Anlægsprogram 2012-2015 - projektbeskrivelser

friedrich.sophia43

Anlægsprogram 2012-2015 - projektbeskrivelser

Anlægsprogram 2012-2015 - projektbeskrivelser

Dette bilag til anlægsprogrammet 2012 indeholder projektbeskrivelser for de anlægsarbejder, der er

medtaget i Aarhus Kommunes program for vej- og stianlæg i perioden 2012-2015. Projektbeskrivelserne

er, ligesom anlægsprogrammet, opdelt i følgende hovedgrupper:

A. Nye veje og større reguleringer

B. Større projekter i Midtbyen

C. Sikkerheds- og miljøprojekter

D. Stianlæg

E. Kollektiv trafik

F. Intelligente transportsystemer

G. Øvrige projekter

Indstillingens bilag 1 indeholder en samlet fordelingsoversigt - omfattende hele anlægsprogrammet

(2012-2015) fordelt på hver af hovedgrupperne.

A. Nye veje og større reguleringer

Denne gruppe anlægsprojekter omfatter alle nyanlæg af veje samt forlægninger og større reguleringer

(Herunder trafiksanering af større trafikveje) og udvidelser af eksisterende vejstrækninger. Gruppen

omfatter også projekter, der delvist finansieres som led i en byggemodning eller byudvikling. For disse

kan anlægstidspunktet være afhængig af salg af kommunale arealer eller igangsætning af projekter på

privatejede arealer. Projekter - der fuldt ud finansieres som en del af en byggemodning eller en byudvikling

- er ikke medtaget i anlægsprogrammet. Nævnte projekter udspringer normalt af større trafikplaner

og ikke mindst af byudviklingsplaner fastlagt i Kommuneplan og lokalplaner.

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter i denne del af anlægsprogrammet, som kan forventes realiseret/påbegyndt

i perioden 2012-2015.

A.1 Herredsvej, forlægning

Forlægningen af Herredsvej er en konsekvens af den forestående etablering af det nye Universitetshospital.

Forlægningen skal tjene som en vigtig adgangsvej til hospitalet samt som aflastning af Randersvej,

der som følge af Djurslandmotorvejen har fået et øget trafikalt pres. Vejen anlægges som en 4-sporet vej

med cykel-/gangsti på begge sider. Vejen skal i den nordlige ende tilsluttes forlægningen af Herredsvej

etape 1, der er etableret. I den sydlige ende afsluttes vejen i krydset mellem Paludan-Müllers Vej og

Herredsvej. Der gennemføres samtidig mindre forlægninger af Paludan-Müllers Vej og Marienlystvej.

Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2012-2014.

A.2 Bering-Beder vejen.

Bering-Beder er en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus. Vejen skal forløbe mellem Torshøjvej og

Østjyske Motorvej i vest - syd om Tranbjerg og Mårslet - til Oddervej i øst. Vejen vil udgøre en del af en

overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus - sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen.

Denne ring skal medvirke til at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig

fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Bering-Beder vejen vil samtidig give en bedre

adgang til motorvejsnettet fra Odderområdet og de sydlige bysamfund i Aarhus Kommune. Derudover vil

Bering-Beder vejen give mulighed for en større byudvikling, herunder en ny by vest for Malling. Vejen

forventes at skulle anlægges som en god, tosporet landevej med cykelstier i samme tracé eller i et

særskilt ruteforløb. P.t. gennemføres VVM-undersøgelse og projektering.

- 1 -


A.3 Tunnel under Marselis Boulevard - Entreprise Åhavevej

Projektet ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers

Vej samt udvidelse af Åhavevej”, Etape 1 – Åhavevej er godkendt af Aarhus Byråd og igangsat juni 2010.

Arbejdet forventes at stå færdigt til sommer 2013.

Omlægning af Åhavevej fra Aarhus Syd Motorvejen indtil Marselis Boulevard omfatter følgende hovedelementer:

Viby Ringvej føres over motorvejen via en bro, så Aarhus Syd Motorvejen kan fortsætte direkte ad

Åhavevej uden det signalregulerede kryds ved Viby Ringvej.

For at lette trafikafviklingen etableres tilkørselsramper fra Viby Ringvej til motorvejen mod vest og

fra Åhavevej til Viby Ringvej mod nord.

Åhavevej udvides til fire spor samt forlægges et stykke ud i Eskelunden. Der etableres en plantevold

langs vejen mod kolonihaverne, så der skabes en grøn kile.

Brabrandstien føres under Viby Ringvej i samme niveau, som stien ligger i dag.

Langenæs broerne, hvor banen føres over Åhavevej, erstattes af nye jernbanebroer.

Der etableres stibro over Åhavevej ved Langenæs-broerne.

Indarbejdelse af støjreducerende belægninger og andre miljøforbedrende foranstaltninger.

Implementering af ITS (Intelligente transportsystemer) og trafikovervågning på strækningen

Med Aaarhus Havns bidrag til projektets anden etape samt provenu fra dækningsafgiften i Aarhus

Kommune kan den videre proces for igangsætning nu starte op.

Se projektets hjemmeside www.marselisboulevard.dk for yderligere oplysninger.

- 2 -


B. Større projekter i Midtbyen

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter større arbejder i Midtbyen: Trafikomlægninger samt omlægninger

af forskellige gaderum. Projekterne er i væsentligt omfang begrundet i overordnede målsætninger

for Midtbyen – vedrørende attraktive bymiljøer og trafikfredeliggørelse af de centrale bydele - samt

i Trafikplan for Aarhus Midtby og konkrete planer for omlægning af gågader, torve og pladser.

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter i denne del af anlægsprogrammet, som kan forventes realiseret/

påbegyndt i perioden 2012-2015.

B.1 BM kystsikring og 1. etape af Pier 4

B.1.1 De Bynære Havnearealer – Byggemodning

Kystsikringen og 1. etape af byggemodningsprojektet af Pier 4 blev færdigetableret i vinterperioden 2009/

2010. I 2012 vil byggemodningsopgaven blive fortsat.

B.1.2 De Bynære Havnearealer – Salgsfremmende tiltag

Projektet indeholder bl.a. etablering af bugtpromenaden inkl. broer, bro over kanaludløb for videreførelse

af bugtpromenaden samt dele af Bernhard Jensens Boulevard.

B.1.3 De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

Projektet indeholder bl.a. byggemodningsopgaver inkl. tunnel under spejlbassin, kanal på tværs af Pier 2

inkl. to stk. vejbroer, kanal mellem Kystvejen og Bastion Nord inkl. broer samt sydlig rampe til cykeltunnel

under Nørreport-krydset.

B.1.4 De Bynære Havnearealer – Byggemodning etape 3, Pier 4

Projektet indeholder etablering af tværveje omkring byggefelt 8, færdiggørelse af Dagmar Petersens

Gade langs Z-huset, vejbro til Ø1 inkl. færdiggørelse af kanal mellem Ø1 og Bernhard Jensens Boulevard,

del af bugtpromenade på Ø1 samt bugtpromenade på Ø2, midlertidig vejadgang til Ø2 og kvartersplads

inkl. P-kælder på Ø2.

B.1.5 De Bynære Havnearealer – Salg af felt 5, Pier 4

Projektet indeholder i 2012 bl.a. byggemodningsarbejder, herunder fjernelse af rester fra kystværn og i

2013 er der afsat et beløb til evt. refusion til køber sfa. værre jordbundsforhold end forudsat.

B.2 Navitas – kommunal parkeringsanlæg

I tilknytning til byggeriet af Navitas opfører Aarhus Kommune en p-kælder. Det samlede projekt skal

opføres af den samme totalentreprenør. Projektet omfatter i alt 455 p-pladser samt alle nødvendige

birum, herunder én hovedindgang og to andre indgange, kundetoiletter, driftskontor med tilhørende toilet

og bad samt rengørings- og teknikrum.

B.3 Bispetorvet, renovering

Projektet omfatter nye belægninger i Kannikegade - fra Skt. Clemens Torv til Teatergaden - Teatergaden,

samt omlægning af belægningerne på Bispetorvet. Kannikegade og Teatergade bliver til gågader - med

kørsel tilladt, dog bliver parkering forbudt. Bispetorvet anlægges som plads. Projektet blev startet i 2009.

Der resterer enkelte justeringer i 2012.

B.4 Åboulevarden, renovering af belægning

Belægningerne på Immervad og på Åboulevarden – mellem Mindebrogade og Immervad – blev etableret

i midten af 1990’erne. Belægningerne er desværre i ringe forfatning i dag grundet kørsel med tunge

transporter. Der bruges årligt store beløb til at udbedre skader. Det er derfor nødvendigt at ændre belægningen,

så den kan modstå den tunge kørsel hvorved det fremtidige behov for renovering mindskes.

- 3 -


Der etableres et smalt kørespor i asfalt, som kan holde til tunge køretøjer, og den eksisterende belægning

bibeholdes i arealerne ind mod bygningerne og ud mod åen. Ændringen af belægningen anslås at koste

3,5 mio. kr.

- 4 -


C. Sikkerheds- og miljøprojekter

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter projekter finansieret af kapitalbevilling til sikkerhed og miljø -

specielt begrundede i sikkerheds- og miljøhensyn. Hertil kommer projekter som trafiksaneringer,

krydsreguleringer og skolevejssikringer, som tillige er begrundede i visse afviklingsmæssige hensyn.

Sikkerheds- og miljøprojekterne er underopdelt i følgende projektemner:

1. Trafiksikkerhedsprojekter

2. Øvrige trafikreguleringer

3. Miljøprojekter.

Projekterne under nævnte emner udspringer i vid udstrækning af handlingsplaner vedr. trafiksikkerhed

og trafikmiljø samt planer for tilgængelighed, sikring af skoleveje og trafiksaneringer.

Projektbeskrivelser

På de følgende sider er beskrevet de projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden

2012-2015

C.1 K.B. Bedre tilgængelighed

Projektet indeholder forbedring af tilgængeligheden i området omkring Volden, Badstuegade samt Pustervig.

C.2 K.B. Sikkerhed og Miljø

C.2.1 Ringvejen, forbedring af uheldsbelastede kryds

Der udarbejdes en analyse af uheldsbelastede kryds på Ringvejen. Analysen skal indeholde en vurdering

af årsagen til uheldsgraden samt et projekt til udbedring af problemstillingen. Kryds indeholdt i aktiviteten

er: Paludan-Müllers Vej, Herredsvej, Viborgvej, Jernaldervej, Silkeborgvej og Søren Frichs Vej. Aktiviteten

vil blive set i sammenhæng med optimering af signalanlæggene jf. punkt (F2), ligesom en endelig

implementering af krydsene i overvågningssystemet først vil ske i umiddelbar forlængelse af Ringvejsanalyserne.

Arbejdet blev påbegyndt i 2010 og fortsættes i 2012.

C.2.2 Viby Torv, trafiksikkerhedsprojekt

Skanderborgvej og Viby Ringvej er to af byens overordnede trafikveje, som begge krydser Viby Torv og

skaber en omfattende trafik af cykler, biler og busser. Samtidig skal flere busruter krydse to stærkt

befærdede ligeudspor for at foretage sving mellem Viby Torv og Holme Ringvej, hvilket er vanskeligt og

medfører problemer for trafikafviklingen. Projektet udføres i 2011-2012.

C.2.3 Viborgvej, forprojekt

Trafikanter på Viborgvej oplever dagligt fremkommelighedsproblemer, og der er behov for en stillingtagen

til, hvordan trafikafviklingen kan forbedres. I første omgang skal trafikafviklingsproblematikken

analyseres, og et samlet projekt for en udbygning skitseres så projekter for de mest problematiske og

kapacitetsbegrænsende strækninger/kryds kan udarbejdes og prioriteres.

C.2.4 Ringvej Syd/Saralyst Allé, signalanlæg

For at forbedre udkørselsforholdene fra Saralyst Allé til Ringvej Syd etableres signalanlæg i krydset.

C.2.5 Forbedring af tilgængelighed – Latinerkvarteret

Der foreslås etableret kørespor med plane brosten for at sikre tilgængelighed i Volden, Badstuegade og

Pustervig. De plane brosten vil have samme form og farve som de eksisterende, så der opnås helhed i

udtrykket. Projektet skal ses i sammenhæng med C1. Arbejdet forventes gennemført i 2012-2013.

- 5 -


C.2.6 Grenåvej, forlængelse af venstresvingsbane v. Nordre Ringgade

For at neddrosle trafikken langs med det centrale havnebyrum i overensstemmelse med Trafikplanen for

Aarhus Midtby skal fremkommeligheden på Ringgaden forbedres. For at undgå kø af venstresvingende ud

over venstresvingsbanen foreslås venstresvingsbanen på Grenåvej forlænget.

C.2.7 Skolevejssikring inkl. analyse

I 2010-2011 blev udført en ny skolevejsanalyse. Inden for hvert skoledistrikt er defineret en række

anbefalede ruter. Ruterne går fra hver enkelt adresse til skolen. Problemsteder på de udpegede ruter

prioriteres. Sammen med repræsentanter for skolen er området omkring skolen besigtiget i myldretiden

om morgenen for at konstatere eventuelle fokuslokaliteter, hvor der enten anbefales at følge de yngre

elever (F.eks. i form af etablering af skolepatrulje) eller etablere sikkerhedsmæssige foranstaltninger. I

forbindelse med skolevejsanalysen vil der blive udarbejdet en prioriteret liste over anlægsønsker. I 2012

-2014 vil der blive gennemført projekter fra denne liste.

C.2.8 Ramme til trafiksikkerhedsprojekter

C.2.9 Ramme til øvrige trafikreguleringer

C.3 Hasle Torv, færdiggørelse

I 2006 blev første del af Hasle Torv renoveret. I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der afsat 2 mio.

kr. i 2012 til gennemførelse af det østlige hjørne - 2. etape af renoveringen. Renoveringen søges udført,

så sammenhængen med første del bliver bedst mulig. Fællesrådet og ejerne af de direkte berørte

ejendomme bliver inddraget i projektet.

- 6 -


D. Stianlæg

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter projekter finansieret af kapitalbevilling til stier. Gruppen

indeholder stianlæg (cykelstier og fortove) langs eksisterende veje, anlæg af stier i eget trace samt

stikrydsninger - herunder stibroer og -tunneller. Udover særskilte stianlæg under denne projektgruppe

indgår der også stianlæg i tilknytning til andre projekter, såsom større trafikreguleringer og -saneringer.

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden 2012-2015.

D.1 K.B. Stianlæg

D.1.1 Elevvej, fortov/sti i Lisbjerg

For at forbedre forholdene for de svage trafikanter langs Elevvej etableres en dobbeltrettet cykelsti/

fællessti på nordsiden af Elevvej fra Larsmindevej til ”Gl. Lisbjergs begyndelse”.

D.1.2 Jegstrupvej, sti Porsevænget – Børupvej

På grund af byudvikling ved Jegstrupvej syd for Grønløkke Allé ønsker beboerne en stiforbindelse til den

eksisterende sti langs Jegstrupvej nord for Børupvej. Stien er en del af en oplandsrute i Aarhus Kommunes

Cykelhandlingsplan. Der etableres en dobbeltrettet fællessti i asfalt langs Jegstrupvej fra Børupvej til

Porsevænget - ca. 450 m. Projektering og forberedende arbejder blev opstartet i 2011.

D.1.3 Sikre skoleveje og trygge bymiljøer – budgetforlig 2010.

D.1.3.1 Sti fra Studstrup til Skæring Skole

En sammenhængende stiforbindelse mellem Studstrup og Skæring Skole. Samlet længde på ca. 4,3 km.

Den nye, asfalterede sti vil for en stor del løbe på AffaldVarmes arealer langs servicevej og rørtracé. Ved

Skæring Skole vil ruten forløbe ad eksisterende stier. Anlægget blev påbegyndt i 2011 og færdiggøres i

2012

D.1.3.2 Tranbjerg, tunnel under Landevejen, regulering

Tunnellen under Landevejen er en del af den øst-vestgående stiforbindelse gennem Tranbjerg. Tunnellen

er oprindeligt udført med trapper i østsiden og smalle ramper så barnevogne og cykler kan trækkes.

Projektet med ombygning af trappe til en rampe med en mindre stejl hældning og omlægning af de

tilstødende stier blev påbegyndt i 2011 og afsluttes i 2012.

D.1.4 Lilleringvej, cykelsti

Der foreslås etableret cykelsti på strækningen fra Rødlundvej til Araliavej som forlængelse af stien til

Lillering.

D.1.5 Grønløkke Allé, sti

For at binde stisystemet i Tranbjerg sammen med stien langs Jegstrupvej (D.1.2) foreslås etableret en sti

langs Grønløkke Allé, frem til det eksisterende stisystem i Tranbjerg.

D.1.6 Skolevejsanalyse, stiprojekter

I forlængelse af skolevejsanalysen (C.2.6) forventes det, at der viser sig behov for mindre stistrækninger.

D.1.7 Tåstrupvej, cykelsti

For at sikre de svage trafikanter langs Tåstrupvej etableres sti fra Tåstrup til Ketting Parkvej.

D.1.8 Ramme til øvrige stianlæg

Puljen udmøntes med baggrund i en nærmere afklaring vedrørende behovet for investeringer i trafikinfrastruktur.

- 7 -


D.2 K.B. Cykelhandlingsplan

Udmøntning af cykelhandlingsplanen blev fremlagt i forbindelse med anlægsprogrammet for 2010.

Projekterne fortsættes i 2012.

- 8 -


E. Kollektiv Trafik

Projekter i denne gruppe skal medvirke til at


øge bussernes hastighed og dermed fremkommelighed

øge sammenhængen mellem transportmidler, enten mellem busser eller mellem busser og andre

transportmidler

bidrage til forbedringer, der kan anvendes i hele den kollektive trafik

skabe forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik

bidrage til at flere benytter den kollektive trafik

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden 2012-2015.

E.1 Busprioritering på Randersvej, etape 3

Der etableres busbaner i begge sider af Randersvej som yderste kørespor i en bredde på 3,5 m og en

længde på ca. 1200 m fra Stjernepladsen til nord for Ringvejen. Da udvidelsen primært sker mod øst,

omlægges fortov og cykelsti i denne side. Som forudsætning for udvidelsen har det været nødvendigt at

tilvejebringe areal ved nedrivning af en række ejendomme langs den østlige side af Randersvej. Tre kryds

på strækningen ombygges ved udvidelsen, herunder ændres signalanlæggene. Belysningen ændres på

hele strækningen. For at reducere støjbelastningen på de tilstødende ejendomme anvendes støjreducerende

slidlag samt opsættes støjskærme.

E.2 Letbanen

Planlægning og projektafklaring for første etape af letbanen pågår. Med 1. etape etableres samdrift for en

letbane mellem Odder og Grenå, og der anlægges en ny 12 kilometer strækning fra Midtbyen ad Nørrebrogade

og Randersvej via sygehuset i Skejby og frem til Lisbjerg og Lystrup. Letbanen forbindes til

Grenåbanen i Lystrup. I Midtbyen forbindes letbanen til Grenåbanen, og via Aarhus Hovedbanegård får

den forbindelse til Odderbanen. Første etape af letbanen bliver et vigtigt element i udviklingen af nye

byvækstområder i nord ved Lisbjerg, Elev og Skødstrup og i syd ved Beder og Malling.

- 9 -


F. Intelligente transportsystemer (ITS)

Projekter i denne gruppe skal medvirke til at forbedre fremkommeligheden på det kommunale vejsystem

ved hjælp af intelligente transportsystemer.

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden 2012-2015.

F.1 ITS-forbedret fremkommelighed via intelligente transportsystemer

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der afsat 30 mio. kr. til at forbedre den trafikale fremkommelighed

på blandt andet Ringgaden og Ringvejen gennem indførelse af Intelligent Trafikstyring (ITS).

Forbedringerne er nødvendige, fordi der i de kommende år vil ske en neddrosling af trafikken langs med

det centrale havnebyrum i overensstemmelse med Trafikplanen for Aarhus Midtby.

Som en konsekvens heraf skal en stor del af de bilister, der i dag kører langs med havnen, benytte

Ringvejen og Ringgaden, der er de alternative ruter til ruten langs med havnen. Der skal derfor

iværksættes tiltag, der kan forbedre kapaciteten på ringforbindelserne, således at der i spidsbelastningsperioder

ikke sker sammenbrud på vejnettet uden om det centrale Aarhus.

F.2 K.B. Signalanlæg og kryds (Ringvejen)

Der er afsat 15 millioner over 3 år til at få signalanlæggene på Ringvejen opdateret, således at teknik og

funktion er tidssvarende. Formålet med projektet er at beskrive muligheden for at opnå klima- og miljøgevinster

samt fremkommelighedsmæssige fordele ved henholdsvis at foretage en trafikteknisk optimering

af signalanlæggene og ved at foretage en systemteknisk udskiftning af signalanlæggene.

Der foretages følgende:


Optimering af signalanlæg

Forbedring af trafiksikkerhed

Reduktion i antallet af lanterner

Udskiftning til LED

Udskiftning af forældet teknik

- 10 -


G. Øvrige projekter

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter en række forskellige projektemner finansieret af kapitalbevillinger

til gadebelysningsarbejder, mindre vejarbejder, samt til mindre vejprojekter i forstæderne. Hertil

kommer andre særlige projekter.

Projektbeskrivelser

Nedenfor er beskrevet de projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden 2012-2015.

G.1 Mindre vejanlæg ved byudvikling

G.1.1 Tandervej, hastighedsdæmpning

Der etableres hastighedsdæmpende zone gennem Mårslet. Obstrupvej er i dag hastighedsdæmpet til 30

km/t ud for skolen. Denne hastighedsdæmpning forlænges hen til Tandervej/Hørretvej ved etablering af

et bump. På Tandervej etableres hastighedsdæmpninger i form af pudebump, hævede flader og indsnævringer

af vejtilslutninger. Projektet blev igangsat i 2011 og færdiggøres i 2012

G.1.2 Byvænget, regulering

For at forbedre forholdene for de svage trafikanter sikres strækningen ved etablering af fortov eller andre

trafikale foranstaltninger.

G.1.3 Ormslevvej/Jarlsmindevej, rundkørsel

For at nedsætte hastigheden på Ormslevvej og forbedre udkørselsforholdene fra Jarlsmindevej i myldretiden

etableres en rundkørsel. Projektet er påbegyndt i 2011 og færdiggøres i 2012.

G.1.4 Sønderskovvej, krydsninger

Med henblik på at forbedre kapaciteten og reducere hastigheden på Sønderskovvej etableres enten en

rundkørsel/signalanlæg/svingbaner i et kryds.

G.1.5 Søren Frichs Vej, regulering

Søren Frichs Vej omprofileres på strækningen Ringgaden - Hermodsvej, som en del af "Veje til fremtiden

2020". Der etableres midterheller. På arealerne mellem hellerne kan der etableres svingbane.

G.1.6 Nordre Ringgade, regulering Marienlund – Randersvej

For at neddrosle trafikken langs med det centrale havnebyrum i overensstemmelse med Trafikplanen for

Aarhus Midtby skal fremkommeligheden på Ringgaden forbedres. Der foreslås etableret 2 spor i hver

retning på strækningerne, hvor det ikke allerede er etableret.

G.1.7 Grenåvej, Løgten 2. etape

I forlængelse af arbejdet med etape 1, der blev gennemført i 2010, opstartes ”Område 2”, omfattende ca.

465 m, hvor der er bebygget på begge sider af vejen. Der etableres sikring af de svage trafikanter i form

af cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Desuden etableres spredte p-lommer. Hastighedszonen,

etableret i forbindelse med etape 1, udvides mod nord, så den omfatter hele strækningen. Projektet

omfatter ny belysning på vejstrækningen.

G.1.8 Rødlundvej, færdiggørelse

Rødlundvej blev via Ketting Parkvej forlænget til Kettingvej. Der resterer arealerstatning i forbindelse

med ekspropriation af arealerne. Erstatningsspørgsmålet er anket til overtaksationskommissionen.

G.1.9 Mustrupvej, vejudvidelse

Mustrupvej har som følge af byudviklingen - etablering af flere nye boligområder - fået en øget trafikbelastning.

Vejen ønskes udvidet til 6,5 m kørebane og 1,5 m fortov på strækningen fra Tandervej til 90

grader svinget mod syd. Fortovet forventes etableret i den sydlige side af vejen.

- 11 -


G.1.10 Moesgård Allé, regulering

I forbindelse med etablering af nyt Moesgård Museum (Lokalplan 822) er der behov for udbygning af

Moesgård Allé på strækningen fra Oddervej til Ny Moesgårdvej.

G.1.11 Nymarks Allé, sti til eksisterende stisystem

Som følge af byudviklingen i Mårslet langs Nymarks Allé ønskes en forbedret stiadgang til skolen. Stien

udføres med fast belægning gennem det grønne område beliggende nord for Nymarks Allé. Stien tilsluttes

den eksisterende sti, der omkranser det grønne område, således at de bløde trafikanter ledes fra Nymarks

Allé op til Tandervejs stisystem. Stien er ca. 200 m lang. Der etableres belysning på stien. Anlægget

påtænkes udført i 2015.

G.1.12 Ramme til mindre vejanlæg ved byudvikling.

G.1.13 Ramme til øvrige mindre vejanlæg

G.2 K.B. Mindre vejarbejder

Mindre vejarbejder udgøres som hovedregel af projekter med en anlægsudgift på højst 300.000 kr. – og

omfatter især forskellige enkeltstående trafikregulerende foranstaltninger, som hastighedsdæmpning og

helleanlæg. Projekter udføres ikke mindst til imødekommelse af lokale ønsker om sikkerheds- og miljøforbedringer

på mindre trafikveje, samt reguleringer nødvendiggjort af lokale byudviklingsprojekter.

Sidstnævnte konsekvenser er ofte anskueliggjort i tilknytning til lokalplanarbejder. Det afsatte rammebeløb

udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker.

Anlægsprogrammet indeholder således normalt ikke konkrete projekter.

G.3 K.B. Gadebelysningsarbejder

Gadebelysningsarbejder omfatter løbende udskiftning af utidssvarende gadebelysningsanlæg samt

etablering af nye belysningsanlæg langs vej- og stinettet. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende

prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker.

G.4 K.B. Opholdshuse

Etablering og vedligeholdelse af opholdshuse for buschauffører.

- 12 -

More magazines by this user
Similar magazines