Udvidelse af Skejby Sygehus - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Udvidelse af Skejby Sygehus - Velkommen til Århus Kommune

Orientering og debat

Udvidelse af Skejby Sygehus

Hvordan skal udvidelsen ske ?

Skal byggeriet eventuelt kunne gå i højden ?

Samlet trafikplan for Skejbyområdet – hvordan ?


Øverst

Planområdet set fra sydøst (Vestereng)

Nederst

Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Brendstrup

Skovplantning

Skejby sygehus

Brendstrup

Skovplantning

Skejby sygehus

Udvidelse af Skejby Sygehus

Udgivet af

Århus Kommune

Teknik og Miljø

oktober 2006

Yderligere oplysninger

Bettina Wolff

tlf 8940 2627

Gra>sk tiltrettelæggelse

Jens Drivsholm

Tryk Linde Tryk ApS

Oplag 500

Indhold

Baggrund for høringen 3

Eksisterende forhold 3

Beskrivelse af forslaget 4

Konsekvenser for planlægningen 10

Offentlig debat bagsiden


Baggrund

for høringen

Denne folder udsendes som orientering og oplæg

til debat om ændring af kommuneplanen for området

omkring Skejby Sygehus.

Skejby Sygehus skal i de kommende år udvides

med ca. 250.000 m2. Desuden ønsker sygehuset en

mulighed for yderligere udbygning på 100.000 m2.

Der skabes således mulighed for et samlet sygehusbyggeri,

inklusiv det eksisterende, på ca. 450.000

m2.

Visionen for det nye sygehus er, at det skal være

blandt de førende universitetshospitaler i Europa og

yde en højt specialiseret behandling, understøttet af

forskning, udvikling og uddannelse. Det kommende

storsygehus forventes at beskæftige ca. 9.000 medarbejdere,

og den store arbejdspladskoncentration

vil understøtte kundeunderlaget til den planlagte

letbanestrækning fra Århus midtby via Skejby Sygehus

til Lisbjerg.

Når Skejby Sygehus udbygges, rømmes Århus Sygehus

bygninger i Tage Hansens Gade og Nørre

Brogade. Efter udflytningen kan arealerne anvendes

til byomdannelse.

De foreslåede nye rammer vil udvide det område,

der kan anvendes til sygehusbyggeri. Udvidelsen

forudsættes at skulle ske mod sydvest, således at

det eksisterende byggeri sammen med det fremtidige

vil udgøre en sammenhængende hesteskoform.

Udvidelsen vil inddrage dele af den grønne struktur

mellem Vestereng, Brendstrup Skov, Koldkær

Bæk og Egå, der således ikke længere kan fungere

som forbindelsesområde i den grønne struktur.

Udvidelsen af sygehuset forudsætter også, at

Herredsvej forlægges i et forløb vest om sygehuset.

En forlægning af Herredsvej indgår allerede i kommunens

planer for trafikafviklingen i Skejbyområdet.

En realisering af den ønskede udvidelse kræver

en ændring af den gældende kommuneplan. Der

skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2001, og

der skal udarbejdes en lokalplan, der giver byggeret.

Eksisterende

forhold

Skejby Sygehus er i dag et relativt lavt byggeri på op

til 3 etager. Sygehuset ligger i et område, der i kommuneplanen

er udlagt til offentlige formål. Nordvest,

vest og syd for området ligger grønne områder,

der er udlagt som en del af den grønne struktur

omkring Århus by. Områderne betegnes som ‘forbindelsesområder’.

Det betyder, at de udgør forbindelsen

eller overgangen mellem by og land, men i

sig selv ikke indeholder væsentlige naturinteresser.

Gennem det grønne løber Koldkær Bæk, på visse

stræk i rør.

Nord for Skejby Sygehus er der i kommuneplanen

udlagt et område til offentlige formål. Øst for

sygehuset er udlagt et område til offentlige formål

og erhvervsformål.

Landskabet omkring Skejby Sygehus er blødt kuperet

og generelt faldende fra Randersvej ned mod

Koldkær Bæk.

3 Udvidelse af Skejby Sygehus


Beskrivelse

af forslaget

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

for at Skejby Sygehus kan udvides, at byggeriet

kan blive højere end det eksisterende og at Herredsvej

kan omlægges.

Det skal også overvejes, om der eventuelt skal

være mulighed for at lave enkelte rigtig høje bygninger

– ‘landmarks’ – i det nye sygehusbyggeri.

Sygehuset

og den grønne struktur

Et formål med kommuneplantillægget er

at give mulighed for at Skejby Sygehus

kan udvides, og at byggeriet kan blive

højere end det eksisterende.

En del af det område, der nu foreslås anvendt til sygehusformål

er i dag udlagt i kommuneplanens

grønne hovedstruktur. De aktuelle arealer er udpeget

til ‘forbindelsesområde’ hvilket betyder, at de ikke

i sig selv har et betydningsfuldt naturindhold,

men formidler overgangen fra byen til naturområderne

og i øvrigt kan anvendes til større rekreative

anlæg.

I dette hefte er på side 6 og 7 vist to forskellige

måder at placere en udbygning af sygehuset på. En,

hvor hesteskoen åbner sig mod vest og en hvor hesteskoen

åbner sig mod syd ned mod Vestereng.

Sygehusudvidelsen medfører, at ca. 60 ha af

kommuneplanens grønne hovedstruktur inddrages

til sygehus eller sygehusrelaterede formål. Indgrebet

i den grønne struktur modsvares i nogen grad af, at

der i forbindelse med det nye sygehusbyggeri etableres

grønne nærrekreative områder.

Sygehuset

og høje bygninger

Det område, hvor sygehuset ligger i dag (delområde

26.08.06 OF) er i forslag til højhuspolitik udpeget

som et område, hvor der eventuelt kan bygges høje

huse. Udvides delområdet, foreslås at det nye areal

også skal være et område, hvor der måske kan bygges

høje huse.

Forudsætningen for at et hus kan bygges i mere

end 6 etager vil være, at der foreligger et konkret

projekt, som kan vurderes i forhold til de krav, der

stilles i højhuspolitikken – krav der blandt andet

skal sikre landskabelige, planlægningsmæssige og

byarkitektoniske hensyn.

4 Udvidelse af Skejby Sygehus


1 0 1 2 3 km

Planområde for udbygning af Skejby Sygehus

Forslag til grænse for kommuneplantillæg

Koldkær Bæk

Skejby

Forlægning af Herredsvej

Brendstrup

Skejby Sygehus

Vestereng

5 Udvidelse af Skejby Sygehus


1 0 1 2 3 km

Principskitse for udbygning af Skejby Sygehus

Eksisterende byggeri

Planlagt byggeri, somatik

Udvidelsesmulighed, somatik

Fremtidige sygehusrelaterede funktioner

Forslag til grænse for kommuneplantillæg

Forslag til grænse for lokalplan

1 Etageantal

Principskitse for udbygning 253.100 m2

Udvidelsesmulighed, somatik 103.700 m2

Sygehusudvidelse i lokalplan ialt 356.800 m2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

P hus

2

1

1 1

4

1

4 4

1 4 1

4

4

10

4

10

H

3

6

6

1

6

6

1

4

4

4

1

4

4

1

4

4

1

P hus

6 Udvidelse af Skejby Sygehus


1 0 1 2 3 km

Principskitse for udbygning af Skejby Sygehus med grøn kile fra syd

Eksisterende byggeri

Planlagt byggeri, somatik

Udvidelsesmulighed, somatik

Fremtidige sygehusrelaterede funktioner

Forslag til grænse for kommuneplantillæg

Forslag til grænse for lokalplan

1 Etageantal

1

2

Principskitse for udbygning 243.300 m2

Udvidelsesmulighed, somatik 113.500 m2

Sygehusudvidelse i lokalplan ialt 356.800 m2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

P hus

2

1

1 1

4

1

4 4

1 4 1

4 1

4

10

4

10

H

3

1

6 6

1

6 6

6

4

4

1

4

4

1

4

4

1

P hus

7 Udvidelse af Skejby Sygehus


Mod Lisbjerg

Søften-Skødstrup Motorvejen

Skejby Nordlandsvej

Udkærsvej

Skejby

Skejbyvej

Eventuel fremtidig

forbindelse til

Viborgvej

Herredsvej

Forlagt

Sygehusområde

Randersvej

Brendstrupgårdsvej

Skejbygårdsvej

Marienlystvej

Brendstrup

Nydamsvej

Allé Palmes

Olof

Busvej

Paludan Müllers Vej

Herredsvej

Hasle Ringvej

Mod City

8 Udvidelse af Skejby Sygehus


Sygehuset

og trafikken

Sygehusudvidelsen vil, sammen med anlæggelsen

af motorvejen Søften-Skødstrup, medføre en ændret

vejstruktur i området omkring Skejby. Trafikbetjeningen

af Sygehusområdet vil primært blive bygget op

omkring den fremtidige letbane og Herredsvejs forlægning.

Herredsvej

En udvidelse af sygehuset som foreslået betyder, at

Herredsvej skal forlægges i en bue vest for sygehuset

og motorvejsanlægget, der forventes færdigt i

2009/2010 vil ændre området ved IKEA rundkørslen

til et større trafikalt knudepunkt, hvor Herredsvej

skal tilsluttes.

Principskitsen viser, at Herredsvej forlægges på

strækningen fra det nuværende kryds mellem Herredsvej

og Paludan-Mullers Vej frem til IKEA-krydset

nord for Skejby. Vejen forlægges mod vest, tæt op

ad landsbyen Brendstrup. Desuden rettes Paludan-

Müllers Vej ud ved Århus Firmasport. Herredsvej tilsluttes

IKEA-krydset i en ny rundkørsel, og Randersvej

og Søftenvej forlægges umiddelbart vest om den

nuværende IKEA-rundkørsel. Trafik fra Skejby Nordlandsvej

forbindes til Randersvej/Søftenvej via den

nuværende IKEA-rundkørsel og til den forlagte Herredsvej

via den ovenfor omtalte nye rundkørsel nord

for Skejby og vest for den forlagte Randersvej.

Letbanen

Århus Byråd har i august 2005 besluttet, at der skal

arbejdes videre med gennemførelsen af et letbaneprojekt

fra Århus C til Lisbjerg. Letbanen vil passere

Skejby Sygehus, og transporten til og fra sygehuset

forventes at blive en væsentlig del af passagergrundlaget.

Letbanen – evt. i første omgang en højklasset

buslinje – foreslås at passere på østsiden af sygehuset

langs den eksisterende vej. Herfra vil den krydse

den nye Herredsvej og det kommende motorvejsanlæg

mod det nye Lisbjerg byområde.

Det præcise tracé for letbanen forventes at blive

fastlagt i tilknytning til udarbejdelse af kommuneplantillæg

og lokalplan for sygehuset – og med baggrund

i den samlede trafikplan for Skejbyområdet.

Der foreslås tre vejadgange til det kommende sygehusområde,

og det er hensigten med vejsystemet,

at sygehusområdet ikke skal have gennemkørende

trafik.

Adgang til Skejby by vil primært ske via en nordlig

tilslutning til den forlagte Herredsvej. Erhvervsområdet

øst for sygehuset trafikbetjenes via Brendstrupgårdsvej

og den forlagte Herredsvej.

Principskitsen angiver også den overordnede

fremtidige stistruktur, hvis endelige fastlæggelse

dog først kan afklares i sammenhæng med motorvejs-

og letbaneprojekterne.

Principskitse til

overordnet trafikstruktur

Vej

Sti

Letbane

9 Udvidelse af Skejby Sygehus


Konsekvenser

for planlægningen

Hvis den ønskede udvidelse af Skejby Sygehus skal

kunne gennemføres, er det nødvendigt at ændre

kommuneplanen som det fremgår af afsnittet ‘Kommuneplanen

i dag og i morgen’. Dernæst skal der

udarbejdes et forslag til lokalplan.

En del af det område sygehuset gerne vil udvide

på, er i dag udpeget som en del af den grønne hovedstruktur

i kommuneplanen. Med udvidelsen

overgår arealerne til byområde.

Kommuneplanen

i dag og i morgen

Udvidelsen af Skejby Sygehus vil berøre følgende af

kommuneplanens delområder:

26.08.06 OF, som er udlagt til offentlige formål (sygehus

og dertil hørende anlæg). Det eksisterende

sygehus er beliggende i dette område. Området forslås

udvidet.

26.01.07 OF, som er udlagt til offentlige formål, erhvervsformål

og i begrænset omfang boligformål.

Området foreslås reduceret.

26.00.05 FB, som er udlagt til jordbrugsformål

samt til rekreative formål. En del er omfattet af planen

for skovrejsning og tilplantet med skov. Området

foreslås reduceret.

25.00.06 FB, som er udlagt til jordbrugsformål

samt til rekreative formål. En del er omfattet af planen

for skovrejsning og tilplantet med skov. Området

foreslås reduceret.

14.00.01 FB, som er udlagt til offentlig tilgængeligt,

rekreativt område. Området foreslåes reduceret.

Afgrænsningerne af delområderne foreslås ændret

som det fremgår af kortet til højre.

Forslag til nye rammebestemmelser

for delområde 26.08.06 OF

Det foreslås, at delområde 26.08.06 OF udvides

som vist på kortet ‘Kommuneplanen i morgen’.

Desuden foreslås følgende nye rammebestemmelser

for delområde 26.08.06 OF:

Anvendelse

Anvendelsen fastlægges til offentlige formål (sygehus

og sygehusrelaterede funktioner med dertil hørende

anlæg). Etagehøjden må ikke overstige 4 m,

for bygninger med funktioner, der kræver stor højde

dog 6 m. Ventilationsanlæg, transportanlæg over

øverste etage må ikke overstige 4 m. Skorstensanlæg

kan opføres uanset disse bestemmelser. Mindst

20% af området skal udlægges og indrettes til større

samlede friarealer af forskellig karakter fælles for

området. Samtlige bygninger skal i hovedtrækkene

opføres med ensartede materialer og konstruktioner.

Tagene skal dækkes med materialer, der er tilpasset

facadernes arkitektur. Ventilations- og udluftningshætter

samt andre opbygninger på synlige tagflader

skal holdes samlede.

Etageantal

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager.

Maks. bygningshøjde

25 m.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65 for delområdet

under ét.

Forudsat byrådet vedtager det aktuelle forslag til

højhuspolitik, foreslås det samlede areal udpeget

som et område, hvor der måske kan etableres høje

huse.

10 Udvidelse af Skejby Sygehus


25.00.14 OF

26.01.09 BL

26.01.13 ER

26.00.05 FB

26.01.12 OF

26.01.03 BL

25.00.06 FB

26.01.07 OF

26.01.11 ER

25.08.01 LB

26.01.01 OF

26.08.06 OF

14.06.03 ER

13.00.02 FB

13.01.05 BO

14.00.01 FB

14.06.10 RE

25.00.14 OF

26.01.09 BL

26.01.13 ER

Kommuneplanen i dag

Kommuneplanen i morgen

26.00.05 FB

26.01.03 BL

26.01.12 OF

26.01.07 OF

25.00.06 FB

26.01.11 ER

25.08.01 LB

26.08.06 OF

26.01.01 OF

14.06.03 ER

13.00.02 FB

13.01.05 BO

14.00.01 11 FB

Udvidelse af Skejby Sygehus

14.06.10 RE


Offentlig debat

Debattens formål

Formålet med denne debat er at finde frem til, hvordan

Skejby Sygehus kan udvides, samtidig med at

der tages flest mulige hensyn til de øvrige interesser

i området.

I forlængelse af debatten vil Byrådet, blandt andet

på baggrund af en vurdering af de indkomne bemærkninger,

tage stilling til hvordan der skal planlægges

for en udvidelse af Skejby Sygehus.

Vi hører gerne

deres mening

Folderen er offentligt fremlagt fra den 11. oktober

2006 til den 6. december 2006.

Borgermøde

Tirsdag den 7. november er der offentligt møde om

planlægningen af udvidelse af Skejby Sygehus. Mødet

finder sted i auditorium A på Skejby Sygehus

(indgang 6) kl. 19.00.

Alle er velkomne.

Synspunkter og ideer, der indsendes under den offentlige

debat om kommuneplanændringen, vil indgå

i det kommende planarbejde og blive forelagt Århus

Byråd.

Ideer og forslag sendes senest den 6. december

2006 til:

Teknik og Miljø

Planlægning og Byggeri

Kalkværksvej 10

8100 Århus C

E-mail: kommuneplan@pob.aarhus.dk

På grundlag af debatten vil Byrådet tage stilling til,

hvordan der skal planlægges for en udvidelse af

Skejby sygehus.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Planlægger Bettina Wolff

Teknik og Miljø

Planlægning og Byggeri

Tlf. 8940 2627

More magazines by this user
Similar magazines