Jens Thordrup

toef.dk

Jens Thordrup

Trafikledelse i den digitale tidsalder

EU's ITS-handlingsplan

og anbefalinger

Jens Thordrup

Sektionsleder for ITS i Plan og trafik

Bestyrelsesmedlem i ITSDanmark

1

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


Status på ITS-området i EU

Indføring af ITS i vejtransport er sket væsentlige langsommere end for andre

transportformer og ofte på usammenhængende vis

EU har satset på:

› 1) økonomiske tilskudsordninger

› 2) frivillige samarbejdsaftaler

› 3) frivillig brug af standarder

Men det er ikke lykkedes at implementere ITS i ønsket omfang

2

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


EU's ITS-handlingsplan

EU-kommissionen er træt af at vente:

› EU's ITS-handlingsplan, 2008

EU-parlamentet og EU's Ministerråd

vedtog i 2010:

› EU's ITS-direktiv (rammedirektiv)

Første bølge af direktiver og

forordninger i 2012 – 2015:

› Multimodal rejseplanlægger

› 'Rejsetidsinformation'

› 'Trafiksikkerhedsinformation'

› 'Udstyr i køretøjer' (eCall)

› Information om og reservation af

sikre p-pladser for godstransport

3

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


EU's ITS-handlingsplan

EasyWay-Guidelines til frivillig brug på det overordnede vejnet (dec. 2012):

› Trafikregulering, bl.a.:

› Hastighedsharmonisering +ATK (Automatisk TrafikKontrol)

› Rampedosering +ATK (Automatisk TrafikKontrol)

› Kørsel i nødspor +ATK (Automatisk TrafikKontrol)

› Trafikinformation

4

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


EU's ITS-handlingsplan

› EU's ITS-direktiv (rammedirektiv) Anden bølge af direktiver og

forordninger (næste EU-træk ?):

› Yderligere harmonisering

› Implementering af EasyWayguidelines

på motorvejsnettet

› Fremme af ATK i trafikregulering

› Retningslinjer for brug af ITS i byer

› ??

5

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


Status på ITS-området i DK

› Ingen tegn på implementering af EU's ITS-handlingsplan og -direktiv

www.regjeringen.no: "Danmark har i svært liten grad deltat i eCall utviklingen"

› Ingen politisk stillingtagen til en dansk strategi for ITS (fra ITS-udviklingsforum)

› Der savnes et aktivt organ med hjemmel og pligt til at koordinere:

› ansvaret for trafikken i byområder og på motorveje

› den strategiske udvikling inden for brug af ITS i et samarbejde mellem staten,

kommunerne, trafikselskaberne, politiet og andre interessenter

6

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


Idékatalogets mål

for mobilitet

› Kollektiv trafik (bane/bus):

› Ingen kritisk trængsel på centrale

strækninger

› Komfort

› Biltrafik:

› Ingen kritisk trængsel på centrale

strækninger

› Indfaldsvejene:

› Ingen kritisk trængsel i centrale

cykelkorridorer

Den digitale tidsalder

› Transportmyndigheder med fælles

strategisk trafikledelse:

› Fælles trafikledelsesplaner for alle

indfalds- og fordelingsveje

› mål for de enkelte transportformers

fremkommelighed (rejsehastighed)

› mål for trafiksikkerhed

› mål for støj og luftforurening

› Monitorering af fremkommelighed

› Monitorering af miljø og sikkerhed

7

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


ITS i idékataloget

Den digitale tidsalder

Trafikregulering i byområder

› Planlægning af råden over vejarealer

› Hurtigere respons ved hændelser

Trafikregulering i byområder

› Realtidsbaseret planlægningsværktøj

› Overvågning og brug af indsatsgrupper

› Optimering af signaler på tværs af

vejbestyrelser

› Busprioritering

› Taxaer i busspor

› Optimering af eksisterende signalanlæg

› Standardisering af nye signalanlæg

› Styrk bussernes regularitet

› Sanering af hvem der kører hvor

Ex: ingen taxier og parkering i busspor

8

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


ITS i idékataloget

Den digitale tidsalder

Trafikregulering på motorveje

› Planlægning af råden over vejarealer

› Hurtigere respons ved hændelser

Trafikregulering på motorveje

› Realtidsbaseret planlægningsværktøj

› Overvågning og brug af indsatsgrupper

› rampedosering

› kørsel i nødspor (M3 & Køge Bugt MV)

› hastighedsharmonisering (+ATK)

› rampedosering (+ATK)

› kørsel i nødspor (+ATK)

9

› vendbare vognbaner (side 69)

› samkørselsbaner (side 69)

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV

› Sanering af hvem der kører hvor

(undgå langsomme køretøjer (ATK))


ITS i idékataloget

Den digitale tidsalder

Trafikinformation

Trafikinformation

› Datatilgængelighed for alle

(det digitale vejnet)

› Mobilaps for intermodal information

› Tværgående trafikinformation og billetkøb

på tværs af Øresund

› Harmonisering af trafikinformation i

kollektiv trafik og på terminaler

› Park and ride trafikinformation

› Hændelser i trafikken (T-PEG ?)

› Vejvisning til ledige P-pladser (T-PEG ?)

› Hastighedstilpasning (T-PEG ?)

10

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV


Anbefalinger om indsatsområder for kommissionen

1. understøt intentionerne i EU's handlingsplan

2. anbefal en styrket organisering af:

› det tværgående ansvar for trafikken i byområder og på motorveje

› den strategiske udvikling inden for brug af ITS i et samarbejde mellem staten,

kommunerne, trafikselskaberne, politiet og andre interessenter

3. anbefal trafikledelsesplaner for indfalds- og fordelingsveje

4. sæt fremkommelighedsmål for transportformerne - og monitorér dem

5. styrk trafikinformation i kollektiv trafik

6. bring vej- og trafikdata på en åben form (evt. via digitalt vejnet, T-PEG etc.)

7. optimer signalanlæg

8. forbered brug af ATK (Automatisk TrafikKontrol) (ejeransvar/brugeransvar)

11

8. MARTS 2013

BEHOV FOR OPMÆRKSOMHED OG INITIATIV

More magazines by this user
Similar magazines