4 - Aarhus Vand

aarhusvand.dk

4 - Aarhus Vand

Indholdsfortegnelse

1 Vedtægtens område 3

2 Kloakforsyningens budget og regnskab 3

3 Kloakforsyningens indtægter 3

4 Private spildevandsanlæg 8

5 Udtræden af/genindtræden i kloakforsyningen 9

6 Bidrag for tømning af hustanke og behandling af spildevand fra samletanke 10

7 Modtagelse og aftømning af spildevand, slam og organisk affald 10

8 Fælles bestemmelser 10

9 Målerdata 11

10 Vedtægtens ikrafttræden 11

Bilag

B1 Offentlige / private stikledninger – 1 12

B1A Offentlige / private stikledninger – 2 13

B2

Adminitrative regler for beregning af reduceret

tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt for kloakforsyning 12

B3 Særbidragsberegning 15

B4 Regler for lån til betaling af tilslutningsbidrag 17

2


Forord

Den kommunale kloakforsyning i Århus Kommune udføres af Vand og Spildevand, som er en forvaltning

under Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22.

marts 2007, har byrådet vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet

det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kommunens kloakforsyning.

Denne betalingsvedtægt beskriver de betalingsforhold, der er gældende for kloakforsyningen under

Vand og Spildevand.

3


1 Vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Århus

Kommune Vand og Spildevand

Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg. Vand og Spildevand har

endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er

kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

m.v., § 7 a.

I offentligt kloakerede områder er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til

grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

Bilag 1 viser eksempler på offentlige/private dele af stikledninger. Det er kommunen,

der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens

§ 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af vedtægten omfattede spildevandsanlæg,

når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts

bestemmelser.

Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske

tømningsordning.

2 Kloakforsyningens budget og regnskab

Byådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter

og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om

kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale

regnskabsår.

Kloakforsyningens regnskab fremstår på selvstændige konti i kommunens regnskab og

revideres sammen med dette.

Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration

af kommunens spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er

kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen samt indtægter, som nævnt i kapitel 3.

For den kommunale obligatoriske tømningsordning for hustanke og behandling af spildevand

fra samletanke i Århus Kommune udformes et selvstændigt regnskab.

3 Kloakforsyningens indtægter

4

Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag

samt vejbidrag.

3.1 Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været

tilsluttet eller har været pålignet tilslutningsbidrag til offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag betales også af ejendomme, der indgår kontrakt om medlemskab af

kloakforsyningen.


3.1.1 Boliger

Tilslutningsbidraget beregnes ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom.

En boligenhed defineres som en bolig, såsom et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom,

en bolig i etageejendom, en andelsbolig eller lignende.

Ved udstykning opkræves tilslutningsbidrag for den/de frastykkede parcel(ler).

Ved flere boliger på samme matrikel kan der i særlige tilfælde gives nedslag i tilslutningsbidraget

i henhold til bilag 2.

3.1.2 Erhverv

For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag

pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal.

Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke henregnes til

beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, landbrugsejendomme, offentlige

ejendomme, kontorer, blandet bolig og erhverv m.v.

Ved forøgelse af grundarealet for en erhvervsejendom i byzone opkræves supplerende

tilslutningsbidrag for det tillagte areal.

3.1.3 Århus Havn m.v.

Der betales tilslutningsbidrag efter de almindelige regler. For erhvervsarealer, der ikke er

udmatrikuleret, betales efter bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent (normalt

40 %). Bidraget reduceres, såfremt der udføres privat detailanlæg, se bilag 2.

3.1.4 Erhvervsejendomme i landzone

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget

areal og en skønnet bebyggelsesprocent (normalt 40 %). For ubebyggede erhvervsarealer

i landzone skønnes et bebygget areal.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves supplerende

tilslutningsbidrag.

3.1.5 Bidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i 1997 udgjorde 30.000 kr.

eksklusiv moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m 2

grundareal for erhvervsejendomme. Standardbidraget reguleres årligt (se kapitel 8).

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget

fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand,

tilsluttes for regnvand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af

det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

3.1.6 Forfaldstidspunkt

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning.

5


3.1.7 Forøgelse af afledningen

En forøgelse af afledningen kræver ansøgning om tilslutningstilladelse. Eksisterende

stikledninger skal anvendes. Vand og Spildevand kan stille krav til tilladelige vandmængder,

forrensning m.v.

3.1.8 Veje

Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning af vejafvanding til det kommunale

spildevandsanlæg.

3.2 Vandafledningsbidrag

Bidraget fastsættes af Byrådet på grundlag af kloakforsyningens budget.

Bidragets størrelse fremgår af det gældende takstblad.

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 vandforbrug, og som et særbidrag

for spildevand med et højt forureningsindhold.

Ved fejlagtig opkrævning af vandafledningsbidrag, kan bidraget maksimalt ændres med

tilbagevirkende kraft for 5 år.

3.2.1 Opkrævning efter måler

Inden for Vand og Spildevands forsyningsområde samt inden for forsyningsområder for

de private vandværker, der har aftale med Vand og Spildevand om at forestå opkrævningen,

beregnes vandafledningsbidraget normalt efter målt vandforbrug. Bidraget opkræves

af vandværkerne.

Har en nyopført ejendom ikke opsat vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget fra

det første regnskabsårs begyndelse efter fremsendelsen af installationsbegæring, evt.

fra tidspunkt for indflytning.

For kolonihaver beregnes vandforbruget efter fælles måler.

3.2.2 Opkrævning efter skønnet forbrug

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget

til 170 m 3 pr. år.

Ejendomme, der forsynes med vand fra egen vandindvinding eller fra privat vandforsyning,

og som skønnes at have et vandforbrug større end 170 m 3 årligt, kan pålægges

pligt til at lade det indvundne eller aftappede vand passere en måler og til at lade denne

måler aflæse af Vand og Spildevand.

3.2.3 Reduktion i vandafledningsbidrag

Kølevand, skyllevand og andre sædvanligvis svagt forurenede vandafledninger fra erhvervsvirksomheder

– i det følgende benævnt kølevand – betragtes principielt som almindeligt

spildevand (bidragspligtigt vandforbrug), se dog efterfølgende afsnit.

Virksomheder, der i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan opnå tilladelse til at udlede

kølevand direkte til recipienten, kan dog normalt opnå reduktion af vandafledningsbidrag

for kølevandet, såfremt kølevandsmængden kan dokumenteres.

6

Afledes kølevand m.v. via en separat regnvandsledning til recipienten, kan der normalt

opnås en reduktion på 80 % af vandafledningsbidraget, såfremt vandmængden kan dokumenteres.


Ændringer i en virksomheds afløbssystem, der ønskes gennemført med henvisning til

nærværende afsnit, må kun udføres efter kommunens særlige godkendelse og under

dennes tilsyn. Omkostningerne herved er Vand og Spildevand uvedkommende.

Kemiske, fysiske og bakteriologiske undersøgelser af kølevandet, der skønnes nødvendige

for at meddele tilladelse til ændring af kølevandsafløbet fra en virksomhed, betales

af den interesserede.

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden

grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal dette vandforbrug kunne

henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere,

at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler.

For erhverv i det åbne land (landbrug, gartneri m.v.) kan der i særlige tilfælde tilbydes en

afregning efter et normalvandforbrug på 170 m 3 /år.

Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft. Fritagelse gives først fra den endelige

godkendelse af bimåler og beregningsgrundlag.

3.2.4 Ledningsbrud

I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører

en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede

forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget

i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget,

når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt

kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade og inden for samme år.

3.2.5 Særbidrag

Ejendomme er pligtige til at betale særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere

forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning

til meromkostning samt til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige

spilde vandsanlægs etablering og drift.

De særbidragspligtige stoffer er total-organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor. Vand

og Spildevand kan på et tilsvarende grundlag beslutte også at påligne særbidrag for

tilledning af suspenderet stof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der overstiger

husspildevandsniveau.

Enhedspriser for særbidragsberegningen fastsættes af Århus Byråd én gang årligt ved

budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens

budget. Beregningen af særbidragets størrelse fremgår af bilag 3.

Ejendommen skal for egen regning på Vand og Spildevands forlangende etablere afløbsledninger

og prøvetagningsbrønde i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til

prøvetagningen. I særlige tilfælde kan forlanges indrettet måleoverfald i nævnte brønde.

Ejendommen er pligtig til at give Vand og Spildevand de oplysninger, der er nødvendige

for bidragsberegningen.

En virksomhed pålignes kun særbidrag, såfremt det skønnes, at særbidragets størrelse

overstiger 50.000 kr. ekskl. moms pr. år.

7


Det beregnede stofafhængige bidrag tillægges et administrationsbidrag på 25.000 kr. pr.

år pr. virksomhed

3.2.6 Vejbidrag

Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde, ledninger og stik, der udelukkende

tjener vejes afvanding, er Vand og Spildevand uvedkommende.

3.2.7 Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr.

m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg.

Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er

tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.

3.2.8 Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et

årligt bidrag til Vand og Spildevand på en procentdel af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene,

herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker

og anlæg til rensning af regnvand. Såfremt der alene etableres separat spildevandskloakering

i et område, indgår udgifterne hertil ikke i beregningsgrundlaget.

Procentdelen fastsættes af byrådet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende

regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens budget.

3.2.9 Det åbne land

En del ejendomme beliggende i det åbne land skal have forbedret deres spildevandsrensning.

Vand og Spildevand udsender påbud efter miljøbeskyttelsesloven til de ejere,

der skal gennemføre forbedringen. For ejere af enkeltejendomme til helårsbeboelse vil

påbuddet blive fulgt af et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Såfremt ejeren vælger at tage imod tilbuddet om medlemskab af kloakforsyningen,

indebærer dette, at Vand og Spildevand på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift

og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Til

gengæld skal ejeren betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en

ejendom, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, jf. afsnit om tilslutningsbidrag.

Tilbuddet omfatter dog ikke afledning af tagvand og andet overfladevand, som ejer selv

skal sørge for bliver fjernet.

Vælger ejeren medlemskab af kloakforsyningen, er det også Vand og Spildevand, der

vælger, hvilken løsning der skal udføres på ejendommen. Hvis ejer ønsker en anden

løsning, skal ejer selv betale meromkostningen.

Vand og Spildevands forpligtelser omfatter etablering og drift af ledninger og renseløsning

regnet fra udløbet af bundfældningstank. Eventuelle rørforbindelser frem til drænledning

eller recipient er således også Vand og Spildevands forpligtelse.

Udgifter til ny bundfældningstank samt ledninger frem til denne skal afholdes af ejeren

af ejendommen, der også skal betale for drift og vedligeholdelse af disse anlægsdele,

ligesom udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til den valgte spildevandsløsning

også skal afholdes af ejeren af ejendommen. Udgifter til tømning af bundfældningstank

skal dog afholdes af Vand og Spildevand.

8


Tilslutningsbidraget forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag opkræves

fra spildevandsløsningens ibrugtagning.

Kontrakten skal tinglyses på ejendommen af kommunen

4 PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private/fællesprivate

spildevandsanlæg. Følgende anlæg overtages normalt ikke:

Anlæg med dimension < Ø200 mm og

Anlæg på privat grund.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Vand og Spildevand yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og

der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere

vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Såfremt det private/fællesprivate spildevandsanlæg allerede er tilsluttet det offentlige

spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag.

4.1 Byggemodning

Det påhviler en bygherre i forbindelse med byggemodningen af et område at udføre og

bekoste det nødvendige spildevandsanlæg.

Spildevandsanlægget skal udformes i overensstemmelse med kommunens spildevandsplanlægning

og efter et forud godkendt projekt.

Spildevandsanlægget kan overtages af Vand og Spildevand, når det i tilknytning til en

overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt

og ikke er behæftet med mangler.

Vand og Spildevand yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der

opkræves tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler.

4.2 Nye private spildevandsanlæg

For nye private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg, fastsætter

Kommunalbestyrelsen et tilslutningsbidrag. Se bilag 2

9


5 UDTRÆDEN AF / GENINDTRÆDEN I KLOAKFORSYNINGEN

(ophævelse af tilslutningspligten til det offentlige spildevandsanlæg)

5.1 Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren

Hvis byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor byrådet

er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland

for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden

af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan byrådet

foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen.

Udgangspunktet ved udtræden af kloakoplandet er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling.

Der kan dog i særlige tilfælde blive tale om, at Vand og Spildevand foretager

en tilbagebetaling ved udtræden eller kræver økonomisk kompensation for at acceptere

en udtræden.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag,

der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør

tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed pr. påbegyndt 800 m 2 40 % af det tilslutningsbidrag,

der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden

indgås. Tilbagebetalingen gøres betinget af etablering af alternativ bortskaffelse.

Reglen om tilbagebetaling ved udtræden af kloakoplandet finder ikke anvendelse over

for ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen.

Når byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet

på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan byrådet fastsætte en frist for accept af

tilbuddet om tilbagebetaling.

5.2 Genindtræden i kloakforsyningen

En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvist, kan

ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det

offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Vand og Spildevand har

afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag,

der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden

har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det

beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte

beløb.

6 BIDRAG FOR TØMNING AF HUSTANKE OG BEHANDLING

AF SPILDEVAND FRA SAMLETANKE

10

Alle hustanke, der er omfattet af kommunens regulativ for tømning af hustanke, skal

betale et årligt bidrag, der fastsættes af byrådet på grundlag af et budget for det pågældende

år. På tilsvarende måde fastsætter byrådet et bidrag for behandling af spildevand

fra samletanke.


7 MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG

ORGANISK AFFALD

Fedt og andet organisk affald – herunder affald fra industrier – modtages ikke af Vand

og Spildevand, idet disse affaldstyper er omfattet af Århus Kommunes ”Regulativ for

Erhvervsaffald”. Henvendelse skal ske til Århus Kommune, AffaldVarme Århus, som

anviser aftømningssteder.

Slam, som stammer fra oprensning af spildevandssystemet i Århus Kommune, kan efter

aftale afleveres på Marselisborg Renseanlæg på dertil indrettede modtagefaciliteter.

Aftømning af spildevand og slam må ikke ske til spildevandssystemet med mindre Vand

og Spildevand har givet særlig tilladelse hertil og anvist tømningssted.

8 FÆLLESBESTEMMELSER

Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har, jf. lovens § 10, samme

fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter, og kan i mangel af

rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom uden hensyn

til, om ejendommen senere måtte have skiftet ejer.

8.1 Regulering

Tilslutningsbidraget og administration af særbidrag reguleres årligt efter det af Danmarks

Statistik udarbejdede Byggeomkostningsindeks 101 for boliger pr. 1. juli 2003. Bidraget

reguleres én gang årligt pr. 1. januar efter det pr. 1. juli forud gældende indeks. Det regulerede

tilslutningsbidrag fremgår endvidere af Vand og Spildevands takstblad.

Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.

Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i

lovgivningen fastsatte regler.

8.2 Låneadgang

Ved påbud om tilslutning til offentlig kloak ydes lån til betaling af tilslutningsbidrag i

henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts

2003 om lån til betaling af ejendomsskatter. (Se i øvrigt i bilag 4).

Magistratensafdelingen for Teknik og Miljø kan under særlige omstændigheder, hvor

lodsejeren ikke opfylder de almindelige betingelser for ”indefrysning”, yde kommunegaranti

for lån i pengeinstitut til betaling af tilslutningsbidrag mod pant i ejendommen.

Kommunegaranti gives kun, såfremt der ikke findes anden finansieringsmulighed, og

skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. (Se i øvrigt bilag 4).

11


9 MÅLERDATA

Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning

af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til

Vand og Spildevand.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren,

kan Vand og Spildevand fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen.

Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år.

Udgiften til anskaffelse, indbygning, vedligeholdelse og kontrol af vandmålere er Vand

og Spildevand uvedkommende. Udgiften afholdes af grundejeren i det omfang, den ikke

afholdes af vandværket. Vand og Spildevand kan kræve kontrol af vandmåleres funktionsdygtighed.

10 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN

Vedtægten erstatter Betalingsvedtægt for Kloakforsyning i Århus Kommune 1999, vedtaget

af Århus Byråd den 19. maj 1999.

Vedtægten træder i kraft den 1. juli 2004.

Foranstående er vedtaget af Århus Byråd som Betalingsvedtægt for kloakforsyning i

Århus Kommune den 9. juni 2004.

Som følge af magistratsændringer og nedlæggelse af Århus Kommunale Værker er betalingsvedtægten

opdateret i december 2007, således at vedtægten er i overensstemmelse

med de organisatoriske forhold.

12


Bilag 1

Matrikelskel

Privat / fællesprivat ledning

Offentlig hovedledning

Offentlig del af stikledning

13


Bilag 1A

Matrikelskel

Offentlig hovedledning

Offentlig del af stikledning

14


Bilag 2

Administrative regler for beregning af reduceret tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt

for kloakforsyning

Vand og Spildevand kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget,

dog kan det aldrig sættes lavere end de faktiske afholdte udgifter

til detailledningsanlægget.

Følgende reduktioner vil normalt være gældende:

For små boliger betales et reduceret standardtilslutningsbidrag.

0,3 boligenhed for 1-rumsboliger op til 45 m 2 .

0,6 boligenhed for 2-rumsboliger op til 75 m 2 .

Boligarealet beregnes som bruttoetageareal efter reglerne i bygnings- og boligregisteret.

For etagebebyggelse, vandret lejlighedsskel, reduceres standardtilslutningsbidraget for

overetagen yderligere med 25 %.

For boligejendomme med flere boligenheder på samme matrikel nr. reduceres tilslutningsbidraget

med et beløb svarende til værdien af det private detailkloakanlæg, maximalt

45 %.

Ejendomme, der tilsluttes private detailanlæg med afledning til det offentlige hovedanlæg,

betaler tilslutningsbidrag efter samme regler som boliger på samme matrikel nr.

15


Bilag 3

Særbidragsberegning

Særbidraget består af henholdsvis en stofafhængig og en administrationsafhængig del.

Bidraget beregnes efter følgende formel:

SB total

= SB stof

+ SB adm

Hvor

SB total

er det totale særbidrag (kr.)

SB stof

er det stofafhængige særbidrag (kr.)

SB adm

er det administrationsafhængige særbidrag (kr.)

Stofafhængigt bidrag

Det stofafhængige særbidrag er knyttet til de særbidragspligtige stoffer

• Total-organisk stof (COD)

• Total-kvælstof (N)

• Total-fosfor (P)

udledt til spildevandsanlægget og koncentrationen af stofferne. Særbidragspligtig er

den udledning af disse stoffer, som overstiger en fastsat grænseværdi, typisk svarende

til tykt husspildevand.

Det stofafhængige særbidrag beregnes ved multiplikation af de bidragspligtige vand- og

stofmængder med takstfastsættelsen for stofferne og beregnes efter følgende formel:

SB stof

= (V-Vf ) x ((C-C græ

) x rc + (N-N græ

) x rn + (P-P græ

) x rp))

Hvor

V = Bruttovandmængden, m 3 /år

Vf = Bidragsfri vandmængde, m 3 /år

C = Total-COD, kg/m 3

N = Total-kvælstof, kg/m 3

P = Total-fosfor, kg/m 3

rc = Enhedspris for COD, kr./kg

rn = Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg

rp = Enhedspris for total-fosfor, kr./kg

C græ

= Grænseværdi for COD, kg/m 3

N græ

= Grænseværdi for total-N, kg/m 3

P græ

= Grænseværdi for total-P, kg/m 3

Hvis der i beregningsformlen forekommer et negativt led som følge af, at koncentrationen

for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til

nul. Fastsættelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ

dokumentation i form af analyser af ejendommens spildevand.

Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinier

som ved beregning af vandafledningsbidraget.

16


Administrationsafhængige bidrag

Det administrationsafhængige særbidrag opkræves til dækning af Vand og Spildevands

omkostninger i forbindelse med særbidragsordningens administration.

Administrationsbidraget på 25.000 kr. ekskl. moms pr. år pr. virksomhed er fastsat på

grundlag af de gennemsnitlige udgifter til prøvetagning, analyser og sagsbehandling.

I beregningen indgår:

Udgifter til Vand og Spildevands ekstrakontrol af virksomhedernes spildevand for at

kunne leve op til minimumsantallet på 6 analyser.

En administrativ udgift til varetagelse af ordningen.

En virksomhed pålignes kun særbidrag, såfremt det skønnes, at særbidragets størrelse

overstiger 50.000 kr. ekskl. moms pr. år.

17


Bilag 4

Regler for lån til betaling af tilslutningsbidrag

Hvor Vand og Spildevand giver påbud om tilslutning til offentligt kloakanlæg, gives følgende

muligheder for lån:

Lån ”indefrysning”

Århus Kommune yder lån i henhold til lovbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2003.

Lån ydes på følgende betingelser:

• Man opfylder de almindelige betingelser for indefrysning af ejendomsskatter.

• Grundejeren skal have fast bopæl i landet, være fyldt 65 år, eller få udbetalt socialpension,

delpension eller modtage efterløn.

• Ejendommen skal indeholde en beboelsesejendom.

• Der ydes kun lån til én bolig.

Lån i pengeinstitut med kommunegaranti

I særlige tilfælde kan Århus Kommune yde kommunegaranti i indtil 15 år for lån i

pengeinstitut.

Kommunegaranti gives kun, såfremt der ikke kan findes anden finansieringsmulighed,

og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Kommunegaranti ydes på følgende betingelser:

• Låntageren skal være ejer af ejendommen.

• Der skal stilles sikkerhed for lånet i form af et tinglyst pantebrev i ejendommen, der

skal være placeret inden for ejendomsværdien.

• Lånet skal indfries ved ejerskifte.

• Der ydes kun lån til en helårsbolig.

• Bruttorenten ved lånets oprettelse må ikke overstige Nationalbankens diskonto tillagt

6%.

• Lånet må ikke overstige tilslutningsbidraget.

• Der betales et administrationsbidrag til Vand og Spildevand på 1.000 kr. ekskl. moms.

• Alle omkostninger til udarbejdelse af lån, pantebrev og tinglysning afholdes af låntageren.

Ovenstående regler gælder ikke for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

18

More magazines by this user
Similar magazines