Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og ... - Naturstyrelsen

wss.struer.dk

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-plan


arter samt at den laveste ende af tålegrænseintervallet for

kvælstof deposition er overskredet på hele arealet.

Rigkær og kildevæld på grund af fragmentering, afvanding og

tilgroning.

Blank seglmos og gul stenbræk på grund af afvanding, tilgroning

samt fordi gul stenbræk ikke er fundet i området i en årrække.

Klyde på grund af svingende eller aftagende yngle- og trækbestand,

tilgroning af fouragerings- og ynglepladser samt

prædation.

Hvidbrystet præstekrave da arten på trods af egnede levesteder

er forsvundet som ynglefugl i området.

Alm. ryle og brushane som ynglefugle på grund af svingende

eller aftagende ynglebestand, tilgroning af ynglepladser og

prædation.

Splitterne og fjordterne på grund af at arterne er forsvundet

som ynglefugle som følge af prædation.

Havterne som ynglefugl på grund af svingende eller aftagende

ynglebestand.

Dværgterne som ynglefugl på grund af svingende eller aftagende

ynglebestand og prædation på ynglepladserne.

Pibesvane som trækfugl på grund af svingende eller aftagende

bestand såvel på nationalt plan som inden for området.

Prognosen er ukendt for:

Strandvold med enårige planter og strandvold med flerårige

planter på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Enårig strandengsvegetation på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Havtornklit, klitlavning og hængesæk da naturtyperne ikke er

registreret i forbindelse med kortlægningen

Næringsrig sø da naturtypen ikke er kortlagt i området.

Stavsild på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Stor vandsalamander på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Rørdrum som ynglefugl samt hvinand og toppet skallesluger

som trækfugle på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Lysbuget knortegås som trækfugl. Bestanden er nogenlunde

stabil bestand, men ålegræsset er i stadig tilbagegang.

Mosehornugle på grund af mangelfuldt vidensgrundlag.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen

22

More magazines by this user
Similar magazines