Klimasikring gennem kommuneplanen - Byforskning

byplanlab.dk

Klimasikring gennem kommuneplanen - Byforskning

Klimaet ændrer sig

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010

Niels Rauff


Fra vision til plan

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Visionen

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Hvordan skaber vi tryghed og

sikkerhed?

- og hvordan kan vi håndtere

klimakonsekvenserne og samtidig udvikle

byens kvaliteter?

Hvad skal sikres?

• Hvad må overgå til anden anvendelse?

• Hvor skal sikringsanlæg placeres, og

hvordan skal de udformes?

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Strategien

Hvad er så IPCC’s seneste vurdering?

• Opvarmningen er en

realitet og den er

menneskeskabt

• Vandstanden stiger

hurtigere end

forventet

• Snedækket aftager,

bjerggletsjere og

havis smelter

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Mere nedbør højt

grundvand

Nedbør

Årsnedbøren

Sommernedbøren

Ekstrem sommernedbør

Vinternedbøren

Sne

Ændring

+ 10-20 %

- 10-25 %

+ 10-20 %

+ 20-40 %

- 0-50 %

Forventet udvikling i det danske nedbørsmønster

frem til år 2100 baseret på A2 scenarie (Kilde:

ATV 2004)

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Højt havvand og flere ekstremer

A1

A2

Nu

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Målet

• Undgå konsekvenser for

nye bydele og ny

infrastruktur

• Begrænse konsekvenser

for eksisterende

værdier

• Sikre investeringer i god

økologisk tilstand

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Ny by og infrastruktur

Udlægges over IPCC´s

scenarie A1

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Eksisterende værdier

• vurderes i hvert enkelt

tilfælde, om det er økonomisk

fordelagtigt at klimasikre

• Klimasikres eventuelt

svarende til IPCC´s stående

vurdering - aktuelt A2

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Klimasikring

• Skal koordineres med de indgreb

der skal gennemføres som følge af

Vandrammedirektivet, og

• foranstaltninger designes til stadig

at kunne opfylde deres formål om

100 år med den forventelige

udvikling i klimaet.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Analysen

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Overfladevand

A1

A2

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Havvand

A1

A2

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Potentielt vandlidende arealer

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Planen

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Klimahåndteringsområder

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Potentielt vandlidende arealer

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Nye byområder

• Lokaliseres udenfor

klimahåndteringsområderne

• Placeres og indrettes så

overfladevand kan

integreres i

byudviklingen

• regnvandets afløb fra

byerne forsinkes

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Principper

Klimasikring af væsentlige samfundsværdier

planlægges i helheder og

gennemføres ved fælles anlæg.

• Andre steder håndteres

klimaændringerne ved at følge - ikke gå

mod - naturens kræfter.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinier

Potentielt vandlidende arealer

• Vurdering anbefales før ændret anvendelse

Klimasikring

• ved fælles anlæg og samlet planlægning

Klimahåndteringsområder

• I det åbne land kun ændret anvendelse til natur

• Ingen nye tekniske anlæg / undtagelsesvist tilpasses

• I oplandet skal vandafledning forsinkes ved kilden

• Truede byområder skal ved byomdannelse sikres, så

kultur- og byværdier bevares og udvikles

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Det lykkedes

• Alle nye byområder er sikret

mod oversvømmelser frem til år

2100

• Alle nye byområder er sikret

mod terrænnær grundvand frem

til år 2100

• Undtagelser håndteres i planens

rammer

• Overfladevand tilbageholdes

nær ved kilden så længe som

muligt

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


- og hvad så

D

I

A

L

O

G

Klimahåndtering

CO 2 strategi

Projekter

I

N

T

E

G

R

A

T

I

O

N

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Kommuneplanen som afsæt

• ”Hot spots” identificeret

• Grundlag for dialog med

borgerne

• Grundlag for at

integrere klimatilpasning

med andre fagområder

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Hornsyld lokalplan

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Tre eksempelomr

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Klimamæssige overvejelser omkring:

Klimamæssige overvejelser

• Boligbyggeri

- energiklasse 1

- solceller

- regnvand i toilet

-grønne tage

- større tæthed

• Regnvandshåndtering

- lokal nedsivning

- afvanding i åbne kanaler til

- ét stort regnvandsbassin

-grønne tage

- regnvand i toilet

• Varmeforsyning

- kollektivt anlæg

-fx. jordvarme

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010

• Offentligt energiforbrug

/belysning

- Solcelle eller LED belysning på stier

og veje i området

• Forbedring af vandmiljø

- genslyngning og hævning af

Smedebækken ved VMPIII projekt

• Mere rekreativ værdi

- Nye stier, stor sø og en synlig bæk

øger den rekreative værdi og afhjælper

konsekvenser af klimaforandringerne


Handleplan for

Juelsminde

• Hvad er kommunens rolle?

• Sundhed - spildevand

• Sikkerhed – beredskab,

kommunikation, forsyning

• Infrastruktur – veje, skot,

vandløb, rør, forsinkelse af

overfladevand, pumper

• Eksisterende beskyttelse,

mængde og kvalitet

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Mange indgange

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Vi vil gøre en forskel

• Visioner

• ambitioner

• Mod

• Helheder

• tværfaglig

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Udfordringen

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Tak til

• Plan09 og Realdania –

for at give op

muligheden

• COWI, Niras og

Orbicon – for gedigent

udviklingsarbejde

• Jeanette Lüsher for

lån af illustrationer

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Tak for ordet

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinjer for Byer

Ved lokalplanlægning for byudvikling og -omdannelse

indenfor klimahåndteringsområderne skal planerne

konkret redegøre for, hvorledes de forventede

konsekvenser af en langsigtet klimaændring med

ændrede nedbørs- og vandstandsforhold imødegås.

Anlæg og arealer herfor skal udformes, så

eksisterende bymæssige og kulturmæssige værdier

så vidt muligt sikres. Der skal arbejdes for, at der

tilføres nye bymæssige kvaliteter

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinje for Byer

Arealer i eksisterende byområder, der i fremtiden bliver

påvirket af øget vandstand (grundvand, overfladevand og

havvand), skal ved omdannelse udformes, så

eksisterende kulturværdi og bymæssig værdi (særligt

helårsbeboelse og erhvervsbyggeri) så vidt muligt sikres

på en måde, så der tilføres nye bymæssige kvaliteter.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinjer for lavbundsarealer

Kommuneplanen udlægger potentielle

oversvømmelsesarealer til Klimahåndteringsområder

samt potentielt vandlidende arealer jvf. kortene i

hovedstrukturen.

I det åbne land kan Klimahåndteringsområderne kun

ændre anvendelse til naturområder, vådområder og

rekreative områder. Ved omdannelsen skal det sikres,

at områdets naturmæssige værdier styrkes, at

vandmiljøplanens målsætninger overholdes, og at der

bliver mulighed for at fjerne næringsstoffer.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinje for lavbundsarealer

Før lokaliteter i de potentielt vandlidende arealer

anvendes til andre formål end det eksisterende,

anbefales det at undersøge konkret, om lokaliteten er

påvirket eller risikerer at blive påvirket af forhøjet

sekundært grundvandstand.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Retningslinjer for Tekniske anlæg

Tekniske anlæg kan normalt ikke tillades lokaliseret i

klimahåndteringsområder. Hvor et anlæg nødvendigvis

skal placeres i klimahåndteringsområder, skal anlægget

udformes, så det ikke hindrer eller begrænser områdets

funktion til håndtering af store vandmængder. Anlægget

skal i så fald indrettes, så det kan tåle periodevise

oversvømmelser.

Ved byggeri og anlæg, der lokaliseres i oplandet til

klimahåndteringsområder, skal afledning af

overfladevand forsinkes så tæt ved kilden som muligt.

Klimasikring af byggeri og tekniske anlæg skal fortrinsvis

ske ved fælles anlæg og efter en samlet planlægning.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Sådan administrerer vi

Der kan ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg,

som derved kan forhindre, at det naturlige

vandstandsniveau kan genskabes i de potentielle

vådområder.

På lavbundsarealer vil der kun blive tilladt byggeri,

der er lokalt nødvendigt for den jordbrugsmæssige

drift, og som kan tåle en højere vandstand. Ved

byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres i et

lavbundareal, vil der blive stillet krav om, at byggeriet

eller anlægget placeres, udformes og indrettes så det

ikke forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau

kan genskabes i lavbundsområdet i øvrigt.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010


Sådan administrerer vi

Det vil blive sikret i lokalplanlægningen, at

overfladevand forsinkes og håndteres tættest muligt

på risikoen for kilden.

Ved tilladelse til byggeri i det åbne land i områder,

der er potentielt vandlidende, vil vi informere

bygherrer om forhøjet sekundært grundvandstand.

Den Klimatilpassede

Kommuneplan

Hedensted Kommune

15. April 2010

More magazines by this user
Similar magazines