BESTYRELSER - Dansk Psykiatrisk Selskab

dpsnet.dk

BESTYRELSER - Dansk Psykiatrisk Selskab

Afsender:

Ole Bjørn Skausig

Psykiatrihospitalet i Dianalund

Dr. Sellsvej 35A

4293 Dianalund

Magasinpost

ID-NR:

46309

BESTYRELSER

Formand

Overlæge Dorte Sestoft

Psykiatrisk Afdeling D

Frederiksberg Hospital

Nordre Fasanvej 57- 59, 2000

Frederiksberg

Tlf. 3816 4455

E-mail: dorte.sestoft@fh.hosp.dk

dsrhhome@dadlnet.dk

Næstformand

Overlæge Poul Videbech

Afd. for Biologisk psykiatri

Psykiatrisk Hospital i Århus,

8240 Risskov

E-mail: videbech@dadlnet.dk

Kasserer:

Prakt. speciallæge i psykiatri

Mogens Brødsgaard,

Rosenkrantzgade 2, Århus C,

E-mail: broedsgaard@dadalnet.dk

Sekretær:

Annette Lolk,

Odense Universitetshospital,

Psykiatrisk Afdeling P, 5000 Odense

Ledende overlæge Ole Bjørn Skausig

Psykiatrihospitalet i Dianalund,

Dr. Sellsvej 35 A,

4293 Dianalund,

Tlf. 5826 4200

E-mail: kfolsk@vestamt.dk

Psykiatrioverlæge i H:S-direktionen

Kristen Kistrup,

H:S, Bredgade 34,1260 København K

E-mail: kki@hsd.hosp.dk, el.

undvall.kistrup@dadlnet.dk

Torsten Bjørn Jacobsen

Bestyrelsesmedlem i DPS

Efteruddannelsesudvalget

1.reservelæge, phd.

Psykiatrisk afd. D, Frederiksberg Hospital

Ndr. Fasanvej 57, 200 F

Tlf. 3816 4617

Mobil: 2164 17 99

E-mail: tbj@dadlnet.dk

Overlæge Runa Sturlason,

Psykiatrisk Hospital, afd. Nord,

Skovagervej 2, 8240 Risskov

E-mail: stu@psykiatri.aaa.dk

Suppleant:

Overlæge Steffen Høy Pedersen

Odense Unioversitetshospital

Psykiatrisk Afd. P,

Søndre Boulevard 29, 5000 Odense

E-mail: sthp@dadlnet.dk

Ansvarshavende chefredaktør

for PsykiatriNyt

Ledende overlæge Ole Bjørn Skausig

E-mail: kfolsk@vestamt.dk

ADRESSELISTE BUP-DK

Formand

Ledende overlæge Jens Buchhave

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Hospital

Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov

Tlf. 7789 4350,

Telefax: 7789 4299

E-mail:bup.dk@dadlnet.dk

Kasserer

Overlæge Anne M. Christensen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. f

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke

2400 København NV

Tlf. 3531 6126

E-mail:amc01@bbh.hosp.dk

Pia Jeppesen

1.reservelæge Phd

H:S, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke,

2400 Kbh NV

tlf. 3531 2496

pj02@bbh.hosp.dk

E-mail: pia.jep@dadlnet.dk

Overlæge Tine Houmann

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

afsnit 60

Amtssygehuset i Glostrup

Ndr. Ringvej 69,

2600 Glostrup

tlf. 43232150

E-mail: Thou@glostruphosp.kbamt.dk

Overlæge Bent Kawa,

Ungdoms-Psykiatrisk afd. QU,

Amtssygehuset i Glostrup,

Ndr. Ringvej 69,

2600 Glostrup,

Tlf. 4323 3720,

Telefax: 4323 3981

E-mail: bkaw@glostruphosp.kbamt.dk

ADRESSELISTE FYP

Jeanett Bauer

Formand for FYP,

Det speciale specifikke videreuddannelsesråd

region øst.

Underviser på I-kursus Syd og Øst

1. reservelæge, Ph.D.

Psykiatrisk afdeling O, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3581 9411

E-mail:jeanett.bauer@mail.dk

Mie Bonde-Hansen

Næstformand. U-reservelæge

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Glostrup

Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup

Tlf. 4323 3722

E-mail: mboh@glostruphosp.kbhamt.dk

Pernille Højsgaard

Kasserer

1. reservelæge

Psykiatrisk afdeling Fjorden/Toftehus,

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Tlf. 4632 1010

Mobil 2097 7176

Lene Kistrup Henriksen

Sekretær. Kursussekretær for

Introduktionskursus Øst. 1. reservelæge

Psykiatrien i Storstrøms Amt

Psykiatrisk Center Midt

Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg

Tlf. 2014 8438

E-mail: lkhe@psykcentermidt.stam.dk

Torsten Bjørn Jacobsen

Bestyrelsesmedlem i DPS

Efteruddannelsesudvalget

1. reservelæge, phd.

Psykiatrisk afd. D, Frederiksberg Hospital

Ndr. Fasanvej 57, 200 F

Tlf. 3816 4617

Mobil: 2164 17 99

E-mail: tbj@dadlnet.dk

Hannah Bro

Klinisk assistent

Psykiatrisk afd. E, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23,

2400 København NV

Tlf. 3531 3531

Mobil 5164 2789

E-mail: hannahbro@mail.dk


Psykiatri NYT

Psykiatri NYT • OKTOBER 2004 • Nr. 6

Antidemensmedicin

virker

Depressionsmedicin

til børn og unge

På besøg i

Hogwarts sale

DPS

Dansk Psykiatrisk

Selskab

BUP-DK

Børne- og Ungdoms

Psykiatrisk Selskab


REDAKTION:

Ansvarshavende redaktør

Ole Bjørn Skausig

Journalist

Marianne Scheele

Alle kurser, møder etc. mailes

til: Karen@biopsychiat.com

(DPSnet.dk) og DPS’s sekretær

Lone Zacho, se nederst.

Selskabernes hjemmeside

Dansk Psykiatrisk Selskab og

Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Selskab (BUP-DK) har en fælles

hjemmeside med to adresser:

www.dpsnet.dk og

www.BUPnet.dk

Nordic Journal of Psychiatry

Medlemskab af DPS og BUP

indebærer, at man modtager

Nordic Journal og Psychiatry,

der udkommer seks gange

årligt.

Hvis man ikke modtager tidsskriftet,

bedes man venligst selv

kontakte Taylor & DFRancis,

Customer Service, Rankine

Road, Basingstroke, RG24 PR,

England.

Indmeldelse i DPS og BUP-DK:

Det sker ved skriftlig henvendelse

til DPSs sekretær

Lone Zacho,

Frederiksberg Hospital,

psykiatrisk afdeling D,

Nordre Fasanvej 57- 59,

2000Frederiksberg.

Adresseændring:

Bedes meddelt til lægeforeningens

registreringsafdeling,

og Nordic Journal of Psychiatry

(se ovenfor).

Annoncering:

Annoncering i PsykiatriNyt er

gratis for bestyrelsen,

udvalgene og interessegrupper

og selskabet opført i

Lægeforeningens vejviser under

videnskabelige selskaber.

For alle andre vil faglig relevant

annoncering kunne foregå til en

kostpris.

Venligst kontakt sekretær

Lone Zacho, Frederiksberg

Hospital, herom på

E-mail: Lone.Zacho@fh.hosp.dk

Tryk:

Knudtzons Bogtrykkeri A/S

Forsiden: Tegningen er fra den unikke internationale kunstsamling Art against Stigma.

Den er skabt dels af personer med psykiske sygdomme, dels af professionelle kunstnere.

Formålet med samlingen, der består af 62 værker, er at sætte fokus på fordomme mod mennesker med

psykiske lidelser. 10 af værkerne er malet af professionelle kunstnere, og de øvrige er udvalgt blandt

mere end 500 kunstværker fra hele verden fremstillet af psykisk syge.

Samlingen har bl.a. været vist på Statens Museum for Kunst. Kunstværkerne udstilles over hele verden,

man kan følge dem via www.artagainststigma.org

Art against Stigma er startet og sponsoreret af H. Lundbeck A/S og støttes af World Psychiatric

Associations ” Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia”.

Forsidetegning er af James Byrn. Tegningen er fra den internationale kunstsamling.

INDHOLD:

Kommunikation i et videnskabeligt selskab i det 21.århundrede side 3

Psykiatrilovsrevision er på vej side 4

Antidemensmedicin virker side 5

Depressionspiller til børn og unge side 6

Færre selvmord blandt psykisk syge side 6

Depressions påvirkning af hjernen side 9

BUP-redaktionen byder velkommen side 10

Nyt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab side 11

Interview om psykisk sygdom hos unge kriminelle side 12

Debat: ”Køn i speciallægeuddannelsen” side 17

Yngre psykiatere i Hogwarts sale side 18

Retspsykiatri – status og udfordringer side 20

Kalender side 22

Møder, uddannelse m.m side 22-36


LEDER:

3

Kommunikation i et

videnskabeligt selskab i det

21. århundrede DPS's årsmøder i

Det er nu 1 år siden at vores gamle

medlemsbrev blev til ”Psykiatrinyt”.

Det gamle blad var et lille A5-format

af ”spejderbladstypen”; til gengæld

kom ca. 10 gange om året hvilket

betød at medlemmerne altid var

opdaterede mht. møder, kurser og

øvrige videnskabelige arrangementer.

Det nye blad er ikke længere et medlemsbrev,

men mere et tidsskrift i farver

på glat papir. Det kommer 4-5

gange årligt, og tanken var at det så

til gengæld var mere spændende

med faglige artikler og debat.

Og tanken var også at det skulle

kunne nå en bredere kreds og således

være med til at styrke psykiatriens

ansigt udadtil.

Og hvordan er det så gået?

Meningerne har været delte. Mange

har rost, at bladet nu var mere indbydende,

men der er også mange

som har savnet at være ajour, ligesom

det gamle format var mere uhøjtideligt,

og ikke gav sig ud for at

være andet end et medlemsbrev

altså løbende information af selskabets

medlemmer om selskabets aktiviteter.

Det har været tanken at vores hjemmeside

skulle overtage den løbende

ajourføring, og vi har aktuelt planer

om en opgradering af hjemmesiden,

som er relativt gammeldags i sin

opbygning.

I den forbindelse har vi skelet til

andre selskaber. Her er det vores

indtryk, at man er på vej væk fra at

udsende med posten, og helt eller

delvist er overgået til at informere

elektronisk enten ved hjemmeside

alene eller hjemmeside suppleret

med nyheder på e-mail.

Man kan danne sig et overblik over

de øvrige selskabers hjemmesider på

www.dms.dk. Mange er både indbydende

og overskuelige, og med

moderne web-teknologi kan man

bl.a. stimulere den løbende debat i

åbne og lukkede debatfora, samt

give medlemmerne adgang til selv at

poste opslag til mødekalenderen.

Vi har også haft diskussionen i DPS

og hovedargumentet imod at lade

det elektroniske medie overtage har

været, at ikke alle medlemmer havde

adgang til nettet.

Det er ikke sikkert, at det fortsat er et

væsentligt argument.

Der er ingen tvivl om, at en radikal

modernisering af hjemmesiden og

en øget løbende prioritering evt. suppleret

med information på e-mail i

form af nyhedsbrev og automatisk

information om opdatering vil være

væsentligt billigere end det nuværende

Psykiatrinyt, som alene i udsendelse

koster ca. 12 kr. /nummer

/medlem og i alt 30-50 kr./nummer/medlem.

Man kunne overveje

en overgangsfase hvor nyhedsbrevet

blev udsendt med posten til de

medlemmer, der måtte ønske det.

Der er heller ingen tvivl om, at det vil

styrke vores image udadtil, da

enhver der vil vide noget om psykiatri

i dag vil søge på nettet.

Spørgsmålet er, om ikke tiden er ved

at være moden til igen at overveje

fordele og ulemper.

Vi vil hermed gerne starte debatten

om den fremtidige kommunikation i

selskabet.

Af Dorte Sestoft

Formand

Poul Videbech

Næstformand

2005 og 2006

DPS's Årsmøde

finder sted

10.-13. marts 2005 og

16.-19. marts 2006.

Kik efter DPS-udvalg

på hjemmesiden

Alle udvalg lægges nu på

hjemmesiden, og redigeres

løbende af DPS's sekretær

Lone Zacho.

Kik på hjemmesiden, hvis

du vil orienteres.

Fem dages

Ph.D.-kursus i SCAN,

Schedules of Clinical

Assessment in

Neuropsychiatry (PSE m.m.)

afholdes i København den

29/11-3/12.

Se: www.dpsnet.dk

for kursusbeskrivelse

og tilmelding.


4 NYT FRA FORMANDEN Psykoterapeutisk

Kære medlemmer

Psykiatrilovsrevision

en er på vej

I øjeblikket er konsulentfirmaet

Rambøll Management i gang med

forarbejdet til revisionen. De afholdt

statusseminar i august med repræsentanter

fra de implicerede parter.

Der er specielt fokus på klage/ankesystemet,

patientrådgivernes rolle,

udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner

og skærmning. Selskabets

holdning er, at loven bør være så

enkel som mulig; desuden bør

udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner

genovervejes; det bør slås

fast, for at undgå misforståelser, at

næsten alle psykiatriske patienter

har fået lagt planer for forløbet efter

udskrivelse, ”udskrivningsaftaler/

koordinationsplaner” er primært rettet

mod de tilfælde, hvor man kan få

behov for at kommunikere uden

samtykke. Hvorfor de anvendes så

lidt ved vi ikke; måske er det fordi de

er vanskelige at håndtere, og måske

også fordi effekten ikke er sikker.

Undersøgelser tyder på, at en struktureret

gennemgang med patienten

af, hvad der kan gøres, hvis det skulle

gå galt, kan forebygge tvangsindlæggelser;

men det behøver ikke

nødvendigvis at være lovreguleret. I

de kommende måneder vil der blive

foretaget en lang række spørgeskemaundersøgelser

og interview af de

forskellige interessenter i forbindelse

med forarbejdet.

Pressen.

I sommerens løb har psykiatrien i

flere sammenhænge været oppe i

pressen.

Debatten om ”genfundne erindringer”

har været rejst på baggrund af

en konkret sag. Vi har i her kunne

referere til den i foråret udsendte

rapport som konkluderer at ”genfundne

erindringer” nok findes, men

ikke kan stå alene.

Desuden har ambulant tvang igen

været oppe både i forbindelse med

behandlingen af retslige patienter og

generelt. Meningerne er delte (formanden

er imod), og vi finder, at der

er behov for en struktureret gennemgang

af argumenter og evidens i selskabets

regi.

Høringssvar.

Selskabet er ”siden sidst” blevet hørt

i forbindelse med 2 lovforslag.

Det første er ”Udkast til lovforslag

om ændring af lov om frihedsberøvelse

og anden tvang i psykiatrien

(Indførelse af mulighed for personlige

alarm-og pejlesystemer og særlige

døråbnere)” . Vi har her svaret at

vi finder personlige alarm og pejlesystemer

særdeles betænkelige hvorimod

særlige døråbnere i visse tilfælde

kan være en mulighed om end

ikke ideel.

Det andet er ”Udkast til lovforslag

om videregivelse af oplysninger om

behandlingsforløb, hvor psykisk

syge begår alvorlig kriminalitet”. Her

finder vi det meget uhensigtsmæssigt

at lave en særlov for ikke dømte psykisk

syge. Det er forskelsbehandling

af borgere, som er psykisk syge, og

bidrager til en yderligere stigmatisering.

Begge høringssvar er lagt ud

på hjemmesiden.

Næste medlemsmøde.

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på

at rapporten om ”Bedre patientforløb

for patienter med psykiske

lidelser af ikke psykotisk karakter.” er

på vej og er temaet på vores fælles

medlemsmøde (DSAM/DPS) d. 25.

oktober ( se annoncen andet steds i

bladet).

Af Dorte Sestoft

Formand

behandling af bulimi

Personer med spiseforstyrrelsen

bulimi søges til forskningsprojekt

på Københavns Universitet

På Universitetsklinikken, Institut for

Psykologi, Københavns Universitet

starter til september 2004 et

forskningsprojekt om behandling af

spiseforstyrrelsen bulimi. Formålet

med projektet er at sammenligne to

forskellige psykologiske behandlingsformer

for herved at afklare,

hvilken af de to metoder, som hjælper

personer med bulimi bedst. Ialt

70 personer forventes at deltage.

Deltagelse i projektet indebærer et

gratis behandlingstilbud samt medvirken

i en række interviews og udfyldelse

af spørgeskemaer før behandlingens

påbegyndelse og efter dens

afslutning.

Behandlingen vil enten bestå i kognitiv

terapi eller psykoanalytisk psykoterapi.

Hvilken terapiform, den

enkelte vil blive tilbudt, afgøres tilfældigt,

det vil sige, at hverken den der

tilbydes terapi eller de, som står for

undersøgelsen, har indflydelse herpå.

Terapien foregår på terapeutens

arbejdsplads indenfor Københavnsområdet.

Tidspunkterne for samtalerne aftales

mellem klient og terapeut. Projektet

er støttet af Det Humanistiske

Forskningsråd og Egmont Fonden.

Nærmere information om projektet

kan fås ved henvendelse til de

projektansvarlige (se nedenfor), på

mail: bulimi@psy.ku.dk eller ved at

gå ind på projektets netadresse:

www.psy.ku.dk/bulimi.

Med venlig hilsen

Susanne Lunn og Stig Poulsen

Projektansvarlige og kontaktpersoner.

Universitetsklinikken

Njalsgade 90,

2300 København S

Tlf.: 3532 8725


ARTIKEL

5

Antidemens medicin virker

I forlængelse af sidste nummers indlæg

om besværlighederne omkring

medicinering af ældre følger de

næste hurdler i det administrative

hækkeløb.

I Vestsjælland overtager praktiserende

læger kontakt med patienter og

udskrivning af recepter efter en start

og justering af antidemens medicin

fra gerontopsykiatrisk og geriatrisk

afdeling. Geriatri og gerontopsykiatri

træder derefter til, såfremt der

opstår komplikationer i forløbet.

Pludselig oplyste praktiserende

læger om tiltagende besværligheder

med at få fornyet tilskud til patienterne

med tiltagende krav til, hvad man

forventede at almen praksis skulle

yde. Kravene ville tidsmæssigt langt

overstige den økonomiske dækning

praktiserende læger har i forbindelse

med kontakt til patienter. De

praktiserende læger måtte derfor

melde fra til at overtage den fortsatte

kontakt, hvilket jo ville medføre en

stedse tiltagende tilsanding af udrednings-

og behandlingssystemet.

Det lykkedes ved kontakt til

Lægemiddelstyrelsen, at få klargjort

hvad Lægemiddelstyrelsen ønsker.

Den samlede tekst ligger på hjemmesiden.

Kort fortalt kræver Lægemiddelstyrelsen

ved ansøgning: Om forlængelse

af en bevilling om enkelttilskud

til Aricept, Exelon eller Reminyl

en angivelse af den nuværende

sværhedsgrad (angivet med ord) af

pt.s Alzheimers demens, vurderet af

en alment praktiserende læge eller

speciallæge. Tidsbegrænsningen har

netop til formål, at sikre at pt.s medi

kamentelle behandling med kolinesterasehæmmer

revurderes efter et

års behandling. I de tilfælde hvor

lægen har angivet en sværhedsgrad

af patientens Alzheimer demens og

en MMSE score, vil man altid lægge

vægt på angivelsen af sværhedsgraden

frem for scoren.

Man bemærker, at man beder om

angivelse af MMSE score i de tilfælde,

hvor der intet er angivet om pt.s

nuværende tilstand, for at sikre sig,

at patienterne bliver udredt med global

vurdering (min fremhævning),

omfattende vurdering af intellektuelle

funktioner, dagligdag funktionsniveau

og vurdering af adfærdsmæssige/psykiske

forstyrrelser.

Således at lægen ser og vurderer

patienten og ikke blot henholder sig

til udtalelser fra en pårørende eller

plejepersonale om, hvordan patienten

har det. Det bør fremgå af en

genansøgning, der er udført en global

vurdering.

På basis af dette har vi i Vestsjællands

amt vurderet, at de praktiserende

læger selv kan vælge, om

de vil følge patienterne, eller om de

vil overlade det til specialafdelingerne.

I praksis overtager de fleste praktiserende

læger selv forløbet.

Da denne vanskelighed var overstået

fremgik det pludseligt af dagspressen,

at antidemens medicin var uden

virkning. Dette begrundede dagspressen

med, at en artikel i Lancet

havde vist manglende effekt. Ved

gennemlæsning af Lancet artiklen

fremgik faktisk det modsatte, nemlig

at midlerne er så effektive, at man

ikke havde ment at kunne lade patienter

overgå til placebobehandling,

når de havde responderet på

behandlingen i den første aktive

behandlingsdel. Resten af den langvarige

og stort tilrettelagte undersøgelse

handlede alene om patienter,

som fortsatte behandling selvom

man var i tvivl om behandlingens

effekt. Trods dette viste behandlingen

effekt. En kreds af danske gerontopsykiatere

og geriatere har i nyligt

indlæg i Ugeskrift For Læger gjort

opmærksom på dagspressens mistolkning

af Lancetundersøgelsens

resultat.

Sådanne dagspresseudtalelser er

farlige for patienter og deres behandling.

Jeg har netop talt med en

kvalificeret udenlandsk kollega, der

uden kendskab til den danske debat

og uden selv at have læst

Lancetundersøgelsen, med overbevisning

citerede sit lands dagspresse,

og herfra begejstret konkluderede at

man omsider havde bevist, at antidemensmedicin

ikke virkede. Jeg

måtte bedrøve ham.

Antidemensmedicin virker. Den virker

længere end man troede. Det er

også en fordel for patienterne at få

det. Det er en fordel for de pårørende,

at patienterne får det. Det er i

sidste ende en fordel for skatteudskrivningen,

at patienterne får antidemensmedicin.

Kun Sygesikringen

og de demenssyge og deres pårørende

får et økonomisk problem.

Det er påfaldende at patienter og

pårørende altid har været interesseret

i at betale, og de offentlige kasser

altid prøver at finde måder til at lade

være. Det er vel egentlig det bedste

bevis for at behandlingen virker, selv

om det ikke er videnskabeligt.

Af Ole Bjørn Skausig

Overlæge, speciallæge i psykiatri

Psykiatrihospitalet i Dianalund

Sygehus Vestsjælland


6 ARTIKEL

Anvendelsen af depressionspiller til børn og unge

Depression er en hyppig tilstand,

som rammer 2-6% af unge. Der er

derfor et klart behov for sikker og

effektiv behandling af denne gruppe

af patienter. I de fleste vestlige lande

er set en markant stigning i brugen

af SSRI-præparater på trods af at

SSRI-præparaterne i de fleste lande

ikke har indikation på børne- og

ungeområdet, og på trods af, at der

fortsat er en begrænset evidens til

støtte for stoffernes virkning.

Fluoxetin [1;2] og sertralin [5] har

vist sig effektive i placebokontrollerede

undersøgelser. En enkelt undersøgelse

har vist effekt af citalopram i

behandlingen af depression hos

børn og unge [6]. Tricykliske antidepressiva

har ikke vist effekt over for

placebo og deres bivirkningsprofil

gør disse stoffer mindre relevante i

behandlingen af børn og unge.

Psykoterapi, herunder især kognitiv

adfærdsterapi, har vist sig effektiv i

behandlingen af mild og moderat

depression [3]. Et helt nyt studium

har fundet, at kombinationen af fluoxetin

og kognitiv adfærdsterapi har

den største virkning på depressive

symptomer [4].

Lægemiddelstyrelsen har de senere

år rapporteret om fortsat stigning i

forbruget af nyere depressionspiller

(SSRI-præparater) til børn og unge.

Således var omkring 2000 børn og

unge i behandling i 2003. Man kan

ikke ud fra Lægemiddelstyrelsens tal

se, på hvilken indikation en given

medicin er givet, altså om det drejer

sig om behandling for depression,

OCD, angst eller andre tilstande. En

undersøgelse foretaget på børne- og

ungdomspsykiatriske afdelinger i

Danmark fra 2000 viste et behersket

brug af antidepressiv behandling af

ambulante patienter i alderen 8 til

19 år. Den hyppigste årsag til

behandling var OCD blandt drenge i

alderen 8-13 år og depression hos

piger i alderen 14-19 år. Samlet set

var den hyppigste årsag til behandling

med depressionspiller depression

(50%) fulgt af OCD (30%). De

hyppigst anvendte SSRI-præparater

var Zoloft og Cipramil.

Langt overvejende er det speciallæger

i børne- og ungdomspsykiatri,

der igangsætter og følger op på

behandlingen, især når vi taler om

børn før puberteten. For unge gælder,

at en lidt større del (oftest i samråd

med en børne- og ungdomspsykiater)

sættes i behandling hos deres

egen læge.

Bivirkninger som hos

voksne

Flere undersøgelser har vist moderat

til god virkning af SSRI-præparater i

behandlingen af OCD hos børn og

unge (med en effekt hos ca. 60-70%

af patienterne). Effekten af SSRIpræparater

er lidt mindre ved

behandling af depression hos børn

og unge, i de foreliggende placebokontrollerede

studier. Angsttilstande

er dårligere beskrevet, når det gælder

virkningen af SSRI-stoffer, men

enkelte undersøgelser antyder, at

medicinen kan hjælpe ved svære

angsttilfælde, også hos børn og

unge.

De hyppigst beskrevne bivirkninger

er som hos voksne. Det vil sige, at

man især kan forvente bivirkninger i

form af mavegener, hovedpine,

søvnproblemer, vægtøgning og hos

unge tillige nedsat seksuallyst.

I England og USA har verseret en

voldsom debat om brugen af antidepressiva

til børn og unge.

Anledningen til denne debat har

været en bekymring over risikoen for

udvikling af suicidaladfærd som

bivirkning til medicinen. Disse rapporter

om opblussen af selvmordstanker

og selvbeskadigende adfærd

har især været observeret i forbindelse

med brug af stoffet seroxat.

Dette har medført en generel bekymring

for brug af antidepressiva til

børn og unge. De beskrevne

bivirkninger i form af en stigning i

antallet af suicidaltanker og -adfærd

er alle observeret i behandling af

depression. I de undersøgelser, hvor

stofferne har været brugt til behandling

af OCD, har som (sjældent

optrædende) bivirkning været set

øget irritabilitet og udvisning af

aggressiv adfærd, men ikke øget suicidal

eller selvbeskadigende adfærd.

For nylig bragte Wittington i Lancet

en oversigt over dokumentationen af

SSRI-præparater i behandlingen af

depression hos børn og unge [7]. I

gennemgangen indgik publicerede

såvel som upublicerede data. Ud fra

en afvejning af effekt contra

bivirkninger fandtes kun overbevisende

dokumentation for stoffet fluoxetin

i behandlingen af depression.

Det skal her bemærkes, at undersøgelserne

kun inddrog indikationen

depression og ikke OCD eller andre

angsttilstande.

Advarsel mod to

produkter

Lægemiddelstyrelsen i Danmark har

udsendt advarsel om brug af paroxetin

og venlafaxin til unge under 18

år på grund af rapporter om

bivirkninger i form af suicidal

adfærd. Der er ikke udstedt advarsler

om brug af øvrige SSRI-stoffer i

behandlingen af depression. De

bagvedliggende data vedrørende

bivirkninger er efterfølgende blevet

kritiseret som værende af dårlig kvalitet

(dårlig rubricering af forskellige

bivirkningstyper og udsagn om

adfærdskarakteristika) samt ekstremt

sjældent optrædende. Der er ingen

tvivl om, at man må følge udviklingen

nøje og generelt sikre sig, at indikationen

for medikamentel behandling

samt rammerne for anden relevant

behandling er til stede. Det er

vigtigt i denne forbindelse at følge

Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer

fra 2000, hvori det indskærpes,

at børn som igangsættes

med antidepressiv behandling altid


ARTIKEL

7

bør diagnosticeres af en speciallæge

i børne- og ungdomspsykiatri. Hvad

angår valg af specifikke SSRI-præparater

til behandling af depression,

foreligger den mest overbevisende

dokumentation om effekt på fluoxetin,

også på sertralin findes flere

undersøgelser (heraf enkelte med

negativt resultat). For begge stoffers

vedkommende gælder, at de er de

bedst undersøgte farmakodynamisk

og farmakokinetisk, når det gælder

børn og unge patienter.

I behandlingen af OCD er såvel fluoxetin

som sertralin de bedst undersøgte

hos børn og unge.

Generelt må man forbeholde medikamentel

behandling til tilfælde, hvor

psykoterapeutisk behandling ikke er

tilstrækkelig, hvor der ved depression

optræder melankoliforme og

psykotiske symptomer, og hvor det

drejer sig om svær OCD eller angsttilstand.

Endvidere må man nøje

udspørge om og monitorere suicidaltanker

hos den unge patient.

Reference List

1. Emslie GJ, Rush AJ, Weinberg

WA, Kowatch RA, Hughes CW,

Carmody T (1997) A double-blind,

randomized, placebo-controlled trial

of fluoxetine in children and adolescents

with depression. Archives of

General Psychiatry 54:1031-1037

2. Emslie GJ, Heiligenstein JH,

Wagner KD, Hoog SL, Ernest DE,

Brown E, Nilsson M, Jacobson JG

(2002) Fluoxetine for acute treatment

of depression in children and adolescents:

A placebo-controlled, randomized

clinical trial. Journal of the

American Academy of Child and

Adolescent Psychiatry 41:1205-

1215

3. Harrington R, Whittaker J,

Shoebridge P (1998) Psychological

treatment of depression in children

and adolescents. A review of treatment

research. Br J Psychiatry

173:291-298

4. Treatment for Adolescents with

Depression Study (TADS) (2004)

Fluxoetine, cognitive-behavioral therapy,

and their combination for adolescents

with depression. Journal of

the American Medical Association

292:807-820

5. Wagner KD, Ambrosini P, Rynn

MA, Wohlberg C, Yang R,

Greenbaum MS, Childress A,

Donnelly C, Deas D (2003) Efficacy

of sertraline in the treatment of children

and adolescents with major

depressive disorder. Two randomized

controlled trials. Journal of the

American Medical Association

290:1033-1041

6. Wagner KD, Robb AS, Findling

RL, Jin J, Gutierrez MM, Heydorn

WE (2004) A randomized, placebocontrolled

trial of citalopram for the

treatment of major depression in

children and adolescents. American

Journal of Psychiatry 161:1079-

1083

7. Wittington CJ, Kendall T, Fonagy

P, Cotrell D, Cotgrove A, Boddington

E (2004) Selective serotonin reuptake

inhibitors in childhood depression:

systematic review of published

versus unpublished data. The Lancet

363:1341-1345

Per Hove Thomsen

Professor, overlæge, dr.med.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Hospital, Århus Universitetshospital,

Harald Selmersvej 66,

8240 Risskov

Langt færre selvmord også blandt psykisk syge

Mange aktiviteter til forebyggelse af selvmord

Generelt er antallet af selvmord herhjemme

faldet med over 50% siden

siden 1980. Her var antallet af selvmord

1652, mens antallet i år 2000

var 728. Også hyppigheden af selvmord

blandt psykisk syge, der tegner

sig for halvdelen af alle selvmord

herhjemme, er faldet til det halve.

Hidtil har undersøgelser tydet på det

modsatte, nemlig at selvmordshyppigheden

blandt psykisk syge

danskere steg mens den faldt i den

almindelige befolkning.

Det har en undersøgelse af overlæge

Merete Nordentoft og medarbejdere

nu afvist. Undersøgelsen, som er

blevet offentliggjort i BMJ viser, at

hyppigheden af selvmord blandt landets

ca. 25.000 patienter med skizofreni

er faldet lige så meget som i

den øvrige befolkning, men også at

selvmordshyppigheden blandt patienter

med skizofreni fortsat er tyve

gange større end hos aldrig indlagte.

Fortsættes side 8


8

NYE MEDLEMMER ARTIKEL

ANSØGNING OM

MEDLEMSKAB

AF DPS og BUP-DK:

Følgende ansøger om at blive medlemmer

af DPS og BUP-DK

DPS:

Mette Ødegaard Nielsen

Middelfartvej 3, 4000 Roskilde

E-mail: metteonil@hotmail.com

Anette Olsen

Degnevænget 11

3600 Frederikssund

Inger Ros

E-mail: dr.ros@dadlnet.dk

Andreas Schröder

E-mail: asc@psykiatri.aaa.dk

Sisse Traunter

Afd. L., Sct. Hans Hospital

Havevang 15, 4000 Roskilde

Malene Graae

Frederikssund Sygehus

Bakkedraget 12, 2.th, 3400

Hillerød

2346 6643

Jesper P. Schou,

Egevænget 2, 8382 Hinnerup,

E-mail: jp.schou@get2net.dk

Camilla Hjorth Nielsen

Hasselvænget 34, 4300 Holbæk

E-mail: chn@dadlnet.dk

Jette Alnor

Sdr. Villavej 34, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 70 35

Fra: Inger Margrethe Nielsen

E-mail: imn@dadlnet.dk

Camilla Hjorth Nielsen

Hasselvænget 34, 4300 Holbæk

chn@dadlnet.dk

BUP-DK:

Inger Margrethe Nielsen

E-mail: imn@dadlnet.dk

Hvis ingen medlemmer af DPS har

noget at indvende, bliver ansøgerne

medlem af DPS. Har nogen indsigelser,

bedes man venligst kontakte

DPS’s sekretær inden for fire uger

efter, at PsykiatriNYT er udkommet.

Fortsat fra side 7

Overlæge Merete Nordentoft,

Bispebjerg Hospital, er – og har

været – involveret i flere forskellige

tiltag, hvor man bl.a. fra Sundhedsstyrelsens,

WHO’s og Psykiatrifondens

side ønskede at sætte mere

fokus på selvmord og forebyggelsen

heraf.

-Jeg tror, der er flere årsager til, at

færre begår selvmord, siger Merete

Nordentoft.

Dels er der sket et holdningsskift i

samfundet, således at man ikke mere

accepterer, at det er ”folks eget

valg”, og at man ikke skal blande sig

i individets egne dispositioner. Og at

der i øvrigt ikke er noget er noget at

gøre ved det.

Der er samtidig kommet både telefonlinjer

og forebyggelsescentre og

andre former for god assistance,

hvor man kan få hjælp, hvis man

overvejer selvmord.

-Dels er farlige midler som husholdningsgas

og gammeldags sovemedicin

ikke så nemme at få fat i mere.

-Selvmord er et resultat af en midlertidig

sindstilstand, der som regel

skyldes sygdom eller en social

begivenhed.

Når personen får hjælp, herunder

behandling, til at håndtere sine

problemer, så træder de begivenheder,

som var årsag til selvmordsforsøget,

ofte i baggrunden.

-Ved opfølgninger på selvmordsforsøg

viser det sig faktisk, at kun

10% igen forsøger at tage deres liv.

90% dør af noget andet, siger hun.

Antallet af selvmordsforsøg er skønsmæssigt

7.000 årligt.

Når det angår psykisk syge, så

falder antallet af selvmord mest

blandt skizofrene kvinder med skizofreni

specielt.

Ved man hvorfor?

-Nej, ikke andet end, hvad man kan

gisne, nemlig at den psykiatriske

behandling er på rette vej, siger

Merete Nordentoft. Havde fx lukningen

af sengepladser og institutioner

været en katastrofe, ville man næppe

havde set et så stort fald i hyppigheden

af selvmord blandt vores patienter,

siger hun.

Den 10. september blev der holdt

”Verdens dag for selvmordsforebyggelse”.

Initiativet hertil er taget af

International Association for Suicide

Prevention sammen med WHO.

Det er planen at gøre denne dag til

et tilbagevendende arrangement.

I år holdt PsykiatriFonden på dagen

et symposium på Nationalmuseet

med fokus på selvmord og forebyggelse

heraf.

Også Sundhedsstyrelsen har netop

udsendt dels en vejledning om forebyggelse

af selvmordsforsøg og selvmord,

og udsendt en avis med resultaterne

af en national konference

herom. Merete Nordentoft var

medlem af referencegruppen.

-Sundhedsstyrelsens vejledning betyder

forhåbentlig, at man lokalt indfører

elementer fra vejledningen

som en del af sin kvalitetssikring,

siger hun.

Der er mange gode forslag, som kan

få stor betydning for de enkelte hospitals-

og afdelingsledelser.

-Som et led i handlingsplanen til

forebyggelse af selvmord er der

udarbejdet en række gode værktøjer,

som fx en webbaseret håndbog til

støtte i arbejdet med selvmordstruede

unge.

Der er gennemført 27 modelprojekter

om selvmordsforsøg, som efterfølgende

er blevet evalueret, og det er

det kommet megen god og nyttig

viden ud af, som jeg håber vil blive

implementeret, siger hun.

Læs mere om referenceprogrammet

på www.selvmordsforebyggelse.dk


ARTIKEL

9

PET og MR skal påvise om hjernen

bliver permanent påvirket af depression

Forsker får 150.000 kr. fra Psykiatrisk Forskningsfond til en follow-up hos de

knapt 100 personer fra ”Det Danske PET/Depressionsprojekt” fra 1995- 99

Overlæge Poul Videbech, afdelingen

for biologisk psykiatri på Psykiatrisk

Hospital i Århus går nu i gang med

en follow-up undersøgelse af de 42

svært deprimerede patienter og de

47 raske kontrolpersoner, som tilbage

i årene 1995-99 indgik i Det

Danske PET/Depressionsprojekt.

- En undersøgelse af denne art er

aldrig udført tidligere, siger Poul

Videbech. Der findes ganske vist

flere MR- og PET undersøgelser af

deprimerede patienter, men kun

ganske få follow-up undersøgelser

og ingen, hvor deprimerede patienter

er blevet genscannet efter så lang

tid.

- Jeg forventer, at resultaterne vil

kunne bidrage med væsentligt nyt

angående svære depressioners

opståen og udvikling.

Med resultaterne vil vi sandsynligvis

kunne sige noget om forskelle i

mekanismerne bag unipolære og

bipolære depressioner.

- Hvis hypotesen om, at depressioner

afsætter sig varige spor i patientens

hjerne er rigtig, vil det få meget

stor betydning for udarbejdelsen af

effektive forebyggelse af depression,

siger han. Follow-up undersøgelsens

formål er at belyse neuropsykiatriske

forhold ved depression ved hjælp af

PET, MR og neuropsykologiske tests.

Ved den første undersøgelse fandt

forskerne ved hjælp af de neuropsykologiske

tests en række abnormiteter

hos de svært deprimerede

patienter. PET-undersøgelser påviste

således, at der var en kraftig forøget

blodgennemstrømning af hippocampus.

Det støttede teorier om, at forstyrrelser

i det limbiske system er én af

årsagerne til udvikling af depression.

Dette hænger også godt sammen

med teorierne om sammenhængen

mellem stress og depression, da

netop hippocampus regulerer kroppens

stressrespons.

Disse fund første til hypoteser om, at

der sker en varig eller i hvert tilfælde

langvarig påvirkning af hjernen

efter, at depressionen er ophørt.

- Både vores og andres resultater

tyder på, at langvarig og ubehandlet

depression kan medføre skrumpning

af hippocampus, siger Poul

Videbech.

Vi vil derfor undersøge følgende:

•Er den tidligere påviste hyperaktivitet

i hippocampus normaliseret? Det

sker ved hjælp af PET.

•Er rumfanget af hippocampus svundet

hos patienter, der har haft flere

depressioner siden sidst, sammenlignet

både med de, der ikke har og

med kontrolpersonerne?

•Er hukommelsen samt evnen til 3D

navigation dårligere hos tidligere

deprimerede patienter sammenlignet

med raskes. Disse funktioner findes

netop i hippocampus.

•Er de psykologiske deficits som fx

nedsat koncentrationsevne og dårlig

hukommelse, der tidligere blev påvist

hos patienterne normaliseret, eller

kan de stadig påvises, selv om patienterne

nu er raske?

•Er stressregulationen forandret hos

tidligere deprimerede patienter?

Det undersøges ved hjælp af dexametazon

suppressionstesten.

Psykiatrisk Forskningsfond betalte i

øvrigt også den første del af undersøgelsen.

MS

Læseværdig rapport om gerontopsykiatri

Interessegruppen for gerontopsykiatri

har konstateret, at en 10 år gammel

rapport fra 1995 aldrig er kommet

på hjemmesiden. Det er den nu!

Rapporten ligger nu til gennemsyn

og vurdering her.

Grunden til at den bringes er, at den

stadigvæk er aktuel, bl.a. i sin fremhævelse

af det store aldersproblem

gerontopsykiatrien vil møde, når alle

de nuværende eksperter går på pension.

Er der overhovedet en dansk

gerontopsykiatri om 10 år?

Det kan være, at dette er irrelevant

for mange almen psykiatere.

Men det er bestemt af betydning for

mange patienter, at gerontopsykiatrien

findes.

Hvis I vil vide noget om gerontopsykiatri

– søg på hjemmesiden.

Med venlig hilsen,

Interessegruppen


10

BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIATRI - BUP-DK

Til tjeneste

BUP-DK redaktionen melder sig på banen

Af Pia Jeppesen og Birgitte Vange

Vi er med dette nr. af PsykiatriNYT tiltrådt som børne- og ungdomspsykiatriske

medlemmer af bladets redaktion.

Vores ambition er, at bladet – og ikke mindst BUP-DK delen – må blive et

forum og en inspirationskilde for BUP-DK’s medlemmer.

Vi ved hvor mange gode og spændende initiativer, forskning, kvalitetsudvikling

og klinisk arbejde, der udføres inden for børne- og ungdomspsykiatrien

i Danmark.

Det er vores hensigt, at BUP-DKs del af PsykiatriNYT skal afspejle og

præsentere dét, der er gang i inden for dansk børne- og ungdomspsykiatri,

så medlemmerne kan finde både information, inspiration, nyttige kontakter

og forhåbentlig også provokation i bladet. Men vi klarer det ikke alene.

DPS har en ansat journalist til at skrive en del af PsykiatriNYT’s artikler.

Det er ikke tilfældet for BUP-DK, og betyder, at vi er afhængige af, at I

bidrager til de børne- og ungdomspsykiatriske spalter.

Det er vores hensigt at opfordre medlemmerne til at skrive om dette eller

hint i bladet.

Men først og fremmest modtager vi gerne henvendelser, debatindlæg og

forslag til artikler i BUP-DK’s del af bladet.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Pia Jeppesen

E-mail: pia.jep@dadlnet.dk

tlf.: 3324 6532

Birgitte Vange

E-mail: wisbech.vange@dadlnet.dk

tlf.: 6611 5990


BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIATRI - BUP-DK 11

NYT FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB

I DANMARK (BUP-DK)

1. Forslag til folketingsbeslutning

om en behandlingsgaranti for psykisk

syge børn og børn med behov

for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Debatten omkring dette forslag

fortsætter i Folketingets Sundhedsudvalg.

Interesserede kan følge spørgsmålene

fra Sundhedsudvalget – og svarene

fra ministeren – på Folketingets

hjemmeside. Læs i øvrigt omtale her

i tidsskriftet.

2. Referenceprogram vedr. ADHD /

DAMP

Bestyrelsen havde i august 2004 søgt

Sekretariatet for Referenceprogrammer

om midler til at udarbejde

et referenceprogram om “Undersøgelse

og behandling af ADHD

(attention deficit hyperactivity disorder)

af 0-18/21-årige indenfor

sekundærsektoren”.

Sekretariatet og Redaktionspanelet

fandt emnet meget relevant, men

kunne dog ikke prioritere det højt

nok i forhold til de andre ansøgninger

til, at det kunne komme i betragtning

i denne omgang. Der var kun

midler til at starte to programmer.

Bestyrelsen overvejer nu alternative

veje til at få udarbejdet referenceprogrammet

om ADHD.

3.Psykiatrilovs-revision -

Psykiatrilovs-undersøgelse – incl.

BUP

Psykiatriloven skal revideres i folketingssamlingen

2005/2006. I den

forbindelse har ministeriet fået

Rambøll Management til at foretage

en psykiatrilovsundersøgelse med

evaluering af de ændringer, som

blev gennemført sidst Psykiatriloven

blev revideret. I den forbindelse er

der allerede fra Rambøll Management

taget kontakt til alle de voksenpsykiatriske

afdelinger, og nu er

turen kommet til BUP-DK.

Bestyrelsen var inviteret til et forberedende

møde i september, hvor vi

drøftede, hvorledes undersøgelsen

skal inddrage erfaringerne fra de

børne- og ungdomspsykiatriske

afdelinger.

4. BUP-DK – Årsmøde 2005

Årsmøde og generalforsamling i

2005 finder sted den 4.-5. marts

2005.

Bestyrelsen har flere gange diskuteret

fordele og ulemper ved at

sammenkoble BUP-DK’s generalforsamling

med tidspunkt og lokalitet

for DPS’ årsmøde.

Vi har på den baggrund besluttet, at

vi i 2005 holder vores generalforsamling

et andet sted og på et andet

tidspunkt.

Baggrunden herfor er bl.a., at det

ikke har været vores hidtidige erfaring,

at sammenkoblingen har trukket

flere af vore medlemmer til generalforsamlingen

i BUP-DK.

Af hensyn til reservation af værelser

mm. er det vigtigt, at alle medlemmer,

som ønsker at deltage i BUP-

DK’s årsmøde 2005 nøje overholder

tilmeldings- og betalingsfrister, som

det fremgår af annonceringen af årsmødet.

5. § 14 -bedømmelsesudvalgsmedlemmer

Bestyrelsen skal endnu engang

opfordre de mange medlemmer, som

fortsat ønsker at deltage i dette

arbejde, om at blive tilmeldt listen på

Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det er i følge de nuværende regler

de lægevidenskabelige selskabers

opgave at indstille de medlemmer,

som Sundhedsstyrelsen skriver på listen.

Det er meningen, at disse medlemmer

skal deltage på det kursus,

Sundhedsstyrelsen afholder for medlemmer

af disse bedømmelsesudvalg.

Vi er sikkert mange, som ved, at der

i mange af de § 14-bedømmelsesudvalg,

der har været nedsat siden de

nuværende regler trådte i kraft i maj

2003, at der dér enten slet ikke har

været medlemmer fra listen eller kun

få.Så – kan I ikke nok melde Jer hos

bestyrelsen, alle I der er interesserede.

Skriv til:

bup.dk@dadlnet.dk

og få Jeres navn på listen og kom på

kursus snarest!

6. Udvalgsmedlemmer mm.

Vi mangler fortsat:

- Inspektorer fra Region Nord

- Medlem fra Region Syd til

Videreuddannelsesudvalget

Anne Marie Christensen er indstillet

til Sundhedsstyrelsen, som ny § 4 tilforordnet

efter Kirsten Norling-

Christensen.

Katrine Pagsberg er indstillet som

nyt udvalgsmedlem i udvalget vedr.

neuropsykiatrisk udredning og

behandling.

Jens Buchhave

12.9.2004


12

BUP-DK

B&U forskning – kort fortalt

Interview med PhD Patrick Gosden

Af Pia Jeppesen

-Du har skrevet afhandlingen ’Metal

disorder and violence among young

criminals. A clinical- and registerbased

study’. Hvad er de vigtigste

resultater af dit arbejde?

-Jeg har psykiatrisk undersøgt og

diagnosticeret 100 unge i alderen

15-17 år, som var varetægtsfængslede

og sigtede for alvorlig kriminalitet

- mest personfarlig vold og/eller

røveri.

Undersøgelsen dokumenterede, på

linie med undersøgelser i andre vestlige

lande, at der er en meget høj

forekomst af ubehandlet psykiatrisk

sygelighed i gruppen af unge, der

har begået alvorlig kriminalitet.

Registerundersøgelsen kigger på 800

unge i alderen 15-19 år, som blev

identificeret af kriminalforsorgen i

1992 for at have begået mindre

alvorlig kriminalitet. Disse unge er

fulgt i otte år i kriminalitets- og dødsårsagsregisteret

samt i det psykiatriske

centralregister. Unge med dom

for vold har i sammenligning med

unge uden voldsdom en øget risiko

for senere udvikling af skizofreni.

Dvs. at vold er en del af den psykopatologiske

udvikling hos en gruppe

af dem, som bliver skizofrene.

-Hvad betyder resultaterne for den

kliniske praksis i børne- og ungdomspsykiatrien?

-Vi skal altid spørge til kriminalitet

hos unge, der udvikler psykiatriske

problemer; og vi skal sætte ind overfor

psykiatriske problemer hos unge,

der udvikler kriminel adfærd. Øget

fokus på sammenhængen kan måske

forebygge eller mindske vold og

anden alvorlig kriminalitet begået af

psykisk syge.

-Hvad har det betydet for dig personligt

at lave PhD studiet?

-Det gik op for mig, hvor lidt selvstændigt

jeg tidligere har arbejdet

som yngre læge. Her har jeg fået lov

til at arbejde selvstændigt, jeg blev

direktør i mit eget firma, sådan blev

det jo at have sit eget projekt. Det er

et privilegium.

Navn: Patrick Gosden

E-mail: npg@dadlnet.dk

Stilling: Kursusreservelæge ved

Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Center, Glostrup.

Afhandlingens titel:

Mental disorder and violence

among young criminals.

A clinical- and registerbased study.

Afhandlingen udgår fra

Retspsykiatrisk Klinik,

Justitsministeriet og Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

Københavns Universitet.

Afhandlingen kan rekvireres gratis

hos: tk@retspsykiatriskklinik.dk

Artikel udgivet i Acta Psychiatrica

Scandinavica 2003:107:102-110

Artikler på vej i International

Journal of Law and Psychiatry;

Schizophrenia Bulletin


BUP-DK

BUP-DK

19 13

Børne- og Ungdomspsykiatrien, Augustenborg

Sygehus inviterer til

Ungdomspsykiatrisk

Landsmøde

Onsdag d. 10.11. 2004

kl. 9-15.00

Sted:

Hotel Comwell, Rosengade 2,

6400 Sønderborg

(overfor Sønderborg Slot)

Program:

Kl. 9.00-9.30

Kaffe og brød

Kl. 9.30-9.45

Velkommen v/ Oversygeplejerske

Susanne Bissenbacker

Hansen

Kl. 9.45-12.00

”Fra følelse og oplevelse til

handling, navngivelse og identitet”

v/ Direktør, mag.art.

Allan Holmgren, Dispuk

kl. 12.00-13.00

Frokost

kl. 13.00-13.45

”Med blåt blink i bushen”.

4 års erfaring med ungdomspsykiatrisk

kriseteam.

v/ Distriktssygeplejerske Anette

Hansen og Psykolog Lars Hansen

Kl. 13.45-14.00

Kaffe

Kl. 14.00-14.45

”Hellere fængsel end psykisk”.

Om den terapeutiske alliance i

behandlingen under indlæggelse i

et døgnafsnit. v/ Overlæge

Erling Jensen

og Afdelingslæge

Klaus Müller-Nielsen

Kl. 14.45-15.00

Næste landsmøde

Afslutning

Ungdomspsykiatrisk landsmøde

arrangeres i samarbejde med

Astra-Zeneca.

Tilmeldingsfrist 6. oktober 2004.

Samlet tilmelding fra hver

ungdomspsykiatrisk afdeling,

indeholdende navn, arbejdssted og

faggruppe på deltagerne sendes til

Konst. Afdelingssygeplejerske

Anita Heigl,

Ungdomspsykiatrisk afd.,

Augustenborg Sygehus på adressen

Anitaheigl@aus.sja.dk

Tidsskriftet

PsykiatriNyt

er 100%

finansieret

af Dansk

Psykiatrisk

Selskab og af

BUP-DK


14

BUP-DK

B 102

FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING

OM EN BEHANDLINGSGARANTI FOR PSY-

KISK SYGE BØRN

OG BØRN MED BEHOV FOR PÆDAGOGISK-

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Dette forslag til Folketingsbeslutning

er tidligere omtalt her i PsykiatriNYT.

Forslaget blev debatteret i flere timer

i Folketinget den 25.2.2004,

og interesserede kan læse alle indlæggene

på Folketingets hjemmeside:

se:http://www.ft.dk/Samling/2003

1/beslutningsforslag_som_fremsat/B102.htm

Herefter er diskussionen vedr. tankerne

bag dette forslag fortsat i

Folketingets Sundhedsudvalg, hvor

bl.a. bestyrelsen for BUP-DK havde

foretræde den 12. maj 2004.

Andre har skriftligt korresponderet

med Sundhedsudvalget – ligesom

udvalget har sendt spørgsmål til

Indenrigs- og Sundhedsministeren til

skriftlig besvarelse.

Denne efterfølgende diskussion kan

man holde sig orienteret om ved

at følge med på Folketingets hjemmeside

se:http://www.ft.dk/Samling/2003

1/MENU/00892633.htm

Her er en oversigt over de forskellige

bilag / spørgsmål / notater, som er

opført pr. 12.9.2004 – bilag 1-13:

1. Telegram fra Ritzau: "Psykisk

syge børn venter stadig på

behandling"

2. Henvendelse af 7/4-04 fra

Børne- og UngdomsPsykiatrisk

Selskab i Danmark

3. Henvendelse af 23/4-04 fra

Dansk Psykolog Forening

4. Spm. om kommentar til henven

delse af 23/4-04 fra Dansk

Psykolog Forening, til indenrigs-

og sundhedsministeren

5. Spm. om indførelse af samme

regler som i Norge med at side

stille specialister i klinisk psykologi

med speciallæger i psykiatri,

til indenrigs- og sundhedsministeren

6. Henvendelse af 7/5-04 fra

Børne-ogUngdomsPsykiatrisk

Selskab i Danmark

7. Spm. om kommentar til henvendelse

af 7/5-04 fra Børne-og

Ungdomspsykiatrisk Hospital, til

indenrigs- og sundhedsministeren

8. Artikel fra Dagens Medicin

28/5-04 "Fyn svigter psykisk

syge børn og unge"

9. Spm. om kommentar til artiklen

"Fyn svigter psykisk syge børn og

unge", til indenrigs- og sund

hedsministeren

10.Svar på spm. 1-4

11.Kopi af bilag til besvarelse af

spørgsmål 1-4 vedrørende B

102, fra indenrigs- og sundhedsministeren

12.Supplerende svar på spm. 4 om

kommentar til artiklen "Fyn

svigter psykisk syge børn

og unge", fra indenrigs- og sund

hedsministeren

13.Spm. om redegørelse fra de

enkelte amter og HS, der beskri

ver problemer og økonomiske

forhold for at leve op til beslut -

ningsforslagets indhold, til inden

rigs- og sundhedsministeren

Der er således fortsat opmærksomhed

på vores område, og forhåbentlig

også interesse for at hjælpe med

at få gjort forholdene bedre for patienterne

og deres familier.

Jens Buckhhave

BUP-DK's årsmøde

og generalforsamling

finder sted den 4.-5.

marts 2005

på KolleKolle Hotel,

kursus- og

konferencecenter,

Frederiksborgvej 105,

3500 Værløse.

Reserver dagen

allerede nu og hold

øje med

programmet på

www.bupnet.dk

Informationer om stedet

findes på

www.KolleKolle.dk


BØRNE- BUP-DK OG UNGDOMS PSYKIATRI - BUP-DK

15

LEDIG POST I VIDEREUD-

DANNELSESUDVALGET,

BUP-DK

I videreuddannelsesudvalget er der en ledig post.

Om udvalgets arbejde: Udvalget udgøres af 3 faste medlemmer,

samt hovedkursusleder og uddannelsessøgende

læge udpeget af det aktuelle kursisthold.

Videreuddannelsesudvalget beskæftiger sig med spørgsmål

i relation til videreuddannelsen. Det kan dreje sig om

godkendelse af psykoterapiuddannelse, rådgivning vedr.

dispensationsansøgninger, samarbejde med inspektorer

og §4 tilforordnede med meget mere.

De sidste år har uddannelsesreformen haft en central placering

i udvalgets arbejde. Kommissorium for udvalget

kan læses i selskabets årsberetning. Udvalget mødes ca.

3 gange om året.

Om udvalgets medlemmer: Fælles for udvalgets medlemmer

gælder, at de har interesse i uddannelsesforhold. Der

er p.t. tre medlemmer fra region øst og et medlem fra

region nord i udvalget. Alle med interesse for området

opfordres til at søge om posten, men af hensyn til en god

geografisk repræsentation i udvalget vil ansøgninger fra

region syd være specielt kærkomne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til et af

udvalgets medlemmer. Ansøgning stiles til selskabets formand,

Jens Buchhave.

Med venlig hilsen

Lisbeth Kortegaard (Bispebjerg)

Torben Carlsen (Viborg)

Lisbeth Hagenbøl (Hillerød)

Birgitte Molke Borgbjerg (Bispebjerg)

VIDEREUDDANNELSESUD-

VALGET – HENVENDELSER

VEDRØRENDE PSYKOTERAPI

Henvendelser vedrørende godkendelse af den obligatoriske

psykoterapiuddannelse skal fremover rettes til overlæge

Torben Carlsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk

afdeling i Viborg.

VIDEREUDDANNELSES-

UDVALGET – HOVEDKURSUS-

LEDER OG DELKURSUSLEDER

Hovedkursusleder:

I forbindelse med den teoretiske kursusrække skal der

udpeges en ny hovedkursusleder fra region syd/nord.

Med hensyn til så bred en faglig orientering som muligt

vil det være hensigtsmæssigt at den nye hovedkursusleder

er specielt erfaren indenfor børneområdet.

Næste kursusrække forventes at starte efteråret 2005.

Delkursusleder:

Der skal udpeges en ny delkursusleder til kurset i psykoterapi.

Kurset er planlagt til at vare 3+2 dage, og der er

to delkursusledere på kurset. Yderligere oplysninger om

kurset kan fås ved henvendelse hos en af de aktuelle

hovedkursusledere.

Lisbeth Hagenbøl (Hillerød)

Niels Bilenberg (Odense)

Ansøgning stiles til selskabets formand, Jens Buchhave

Husk DPS’s

hjemmesider:

www.dpsnet.dk

man kan også

abonnere på

nyheder og

opdatering.

Tilmelding på

hjemmesiden

under

publikationer/abonner


16

FRAKTIONEN AF YNGRE PSYKIATERE - FYP

FYPs ordinære

generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra ledelse og EFPT.

3. Indkomne forslag.

4. Godkendelse af regnskab og

fastlæggelse af kontingent.

5. Valg til bestyrelse:

Torsten Bjørn Jacobsen

(V, Region Øst) Ikke på valg

Jeanett Bauer(V, Region Øst)

På valg, modtager genvalg

Pernille Højsgård(V, Region Øst)

På valg, modtager ikke genvalg

Lene Kistrup(V, Region Øst)

Ikke på valg

Mie Bonde Hansen (B&U,

Region Øst) Ikke på valg

Hanna Bro (V, Region Øst)

Ikke på valg

6. Eventuelt

Lørdag d. 30/10

9-12

Den nye speciallægeuddannelse.

9-9.45

Videreuddannelsen i voksenpsykiatri/Jeanett

Bauer

9.45-10.15

Kaffe

10.15-11

Videreuddannelsen i B&U-psykiatri/Mie

Bonde Hansen

11.-11.45

Overgangsordninger/Jeanett Bauer

FYP-seminar 2004

Fredag d. 29/10 og

lørdag d. 30/10,

Hotel Ansgar, Odense

Fredag 29/10, 9-15

Psykopatologi inden for det

skizofrene spektrum

v. overlæge Peter Handest

og overlæge

Lennart Jansson,

Hvidovre Hospital

Workshoppen vil bestå af korte teoretiske

indlæg efterfulgt af rating af

psykopatologi ud fra videointerview

og skriftlige sygehistorier.

De individuelle ratings diskuteres

herefter fælles.

De berørte psykopatologisk områder

vil være: subjektive grundsymptomer

og førsterangssymptomer.

Herefter FYP´s ordinære generalforsamling,

efterfulgt af middag.

Lørdag 30/10, 9-12

Den nye speciallægeuddannelse

i voksen- og

b&u-psykiatri.

Efterfølgende frokost, tilmelding

fredag.

Pris:

400 kr, incl. middag og

overnatning på Hotel Ansgar.

Først-til-mølle princip.

Tilmelding v. indbetaling til

Pernille Højsgård, til bank,

reg.nr. 1551, konto 6374 4867.

11.45-12.30

Evaluering af mødet.

Forslag til næste år?

12.30-

Frokost – tilmelding fredag.


DEBAT 17

Spørgsmål til bestyrelsen om temaet “Køn i

special- lægeuddannelsen i psykiatri”

TIL YNGRE PSYKIATERE:

I videreuddannelsen af speciallæger i

psykiatri indgår i et af delkurserne

om psykopatologi følgende delemne:

Speciallægen skal have kendskab til

psykopatologiske forhold vedrørende

kønsspecifikke forhold.

Dette har indtil 2001 været søgt

opfyldt med 1 times forelæsning

herom. Temaet omtales, ifølge evalueringskurserne,

ikke på noget andet

delkursus. Begrundelsen for at tage

emnet ud var, at der undervises heri

på introduktionskursus. Dette kursus

er ikke obligatorisk og i 2001 fandt

undervisningen kun sted på et af de

tre I-kurser.

Med dette fravalg lægger den danske

psykiateruddannelse sig på linie med

de øvrige UEMS-lande, hvor temaet

køn ikke er på det obligatoriske program

i noget land. I UEMS’ oversigt

over temaerne i den teoretiske træning

er der måske en forklaring at

hente. Under kravene til undervisning

nævnes blandt andet følgende

hovedområder:

Den videnskabelige basis for faget,

psykopatologi, særlige syndromer,

psykofarmakologi, psykoterapi og

forskningsmetodologi. Dernæst følger

to interessante linier: Børne- og

ungdomspsykiatri, mentalt handikap,

misbrug, gamles sygdomme, kvinder

og psykiatri, etniske minoriteters

lidelser og retspsykiatri. Her har vi

således alle afvigerne samlet på to

linjer. Endvidere afspejler denne

oprensning, at køn er noget med

kvinder.

Undervisning og forskning om kønnets

betydning har en solid position i

USA, Canada og Australien, hvor de

sidste 40 års udvikling på dette felt

har gjort indryk.

Det er interessant, at grundvariablerne

køn, alder, social status og etnisk

tilhørsforhold behandles så forskelligt

i det danske undervisningsprogram.

De tre sidstnævnte variable har deres

naturlige og rummelige plads i programmet,

mens betimeligheden af

temaet køn til stadighed har været

under diskussion. Der har været forslag

om, at temaet køn var integreret

i undervisningen, hvilket er indlysende

rigtigt. Det forudsætter imidlertid,

at lærerne kan dette stof på et højere

niveau end den blotte konstatering af

en kønsforskel for eksempel i prævalensen

af en sygdom.

Det kræver en særlig indsats at opsøge

dette stof, som ikke omtales mere

end sporadisk i gængs lærebogslitteratur.

Kursusledelsen har en indlysende

opgave i at tilskynde hertil.

I tidens løb har argumenterne for at

udelukke temaet været forskelligartede

og interessante: ”Undervisningen

beskæftiger sig med det kvindespecifikke”.

Endnu en gang – det er en

almindelig forestilling, at køn er

noget med kvinder. ”Undervisningen

er ideologisk ”. Selve det at beskæftige

sig med køn opfattes af mange

som ideologisk begrundet, mens det

ikke anses for ideologisk begrundet

at holde sig kønsaspektet fra livet

med så stor energi. ”Undervisningen

foreslås gennemført som en debat

imellem to debattører”. Er det tænkeligt,

at undervisningen i f.eks. temaet

alder skulle forme sig som en debat?

Der knytter sig helt tydeligt til emnet

køn forestillinger af ikke kognitiv

natur.

Det er ikke uinteressant for en psykiater

at vide, at normalbegreber og

forventninger om egenskaber og

reaktionsmåde er forskellige for de to

køn. Dette har betydning for både klinik

og forskning.

Videreuddannelsesudvalget har forgæves

søgt at løse problemet.

Jeg vil derfor anmode om, at bestyrelsen

for Dansk Psykiatrisk Selskab

tager dette spørgsmål op til seriøs

overvejelse og anviser en løsning,

således at dette krav til uddannelsen

kan blive opfyldt.

Af Karin Garde

SØG DPS’s

REJSE- OG

UDDANNELSES-

FOND.

DEN HAR

PENGE!

Midler til rejser og uddannelse

kan kun søges af yngre

psykiatere og ansøgning skal

sendes til: speciallæge

Mogens Brødsgaard,

Rosenkrantzgade 2,

8000 Århus C,

som bestyrer fonden.

E-mail:

broedsgaard@dadlnet.dk


18

ARTIKEL FRA FYP

Yngre Psykiatere i Hogwarts sale

Sommerens, indtil nu, varmeste dag tegnede

sig døsig over de firkantede huse i*

Chesterton Road, Cambridge, da repræsentanten

fra FYP søgte sine internationale kolleger

til dette års Forum for European

Federation of Psychiatric Trainees (EFPT).

Som ny delegeret bliver man modtaget med

åbne arme i dette forum og møder snart

repræsentanter fra flere europæiske lande,

der repræsenterer både Voksen og Børne-&

ungdomspsykiatri, suppleret af hjemmevant

støtte fra ”medFYP’er” Torsten Jacobsen.

1. mødedag var Akademisk Forum på

Addenbrookes Hospital, med mange inspirerende,

men også tankevækkende foredrag.

EFPT’s historie som den første internationale

”sandkasse”-organisation blev gennemgået af

grundlægger Dr. Michael Van Beinum.

Professor Eugene Paykel ridsede spændende

spørgsmål, for affektive lidelser, op – Hvor

lang tids terapi? Hvilken terapi? Hvor længe

vedbliver effekten? og Hvad adskiller depression

fra personlighedsforstyrrelse?

Prof. Ian Goodyer slog tryllestaven i en anden

direktion ved at proklamere at : ”Miljø er alt

det, der ikke er genetik” og ” Serotonin-transport-genet

er ikke relateret til depression, men

til psykiatrisk sygdom”. Fortalte videre om

forskningprogrammer der interesserede sig

for morgen-cortisol målinger og stigning i

kønshormonniveauer, der korrelerer til stigning

i depressive symptomer hos unge.

Dr. James Strachan, vicepræsident i

Psykiatrifraktionen af UEMS – Union of

European Medical Specialists – talte for det

grundlæggende arbejde med at gøre uddannelsen

af speciallæger i Europa mere

sammenlignelig. Ønsket om standarder for

kvaliteten i uddannelsen – med minimumstandarder

udarbejdet i konsensus.

Prof. Peter Jones talte om skizofreni og de

geografiske diversiteter, tidlig intervention –

med usikker definition af hvad det indebar og

kontrollerede studier der sætter spørgsmål ved

forskellen imellem 1. og 2. generations antipsykotika.

Prof. Robin Murray spredte cannabistågerne

og kunne referere at unge, der anvendte hash

i 15 års alderen, havde 4,5 gange højere risiko

for at udvikle psykose.

Endvidere havde han forslag til flere vigtige

opgaver, for EFPT at gå i gang med :

Reducere medicinalskabernes indflydelse på

psykiatriens interessefelter.

Forholde sig kritisk til den politiske styring af

de Akademiske selskaber.

Denne aften blev afsluttet i Dumbledores rækker,

i Kings College, efter en punt på floden

Cam -en sejltur i en flad båd, der stages af en

ung studerende, der kun ryster lidt ved en

bådfuld af psykiater-wannabees.

The department of

Mysteries

Det 12. EFPT Forum blev åbnet med velkomst

af Præsident Dr. Julian Beezhold, i Jesus

College, der emmer af akademisk tankegang

og højtidelighed.

Landene repræsenterede sig et for et, der var

repræsentanter fra 18 lande, fra Letland til

Spanien. Der blev fortalt, om fortsat arbejde

for at få nye medlemslande repræsenteret,

bl.a. Litauen og Bulgarien.

Alle landene fortalte om det arbejde, der er i

gang for at skabe aktive landsdækkende

”sandkasse”-organisationer for yngre læger

og, som det er genkendeligt fra Danmark, er

der regionale forskelle i flere lande. I nogle

lande er der også flere hovedorganisationer,

der ikke kommunikerer med hinanden,

hvilket giver et uoverskueligt netværk at

gebærde sig i.

Flere steder arbejder man med nyhedsbreve

og hjemmesider for at få fat i flest muligt.

De økonomiske forskelle i dagligdagen afspejles

også, både mht. ressourcer indenfor

psykiatrien i det hele taget, samt indenfor

ressourcerne til oplæring, supervision og

psykoterapifinansiering.

Forskelle i specialeopdeling giver også forståelsesproblemer

på tværs af landegrænser – er

Børne- og ungdomspsykiatri et subspeciale af

Psykiatri; er Psykiatri et samlet speciale eller

individuelle specialer som: Neuropsykiatri,

Generel psykiatri, Misbrugsmedicin, Børne-&

ungdomspsykiatri, Gerontopsykiatri og Psykoterapi

? Enighed i Europa er en svær disciplin.

Generelt er der for få hænder til for meget

arbejde.

Uddannelsen er også meget forskellig f.eks.

længden fra 3,5 til 6 års uddannelse, med

eller uden eksamen – hvor de øvrige lande

ryster lidt på hovedet over de nordiske landes

sikkerhed ,når vi forsvarer sikkerhed af kvaliteten

af speciallæger uden eksaminer !!

Der blev dernæst fortalt om de internationale

møder, der har været deltagelse i året igennem

– ”forkortelsesskolen” : UEMS, CAPP,

WPA, WPAYPC, WHO…., med både humor

og større eller mindre forståelse af mål og

midler og ikke mindst (manglende) tempo,

når store organisationer skal røre på sig i

enighed.

Herefter var der Poster-fremvisning.

Hvert land havde lavet en poster, der skulle

illustrere organisationer, der tegner specialet.

Frankrig vandt – med en meget flot opsat

poster.


ARTIKEL FRA FYP LÆSERBREV 19

Klip fra Pressen

Tre eksperter bag

Mindretalsudtalelse

Efter frokosten blev der arbejdet i arbejdsgrupper

om bl.a. mulighed for udveksling i

uddannelsesforløbet imellem europæiske

lande; psykiaterens profil; internationale relationer;

etiske standarder og, menneskerettigheder

i udannelsen m.fl.

Efter en lille tur rundt i de smukke gader i

Cambridge, blandt studerende der i smukke

rober fejrede afslutningen på eksaminerne,

blev vi kørt til en lille restaurant i bakkerne

udenfor Cambridge, med smuk solnedgang,

og repræsentanter for to af de lande, hvis hold

spillede kamp i EM i fodbold, strategisk placeret

ved hvert sit bord – heldigvis med uafgjort

resultat.

Dumbledores Army

Lyset faldt smukt ind igennem mosaikruderne i

Jesus College på tredje mødedags morgen,

strålerne ramte ind imellem et øje, der ikke var

helt vågent, men efter lidt morgenpludren, var

alle klar igen.

Der blev arbejdet på beslutninger, arbejdsaftaler

for det kommende år og forslag til nye

strategier.

Der blev afholdt valg og indbydelsen til næste

års møde i Istanbul i Tyrkiet blev gentaget.

Vi kom hjem til et koldere København, jeg med

glæden over, at have prøvet at møde en af forkortelserne

– stadig med humøret i behold og

blod på tanden til nye opgaver. Harry Potters

gulve lagde de smukkeste omgivelser til dette

møde, veltilrettelagt af englænderne.

Flere oplysninger kan fås på www.efpt.org.

Af Mie Bonde

Generel Secretary EFPT

*Frit efter The order of the Phoenix,

af J:K:Rowling.

Tre af de uafhængige eksperter i

strukturkommissionsarbejdet sluttede

deres arbejde med en mindretalsudtalelse.

De fortæller Jørgen Søndergaard,

Erik Bonnerup og P. E. Mouritzen i et

interviewe i ”Mandag Morgen”.

Her beskriver de, hvordan de løbende

mødte modstand, når de ønskede

at præcisere faglige vurderinger,

som kunne besværliggøre de efterfølgende

politiske manøvremuligheder.

De er enige om – iflg. Mandag

Morgen - at beskrive betænkningen

som uklar i sine anbefalinger og

præget af traditionel sektortænkning

og uden en samlet vision for fremtidens

offentlige sektor.

Det store problem ved betænkningen

er ikke så meget det, som står i den,

som det, der ikke står, siger de tre.

Indvandrerkvinder skjuler

psykisk sygdom

Mange kvinder med indvandrerbaggrund

lider ifølge Videnscenter for

Socialpsykiatri af ubehandlet psykisk

sygdom, skriver kristeligt Dagblad

Det skyldes ifølge avisen isolation,

manglende netværk og dårlige

sprogkundskaber. Langt flere mænd

med indvandrerbaggrund søger psykiatrisk

hjælp end kvinder med

samme baggrund.

Fyns Amt løber fra ansvaret

siger børne- psykiaternes formand

Fyns amt bliver i Dagens Medicin kritiseret

for ikke at sikre psykisk syge

børn og unge ordentlig behandling,

herunder, at de ikke indlægges på

voksenafdelinger.

Det er BUP-formanden Jens Buchhave,

der står for kritikken og han

kalder det uforståeligt, at amtet efter

flere år stadig ikke lever op til

Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


20

ARTIKEL

Retspsykiatri - Status og udfordringer

En rapport fra Amtsrådsforeningen

Amtsrådsforeningen udsendte i slutningen

af juni 2004 en rapport om

retspsykiatri udarbej-det af en

arbejdsgruppe med deltagelse af

bl.a. Jens Lund, retspsykiatrisk afdeling

i Risskov og Kristen Kistrup, H:S

direktionen. Sekretariatsfunktionen

har været varetaget af chefkonsulent

Lars Toft og konsulent Tommy

Kjeldsgaard, Amtsrådsforeningen.

Jeg har deltaget i et møde med

sekretariatet om rapporten, som

også indeholder et fyldigt og absolut

korrekt referat af to artikler, jeg sammen

med lektor, cand. stat. Gorm

Gabrielsen, har offentliggjort i

Ugeskriftet, hvorfor jeg selvsagt er

inhabil som ”anmelder”. Det følgende

er således en kort omtale af indholdet

med ledsagende

bemærkninger.

Rapporten blev offentliggjort med en

ledsagende pressemeddelelse, hvis

overskrift lyder: ”Psykisk syges kriminalitet

er nu kortlagt”.

Det burde nu være en overdrivelse. I

presse-meddelelsen er formanden

for Amtsrådsforeningens Socialog

Psykiatriudvalg, amtsborgmester

Orla Hav, da også citeret for at have

udtalt, at …”Vi mangler i høj grad

viden om, hvorfor sindslidende

begår kriminalitet”. Herefter udtaler

han: ”Rapporten giver os politi-kere

et betydeligt fingerpeg om, hvor i

systemet vi kan gøre det bedre end i

dag”. Hvordan de to udsagn hænger

sammen, skal man vist være politiker

for at forstå.

Rapportens tal bygger dels på en

spørgeskemaundersøgelse i H:S og

alle amter om antallet af retspsykiatriske

patienter, den begåede kriminalitet,

etnicitet blandt patienterne

mv., dels tal fra Institut for Psykiatrisk

Demografi. Data fra spørgeskemaundersøgelsen

er usikre, hvad der

også kort nævnes, f.eks. må der i

flere tabeller tilføjes et ”ved ikke” for

at få tallene til at passe sammen.

Antallet af helt unge retspsykiatriske

patienter er utvivlsomt registreret for

lavt. Århus og Fyns Amt har tilsyneladende

medtaget de patienter, der i

medfør af en betinget dom eller

under afsoning modtager psykiatrisk/sexologisk

behandling, om end

disse patienter (juridisk) næppe kan

henregnes til gruppen af retspsykiatriske

patienter. Alle usikkerheder til

trods viser resultatet, at antallet af

retspsykiatriske patienter stiger -

antallet var efter rapporten i maj

2003 1.527. 12 % er kvinder (9 % af

kriminalforsorgens samlede klientel

er kvinder) og hovedparten (77 %,

min beregning) af patienterne er

dømt/sigtet for personfarlig kriminalitet,

dvs. vold, røveri, ildspåsættelse

og sædelighedskriminalitet. 65 % af

patienterne har en diagnose i F-20

spektret. 22 % angives at have

anden etnisk baggrund end dansk

med H:S (51 %), Københavns Amt

(47 %) - og Ribe Amt (51 %!) som

absolut topscorer. Sønderjyllands

Amt har 16 %. Som tidligere nævnt -

datamaterialet er usikkert. 88 patienter

er anført med en anbringelsesdom,

men det tal er utvivlsomt for

lavt. Data fra Institut for Psykiatrisk

Demografi er svære at fortolke, men

viser overordnet en tilsvarende stigning.

Det samlede antal disponible psykiatriske

sengepladser falder støt og

roligt, hvilket er …”i overensstemmelse

med den politiske dagsorden”.

Antallet af sengepladser til retspsykiatri-ske

patienter stiger og forventes

at stige yderligere - ved at alment

psykiatriske sengepladser konverteres

til retspsykiatriske sengepladser.

Rapporten angiver, at psykiatrien er

i kontakt med ca. 80.000 patienter

årligt. De ca. 1500 retspsykiatriske

patienter beslaglægger årligt 20 %

af sengekapaciteten og 2 % af de

ambulante ydelser. Da antallet af

retspsykiatriske pa-tienter - på trods

af det tidligere nævnte ”tydelige

fingerpeg” - forventes at stige, er det

næppe nogen overdrivelse, når

”arbejdsgruppen påpeger, at sengekapaciteten

i psykiatrien er under stigende

pres på grund af stigningen i

de retspsykiatriske patienter”.

Hvad skal der gøres ved problemet?

Ja - ”Overordnet finder arbejdsgruppen,

at det er vig-tigt, at man nu

politisk og fagligt tager initiativer til

at reducere sindslidendes kriminalitet”.

Det udsagn er det svært at være

uenig i. Men hvordan? Ved at tilføre

yderligere ressourcer til ”en opsøgende

og vedholdende behandlingstilgang”

og ved at udbygge

”indsatsen for tidlig opsporing af

psykisk syge”. Med andre ord - her

går det godt, send flere penge. Det

faglige grundlag for disse anbefalinger

er tyndt, men de er vel i overensstemmelse

med ”den politiske

dagsorden”.

Arbejdsgruppen finder, at lovgivningen

på det retspsykiatriske område

er god og tilstrækkelig, men

opfordrer også til, at …”retssystemet

udnytter det psykiatriske system målrettet

og hensigtsmæssigt både til

gavn for den sindslidende og samfundet”.

Det kræver formentlig en

højere politisk skoling at forestå,

hvordan de to udsagn hænger sammen.

Alt i alt er det nemlig min

opfattelse, at domstolene dømmer i

overensstemmelse med de love,

Folketinget har vedtaget.

Det er glædeligt, at arbejdsgruppen


21

Indkaldelse af forslag til det

videnskabelige program ved

DPS årsmøde 2005

påpeger behovet for mere forskning

inden for området og ikke blot det,

men også nævner en række konkrete

og særdeles relevante forskningsprojekter.

Det er ikke mindre glædeligt, at det

nævnes, at i hvert fald visse af disse

forsknings-projekter bør gennemføres

som ph.d -projekter, således at

den videnskabelige standard sikres.

Hatten af for det statement.

Hvad er så konklusionen?

Min konklusion er, at kriminalitet

begået af psykisk syge nu er blevet

et så påtrængende problem, at

de ansvarlige myndigheder må

reagere.

Den foreliggende rapport er ikke en

videnskabelig afhandling, men er

naturligvis politisk styret - hvad skulle

den ellers være - hvilket man ikke

kan bebrejde forfatterne.

Rapporten indeholder for så vidt

ikke meget nyt, men den omtaler

væsentlige problemer og bør læses

ikke blot af retspsykiatere.

Selv om løsningen kan forekomme at

være ”business as usual”, er det

glædeligt og spændende, at man

har lindet på låget i Pandoras æske.

Af Peter Kramp

Ledende overlæge

I lighed med de tre foregående årsmøder

vil bestyrelsen arrangere et

videnskabeligt program med bl.a.

international foredragsholder, minisymposier,

kurser, posters og præsentation

af videnskabelige afhandlinger.

Minisymposierne har en varighed af

2 eller 2,5 time.

Bestyrelsen vil hermed opfordre selskabets

interessegrupper og udvalg,

professorer og andre videnskabeligt

interesserede til at tilmelde forslag

til minisymposier, kurser og posters.

Interessen plejer at være stor, men

disciplinen mht. overholdelse af

deadlines undervejs kniber det af

og til med.

Hermed en opfordring til større

hjælpsomhed hermed!

Hvad gør man?

Man sender i første omgang en e-

mail med vedhæftet fil (Microsoft

Word) med et forlag inkluderende:

• Minisymposiets/kursets/poste

rens titel

• Navn og e-mail-adresse på

ansvarlig ankerperson- samt

(for minisymposier og kursers

vedkommende):

• Navn på interessegruppe,

udvalg etc., estimeret varighed

og program med indlæggenes

titler og fordragsholdere/under

viser til:

Kristen Kistrup

(E-mail: kki@hsd.hosp.dk)

senest den 18. oktober 2004.

Hvad sker der efterfølgende?

Bestyrelsen har nedsat et fagligt

bedømmelsesudvalg, som vurderer

ovennævnte og sammensætter et

foreløbigt videnskabeligt program,

som offentliggøres i PsykiatriNyt.

Dernæst indhentes abstracts via de

ansvarlige ankerpersoner med

deadline per 13. december 2004.

På det grundlag vil programmet til

slut blive sammensat og trykt.

Kristen Kistrup

Raben Rosenberg ny formand for SSVF

Første august i år blev professor, dr.med. Raben Rosenberg, Center for

Psykiatrisk Grundforskning i Århus, ny formand for Statens Sundhedsvidenskabelige

Forskningsråd, SSVF, efter at have siddet i dette i fem år –

det sidste år som næstformand. Raben Rosenberg er den første psykiater,

der bliver formand for rådet.

Men knapt var han blevet formand, før der blev varslet ændringer som følge

af den nye lov om forskningsrådgivning, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Der er nu kommet forslag om at de seks forskningsråd skæres ned til fem,

og SSVF tager - formentlig - navneforandring til Forskningsrådet for

Sundhed og Sygdom - FSS. Samtidig vil rådet få flere fagområder. Dette

sker dog ikke, før forslaget har været til intern høring i SSVF denne måned.

Den nye rådsstruktur forventes at blive implementeret 1. februar 2005.

MS


22

KALENDER, MØDER, UDDANNELSE

Kalender

18. oktober 2004 København:

Interessegruppe for

fænomenologisk psykopatologi

19. oktober 2004 starter

kursus i kognitiv terapi,1-årig

uddannelse på Sct. Hans Hospital

19.- 20. oktober 2004:

Accelerated Experimental-Dynamic

Psychoterapy. Arrangeret af AIP og

Psykiatrisk Hospital i Århus

25. oktober 2004 i København:

Fællesmøde for Dansk selskab for

Almen Medicin og DPS

28. oktober 2004 i København:

Fællesmøde for Drug Research

Academy, Dansk Selskab for

Klinisk Kemisk farmakologu og DPS

5. november 2004:

Schizofrenia as a developmental

disorder – the interaction af

psychosocial and biological risk

factors samt generalforsamling for

Dansk Selskab for Psykiatrisk

Epidemiologi

5. november 2004 i København:

Generalforsamling i Dansk Selskab

for Psykiatrisk Epidemiologi med

bl.a. symposium om skizofreni

5.- 6. november 2004:

Selvmord - forskellige aspekter.

Arrangør Dansk Selskab for

Retsmedicin

Sted. Århus

10. november 2004:

Overføringsfokuseret psykoterapi

af borderlineforstyrrede.

Arrangør: Den psykoterapeutiske

arbejdsgruppe på Fyn

10. november 2004 og

08. december 2004.

Den Psykoterapeutiske

Arbejdsgruppe på Fyn har møde

11.- 13. november 2004:

De Skandinaviske Selskaber for

Biologisk Psykiatri holder årsmøde

i Danmark

18. november 2004:

Introkursus i psykiatri, region øst i

2005, deadline for ansøgninger

18. november 2004 i Valby:

Supervision af psykoanalytisk

psykoterapi

18. november 2004 i Århus:

Strømgren Symposium og

forelæsning

19. november 2004 i København:

Kursus i personlighedsdiagnostik

21.- 23. november 2004:

Workshop om kognitiv terapi ved

personlighedsforstyrrelser

13-.14. januar 2005 i Herning:

Seminar om traume, identitet og

mestring

Fra januar til april 2005 i

København:

Dansk Psykoanalytisk Selskab:

Kursus i psykopatologi og

personlighedsteori

Dansk Psykiatrisk Selskabs

årsmøder finder sted 10.-13.

marts i 2005, og 16.-19. marts

i 2006.

Minisymposium

Fællesmøde for Drug Research

Academy (DRA), Dansk Selskab for

Klinisk Kemisk Farmakologi (DSK2F)

og Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS).

Interesserede medlemmer fra andre

videnskabelige selskaber er meget

velkomne.

Deltagelse er gratis og tilmelding

ikke nødvendig.

Torsdag d. 28. oktober 2004

Auditorium 4

Danmarks Farmaceutiske

Universitet, Universitetsparken 2,

2100 Ø

Nytteværdi af Therapeutic Drug

Monitorering (TDM) og genetiske

tests i patientbehandlingen med

psykofarmaka.

Mødeleder:

Lic. pharm. Helle Riis Angelo

Program:

13.30-13.35 Velkommen til DFU

v. professor Ole Bjerrum,

Institut for farmakologi, DFU.

13.35-14.30

Lægemiddelsanalytik indenfor

klinisk psykiatri - en farmakofilosofisk

betragtning v. adjungeret

professor på DFU, overlæge

Finn Bengtsson fra Linkjoping.

14.30-15.00

Interaktionsproblematik i relation til

TDM v. professor Kim Brøsen, IST,

Klinisk Farmakologi, Syddansk

Universitet.

15.00-15.30

Kaffepause


MØDER, UDDANNELSE 23

15.30-15.45

Klinisk anvendelse af genetisk

analyse af cytokrom P450

systemet i Psykiatri v. forskningschef

Thomas Werge, Sct. Hans Hospital

Roskilde.

15.45-16.05

TDM af antipsykotika i DK.

Status og fremtidige perspektiver v.

kemiker, civiling. Niels-Erik Larsen,

Klinisk Biokemisk afd.

Glostrup Amtssygehus.

16.05-16.20

Anden generations antipsykotika

versus kombinationsbehandling

med perphenazin og buspiron v.

overlæge Torben Houman

Andersen, Distriktpsykiatrisk afsnit

øst i Hørsholm.

16.20-16.50

General diskussion af fremtidsperspektiver

for TDM af psykofarmaka

i DK.

16.50-17.00

Konklusion v. professor

Ole Bjerrum,

Institut for farmakologi, DFU.

17.00

Reception.

Hvert indlæg efterfølges af diskussion

inden for den angivne tidsramme.

Program for Strömgren symposium og

forelæsning, 2004

Sted:

Auditoriet,

Psykiatrisk Hospital i Århus

Tid:

18.11.2004, kl. 14.00-17.00

Tilmelding: Ikke nødvendig

Symposium:

Psykiatrisk genetik på Færøerne

Alle foredragene bliver holdt på

engelsk

Kl. 14.00-14.30

The genetic origin of the isolated

population of the Faroe Islands

and it's applicability to genemapping.

Cand.scient, ph.d.

Thomas Damm Als

Center for Psykiatrisk

Grundforskning,

Psykiatrisk Hospital i Århus

Kl. 14.30-15.00

Autism on the Faroe Islands:

searching for susceptibility genes in

a genomewide scan.

Cand.med. Marlene Briciet Lauritsen

Center for Psykiatrisk Grund forskning,

Psykiatrisk Hospital i Århus

KL. 15.00-15.30

Candidate genes for schizophrenia

on chromosome 22 identified in the

Faroese population.

Ph.d.-studerende Jacob Severinsen,

Institut for Human Genetik,

Aarhus Universitet

Kaffepause 15.30-16.00

Strömgren forelæsning

Kl. 16.00-17.00

Psychiatric Genetics – a current

overview.

Peter McGuffin, Director of Social

Genetic and Developmental

Psychiatry

Research Centre and Professor of

Psychiatric Genetics

Institute of Psychiatry, London

Mødet er sponsoreret af Strömgren

Fonden, Eli Lilly.

Strömgren-forelæsninger:

1979 Erik Essen-Möller

1980 Hans Forsmannn

1981 John Romano

1982 Martin Roth

1983 Manfred Bleuler

1984 John Wing

1985 Heinz Häfner

1987 Jan-Otto Ottosen

1987 Jules Angst

1989 Pierre Pichot

1991 Irving Gottesman

1991 Norman Sartorius

1992 Tómas Helgason

1994 Assen Jablensky

2002 Douglas Blackwood

2002 Ingmar Skoog

2003 Kenneth Kendler


24

KALENDER, MØDER, UDDANNELSE

Workshop:

Kognitiv terapi ved

personlighedsforstyrrelser

ud fra et tilknytningsperspektiv.

Skemafokuseret metode.

De ængstelige hæmmede personlighedstyper

overses let i behandlingssystemet,

hvor de impulsive,

emotionelle patienter i højere grad

tiltrækker sig opmærksomheden.

Behandlingsekspertisen er derfor

ikke så veludviklet indenfor dette

område.

På denne workshop underviser og

træner Ulla Hoppe deltagerne i

kognitiv behandling af de tilbagetrukne,

ængstelige personlighedstyper.

Ulla Hoppe Ph.d., er psykolog,

psykoterapeut og supervisor ved

Svenska Instituttet for Kognitiv

Psykoterapi v. H. Perris.

Deltagergruppe:

psykologer og læger

Dato:

21-22-23 november 2004

Pris:

4800,- inkl. materialer og

frokost.

Sidste tilmelding:

fredag d. 20 august 2004.

Skriftlig tilmeldingsblanket kan

rekvireres på telefon: 8741 6020.

Kurset søges godkendt i Dansk

Psykologforening.

Psykiatrien i Ringkøbing Amt

Psykiatrisk Afdeling Herning

Første annoncering!

Seminar

om Traume, Identitet og

Mestring

med Sverre Varvin, psykiater,

psykoanalytiker, dr.phil. og

Carl Ivar Dahl, psykiater, psykoanalytiker.

Begge har tilknytning til Center for

Flygtninge ved Oslo Universitet.

Sverre Varvin har i 2003 udgivet

bogen Flugt og Eksil - traume, identitet

og mestring og har i 2002 forsvaret

sin disputats om Mental

Survival Strategies after Extreme

Traumatisation. Begge har stor

psykoterapeutisk erfaring og er

kendte supervisorer i psykoterapeutiske

miljøer i Norge og Danmark.

Tid:

Torsdag den 13. januar og fredag

den 14. januar 2005.

Sted:

Østergaards Hotel, Silkeborgvej,

7400 Herning

Indhold:

- om ekstreme oplevelser med tor

tur, umenneskelig behandling

under fængselsophold og eks

treme oplevelser under krigs

handlinger.

- om seksuel og voldelig traumati

sering i barndom.

- om traumet og om posttrauma

tisk stress.

- om tab og sorg.

- om mestring af ekstrem traumati

sering.

- om mødet med det traumatisere

de menneske?

- om psykiske lidelser hos men

nesker der er på flugt og i eksil

fra traumatisering.

- om psykiatrisk og psykoterapeu

tisk indsats og behandling -

både under indlæggelse og

ambulant.

- om retraumatisering i den tera

peutiske proces.

- eksilets psykologi.

Form:

- Forelæsninger og plenumdrøf

telser om formiddagene.

- Tilvalg til emneorienterede

work-shop`s

- herunder supervisionsmulighed

- om eftermiddagen og med

afsluttende plenumdrøftelser.

Målgruppe:

Tværfaglige personalegrupper i psykiatrisk

arbejde.

Det er således et seminar der henvender

sig bredt til den psykiatriske

relationsbehandler uanset grunduddannelse.

Kursusledelse og med under -

Jens Bolvig Hansen og Lars

Thorgaard,

psykiatere og erfarne psykoterapeuter

og visere: supervisorer.

Pris:

Ca. pris er 2000 kroner.

Dækker seminar, med måltider, eksklusiv

aftensmåltid og evt. overnatning.

Overnatning kan arrangeres.

Oplysninger/ Tilmelding:

Overlæge Lars Thorgaard,

Psykiatrisk afdeling i Herning.

Telefon 9927 2443 eller

E-mail: heclt@ringamt.dk.

Ved tilmelding pr. E-mail oplys

venligst titel, navn, arbejds-adresse,

telefon og E-mail.

Ligeledes om der ønskes hotelreservation

på Østergaards Hotel.

Tilmelding er bindende.

Tilmelding inden d. 01.12.04.


MØDER, UDDANNELSE

25

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi

Supervision af psykoanalytisk psykoterapi - temadag den 18.11.04

Temadagen vil indeholde miniforelæsninger

med efterfølgende

diskussion af teori om supervision.

Deltagerne vil blive opdelt i 3 mindre

grupper med fremlæggelse af

klinisk materiale til supervision.

Den lille gruppe og en lærer vil fungere

som reflekterende forum

vedrørende supervisionens indhold

og proces.

Undervisere:

Liselotte Grünbaum cand.psych.,

specialist og supervisor i psykoterapi

og børnepsykologi.

Karen Vibeke Mortensen,

cand.psych.,

specialist og supervisor i psykoterapi

og børnepsykologi.

Lars Thorgaard, privatpraktiserende

speciallæge og overlæge i psykiatri.

Sted:

Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 3 sal,

2500 Valby.

Tid:

Torsdag den 18.11.2004

kl. 10.00 til 16.00

Pris:

950 kr. for medlemmer,

1.300 kr. for ikke-medlemmer. Incl.

frokost, kaffe, te m.m

Tilmelding:

Skriftligt eller telefonisk til

sekreær Katrine Larsen

Tlf. 3644 6065 (onsdage mellem

10 og 20).

E-mail: kl@fpap.dk

Samt ved indbetaling på

giro nr. 249 6321.

Tilmeldingen er bindende.

Yderligere oplysninger:

Tove Mathiesen,

tlf. 3325 6761 – 10

E-mail: tove.mathiesen@dadlnet.dk

og www.fpap.dk

Se www.fpap.dk for yderligere

oplysninger om:

3-årig uddannelse i Supervision af

Psykoanalytisk Psykoterapi

Kursus i personlighedsdiagnostik

Formål:

At gennemgå og diskutere baggrunden

for dimensionel og kategoriel

personlighedsdiagnostik.

Et udsnit af diagnostiske instrumenter

vil blive gennemgået med vægt

på selvratings.

Agenda:

Der vil være 4 indlæg:

Baggrund for dimensionelle

systemer (eks. Catell, Eysenck,

5-Faktor Model).Baggrund for

kategorielle systemer

(eks. DSM IV og ICD 10).

Strukturerede diagnostiske instrumenter

til dimensionelle systemer.

Strukturerede diagnostiske instrumenter

til kategorielle systemer.

Undervisere:

Professor, cand.psych. Ask Elklit,

overlæge Erik Simonsen,

cand.psych.

Henrik Skovdahl Hansen,

afdelingslæge Per Sørensen,

Målgruppe:

Psykiatere (herunder læger der er

under uddannelse til speciallæger i

psykiatri) og psykologer

Tid:

19.11.04 kl. 09.00 – 15.00

Sted:

Rigshospitalet,

Auditoriet på Psykiatrisk afdeling

Tilmelding:

Til kursussekretæren senest

01.11.04

Pris:

500 kr.

Arrangør/kursusledelse:

Lærergruppen ved ”HS introduktionskursus

i psykoterapi” i samarbejde

med

Overlæge Henrik Lublin,

Forskningsudvalget i Dansk

Psykiatrisk Selskab. Ledende psykolog

Birgitte Bechgaard,

Hvidovre Hospital.

Overlæge Henrik Dam,

Rigshospitalet,

E-mail: hdam@rh.dk

Kursussekretær:

Anne-Lise Aanonsen, psykiatrisk

afdeling, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 København

Ø, telefon 3545 6174,

E-mail: a.aanonsen@rh.dk


26

MØDER, UDDANNELSE

AIP arrangerer sammen med Psykiatrisk Hospital i Århus Seminar med

psykolog Diana Fosha - Accelerated Experiential-Dynamic Psychotherapy

Tirsdag 19. – onsdag 20. oktober

2004, Århus

Diskussion ved professor

Geir Høstmark Nielsen

Indhold:

To-dages teoretisk og praktisk seminar,

hvor Diana Fosha vil gennemgå

sin model for dynamisk korttidsterapi.

Diana Fosha er oprindeligt inspireret

af Davanloo’s arbejde, men

har siden udviklet sin terapeutiske

metode i en anden retning.

Udfordringen for Fosha var at bevare

essensen af Davanloos terapeutiske

effektivitet – den styrke der ligger

i den hurtige mobilisering af stærke

oplevelser af hidtil afværgede

følelser – men samtidig at udvikle en

metode, som kunne anvendes af

terapeuter, hvis personlige terapeutiske

stil er mindre konfronterende.

Til forskel fra Davanloo’s radikale

brug af udfordring og pres i forhold

til klientens modstand, har Diana

Fosha udviklet en teknik hvor modstanden

søges omgået gennem radikal

empati og gennem et accelereret

emotionelt engagement via affektiv

afstemning, resonans, affektudveksling

m.v.

Fosha har i sit arbejde ladet sig

inspirere af Silvan Tomkins affektteori,

af spædbarnsforskning, af

Daniel Sterns arbejde, af tilknytningsteori,

samt af Alan Schores

arbejde angående den emotionelle

udviklings neurobiologi.

Hun har på baggrund heraf udviklet

en sammenhængende teoretisk

basis for den terapeutiske metode.

Der vil blive forevist videooptagelser

af terapisessioner for at illustrere de

terapeutiske processer.

Seminaret er baseret på bogen The

Transforming Power of Affect : A

Model for Accelerated Change,

Basic Books, 2000.

Underviser:

Diana Fosha er uddannet psykolog.

Hun er director of training, tilknyttet

IESA (International Experiential

STDP Association), samt affiliate

professor of clinical psychology ved

Derner Institute of Advanced

Psychological Studies, Adelphi

University, New York.

Om Diana Foshas bog skriver

David Malan: “Dr. Fosha makes an

original and profound contribution

to the theory and technique of

Short-term Psychotherapy, considerably

broadening Alpert's

Accelerated Empathic Therapy, out

of which it has grown. Because of

her poetical writing, her book is a

pleasure to read: one might well

imagine that Winnicott--to whom

she acknowledges her debt--had

come to life to write about Shortterm

Psychotherapy as it stands

today”. Gå ikke glip af denne

sjældne chance for at møde Diana

Fosha.

Form:

Forelæsninger, videopræsentationer

og diskussioner.

Seminarledelse:

Praktiserende psykolog Teit Juel

Jensen, Herning, tlf. 9721 5586 og

specialeansvarlig overlæge i psykoterapi

Morten Kjølbye, Klinik for

Angst og Personlighedsforstyrrelser,

tlf. 7789 2760.

Målgruppe:

Speciallæger i psykiatri, yngre

læger og psykologer der arbejder

med og interesserer sig for dynamisk

korttidsterapi eller psykoanalytisk

psykoterapi.

Tid:

Tirsdag 19. – onsdag 20.

oktober 2004, kl. 9.00-17.00

Sted:

Psykiatrisk Hospital i Århus,

auditoriet.

Pris inkl. frokost og kaffe:

begge dage. kr. 1600,- for

medlemmer og kr. 1800,- for ikkemedlemmer.

Tilmelding:

Sker ved skriftlig tilmelding til

sekretær Kirsten Ebbesen,

Psykiatrisk Hospital i Århus,

Skovagervej 2,

8240 Risskov,

tlf. 7789 2760,

fax 7789 3399,

E-mail:kes@psykiatri.aaa.dk,

senest 15. september 2004.

Seminaret arrangeres af

Akademi for Integrerende

Psykoterapi i et samarbejde med

Psykiatrisk Hospital i Århus


MØDER, UDDANNELSE 27

Dansk Psykoanalytisk

Selskab

Component Society of the

International

Psychoanalytical Association

Kursus i "Psykopatologi og

Personlighedsteori"

(30 timer)

(Kurset er godkendt af fagnævnet i

Dansk Psykolog Forening under

uddannelsen til

specialist i psykoterapi, D 1.2)

Over fem kursusdage med start

januar 2005 vil nedennævnte

psykoanalytikere behandle og gennemgå

teorier om følgende emner:

fredag d. 28. januar 2005,

kl. 9.00 – 17.00

Kl. 9.00 – 12.30.

Psykiater Margit G. Jørgensen

’Hvordan adskiller et psykoanalytisk

perspektiv på psykopatologi

sig fra andre personlighedsteorier?’

efter frokost kl. 13.30 – 17.00.

Psykolog Marie-Ange Wagtmann

’Teorier om den neurotiske personlighedsorganisation

samt om angst

og fobi.’

fredag d. 25. februar 2005,

kl. 9.00 – 17.00

Kl. 9.00 – 12.30.

Psykolog Mette Møller

’Karakter og personlighedsforstyrrelser’.

efter frokost kl. 13.30 – 17.00.

Psykiater Otto Nyeborg

’Borderline organisationen’

fredag d. 1. april 2005,

kl. 9.00 – 17.00

Kl. 9.00 – 12.30.

Psykiater Henrik Lund

’Om affektive tilstande, herunder

depression.’

Efter frokost kl. 13.30 – 17.00.

Psykiater Thorkil Sørensen

’Narcissistiske forstyrrelser’.

Fredag d. 29. april 2005,

kl. 9.00 – 17.00

Kl. 9.00 – 12.30.

Psykiater Martin Lotz

’Den obsessive compulsive tilstand

(OCD’.

Efter frokost kl. 13.30 – 17.00.

Psykolog Susanne Lunn

’Spiseforstyrrelserne anoreksi og

bulimi’

fredag d. 27. maj 2005,

kl. 9.00 – 17.00

Kl. 9.00 – 12.30.

Psykiater Flemming Warborg

’Trauma; herunder følgerne af seksuelle

overgreb i barndommen’.

Efter frokost kl. 13.30 – 17.00.

Psykiater Bent Rosenbaum

’Den psykotiske personlighedsorganisation’.

Kursussted og pris:

Trondhjemsgade 13,

København Ø.

Kursusafgiften er 7 500 kr.

(inkluderer forplejning hele dagen).

Deltagerantal:

Max 20 personer.

Yderligere oplysning hos

Mette Møller

E-mail:

nyeborg_moeller@hotmail.com

tlf: 3539 9767

Tilmelding inden 15. januar 2005

til Sekretariatet:

E-mail: dpas@mail.dk,

Dansk Psykoanalytisk selskab

Trondhjemsgade 13, st.t.v.

2100 København Ø.

Medlemsmøde

Fællesmøde med efterfølgende

debat mellem

Dansk Psykiatrisk Selskab

og Dansk Selskab for

Almen Medicin.

Titel:

Præsentation af rapporten Bedre

patientforløb for patienter med

psykiske lidelser af ikke-psykotisk

karakter.

Baggrund:

Rapporten er blevet til i tæt samarbejde

mellem de to selskaber.

Målet er i forlængelse af DPSrapporten

Behandling af psykiske

lidelser af ikke-psykotisk karakter

fra 2001 at komme med forslag

til forbedring af behandlingstilbuddet

til denne patientgruppe.

Oplæg ved medlemmer af

DPS/DSAM-arbejdsgruppens

medlemmer.

Mødeleder:

Formandsskabet i de to selskaber

Tid og sted:

Mandag, den 25. oktober 2004

kl. 17 i Frederiksberg Hospitals

Auditorium

Der vil efterfølgende blive budt

på et mindre traktement.


28

MØDER, UDDANNELSE

DSPP

dansk selskab for psykoanalytisk

psykoterapi

Supervision af

psykoanalytisk

psykoterapi

Temadag den 18.11.04

Temadagen vil indeholde miniforelæsninger

med efterfølgende diskussion

af teori om supervision.

Deltagerne vil blive opdelt i 3 mindre

grupper med fremlæggelse af

klinisk materiale til supervision.

Den lille gruppe og en lærer vil fungere

som reflekterende forum vedrørende

supervisionens indhold og

proces.

Undervisere:

Liselotte Grünbaum cand.psych.,

specialist og supervisor i psykoterapi

og børnepsykologi. Karen

Vibeke Mortensen, cand.psych.,

specialist og supervisor i psykoterapi

og børnepsykologi.

Lars Thorgaard, privatpraktiserende

speciallæge og overlæge i psykiatri.

Sted:

Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 3 sal,

2500 Valby.

Tid:

Torsdag den 18.11.2004

kl. 10.00 til 16.00

Pris:

950 kr. for medlemmer, 1.300 kr.

for ikke-medlemmer. Incl. frokost,

kaffe, te m.m

Tilmelding:

Skriftligt eller telefonisk til sekreær

Katrine Larsen

Tlf. 3644 6065

(onsdage mellem 10 og 20).

E-mail: kl@fpapd.dk

Samt ved indbetaling på giro

nr. 249 6321

Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist 3.november 2004.

Yderligere oplysninger:

Tove Mathiesen,

tlf. 3325 6761 – 10

E-mail: tove.mathiesen@dadlnet.dk

og www.fpap.dk

www.fpap.dk for yderligere

oplysninger om:

3-årig uddannelse i Supervision af

Psykoanalytisk Psykoterapi

Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi

Møde:

"Placeboproblemet i filosofisk belysning"

ved overlæge, lic.med. Peter W. Jepsen

Se abstract på www.ifp.suite.dk

Tid: Mandag d. 18 oktober 2004

Sted: Panum Instituttet, Store Mødelokale.

Program for mødet er:

16.00 – 16.15 Velkomst og indledning

16.15 – 16.30 Indlæg ved sponsor (Pfizer)

16.30 – 17.30 Foredrag

17.30 – 18.30 Diskussion

18.30 – 19.00

Medlemsmøde og generalforsamling

19.00 – Middag

Interessegruppe for Fænomenologisk

Psykopatologi

Møde:

Onsdag 1. december 2004

"Corporealized and disembodied minds"

Foredrag af psykiater Thomas Fuchs fra Heidelberg

omhandlende affektiv psykopatologi ud fra fænomenologisk

referenceramme.

Se vores hjemmeside: www.ifp.suite.dk

Nærmere følger

Hilsen Bestyrelsen

Tilmelding til sekretæren Peter Handest;

E-mail: handest@dadlnet.dk.


MØDER, UDDANNELSE

29

Kursus i kognitiv terapi

Sankt Hans Hospital, afdeling M

1-årig uddannelse for læger og psykologer

Målgruppe:

Kurset henvender sig til læger og

psykologer under videreuddannelse

i psykoterapi. 36 timers teori og

metode og 33 timers supervision i

grupper.

Undervisere og supervisorer:

Irene Oestrich, Centerleder,

psykolog, Ph.D. Jørn Lykke,

psykiater.

Lennart Holm, psykolog.

Antonia Sumbundu, psykolog.

Pris:

21.000 kr.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning sendes til

Irene Oestrich

Center for Kognitiv Terapi,

Østerhus Opg. 1,

Sct. Hans Hospital, 4000 Roskilde,

Tlf. 4633 4890

Ansøgningsfrist:

1. oktober 2004

Undervisningen foregår fra

kl. 9 – 16

CENTER FOR KOGNITIV TERAPI,

Sct. Hans Hospital, 4000 Roskilde,

tlf. 4633 4890

Program:

6 Workshop-dage + supervision:

19.10.04 Introduktion til den kognitive teori og metode

Tankeprocessernes centrale rolle i psykisk lidelse

03.12.04 Affektive lidelser, angst og depression

Becks Depressionsmodel

Angsttilstande

15.02.05 Misbrug og personlighedsforstyrrelser.

Response prævention og hindring af tilbagefald

26.04.05 Psykosemodel og psykoedukation:

Modifikation af vrangforestillinger og hallucinationer

Psykoedukative programmer

23.08.05 Nye veje til forebyggelse af tilbagefald ved depression m.v.

Mindfulness medikation og kognitiv terapi

20.09.05 Kognitive metoder, hvordan mestre dem:(exposure, respon

seprævention og kognitiv omstrukturering)

Træning, rollespil og øvelser

Afslutning og diplomuddeling

Kurset omfatter mulighed for skriftlig opgave svarende til kriterierne for DPS

og DP. Supervision foregår 11 x 3 timer over hele året med 6 i deltagere i

hver gruppe efter aftale med supervisor. Deltagerne skal præsentere mindst

en terapisession på video til feed-back på egen stil. Man skal gennemføre

mindst 2 terapiforløb.

Den

Psykoterapeutiske

Arbejdsgruppe på

Fyn

PROGRAM efteråret 2004

Tidspunkt:

Den 2. onsdag i hver måned.

Se nedenstående datoer.

Foredrag efterfulgt af diskussion:

kl. 17.30 – 19. 00

Kaffe, the og sandwichs:

kl. 19.00 – 19.30

Fordybelsesgrupper for tilmeldte:

kl. 19.30 – 20.30

Sted:

Auditoriet, Psykiatrisk Afdeling,

Odense Universitetshospital

Onsdag 10.11.04

Overføringsfokuseret psykoterapi af

borderlineforstyrrede.

v/ Tove Aarkrog

Onsdag 08.12.04

Personlighedsforstyrrelse – betragtet

ud fra en jungiansk synsvinkel.

v/Anne Halveg, læge og jungiansk

analytiker, privatpraksis,

København

Deltagelse:

Gratis for arbejdsgruppens medlemmer.

For ikke-medlemmer er der

mulighed for at deltage som gæst til

et enkelt fordrag og det efterfølgende

traktement.

Hvis man vil deltage flere gange

kræves medlemskab.

Henvendelse om medlemskab af

arbejdsgruppen rettes til formanden

Naja Jeppesen.


30

MØDER, UDDANNELSE

Symposium:

Schizophrenia as a developmental disorder – the interaction of

psychosocial and biological risk factors samt

Årlig generalforsamling for: Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi (DSPE)

Tid:

fredag d. 5/11 - 2004

kl. 1330 - 1830.

Sted:

Rigshospitalet, psykiatrisk auditorium, København.

Program:

1330 - 1400 :

Ankomst og sandwichs.

Symposium:

“Schizophrenia as a developmental disorder – the interaction

of psychosocial and biological risk factors”.

Chairmen:

Pia Jeppesen, MD PhD, Child and adolescent Psychiatry,

Bispebjerg University Hospital, Copenhagen; and Lone

Petersen, Psychologist, OPUS, Bispebjerg University

Hospital, Copenhagen.

14.00-14.45:

'Developmental and psychosocial risk factors for

psychosis'.

Majella Byrne, Psychologist, PhD, National Centre for

Register-Based Research, Aarhus University.

1445 – 1530:

“Psychosis in ethnic minority groups: clues to the social

origins of schizophrenia”. Dr Julian Leff, MD, Professor

of social and cultural psychiatry, Institute of Psychiatry,

London.

1530 – 1545:

Coffee break.

1545 –1615:

“Cognitive deficits as vulnerability indicators in schizophrenia:

Impact of age of onset”. Birgitte Fagerlund,

Psychologist, PhD, Child and adolescent Psychiatry,

Bispebjerg University Hospital, Copenhagen.

1615 – 1645:

“Cursed by poor premorbid adjustment and negative

symptoms: can the course of illness be improved”?

Dr Merete Nordentoft, MD, PhD, MPH, Psychiatric

department, OPUS, Bispebjerg University Hospital,

Copenhagen.

1645 –1715:

Discussion.

1730 –1830 :

Årlig generalforsamling i DSPE

NB: Valg til bestyrelsen.

1900 : Middag på restaurant i København.

Middagen er gratis. Udgifter til rejse samt overnatning

på Hotel Savoy, København V, vil blive

refunderet for medlemmer af DSPE fra Fyn og Jylland.

Arrangementet er muliggjort ved støtte fra Janssen-

Cilag, Astra Zeneca og Eli Lilly.

Tilmelding senest fredag d. 15. oktober

ved fremsendelse af nedennævnte slip til Lone Petersen,

OPUS, Psykiatrisk afd. E, Bispebjerg Hospital, 2400

København NV. Spørgsmål og tilmelding kan også rettes

til Helen Nielsen, E-mail: helenger@rh.dk

Symposiet er åbent for alle.

Begrænset deltagerantal til middagen.

Klip

Jeg deltager i Symposium + Generalforsamling

samt Middag

samt Overnatning

Dato:

Navn:

Stilling:

Adresse:

Medlemskab af DSPE koster 150 kr. årligt.

Giroindbetalingskort fås ved henvendelse til sekretær

Helen Nielsen, Psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet,

E-mail: helenger@rh.dk.


MØDER, UDDANNELSE

31

Introduktionskursus i psykiatri, region øst 2005

Der indkaldes hermed ansøgninger

til Introduktionskursus i psykiatri,

region øst 2005

Omfang og form:

14 kursusdage med dagundervisning

6-8 timer fordelt i blokke af 2-

3 dages varighed i månederne

januar.-maj og august.-september

2005 . Der påregnes ca. 24 deltagere.

Kurset starter den 18.januar

2005

Sted:

Påregnes afholdt på Sankt. Hans

Hospitals område i egnede kursuslokaler.

Udmærkede parkeringsforhold.

Målgruppe:

Yngre læger i introduktionsuddannelse

inden for specialerne psykiatri

og børne- og ungdomspsykiatri .

Ansatte på afdelinger øst for

Storebælt vil primært blive tilbudt

plads. Afhængig af antallet af tilmeldte

vil andre interesserede

ansøgere kunne komme i betragtning.

Undervisere:

Underviserne er overlæger eller

speciallæger i psykiatri og b&u psykiatri

med særlig interesse og klinisk

erfaring inden for netop deres

undervisningsområde.

Undervisningsformen vil variere

men vil altid søge at inddrage og

stimulere kursisterne til aktiv deltagelse.

En del kursusmateriale sendes

ud før de enkelte blokke, eller udleveres

direkte af underviserne.

Økonomi:

Kursusafgiften har atter kunnet holdes

på Kr. 5.500, hvilket nok er at

betragte som særdeles favorabelt

for et 14 dages postgraduat ikke

sponsoreret kursus.

Kursisterne bør søge kursusudgifterne

dækket af de pågældende afdelingers

admini-stration eller videreuddannelsesfond

afhængig af, hvor

deltagerne er ansat.

Det er sædvanlig praksis at frihed

med løn og kursusafgift ydes af

arbejdsgiveren. Kursisten hæfter

dog personligt for kursusafgiften og

kursusledelsen har ikke mulighed for

at søge refusion hos arbejdsgiveren.

Optagelseskriterier, prioriterede:

1) Ansættelse i I-stilling, (evt. tidligere

gennemført)

2) Samlet varighed af ansættelse på

psykiatrisk afdeling og planer om

speciallægeuddannelse

3) Påbegyndt psykoterapi eller

forskning indenfor området

4) Øvrige

Kort om indholdet:

Indholdet på i-kurset er under stadig

udvikling og ændrer sig lidt fra år

til år, bl. a.som følge af de løbende

evalueringer, men aktuelt også pga.

den nye psykiateruddannelse der

mere detaljeret beskriver hvilke

kompetencer i-lægen forventes at

indhente i denne fase af sit uddannelsesforløb.

Af indholdet 2005 kan nævnes:

Introduktion til psykiateruddannelsen.

Psykopatologi. Akut psykiatri.

Misbrug. Psykiatriloven.

Retspsykiatri. Biologiske behandlingsmetoder.

Skizofreni. Affektive

tilstande. Angsttilstande og andre

ikke psykotiske lidelser.

Forvaltningslov og klagesager.

Udviklingspsykologi. Børne- og ungdomspsykiatri.

Psykoterapeutiske

retninger, psykoterapiuddannelse.

Gerontopsykiatri. Ditriktspsykiatri.

Kursusledelse:

Består af kursets formand, overlæge

Michael Schmidt og kursets sekretær

afd.læge Lene Kistrup Henriksen,

hos hvilke yderligere oplysninger

kan indhentes, gerne per e-mail!

Tilmelding:

Deltagere bedes sende en skriftlig

ansøgning senest d. 18. nov. 2004

(Deadline!)

I ansøgningen bedes oplyst:

Navn, alder, adresse, privat- og

arb.telefonnummer, email.

Herudover et kort CV med angivelse

af eksamensår og sted, autorisationer,

aktuelt ansættelsessted, de hidtidige

ansættelser siden eksamen,

gerne en sammenregning af psykiatriske

ansættelser (i måneder), eventuelle

kvalifikationer (forskning,

psykoterapi). Der bør rimeligvis

vedlægges dokumentation.

Ansøgningen sendes til:

Kursussekretær

Lene Kistrup Henriksen,

Opsøgende Psykoseteam,

P. M. Møllersvej 16,

4800 Nykøbing F

Når ansøgningsfristen er udløbet får

alle besked og de der er optaget

modtager et girokort til indbetaling

af kursusafgiften.

Formand

Michael Schmidt

Psykiatrisk Center Glostrup

Nordre Ringvej, 2600 Glostrup

E-mail:

micsch01@glostruphosp.kbhamt.dk

4323 3491

Sekretær

Lene Kistrup Henriksen

adresse som anført

E-mail:

lkhe@psykcentermidt.stam.dk

2014 6438

More magazines by this user
Similar magazines