Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

98 Lineære normale modeller

Hvis man undersøger om der er en forsvindende fosforvirkning, så må

også denne hypotese forkastes, dvs. det har også en signifikant virkning

at tilføre fosforgødning.

Variansanalyseskemaet (tabel 7.6) giver en samlet oversigt over analysen.

7.6 Regressionsanalyse §

Præsentation

Regressionsanalyse handler om at undersøge hvordan én målt størrelse

afhænger af en eller flere andre. Antag at der foreligger et statistisk datamateriale

som er fremkommet på den måde at man på hvert af nogle

»individer« (f.eks. forsøgspersoner eller forsøgsdyr eller enkelt-laboratorieforsøg

osv.) har målt værdien af et antal størrelser (variable). En af

disse størrelser indtager en særstilling, idet man nemlig gerne vil »beskrive«

eller »forklare« denne størrelse ved hjælp af de øvrige. Tit kalder

man den variabel der skal beskrives for y, og de variable ved hjælp af

hvilke man vil beskrive, for x 1 , x 2 , . . . , x p . Andre betegnelser fremgår af

følgende oversigt:

y

den modellerede variabel

den afhængige variabel

den forklarede variabel

responsvariabel

x 1 , x 2 , . . . , x p

baggrundsvariable

de uafhængige variable

de forklarende variable

Her skitseres et par eksempler:

1. Lægen observerer den tid y som patienten overlever efter at være

blevet behandlet for sygdommen, men lægen har også registreret

en mængde baggrundsoplysninger om patienten, så som køn, alder,

vægt, detaljer om sygdommen osv. Nogle af baggrundsoplysningerne

kan måske indeholde information om hvor længe patienten

kan forventes at overleve.

2. I en række nogenlunde ens i-lande har man bestemt mål for lungekræftforekomst,

cigaretforbrug og forbrug af fossilt brændstof, altsammen

pr. indbygger. Man kan da udnævne lungekræftforekomst

til y-variabel og søge at »forklare« den ved hjælp af de to andre

variable, der så får rollen som forklarende variable.

3. Man ønsker at undersøge et bestemt stofs giftighed. Derfor giver

man det i forskellige koncentrationer til nogle grupper af forsøgsdyr

og ser hvor mange af dyrene der dør. Her er koncentrationen x

en uafhængig variabel hvis værdi eksperimentator bestemmer, og

antallet y af døde er den afhængige variabel.

§ Dette afsnit er genbrug fra IMFUFA-tekst 254.

More magazines by this user
Similar magazines