Datablad - Aart de Vos

aartdevos.dk

Datablad - Aart de Vos

Revideret den: 02-06-2003/JR

Erstatter den: 17-05-2002

Blåsten

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Undgå støvdannelse. Sørg for god udluftning. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter

endt arbejde.

Åndedrætsværn

Anvend åndrætsværn med støvfilter af typen P2 ved støvende arbejde.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen PVC.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Mineralsk støv, inert

Mineralsk støv, inert respirabel

10 mg/m3

5 mg/m3

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Blå krystaller

Smeltepunkt: 110°C (-4H2O)

Massefylde: 2,284 g/ml

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af støv giver let irritation.

Indtagelse

Farlig ved indtagelse.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet indeholder et stof, der er meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 7758-99-8 Kobber(II) sulfat pentahydrat

Andet: Ingen oplysninger.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

2

More magazines by this user
Similar magazines