Datablad - Aart de Vos

aartdevos.dk

Datablad - Aart de Vos

Revideret den: 02-06-2003/JR

Erstatter den: 17-05-2002

Blåsten

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig; Miljøfarlig

Faresymboler: Xn;N

Indeholder

Kobber(II) sulfat pentahydrat

R-sætninger

Farlig ved indtagelse. (R22)

Irriterer øjnene og huden. (R36/38)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Anden mærkning

Følbar mærkning.

EF-nummer 231-847-6.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche

Detail.

Emballage

250, 500 og 1000 g.

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet til Chemtox A/S ved

udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer

Punkt 1, 8, 14 og 16.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

4

More magazines by this user
Similar magazines