Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav

I 2011 blev Søfartsstyrelsens ansvar, opgaveportefølje og organisation markant ændret. Ansvarsområder blev

udskilt, og nye kom til. Samlet set blev Søfartsstyrelsen udvidet.

I juni blev Opklaringsenheden udskilt fra Søfartsstyrelsen som følge af gennemførelsen af et nyt EU-direktiv

om, at undersøgelsesenheder skal være uafhængige af de nationale søfartsmyndigheder, jf. lov nr. 457 om

sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs af 18. maj 2011. Opklaringsenheden hedder nu Den Maritime

Havarikommission.

I henhold til den kongelige resolution af 3. oktober blev ressortansvaret for det maritime uddannelsesområde,

herunder de maritime uddannelsesinstitutioner og de to skoleskibe, udskilt fra Søfartsstyrelsen og lagt over i

det nye Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den kongelige resolution indebar også, at Farvandsvæsenet blev nedlagt og betydelige dele af

opgaveporteføljen, herunder blandt andet ansvar for farvandsafmærkning, navigationssystemer, en række

maritime forvaltnings- og myndighedsopgaver, sejladsinformation og Lodstilsynet blev overført til

Søfartsstyrelsen.

Som følge af disse ændringer har Søfartsstyrelsen revideret sine kerneopgaver, så de afspejler de nye

ansvarsområder. Da kerneopgaverne først blev endeligt fastlagt i foråret 2012, fremgår de ikke af

finansloven for 2012. Søfartsstyrelsen finder imidlertid, at resultatkontrakten bør afspejle styrelsens nye

organisation, hvorfor resultatkontrakten for 2012 er opbygget i overensstemmelse med udkast til finanslov

for 2013, hvor de nye kerneopgaver er beskrevet.

Søfartsstyrelsens nye kerneopgaver er:

Sikre skibe, sundhed og miljø

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Rammebetingelser, konkurrence og vækst.

Som fundament for de fire kerneopgaver ligger støttefunktionerne ”ressourcer og styring”. Kerneopgaverne

er underinddelt i produktgrupper og produkter. For hver produktgruppe har styrelsen formuleret en strategisk

målsætning for, hvad der skal opnås på netop dette område inden for en tidshorisont på et til tre år. De

strategiske målsætninger skaber en forbindelse mellem styrelsens langsigtede mål - dvs. styrelsens mission

og vision - og de konkrete årlige resultatmål og resultatkrav, som styrelsen har valgt at opstille for udvalgte,

strategisk væsentlige produkter i det indeværende kontraktår.

5

More magazines by this user
Similar magazines