

3


Revideret den: 02-06-2003/JR

Erstatter den: 17-05-2002

Blåsten

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig; Miljøfarlig

Faresymboler: Xn;N

Indeholder

Kobber(II) sulfat pentahydrat

R-sætninger

Farlig ved indtagelse. (R22)

Irriterer øjnene og huden. (R36/38)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Anden mærkning

Følbar mærkning.

EF-nummer 231-847-6.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche

Detail.

Emballage

250, 500 og 1000 g.

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet til Chemtox A/S ved

udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer

Punkt 1, 8, 14 og 16.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

4

More magazines by this user
Similar magazines