Årsrapport 2011 Annual Report 2011 - Grontmij

grontmij.dk

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 - Grontmij

CVR-nr. 48233511

Årsrapport 2011

Annual Report 2011


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Indhold / Contents

Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3

Ledelsespåtegning /

Statement by the Board of Executives and the Board of Directors 5

Den uafhængige revisors erklæringer / Independent Auditors' Report 6

Ledelsesberetning / Management's review 8

Totalindkomstopgørelse / Statement of total comprehensive income 23

Balance / Statement of financial position 24

Egenkapitalopgørelse / Statement of changes in equity 26

Pengestrømsopgørelse / Statement of cash flow 27

Oversigt over noter / Note outline 28

Noter / Notes 29

Bestyrelse, direktion og revision / 66

Board of Directors, Board of Executives and Auditor

2


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Kort om Grontmij A/S

Grontmij A/S in brief

Aktivitet, struktur og historie

Grontmij A/S er et rådgivende ingeniørfirma, der

udbyder en bred vifte af rådgivningsydelser. For

en detaljeret beskrivelse af selskabets ydelser

henviser vi til vores hjemmeside

www.grontmij.dk.

Grontmij A/S udgør den danske del af Grontmij

koncernen, der er noteret på børsen i Amsterdam,

og som er et af de største rådgivende ingeniørfirmaer

i Europa. Koncernen har selskaber

i henholdsvis Belgien, Danmark, Frankrig,

Holland, Polen, Sverige, Tyskland, UK/Irland,

Tyrkiet og Ungarn og har aktiviteter i mere end

40 lande verden over.

Grontmij gruppen blev grundlagt i Holland i 1913

og er siden vokset til et af Europas største rådgivende

ingeniørfirmaer, hvor ca. 9.000 medarbejdere

i dag samarbejder om at levere bæredygtige

løsninger inden for byggeri, infrastruktur,

miljø, vand og energi, IT-løsninger, herunder

geografiske informationssystemer, samt industrielle

løsninger og design.

For en nærmere præsentation af Grontmij koncernens

samlede profil og resultater henviser vi

til koncernens hjemmeside: www.grontmij.com,

hvorfra også yderligere informationer er tilgængelige.

Rådgivningsydelserne i de enkelte lande er organiseret

således, at forretningen drives på

tværs af landene ud af fire forretningsenheder:

Activity, structure and history

Grontmij A/S is a consulting engineering company

providing a broad spectrum of consulting

services. For a detailed description of the company’s

services, please visit our website at:

www.grontmij.dk.

Grontmij A/S makes up the Danish part of the

Grontmij Group, which is listed on the stock

exchange of Amsterdam and is among the largest

engineering consultancies in Europe. The

Group operates from subsidiaries in Belgium,

Denmark, France, the Netherlands, Poland,

Sweden, Germany, the UK/Ireland, Turkey and

Hungary and is located in more than 40 countries

all over the world.

The Grontmij Group was founded in the Netherlands

in 1913 and has grown into one of Europe’s

largest consulting engineering companies,

where nearly 9,000 employees today work

as a team to supply sustainable solutions within

the fields of building, infrastructure, environment,

water and energy, IT solutions, including geographic

information systems, as well as industrial

solutions and design.

For a more detailed presentation of the Grontmij

Group’s combined profile and results, reference

is made to the group’s website at:

www.grontmij.com, which also provides access

to additional information.

The consulting services in the individual countries

are organised so that operations in all

countries are undertaken from four business

lines:


Planning & Design


Planning & Design


Transportation & Mobility


Transportation & Mobility


Water & Energy


Water & Energy


Monitoring & Testing


Monitoring & Testing

Samlingen af viden og adgangen til løsninger i

forretningsenheder på tværs af landene giver

mulighed for at yde kunderne endnu bedre rådgivning

og giver dem adgang til flere og bedre

løsninger af både lokale og internationale opgaver.

Pooling of knowledge and access to solutions in

business lines across national borders present

an opportunity to provide even better consultancy

to customers and to offer them both a wider

range and better solutions to both local and international

assignments.

3


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Vision og mission

Grontmijs vision: ”Vi skaber bæredygtige forbedringer

i de omgivelser, vi arbejder og lever i”, er

essensen af det, vi gør. Vi vil være kendt og

anerkendt for at levere løsninger, der er fremtidssikrede

og til gavn for kunderne og det samfund,

vi er en del af. Vi har evnerne og mulighederne

og derfor også forpligtelsen til at påvirke

rammerne om menneskers liv positivt – uanset

om vi er med til at etablere en vej, bygge et nyt

hospital eller udvikle en klimastrategi for en virksomhed

eller kommune.

Grontmijs mission: ”At blive førende i Europa

inden for design af og rådgivning om bæredygtige

løsninger for både menneskeskabte og naturlige

omgivelser” indeholder nøgleordet bæredygtighed.

Det er vores mål at være den rådgiver,

der er bedst til at tænke bæredygtighed ind i alt,

hvad vi gør.

Væsentlige aktiver i vores virksomhed er vores

adfærd, vores processer og vores kompetencer.

Vi vil være både kendt og anerkendt for vores

kultur, vores videndeling, vores samarbejde,

vores proces og vores grundighed. Tilsammen

er det vores kunders garanti for, at vi når sikkert

fra idé til mål. Vi tror også på, at resultatet bliver

bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser,

og opgaverne ses i en større sammenhæng.

Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben

er sammensat af folk med forskellige

faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud

over ingeniører også sociologer, psykologer,

arkitekter, økonomer, biologer og geologer.

Vision and mission

Grontmij’s vision ”We create sustainable improvements

in the surroundings in which we

work and live”, is the essence of everything we

do. We strive to be known and recognised for

supplying future-proof solutions that benefit our

customers and society at large. We have the

capacity and potential, and therefore also the

obligation, to exert a positive influence on the

framework of human life – no matter whether we

contribute to establishing a road, building a hospital

or developing a climate strategy for a company

or a local council.

Grontmij’s mission phrased ”To become a market

leader in Europe in designing and providing

consultancy on sustainable solutions for both

man-made and natural surroundings”, refers to

the hallmark of our business: sustainability. It is

our objective to be the consultant who is best at

thinking sustainability into everything we do.

Key action areas in our company are our behaviour,

our processes and our competencies. We

strive to be known and recognised for our culture,

our knowledge-sharing, our cooperation,

our process and thoroughness. These key

words are to ensure our customers that we

manage to go from idea to goal safely. We are

confident that the result will improve if we look

beyond narrow professional boundaries and see

the projects in a wider context. This is why we

give priority to ensuring that our workforce represents

a diversity of professional skills and

competencies. Besides engineers, we employ

sociologists, psychologists, architects, economists,

biologists and geologists.

4


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet

og godkendt årsrapporten for 2011 for

Grontmij A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og danske oplysningskrav til

årsrapporter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og den finansielle stilling pr. 31. december 2011

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores

opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen

i selskabets aktiviteter og økonomiske

forhold, årets resultater og finansielle stilling,

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og

usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Glostrup, den 10. maj 2012

Statement by the Board of Executives

and the Board of Directors

The Board of Directors and the Board of Executives

have today considered and adopted the

annual report of Grontmij A/S for 2011.

The annual report has been prepared in accordance

with the International Financial Reporting

Standards as adopted by the EU and Danish

disclosure requirements for annual reports.

In our opinion the financial statements give a

true and fair view of the company’s assets, liabilities

and financial position at 31 December 2011

and of the results of the company’s operations

and cash flows for the financial year 2011.

In our opinion, the Management’s review gives a

fair review of the development in the company’s

operations and financial conditions, the results

for the year and the financial position, as well as

a description of the more significant risks and

uncertainty factors that the company face.

We recommend that the annual report be laid

before and adopted by the Annual General

Meeting.

Glostrup, 10 May 2012

Direktion / Board of Executives:

Søren Larsen

Administrerende direktør /

Managing Director

Steen Pinnerup

Finansdirektør / Finance Director

Bestyrelse / Board of Directors:

G. P. Dral F. Vervoort C. M. Jaski

Formand / Chairman Næstformand / Deputy chairman

Søren Larsen Keld Leerskov Hansen* Bent Raben*

* Valgt af medarbejderne / Elected to the Board of Directors by the employees

5


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Den uafhængige revisors erklæringer

Independent Auditors’ Report

Til kapitalejerne i Grontmij A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Grontmij A/S

for regnskabsåret 1. januar – 31. december

2011, side 23 – 65, der omfatter totalindkomstopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis, for selskabet. Årsregnskabet

udarbejdes efter International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og oplysningskrav

i årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og

oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen

har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med internationale standarder om revision og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj

grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger

afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant

for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab,

der giver et retvisende billede. Formålet

hermed er at udforme revisionshandlinger, der

er passende efter omstændighederne, men ikke

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

selskabets interne kontrol. En revision omfatter

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

To the Shareholder of Grontmij A/S

Report on the financial statements

We have audited the financial statements of

Grontmij A/S for the financial year 1 January to

31 December 2011, pages 23 - 65 comprising

statement of comprehensive income, balance

sheet, statement of changes in equity, cash flow

statement and notes, including the accounting

policies, for the company. The financial statements

have been prepared in accordance with

International Financial Reporting Standards as

adopted by the EU and disclosure requirements

of the Danish Financial Statements Act.

Management’s responsibility for the financial

statements

Management is responsible for the preparation

of financial statements that give a true and fair

view in accordance with International Financial

Reporting Standards as adopted by the EU and

disclosure requirements of the Danish Financial

Statements Act and for such internal control as

Management determines is necessary to enable

the preparation of financial statements that are

free from material misstatement, whether due to

fraud or error.

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the

financial statements based on our audit. We

conducted our audit in accordance with International

Standards on Auditing and additional requirements

under Danish audit regulation. This

requires that we comply with ethical requirements

and plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance about whether the financial

statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain

audit evidence about the amounts and disclosures

in the financial statements. The procedures

selected depend on the auditor's judgement,

including the assessment of the risks of

material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error. In making

those risk assessments, the auditor considers

internal control relevant to the company's preparation

of the financial statements that give a true

and fair view in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances, but

not for the purpose of expressing an opinion on

the effectiveness of the company's internal control.

An audit also includes evaluating the appro-

6


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den

samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

priateness of accounting policies used and the

reasonableness of accounting estimates made

by Management, as well as the overall presentation

of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have

obtained is sufficient and appropriate to provide

a basis for our audit opinion.

Our audit has not resulted in any qualification.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december

2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar –

31. december 2011 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget

yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte

revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a

true and fair view of the company’s assets, liabilities

and financial position at 31 December 2011

and of the results of its operations and cash

flows for the financial year 1 January to 31 December

2011 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by

the EU and disclosure requirements in the Danish

Financial Statements Act.

Statement on the Management’s review

Pursuant to the Danish Financial Statements

Act, we have read the Management's review.

We have not performed any further procedures

in addition to the audit of the financial statements.

On this basis, it is our opinion that the information

provided in the Management's review is

consistent with the financial statements.

København, den 10. maj 2012

Copenhagen, 10 May 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tim Kjær-Hansen

Statsautoriseret revisor /

State Authorised Public Accountant

Uffe Jensen

Statsautoriseret revisor /

State Authorised Public Accountant

7


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Ledelsesberetning / Management's review

Hoved- og nøgletal / Key figures

2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal (mio. kr.) / Key figures (DKKm)

Nettoomsætning / Revenue 1.085,2 1.076,5 1.182,1 1.237,3 1.093,8

Resultat af primær drift eksklusiv afskrivninger på

immaterielle aktiver (EBITA) / Operating profit

exclusive of amortisation of intangible assets (EBITA) 58,3 26,7 65,5 76,5 70,1

Resultat af primær drift (EBIT) / Operating profit (EBIT) 51,3 19,4 63,0 73,9 67,8

Finansielle poster, netto / Finance items, net 0,8 1,7 1,9 28,2 739,1

Resultat før skat / Profit before tax 51,0 21,0 65,1 101,0 803,8

Årets resultat / Net profit 36,1 16,4 47,9 74,8 781,7

Balancesum / Total assets 711,4 711,4 759,2 704,1 1.351,5

Egenkapital / Equity 246,9 230,8 255,0 248,1 923,3

Rentebærende nettotilgodehavende (+)/-gæld (-) /

Net interest-bearing receivable (+)/debt (-) 276,7 208,9 204,5 218,0 909,5

Pengestrømme / Cash flows:

Driftsaktivitet / Operating activities 105,2 60,2 90,0 72,5 21,5

Investeringsaktivitet / Investing activities (19,2) (16,6) (35,0) (34,0) (16,6)

Heraf investering i materielle anlægsaktiver / Of

which investments in property, plant and equipment (10,5) (6,0) (7,0) (13,4) (15,2)

Finansieringsaktivitet / Financing activities (2,6) (2,9) (45,1) (20,9) (34,4)

Ændring i likvider / Net cash inflow/(outflow) 83,4 40,7 10,0 17,7 (29,4)

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere /

Average number of full-time employees 1.067 1.139 1.194 1.177 1.085

Nøgletal / Financial ratios

EBITA-margin % / EBITA margin % 5,4 2,5 5,5 6,2 6,4

Overskudsgrad % / Operating margin % 4,7 1,8 5,3 6,0 6,2

Egenkapitalforrentning (ROE) % / Return on equity (ROE) % 15,1 6,8 19,1 12,8 146,8

Egenkapitalandel (soliditet) % / Equity ratio (solvency ratio) % 34,7 32,4 33,6 35,2 68,3

Likviditetsgrad / Liquidity ratio 1,6 1,5 1,5 1,6 3,5

Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 /

Equity value per share of nominal DKK 1 3,9 3,7 4,1 4,0 14,7

Definitioner / Definitions:

EBITA-margin: EBITA i procent af nettoomsætningen. / EBITA margin: EBITA divided by revenue.

Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. /

Operating margin: Operating profit/(loss) divided by revenue.

Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. /

Return on equity: Profit/(loss) after tax divided by average equity.

Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. / Equity ratio: Equity divided by total assets.

Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. / Liquidity ratio: Current assets

divided by current liabilities.

Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. / Equity value per share: Year-end equity per

share of nominal DKK 1.

Note:

Der har tidligere været udarbejdet hoved- og nøgletal uden engangsposter. Da engangsposterne i de seneste regnskabsår

har været uvæsentlige for vurderingen af årsregnskabet, er der fra 2010 ikke udarbejdet hoved- og nøgletal uden engangsposter.

I 2007 gennemførte Grontmij A/S et koncerninternt salg af dattervirksomhederne i Sverige og UK og likviderede en hvilende

dansk dattervirksomhed. Det påvirkede de finansielle poster og dermed årets resultat positivt med 740 mio. kr.

Note:

Previously, Key figures were prepared exclusive of one-off items. From 2010 Key figures have not been prepared excluding

one-off items as, during the past financial years, the one-off items have been immaterial for the assessment of the annual

report. In 2007 Grontmij A/S effected an intercompany sale of the subsidiaries in Sweden and the UK and liquidated a dormant

Danish subsidiary. This affected the financial income and thus the profit for the year positively by DKK 740 million.

8


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Ledelsesberetning / Management’s review

Beretning

Review

Økonomisk udvikling

I 2011 præsterede Grontmij A/S et væsentligt

bedre resultat end i 2010. Resultatet skal ses i

lyset af den generelle udvikling i samfundet samt

en tilpasning af organisationen for bedre at matche

den ændrede markedssituation. Udviklingen

i markedet generelt har været som forventet,

men markedet ligger dog forsat på et lavt niveau

inden for byggeri sektoren. Som følge af en fortsat

fokus på at optimere driften er det lykkes at

opnå en tilfredsstillende indtjening. Selskabet

råder over en tilfredsstillende mængde likvide

midler og har ingen bankgæld pr. 31. december

2011.

Resultat

Selskabet opnåede i 2011 et resultat af primær

drift på 51,3 mio. kr. svarende til 4,7% af nettoomsætningen

og 6,0% af egenproduktionen.

Dette er en stigning på 31,9 mio. kr. i forhold til

2010 svarende til 164,4%. Overskudsgraden på

4,7% er 2,9%-point højere end 2010.

Financial performance

In 2011 Grontmij A/S delivered a considerably

stronger financial result compared with 2010.

The result should be seen in the light of the

general socio-economic development combined

with an adjustment of the organisation to match

the changed market situation. The development

in the market in general has been as expected,

however the activity in the building and construction

sector is still on a low level. As a result of a

continued focus on optimisation of business

operations the company succeeded in generating

satisfactory earnings. The company holds a

satisfactory amount of cash and cash equivalents

and had no bank loans on 31 December

2011.

Profit

The company posted an operating profit of DKK

51.3 million for 2011, equivalent to 4.7% of revenue

and 6.0% of own production. This was an

increase of DKK 31.9 million compared to 2010,

corresponding to 164.4%. The operating margin

of 4.7% was 2.9%-points up on 2010.

mio. kr.

DKKm

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 1 / Figure 1

Resultat af primær drift

Operating profit (EBIT)

73,9

63,0

19,4

51,3

2008 2009 2010 2011

mio. kr.

DKKm

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

101,0

Figur 2 / Figure 2

Resultat før skat

Profit before tax

65,1

21,0

51,0

2008 2009 2010 2011

Figur 1 / Figure 1: Udvikling i resultat af primær drift. / Development in operating profit.

Figur 2 / Figure 2: Udvikling I resultat før skat. I 2008 indgår en finansiel engangsindtægt på 31,4 mio. kr. Uden denne

indtægt var resultat før skat 69,6 mio. kr. / Development in profit before tax. 2008 includes a financial

one-off income of DKK 31.4 million. Exclusive of this income profit before tax was DKK 69.6 million.

9


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Den driftsmæssige fremgang skyldes primært

organisations tilpasning i kombination med øget

produktivitet.

Markedsforholdene har gennem året generelt

været udfordrende. Den fortsat lave økonomiske

aktivitet har især ramt markederne for rådgivning

inden for erhvervsbyggeri. Markederne inden for

miljøsektoren har ligeledes været påvirket trods

den øgede fokus på klima og miljøforhold fra

samfundsmæssig og politisk hold. Den fortsatte

udbygning af infrastrukturen i Danmark har medført

et generelt højt aktivitetsniveau inden for

anlægsområdet, hvor det er lykkes at vinde en

række større projekter.

Grontmij’s evne til at tilpasse sig markedsforholdene

har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau.

Omsætningen udviser således en mindre

stigning på 0,8% fra 1.076,5 mio. kr. i 2010 til

1.085,2 mio. kr. i 2011.

Markedssituation har været medvirkende til

yderligere at fokusere på at optimere virksomhedens

drift og reducere omkostningsniveauet.

De samlede eksterne omkostninger er således

faldet med 2,0% fra 148,9 mio. kr. i 2010 til

145,9 mio. kr. i 2011. Personaleomkostningerne

er faldet med 3,0% til 635,1 mio. kr. i 2011.

Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere

var i 2011 1.067 svarende til et fald på

72 eller 6,3% i forhold til 2010. Faldet kan henføres

til en generelt højere effektivitet under en

uændret omsætningsudvikling.

En sammenligning af resultat før skat viser en

væsentlig stigning på 30,0 mio. kr. fra 21,0 mio.

kr. i 2010 til 51,0 mio. kr. i 2011 svarende til

142,9%.

Balance og likviditetsberedskab

Egenkapitalen og balancesummen udgør pr. 31.

december 2011 hhv. 246,9 mio. kr. og 711,4

mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 34,7%.

På denne baggrund foreslås det generalforsamlingen

at udlodde 50 mio. kr. i udbytte, hvorefter

selskabet med en egenkapital på 196,9 mio. kr.

og en balancesum på 661,4 mio. kr. målt på

regnskabsafslutningstidspunktet ville have en

soliditetsgrad på 29,8%.

Driftsaktiviteterne inklusive nettorenteudbetalinger

og betalte skatter øgede likviditeten med

105,2 mio. kr. i 2011 mod 60,2 mio. kr. i 2010.

The improved operating performance was mainly

attributable to a combination of adjustments in

the organisation and increased productivity.

The market conditions were challenging

throughout the year. The continued low financial

activity has primarily hit the markets for industrial

and commercial building consulting services.

The environment sector was also affected despite

the increased socio-economic and political

focus on climate and environmental issues. The

continued infrastructural development in Denmark

paved the way for a generally high activity

level in the infrastructure area where the company

managed to win several large-scale projects.

Grontmij’s ability to adapt to the market conditions

was reflected in the company’s activity

level. Hence, revenue showed a slight increase

of 0.8% from DKK 1,076.5 million in 2010 to

DKK 1,085.2 million in 2011.

The market situation contributed to intensify

efforts to optimise business operations and reduce

expenses. Total external expenses were

thus down by 2.0% from DKK 148.9 million in

2010 to DKK 145.9 million in 2011. Staff costs

were down by 3.0% to DKK 635.1 million in

2011.

In 2011 the average number of full-time employees

amounted to 1,067 corresponding to a reduction

by 72 or 6.3% compared to 2010. The

reduction is attributed to the generally improved

productivity while the revenue has remained

unchanged.

A comparison of profits before tax showed a

significant increase of DKK 30.0 million (or

142.9%) from DKK 21.0 million in 2010 to DKK

51.0 million in 2011.

Balance sheet and financial resources

The equity and total assets at 31 December

2011 were DKK 246.9 million and DKK 711.4

million, respectively, equivalent to a solvency

ratio of 34.7%. On this basis, it is proposed that

the Annual General Meeting adopts a resolution

to declare dividend of DKK 50 million, which

would result in equity of DKK 196.9 million and

total assets of DKK 661.4 million, at the time of

reporting, equivalent to a solvency ratio of

29.8%.

Operating activities, including net interest payments

and paid taxes, increased cash and cash

equivalents by DKK 105.2 million in 2011

10


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Den betydelige stigning skyldes dels det forbedrede

resultat og dels den positive ændring i arbejdskapitalen.

Selskabets målrettede fokus på

at nedbringe de igangværende arbejder og på at

inddrive tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

har resulteret i nedbringelse af pengebindingen

i disse poster med 59,3 mio. kr.

Investeringsaktiviteten og finansieringsaktiviteten

reducerede likviditeten med henholdsvis

19,2 mio. kr. og 2,6 mio. kr., hvilket svarer til

selskabets normale niveauer.

I regnskabsåret har selskabet øget sine likvide

beholdninger med 83,4 mio. kr., og ved udgangen

af året udgør de 179,0 mio. kr.

Rentebærende nettotilgodehavender er øget fra

208,9 mio. kr. i 2010 til 276,7 mio. kr. i 2011.

against DKK 60.2 million in 2010. This significant

increase was partly due to the improved

profit and partly to the positive change in working

capital. The company’s focus on reducing

amounts due from and to customers and on

collecting trade receivables has resulted in a

reduction in the net working capital of DKK 59.3

million.

The investment and the financing activities reduced

the cash position by DKK 19.2 million and

DKK 2.6 million respectively corresponding to

normal activity levels.

In the reporting period the company has increased

its cash and cash equivalents by DKK

83.4 million, amounting to DKK 179.0 million at

year end.

Interest-bearing net receivables increased from

DKK 208.9 million in 2010 to DKK 276.7 million

in 2011.

mio. kr.

DKKm

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

248,1 255,0

Figur 3 / Figure 3

Egenkapital

Equity

230,8

246,9

2008 2009 2010 2011

mio. kr.

DKKm

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

Figur 4 / Figure 4

Rentebærende

nettotilgodehavende

Interest-bearing net receivables

218,0 204,5 208,9

276,7

2008 2009 2010 2011

Figur 3 / Figure 3: Udviklingen i egenkapital / Development in equity

Figur 4 / Figure 4: Udviklingen i rentebærende nettotilgodehavende / Development in interest-bearing net receivables

Selskabets likviditetsberedskab består af likvide

beholdninger, lokale kreditfaciliteter og refinansiering

af ejendomme. Den umiddelbare likviditetsreserve

bestående i likvide midler og uudnyttede

lokale kreditfaciliteter udgjorde 199,0 mio.

kr. i 2011 (96,0 mio. kr. i 2010) og vurderes som

et fuldt tilstrækkeligt niveau i forhold til at sikre

fortsat drift. Der henvises til note 25 finansielle

risici vedr. cash pool arrangement samt refinanseringsaftale

for det ultimative moderselskab

Grontmij N.V.

The company’s financial resources comprise

cash and cash equivalents, domestic credit facilities

and refinancing of properties. Cash reserves

consisting of cash and cash equivalents

and unused domestic credit facilities were recorded

at DKK 199.0 million in 2011 (DKK 96.0

million in 2010) and is considered fully adequate

to ensure continued operations. Reference is

made to note 25 financial risks re. cash pool

arrangement and refinancing agreement for the

ultimate parent company Grontmij N.V.

11


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Med virkning fra den 1. januar 2012 forventes

selskabet at fusionere med sit moderselskab,

Grontmij Denmark Holding A/S, med Grontmij

A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen

vedtages, vil den ikke have nogen væsentlig

indvirkning på årsregnskabet for Grontmij

A/S.

Effective from 1 January 2012 the company is

expected to merge with its parent company,

Grontmij Denmark Holding A/S, Grontmij A/S

being the surviving company. If adopted, the

merger will not affect the financial statements of

Grontmij A/S significantly.

Forretningsmæssige risici

Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige

risici. De finansielle risici er beskrevet i

note 25, der bla. omtaler tilgodehavende hos det

ultimative moderselskab Grontmij N.V. og den

aftale om kapitalforhøjelse og udvidelse af kreditfaciliteter,

som det ultimative moderselskab

har indgået. Aftalen er efterfølgende godkendt

på det ultimative moderselskabs ordinære generalforsamling

den 9. maj 2012. Kapitalforhøjelsen

forventes endelig gennemført den 27. maj

2012.

Desuden henvises til note 29 (Eventualforpligtelser),

hvor selvskyldnerkautionsforpligtelsen

vedrørende ovennævnte kreditfacilitet er omtalt.

Ud over de finansielle risici er der risici vedrørende

markeds- og konkurrencevilkår samt kvalitet

og rådgiveransvar.

Markeder og konkurrence

Markeds- og konkurrencevilkår har stabiliseret

sig i 2011 efter flere års tilbagegang. Grontmij

forventer, at markedet fortsat som følge af den

generelle lave konjunktur vil være hårdt presset

og underlagt en stærk priskonkurrence, der påvirker

indtjeningen.

For at kompensere herfor tager selskabet til

stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen,

f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde

med eksterne parter og ved at videreudvikle

tværfaglige ydelser. Desuden er selskabet

aktivt internationalt på flere udvalgte markeder

med større vækst, samt gode muligheder for at

afsætte selskabets ydelser.

For at sikre at selskabets medarbejdere handler

i overensstemmelse med den forretningsetik,

som Grontmij koncernen ønsker at efterleve, har

selskabet i løbet af 2011 fortsat arbejdet med at

præcisere og synliggøre koncernens retningslinier

for god forretningsetik, og i Danmark anvendes

til dette formål et ledelsessystem for

forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne

i FIDICs retningslinier (GIMS – Grontmij

Integrity Management System) som en integreret

del af selskabets ledelsessystem.

Operational risks

The company is affected by a range of operational

risks. The financial risks appear from note

25, mentioning the receivable with the ultimate

parent company Grontmij N.V. and the agreement

on capital increase and extended credit

facility entered by the ultimate parent company.

The agreement has been approved on the annual

general meeting of the ultimate parent

company on 9 May 2012. The capital increase is

expected to be executed on 27 May 2012.

Also, please refer to note 29 (Contingent liabilities)

mentioning the suretyship re. the above

credit facility.

Besides the financial risks there are risks related

to market and competitive conditions as well as

quality and professional liability.

Markets and competition

The market and competitive conditions have

stabilised after several years of decline. Grontmij

expects that the market, as a result of the general

economic slow-down, will remain under

pressure and subject to fierce price competition,

which affects earnings.

To compensate this, the company continuously

takes initiatives to strengthen competitiveness,

for instance by developing new concepts, cooperating

with external partners and upgrading

multidisciplinary services. In addition, the company

is present internationally in several, selected

high growth markets that hold ample opportunities

for selling its services.

To ensure that the company’s employees act in

compliance with the business ethics to which the

Grontmij Group is committed, the company took

steps in 2011 to specify and highlight the

Group’s guidelines for good business ethics, and

for this purpose a Grontmij Integrity Management

System (GIMS) is applied in Denmark in

accordance with the intentions of FIDIC’s code

of ethics as an integral part of the company’s

management system.

12


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Kvalitet

Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig

forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne.

Herudover kan manglende kvalitet

i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar

og dermed bevirke, at der fremsættes

krav om økonomisk kompensation mod selskabet.

Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte

projekt lever op til selskabets standard og

måler kundens opfattelse af projektforløbet -

herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet.

Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for

kundens tilfredshed som den faglige kvalitet.

Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere

medarbejdernes færdigheder i proces- og projektledelse

bl.a. gennem uddannelse og intern

certificering af medarbejdernes faglige viden.

Risikoen for negative økonomiske konsekvenser

af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt

ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved

at selskabet kun udfører opgaver, der er omfattet

af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer.

For at sikre en tæt dialog med virksomhedens

kunder gennemføres der en årlig måling af kundernes

oplevelser med Grontmij. Målingen følges

op af en tilbundsgående dialog med de i

målingen deltagende kunder.

Selskabet er pr. statusdagen ikke involveret i

sager om rådgiveransvar, der fremadrettet forventes

at få indflydelse på selskabets finansielle

stilling.

Quality

High quality in services provided is an important

prerequisite for maintaining the company’s competitive

edge. Moreover, insufficient quality may

in certain cases involve the incurring of consultants’

professional liability and, consequently,

claims for financial damages against the company.

The system provide assurance that the professional

level of the individual project meets the

company’s standards and measures the customer’s

impression of the progression of the

project – including satisfaction with the quality of

services. The ability to manage the projects is

just as important to customer satisfaction as is

professional quality. Therefore, the company is

constantly working to optimise the employees’

process and project management skills, mainly

through training and in-house certification of the

employees’ professional knowledge. The risk of

negative financial consequences resulting from

insufficient quality is covered by consultants’

professional liability insurance. Furthermore, the

company is only allowed to take on assignments

covered by general or project-specific consultants’

professional liability policies.

To ensure a high customer intimacy a customer

satisfaction survey is made every year. This

satisfaction survey is followed-up by a thorough

dialogue with the participating customers.

At the time of reporting, the company is not involved

in any pending consultants’ professional

liability actions expected to have material impact

on its future financial position.

Videnressourcer

Grontmijs indtjeningsgrundlag er medarbejderne

og deres viden. Derfor er det en afgørende forudsætning

for selskabet at kunne tiltrække og

fastholde kompetente medarbejdere og kontinuerligt

at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes

viden og kompetencer, så det sikres, at

forretningen fastholdes i en sund og bæredygtig

udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere

og samfund. Selskabet har derfor forskellige

programmer, der sikrer dette.

Selskabet er naturligvis også afhængig af udbuddet

af kvalificeret arbejdskraft og konkurrencen

herom på arbejdsmarkedet. De seneste år

er konkurrencen om at tiltrække kvalificerede

Intellectual resources

Grontmij’s earnings are based on its employees

and their knowledge. The company’s ability to

recruit and retain competent staff and continuously

update and enhance the employees’

knowledge, skills and competencies is therefore

a prerequisite for the successful operation of the

company and for maintaining the healthy and

sustainable development of the business to the

benefit of customers, employees and society.

Consequently, the company has various programmes

to safeguard this.

The company is dependent on the availability of

qualified labour and the competitive situation in

the labour market. Over the past few years, the

fight for qualified staff has intensified, and the

13


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

medarbejdere intensiveret, og evnen til at forblive

en attraktiv arbejdsplads, uden at konkurrenceevnen

over for kunderne svækkes, vil fremover

være afgørende for en fortsat positiv udvikling.

ability to remain an attractive employer without

weakening our competitive standing is essential

to continued growth.

Miljø og arbejdsmiljø

Grontmij har via sin miljøpolitik forpligtet sig til

løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning,

som er et resultat af selskabets virke.

Arbejdet koncentreres om to hovedområder –

nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes

selskabets drift og de indirekte miljøpåvirkninger,

der er resultatet af den rådgivning, selskabet

yder kunderne.

I sit daglige arbejde påvirker selskabet kun miljøet

minimalt, og da de direkte miljøpåvirkninger

primært stammer fra kontordrift, er det begrænset,

hvor meget de kan forbedres. Selskabet

forsøger dog løbende at minimere forbruget af

el, vand og varme i de kontorfaciliteter og det

kontorudstyr, der benyttes, og understøtter generelt

en miljøfremmende adfærd hos medarbejderne.

Via rådgivning til kunderne har Grontmij mulighed

for at påvirke samfundets miljøbelastning.

Det gøres på to felter – via rådgivning inden for

forretningsområderne for miljø, vand og energi

og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder.

Forretningsområderne for miljø leverer primært

rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø,

forurenede grunde, etablering af klimastrategier,

CO 2 –kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at

Grontmij sammen med kunderne løbende er

med til at nedbringe den globale miljøbelastning.

Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og

projektering inden for selskabets forretningsområder

sikrer selskabet, at opførelsen af hospitaler,

boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg,

renseanlæg, vandværker mv. udføres på en

måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse

med kundens prioriteringer. Inddragelsen

af miljøhensyn kan foregå i samtlige

projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet

løbende har mulighed for at identificere, prioritere

og reducere miljøpåvirkninger.

Environment and Health & Safety

Through its environmental policy, Grontmij has

committed itself to working continuously to reduce

the environmental impact resulting from

the company’s operations. This work is concentrated

on two main areas: the direct environmental

impacts resulting from business operations

and the indirect environmental impacts resulting

from the consulting services the company provides

to its customers.

The day-to-day operation of the company has a

minimal impact on the environment, and as the

direct environmental impacts primarily result

from office operations, there is a limited improvement

potential. Even so, the company

continuously endeavours to minimise its consumption

of electricity, water and heat in its selection

of office facilities and office equipment

and generally promotes environment-friendly

practices among our employees.

By providing consulting services to our customers,

Grontmij is in a position to influence the

environmental impact in the society. This is done

in two areas – by providing consultancy within

the business segments of environment, water

and energy and by taking into account environmental

considerations in the other business

areas.

The environmental business segment primarily

provides consultancy on waste, water, industrial

environment, contaminated sites, formulation of

climate strategies, CO 2 emission rights and

acoustics. This consultancy ensures that Grontmij,

together with our customers, constantly

contributes to bringing down the global environmental

impact.

By taking into account environmental considerations

in consulting, planning and design services

within its business areas, the company ensures

that hospitals, residential properties, ports,

roads, ships, industrial plants, wastewater

treatment plant, waterworks, etc. are constructed

in a manner to ensure that the environmental

impact is minimised in compliance with the customer’s

priorities. Environmental considerations

can be taken into account in all stages of a project,

from concept to operation, where the com-

14


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

pany continuously has the possibility of identifying,

prioritising and reducing environmental impacts.

Samfundsansvar

Grontmij har valgt at have en ambitiøs tilgang til

samfundsansvar (CSR). Ambitionen er at lede

branchen i forhold til at udvikle bæredygtige

løsninger til gavn for virksomhedens interessenter.

For at kunne nå dette mål er der udviklet en

CSR platform, der baseres på 6 indsatsområder.

Disse er kvalitet, miljø, klima, arbejdsmiljø, forretningsetik

samt menneskerettigheder og lige

muligheder.

Der udarbejdes årligt en selvstændig CSR rapport,

der redegør for Grontmijs arbejde med

samfundsansvar. Rapporten er opbygget i henhold

til retningslinierne i den alment anerkendte

CSR rapporteringsstandard Global Reporting

Initiative (GRI). Der rapporteres på mere end 20

forskellige CSR indikatorer, og rapporten lever

op til GRI rapporteringsniveau B. For yderligere

information omkring CSR rapporten henvises til

Grontmijs hjemmeside:

http://grontmij.com/csr/Pages/csr-report.aspx.

For områderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø har

virksomheden fået certificeret sit ledelsessystem

inden for de mest anerkendte internationale

standarder for disse områder benævnt ISO

9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Corporate Social Responsibility

Grontmij has chosen to take an ambitious approach

to corporate social responsibility (CSR).

The ambition is to become a sector leader in

relation to developing sustainable solutions for

the benefit of the company’s stakeholders.

To achieve this objective, the company has developed

a CSR platform based on six key action

areas. These are quality, environment, climate,

health and safety, business ethics as well as

human rights and equal opportunities.

A separate CSR report is prepared each year to

give an account of Grontmij’s work on corporate

social responsibility. The report is structured in

accordance with the guidelines of the de facto

standard in the field of CSR reporting, the Global

Reporting Initiative (GRI). The company reports

on more than 20 different CSR indicators, and

the report satisfies GRI Application Level B for

reporting standards. For additional information

about the CSR report, reference is made to

Grontmij’s website at:

http://grontmij.com/csr/Pages/csr-report.aspx.

The company’s management systems have

been certified in accordance with the most recognised

international standards for quality management,

environmental management and

health and safety management entitled ISO

9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Forventninger til fremtiden

Resultatet i 2011 skal ses på baggrund af den

fortsatte lave økonomiske vækst i det danske

marked. Specielt gennem den første del af 2011

har organisationen været inde i en tilpasningsproces

for således bedre at afspejle virksomhedens

markeds- og afsætningsforhold. Ordrebeholdningen,

defineret som kontraheret arbejde

som endnu ikke er udført, er med udgangen af

2011 højere end ved indgangen. Generelt forventes

en forbedring af markedsforholdene og

dermed resultatdannelsen i 2012.

Selvom der på flere fronter er sat ind for at afbøde

effekten af den økonomiske afmatning, har

der i 2011 specielt inden for erhvervsbyggeriet

og andre dele af det private marked været en

generel afdæmpet økonomisk aktivitet. Tendensen

har hidtil i nogen grad været opvejet af et

Outlook

The financial performance of 2011 is to be seen

in the context of the continued low economic

growth in the Danish market. Especially in the

first part of 2011, the organisation has been

through an adjustment process to better reflect

the market and commercial realities. The order

book, defined as contracted work, not yet completed,

is by end 2011 larger than in the beginning

of the year. The market conditions are expected

to improve and consequently so are the

profits in 2012.

Although, several measures have been taken to

alleviate the impact of the economic setback,

2011 saw a continued modest economic activity,

in particular within the industrial and commercial

building sector as well as other parts of the private

sector. To some degree this trend has been

15


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

øget aktivitetsniveau på det offentlige marked.

Det vurderes som usikkert, om den offentlige

sektor i 2012 kan sikre en balancering af et

eventuelt forsat lavt privat aktivitetsniveau.

Den danske byggerisektor har gennem 2011

været påvirket af en forholdsvis lav efterspørgsel

inden for erhvervsbyggeri, dog med en stigende

tendens i andet halvår. Det forventes, at aktivitetsniveauet

specielt inden for nybyggeri vil være

stabilt i 2012. På baggrund af dette og det

store efterslæb inden for vedligeholdelse af dele

af den offentlige bygningsmasse forventes et

tiltagende aktivitetsniveau på markedet for vedligeholdelse

og energioptimering.

Aktivitetsniveauet i erhvervslivet forventes at

tiltage i løbet af 2012, hvilket forventes at have

en positiv effekt på efterspørgslen efter selskabets

rådgivningsydelser.

Markedet for ydelser inden for miljø, vand og

energi har i 2011 været præget af forøget fokus

på klima og energiområdet og etablering af de

kommunale forsyningsselskaber i selvstændige

enheder. Fokussen på klimaområdet forventes

at fortsætte i 2012, og dette vil øge efterspørgslen

efter rådgivning på dette område. Inden for

spildevandsområdet har der været en god efterspørgsel

på rådgivningsydelser i 2011, hvilket

forventes at fortsætte i 2012.

Anlægsmarkedet i Danmark forventes at fastholde

et højt aktivitetsniveau i 2012.

Ordreindgangen fra internationale donor- og

bankfinansierede projekter var i 2011 på niveau

med forventningerne. Selskabet forventer et

stigende aktivitetsniveau i 2012 på trods af forsat

hård konkurrence på de internationale markeder.

I 2012 forventer vi, at der fortsat vil herske pres

på priserne i markedet, og at et blivende lavt

aktivitetsniveau inden for specielt byggeriet vil

lægge en dæmper på den mulige vækst i omsætningen.

En spirende markedsmæssig optimisme

og en forbedret vækst i både den danske

og internationale økonomi danner grundlag for

en forventning om et samlet resultatniveau for

2012, som ligger bedre end realiseret i 2011.

offset by an increased level of activity within the

public sector.

It remains uncertain whether the public sector in

2012 is able to counterbalance a possible continued

low activity level in the private sector.

Throughout 2011 the Danish sector for building

consultancy was affected by a relative low demand

within industrial and commercial building,

however with a slight upward trend during the

second half of the year. It is expected that the

level of activity within new constructions, in particular,

will be stable in 2012. On this basis and

on the basis of the significant backlog on

maintenance of parts of the public buildings

portfolio, the level of activity is expected to increase

within the market for maintenance and

energy optimisation.

The pace of activity in the business community

is expected to increase during 2012. This is

expected to have a positive effect on the demand

for the company’s range of consulting

services.

In 2011 the market for environment, water and

energy services was characterised by the increased

focus on climate and energy issues,

and by the setup of municipal utility companies

as separate entities. The focus on the climate

area is expected to continue in 2012, which will

increase the demand for consulting services in

this sector. The wastewater area witnessed high

demand for consulting services in 2011, and this

trend is predicted to continue in 2012.

The infrastructure market in Denmark is expected

to maintain a high activity level in 2012.

Incoming orders from international donor and

bank-financed projects were as expected in

2011. Even though the competition in the international

markets is predicted to remain fierce, a

growing level of activity is anticipated in 2012.

The expectations are that a continued downward

pressure on prices in the market will remain a

factor during 2012, and that a continued low

level of activity mainly in the building industry will

curb the possible growth in revenue. A growing

optimism in the market and an increased growth

in both the Danish and the International economy

fuels an expectation of a performance level

for 2012 above the result achieved for 2011.

16


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Ledelsesberetning / Management’s review

Regnskabsberetning

Financial review

Regnskabsaflæggelse efter IFRS

Årsrapporten for Grontmij A/S for 2011 er aflagt i

overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder

som godkendt af EU og danske

oplysningskrav til årsrapporter.

Den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij

A/S omfatter kun dette selskab og indeholder

dermed ikke et koncernregnskab. Baggrunden

herfor er, at Grontmij A/S og dets dattervirksomheder

indgår i Grontmij koncernen, der har

samme hovedaktivitet som Grontmij A/S, dvs.

rådgivende ingeniørvirksomhed. Interessegrupper,

der ønsker at orientere sig om resultat og

finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern,

kan se koncernregnskabet på

www.grontmij.com eller rekvirere det hos

Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203,

3730 AE De Bilt, Holland.

Financial reporting according to IFRS

The annual report of Grontmij A/S for 2011 is

presented in accordance with the International

Financial Reporting Standards as adopted by

the European Union and Danish disclosure requirements

for annual reports.

External financial reporting for Grontmij A/S only

comprises this company and, therefore, does

not involve the preparation of consolidated financial

statements. This is due to the fact that

Grontmij A/S and its subsidiaries are part of the

Grontmij Group, which undertakes the same

core business as Grontmij A/S, i.e. engineering

consultancy services. Stakeholders who would

like to obtain information about the financial

performance and position of the overall Grontmij

Group can visit www.grontmij.com to see the

consolidated financial statements or request a

hard copy by completing and sending a form to

Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, PO Box 203,

3730 AE De Bilt, The Netherlands.

Køb og salg af virksomheder og aktiviteter

Enkelte hvilende udenlandske dattervirksomheder

er i regnskabsåret opløst ved likvidation el.

lign. Likvidationen har ikke påvirket årsrapporten

nævneværdigt.

Business acquisitions and disposals

Some dormant subsidiaries were dissolved by

solvent liquidation or the like in the reporting

period. The liquidation had no noticeable impact

on the annual report.

Regnskabsmæssige skøn

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerheder

vedrørende indregning og måling.

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige

værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves

skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder

påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen,

foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi

af igangværende arbejder, hensatte forpligtelser

samt eventualforpligtelser.

Målingen af igangværende arbejder, der er indregnet

i balancen med henholdsvis et aktiv på

89,2 mio. kr. og et passiv på 153,8 mio. kr., er

påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden

og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter

og omkostninger for de enkelte projekter.

Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud

over at sikre den faglige kvalitet i projekterne,

Accounting estimates

Management considers that there are no uncertainties

related to recognition and measurement.

Calculating the carrying amounts of certain assets

and liabilities requires estimating how future

events affect the amounts of such assets and

liabilities. Estimates that are important for the

presentation of the financial statements are

made by determining the selling price of

amounts due from and to customers for rendering

services, provisions and contingent liabilities.

The measurement of amounts due from and to

customers for rendering services recognised in

the statement of financial position as an asset of

DKK 89.2 million and a liability of DKK 153.8

million, respectively, was affected by the assessment

of the stage of completion and, therefore,

by the extent of future income and expenses

for the individual projects. The company op-

17


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring,

gennemgang og analyse af projekterne til

verificering af, at målingen er pålidelig, herunder

at potentielle risici vurderes konkret og afspejles

i målingen.

Hensatte forpligtelser, der udgør 13,4 mio. kr.,

omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav

vedrørende afsluttede projekter og afvikling af

dattervirksomheder. Selskabet har foretaget sit

bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige

for at indfri forpligtelserne. Hvor det er

relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne

rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige

udfald og dermed træk på ressourcerne

identificeret.

Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af

hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig

risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige.

Usædvanlige forhold

Ingen usædvanlige forhold har påvirket indregningen

eller målingen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgjorde i 1.085,2 mio. kr. i

2011 og er dermed på niveau med 2010, hvor

den udgjorde 1.076,5 mio. kr.

Sagsomkostninger

Selv om sagsomkostningerne udviser samme

udvikling som omsætningen i form af en stigning

fra 233,8 mio. kr. i 2010 til 235,1 mio. kr. i 2011

er der ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng

mellem størrelsen af omsætningen og

sagsomkostningerne. Omfanget af sagsomkostningerne

afhænger af typen af projekter.

Nettoomsætning minus sagsomkostninger

Nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger

er udtryk for nettoproduktionen, som virksomhedens

medarbejdere har skabt. Den samlede

nettoproduktion er steget med 0,9%, men

færre medarbejdere har skabt nettoproduktionen.

Derfor er nettoproduktionen pr. medarbejder

øget med 7,7%.

Eksterne omkostninger

Virksomhedens forsatte bestræbelser på at reducere

omkostningsniveauet er også lykkedes i

2011. De eksterne omkostninger er faldet fra

148,9 mio. kr. i 2010 til 145,9 mio. kr. i 2011.

erates an internal quality system not only guaranteeing

the technical quality of the projects but

also ensuring systematic financial updating,

examination and analysis of the projects for the

purpose of verifying that the measurement is

reliable and that potential risks are assessed

specifically and reflected in the relevant measurement.

Provisions amounting to DKK 13.4 million comprised

provisions for anniversary bonuses,

claims regarding completed projects and the

winding up of subsidiaries. The company has

made its best estimate of the expenses to be

incurred to discharge these obligations. Assessments

have been obtained from external

advisers where relevant. This has enabled the

identification of the probable outcomes and thus

the drain on company resources.

In the opinion of the company’s management,

the measurement of provisions is not subject to

any particular risk and the estimates made are

reasonable.

Exceptional circumstances

No exceptional circumstances have affected the

recognition or the measurement.

Income statement

Revenue

Revenue totalled DKK 1,085.2 million in 2011

i.e. at the same level as the 2010 revenue of

DKK 1,076.5 million.

Project costs

Although project costs show the same development

as revenue by an increase from DKK

233.8 million in 2010 to DKK 235.1 million in

2011 there is not necessarily a direct relation

between the amount of revenue and project

costs. The extent of project costs depends on

the type of projects

Revenue net of project costs

Revenue net of project costs expresses net production

generated by the company’s employees.

The total net production increased by 0.9%,

however fewer employees created the net production.

Therefore the net production per employee

is up by 7.7%.

External expenses

The company’s continuing endeavours to reduce

the cost level have borne fruit also in 2011. External

expenses were down from DKK 148.9

million in 2010 to DKK 145.9 million in 2011.

18


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Reduktionen udgør hermed 3,0 mio. kr. svarende

til 2,0%.

Personaleomkostninger

Faldet i personaleomkostninger fra 654,7 mio.

kr. i 2011 til 635,1 mio. kr. i 2011 skyldes primært

faldet i det gennemsnitlige antal medarbejdere.

Reduktionen udgør 19,6 mio. kr. eller

3,0%. Målt pr. medarbejder er personaleomkostningerne

steget med 3,5%.

Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver

I 2011 er afskrivningerne, der udgør 19,6 mio.

kr., på niveau med 2010. Hovedparten af afskrivningerne

vedrører driftsmidler og ERPsystem.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift udgør 51,3 mio. kr. i

2011 og overstiger væsentligt resultat af primær

drift i 2010 på 19,4 mio. kr.

Finansielle poster

I 2011 er netto finansielle poster i alt faldet med

1,0 mio. kr. sammenlignet med 2010.

Nettorenteindtægter fra finansielle aktiver, der

ikke måles til dagsværdi via resultatopgørelsen,

udgør 1,4 mio. kr. i 2011, svarende til nettorenteindtægten

i 2010.

Valutakursreguleringerne har udgjort et nettotab

på 0,8 mio. kr. i 2011, mens nettotabet var på

0,1 mio. kr. i 2010.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af skat betalt i udlandet

samt beregnet dansk skat. På grund af

udnyttelse af tidligere års skattemæssige underskud

i sambeskatningen påvirker den beregnede

danske skat af årets resultat den udskudte skat

med det fulde beløb. Den effektive skatteprocent

er på 29,1%. Forskellen til den danske selskabsskat

på 25% er primært relateret til skat

betalt i udlandet, for hvilken der ikke er credit.

Årets resultat

Årets resultat udgør 36,1 mio. kr. i 2011 og udviser

en stigning på 19,7 mio. kr. i forhold til 2010,

hvor årets resultat var på 16,4 mio. kr.

Anden totalindkomst

Virksomheden har ingen poster, der skal klassificeres

som anden totalindkomst.

This implied a reduction of DKK 3.0 million corresponding

to 2.0%.

Staff costs

The reduction in staff costs from DKK 654.7

million in 2010 to DKK 635.1 million in 2011 is

primarily due to decrease in the average number

of employees. The reduction equals DKK 19.6

million or 3.0%. Staff costs measured per employee

increased by 3.5%.

Depreciation of property, plant and equipment

and amortisation of intangible assets

In 2011 depreciation and amortisation are totalling

DKK 19.6 million in line with 2010. The main

part of the depreciation and amortisation relates

to equipment and ERP system.

Operating profit

Operating profit was DKK 51.3 million in 2011

significantly surpassing operating profit in 2010

of DKK 19.4 million.

Financials

In 2011 total net finance income and expenses

were down by DKK 1.0 million compared to

2010.

Net interest income from financial assets not

measured at fair value through the income

statement amounted to DKK 1.4 million in 2011,

equal to the net interest income in 2010.

Currency translation adjustments were recorded

as a net loss of DKK 0.8 million in 2011, against

a net loss of DKK 0.1 million in 2010.

Income tax

Tax on profit for the year comprises tax paid

abroad and calculated Danish tax. Due to the

use of prior-year tax losses in the joint taxation,

the full amount of calculated Danish tax on profit

for the year affected deferred tax. The effective

tax rate was 29.1%. The difference between this

rate and the Danish corporation tax rate of 25%

can primarily be ascribed to tax paid abroad,

and for which there is no credit.

Net profit

Grontmij A/S reported a net profit for the year of

DKK 36.1 million, an increase of DKK 19.7 million

compared to 2010 showing a net profit of

DKK 16.4 million.

Other comprehensive income

The company had no items that should be classified

as other comprehensive income.

19


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Balance

Balancesum mv.

Balancesummen udgør 711,4 mio. kr. i 2011

svarende til balancesummen i 2010. Soliditetsgraden

udviser en stigning til 34,7% i 2011 fra

32,4% i 2010.

Balance sheet

Total assets etc.

Total assets amounted to DKK 711.4 million in

2011, equal to total assets in 2010. The solvency

ratio showed an increase to 34.7% in 2011 up

from 32.4% in 2010.

Nettobinding i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

og igangværende arbejder med fradrag

af modtagne forudbetalinger

I 2011 udgør nettobindingen 112,8 mio. kr. og

har dermed udvist et væsentligt fald på 59,3

mio. kr. i forhold til 2010.

Immaterielle og materielle aktiver

Posterne udviser beskedne fald, fordi afskrivninger

på i alt 19,6 mio. kr. overstiger investeringer

på i alt 15,8 mio. kr.

Egenkapital

Ændringen i egenkapitalen består alene af årets

overskud på 36,1 mio. kr. og udlodning af udbytte

for 2010 på 20,0 mio. kr. i form af en andel af

tilgodehavendet hos det ultimative moderselskab.

Derfor har udbytteudlodningen ikke påvirket

likviditeten.

Hensættelse til udskudt skat

Udskudt skat er øget fra 66,8 mio. kr. i 2010 til

77,2 mio. kr. i 2011. Nettostigningen består af

den beregnede danske skat af årets resultat på

10,4 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser, der er indregnet som

langfristede og kortfristede forpligtelser med i alt

13,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale,

krav vedrørende afsluttede projekter

og afvikling af dattervirksomheder.

Net amount tied up in trade receivables and

amounts due from and to customers for rendering

services

In 2011 the net amount tied up came to DKK

112.8 million, showing a significant reduction of

DKK 59.3 million compared to 2010.

Intangible assets and property, plant and

equipment

The items show a slight decrease, because

amortisation and depreciation of DKK 19.6 million

exceed investments of DKK 15.8 million.

Equity

The change in equity exclusively comprised net

profit for the year of DKK 36.1 million and distribution

of dividends for 2010 of DKK 20.0 million

in the form of part of the receivable from the

ultimate parent company. The dividend distribution

had therefore no impact on cash and cash

equivalents.

Provision for deferred tax

Deferred tax increased from DKK 66.8 million in

2010 to DKK 77.2 million in 2011. The net increase

comprised calculated Danish tax on profit

for the year of DKK 10.4 million.

Provisions

Provisions recognised as non-current and current

liabilities and totalling DKK 13.4 million included

provisions for anniversary bonuses,

claims regarding completed projects and winding

up of subsidiaries.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør 105,2

mio. kr. i 2011 mod 60,2 mio. kr. i 2010. Den

betydelige stigning skyldes dels det forbedrede

resultat og dels den positive ændring i arbejdskapitalen,

specielt i tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten er

negative med 19,2 mio. kr. i 2011 mod 16,6 mio.

kr. sidste år. Stigningen fra 2010 til 2011 skyldes

væsentligst, at der er foretaget udlån på 3,6 mio.

kr. til en tilknyttet virksomhed.

Statement of Cash flow

Net cash flows from operating activities amounted

to DKK 105.2 million in 2011 against 60.2

million in 2010. The significant increase was

partly due to the improved profit and partly to the

positive change in working capital, particularly in

trade receivables.

Net cash flows from investing activities were

negative at DKK 19.2 million compared to DKK

16.6 million last year. The increase from 2010 to

2011 was mainly due to a loan of DKK 3.6 million

granted to a group enterprise.

20


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

I årets løb er prioritetsgæld og leasingforpligtelse

nedbragt med tilsammen 2,6 mio. kr. I 2011

er udbyttet for 2010 udloddet i form af en andel

af tilgodehavendet hos det ultimative moderselskab.

Det betyder, at hverken nedbringelsen af

tilgodehavendet eller udbytteudlodningen har

udløst pengestrømme.

I regnskabsårets løb er selskabets samlede

likvide beholdninger øget med 83,4 mio. kr. og

udgør 179,0 mio. kr. ved udgangen af 2011.

During the year, mortgage debt and lease commitments

were reduced by DKK 2.6 million combined.

Dividends for 2010 were distributed in

2011 in the form of a part of the receivable from

the ultimate parent company. This means that

neither the reduction in the amount receivable

nor the dividend distribution generated cash

flows.

During the financial year, the company’s total

cash and cash equivalents increased by DKK

83.4 million, standing at a net amount of DKK

179.0 million at the end of 2011.

21


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

22


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Totalindkomstopgørelse / Statement of total comprehensive income

Note /

t.kr. / DKK '000

Notes 2011 2010

2 Nettoomsætning / Revenue 1.085.205 1.076.459

Andre driftsindtægter / Other operating income 1.780 362

1.086.985 1.076.821

Sagsomkostninger / Project costs 235.133 233.842

Eksterne omkostninger / External expenses 145.889 148.933

3 Personaleomkostninger / Staff costs 635.060 654.685

4 Afskrivninger af materielle og immaterielle aktiver / Depreciation of

property, plant and equipment and amortisation of intangible assets 19.642 19.998

Resultat af primær drift / Operating profit 51.261 19.363

5 Nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger af datter- og

associerede virksomheder / Write-downs and reversed

write-downs of subsidiaries and associates (991) (32)

6 Finansielle indtægter / Finance income 12.347 12.408

7 Finansielle omkostninger / Finance expenses 11.587 10.694

Resultat før skat / Profit before tax 51.030 21.045

8 Skat af årets resultat / Income tax 14.914 4.642

Årets resultat / Net profit 36.116 16.403

Anden totalindkomst / Other comprehensive income - -

Totalindkomst i alt / Total comprehensive income 36.116 16.403

Forslag til resultatdisponering / Proposed distribution of profit

9 Udbytte / Dividend 50.000 20.000

Overført resultat / Retained earnings (13.884) (3.597)

36.116 16.403

23


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Balance / Statement of financial position

Note /

AKTIVER / ASSETS

t.kr. / DKK '000

Notes 2011 2010

Langfristede aktiver / Non-current assets

Varemærker / Trademarks 65 95

Goodwill / Goodwill 23.548 23.548

Software / Software 46.366 47.966

10 Immaterielle aktiver / Total intangible assets 69.979 71.609

Grunde og bygninger / Land and buildings 24.886 26.539

Driftsmateriel og inventar / Plant and equipment 20.387 20.960

Indretning af lejede lokaler / Leasehold improvements 850 1.099

11 Materielle aktiver / Total property, plant and equipment 46.123 48.598

12 Kapitalandele i dattervirksomheder / Investments in subsidiaries 9.762 8.773

12 Udlån til dattervirksomheder / Loans to subsidiaries - -

12 Kapitalandele i associerede virksomheder / Investments in associates 16 67

12 Deposita / Deposits 5.011 4.856

13 Andre værdipapirer og kapitalandele / Other investments 685 697

Andre langfristede aktiver / Other non-current assets 15.474 14.393

Langfristede aktiver i alt / Total non-current assets 131.576 134.600

Kortfristede aktiver / Current assets

14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser / Trade receivables 177.456 222.819

15 Igangværende arbejder / Amounts due from

customers for rendering services 89.181 100.407

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer /

Manufactured goods and goods for resale 402 378

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder /

Receivables from group enterprises 6.421 12.675

Udlån til dattervirksomheder / Loans to subsidiaries 1.612 -

Tilgodehavende hos ultimativ modervirksomhed /

Receivable from ultimate parent company 115.015 133.665

Tilgodehavende hos associerede virksomheder /

Receivable from associates 16 -

Andre tilgodehavender / Other receivables 4.669 6.383

16 Periodeafgrænsningsposter / Prepayments 6.131 4.891

17 Likvide beholdninger / Cash and bank balances 178.963 95.552

Kortfristede aktiver i alt / Total current assets 579.866 576.770

Aktiver i alt / Total assets 711.442 711.370

24


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Balance / Statement of financial position

Note /

PASSIVER / EQUITY AND LIABILITIES

t.kr. / DKK '000

Notes 2011 2010

Egenkapital / Equity

18 Aktiekapital / Share capital 62.801 62.801

Overført resultat / Retained earnings 134.127 148.011

Foreslået udbytte / Proposed dividend 50.000 20.000

Egenkapital i alt / Total equity 246.928 230.812

Forpligtelser / Liabilities

8 Udskudt skat / Deferred tax 77.154 66.799

12 Hensættelser vedrørende dattervirksomheder / Provisions re. subsidiaries 37 595

19 Hensatte forpligtelser / Other provisions 5.299 5.300

20 Realkreditinstitutter / Mortgage debt 14.214 15.550

20 Leasingforpligtelser / Finance lease liabilities - 1.394

Langfristede forpligtelser / Total non-current liabilities 96.704 89.638

20 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser /

Current part of non-current liabilities 2.698 2.602

15 Forpligtelser til kunder vedr. igangværende arbejder /

Amounts due to customers for rendering services 153.800 151.105

Leverandørgæld / Trade payables 34.156 37.476

Gæld til tilknyttede virksomheder / Payables to group enterprises 11.765 29.950

19 Hensatte forpligtelser / Other provisions 8.115 2.374

21 Anden gæld / Other payables 157.276 167.413

Kortfristede forpligtelser / Total current liabilities 367.810 390.920

Forpligtelser i alt / Total liabilities 464.514 480.558

Passiver i alt / Total equity and liabilities 711.442 711.370

25


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Egenkapitalopgørelse / Statement of changes in equity

Aktie- Overført Foreslået

kapital / resultat / udbytte /

Share Retained Proposed I alt /

capital earnings dividend Total

Egenkapital 1.1.2011 / Equity at 1.1.2011 62.801 148.011 20.000 230.812

Totalindkomst / Total comprehensive income - 36.116 - 36.116

Udloddet udbytte / Distributed dividend - (20.000) (20.000)

Foreslået udbytte / Proposed dividend - (50.000) 50.000 -

Egenkapitalbevægelser i alt / Total change in equity - (13.884) 30.000 16.116

Egenkapital 31.12.2011 / Equity at 31.12.2011 62.801 134.127 50.000 246.928

Egenkapital 1.1.2010 / Equity at 1.1.2010 62.801 151.608 40.619 255.028

Totalindkomst / Total comprehensive income - 16.403 - 16.403

Udloddet udbytte / Distributed dividend - - (40.619) (40.619)

Foreslået udbytte / Proposed dividend - (20.000) 20.000 -

Egenkapitalbevægelser i alt / Total change in equity - (3.597) (20.619) (24.216)

Egenkapital 31.12.2010 / Equity at 31.12.2010 62.801 148.011 20.000 230.812

26


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Pengestrømsopgørelse / Statement of cash flow

Note /

t.kr. / DKK '000

Notes 2011 2010

Resultat af primær drift / Operating profit 51.261 19.363

Afskrivninger på langfristede aktiver / Depreciation on non-current assets 19.642 19.998

Gevinst ved salg af materielle aktiver/ Gain on sale of tangible assets (9) -

Ikke likvide, driftsrelaterede poster /

Non-cash items related to activities (1.935) -

22 Ændring i arbejdskapital / Change in working capital 41.063 21.359

Pengestrømme fra drift før finansielle poster /

Cash flow from activities before finance items 110.022 60.720

Renteindbetalinger og lignende indbetalinger /

Interest receivable and similar income 10.988 12.168

Renteudbetalinger og lignende udbetalinger /

Interest payable and similar expense (11.202) (10.694)

Pengestrømme fra drift / Cash flows from operating activities 109.808 62.194

Betalt selskabsskat / Income tax paid (4.559) (1.960)

Pengestrømme fra driftsaktivitet /

Net cash flows from operating activities 105.249 60.234

Køb af immaterielle aktiver / Purchase of intangible assets (5.359) (11.090)

Køb af materielle aktiver / Purchase of property, plant and equipment (10.454) (6.013)

Salg af materielle aktiver / Disposal of property, plant and equipment 285 -

Udlån til ultimativ modervirksomhed / Loan to ultimate parent company - (39.304)

Udlån til tilknyttet virksomhed / Loan to group enterprise (3.553) 40.142

Køb af andre langfristede aktiver / Purchase of other non-current assets (188) (380)

Salg af andre finansielle aktiver / Disposal of other non-current assets 33 -

Pengestrømme fra investeringsaktivitet /

Net cash flows from investing activities (19.236) (16.645)

Optagelse/indfrielse af prioritetsgæld, netto /

Raising/redemption of mortgage debt, net (1.252) (1.245)

Afdrag på leasingforpligtelser / Repayment of finance leases (1.350) (1.611)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet /

Net cash flows from financing activities (2.602) (2.856)

Ændring i likvider / Net cash inflow/(outflow) for the year 83.411 40.733

Likvider pr. 1.1. / Cash and cash equivalents at 1.1. 95.552 54.819

Likvider pr. 31.12. / Cash and cash equivalents at 31.12. 178.963 95.552

Likvider pr. 31.12. sammensættes af /

Cash and cash equivalents at 31.12. are made up by

Likvide beholdninger ultimo / Cash and cash equivalents, end of year 178.963 95.552

I alt / Total 178.963 95.552

27


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Oversigt over noter / Note outline

1 Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies

2 Nettoomsætning / Revenue

3 Personaleomkostninger / Staff costs

4 Afskrivninger af materielle og immaterielle aktiver /

Depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets

5 Nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger af datter- og associerede virksomheder /

Write-downs and reversed write-downs of subsidiaries and associates

6 Finansielle indtægter / Finance income

7 Finansielle omkostninger / Finance expenses

8 Selskabsskat / Income Tax

9 Udbytte / Dividend

10 Immaterielle aktiver / Intangible assets

11 Materielle aktiver / Property, plant and equipment

12 Kapitalandele og deposita / Investments and deposits

13 Andre værdipapirer og kapitalandele / Other investments

14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser / Trade receivables

15 Igangværende arbejder / Amounts due from and to customers for rendering services

16 Periodeafgrænsningsposter / Prepayments

17 Likvide beholdninger / Cash and bank balances

18 Aktiekapital / Share capital

19 Hensatte forpligtelser / Other provisions

20 Gæld til kreditinstitutter / Debts to credit institutions

21 Anden gæld / Other payables

22 Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelse /

Change in working capital, statement of cash flow

23 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor / Audit fees

24 Finansielle instrumenter / Financial instruments

25 Financielle risici / Financial risks

26 Nærtstående parter / Related parties

27 Operationelle leasingforpligtelser / Operating lease arrangements

28 Sikkerhedsstillelser / Securities

29 Eventualforpligtelser / Contingent liabilities

30 Begivenheder efter balancedagen / Events after the reporting period

31 Datter- og associerede virksomheder / Subsidiaries and associates

28


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

1. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Grontmij A/S for 2011 er aflagt i

overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards (IFRS), som godkendt af

EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for

regnskabsklasse stor C, jf. IFRS-bekendtgørelsen

udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten er separat for Grontmij A/S. I henhold

til IAS 27 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Det ultimative moderselskab udarbejder

koncernregnskab, der er tilgængeligt for

offentligheden, og i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards. Det

ultimative moderselskab er Grontmij N.V., De

Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt,

Holland.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Nedenstående nye og ændrede standarder samt

fortolkningsbidrag er blevet implementeret i indeværende

år. Ingen af dem har haft nogen

væsentlig beløbsmæssig påvirkning på årsregnskabet.

Mindre ændringer til diverse standarder som

følge af IASBs årlige forbedringstiltag i 2010

De enkelte ændringer er vurderet og implementeret

i 2011, herunder samlet præsentation af

resultatopgørelsen og anden totalindkomst i

form af en totalindkomstopgørelse.

IAS 24 Nærtstående parter (Ændret i 2009)

Ændringerne giver lempelser for oplysningskrav

om transaktioner mellem virksomheder, der er

underlagt statskontrol. Endvidere er definitionen

af nærtstående parter præciseret. Grontmij A/S

er ikke underlagt statskontrol og indgår ikke i

relationer, der er omfattet af den ændrede definition.

IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation

(Ændringer 2009)

Ændringerne præciserer den regnskabsmæssige

behandling af tegningsrettigheder, optioner

eller warrants i en anden valuta end udstederens

funktionelle valuta. Grontmij A/S har ikke

udstedt sådanne rettigheder.

1. Accounting policies

GENERAL

The annual report of Grontmij A/S for 2011 is

presented in accordance with the International

Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted

by the European Union and disclosure requirements

for annual reports of class C companies

(large), cf. the Executive Order on IFRS

issued in pursuance of the Danish Financial

Statements Act.

The annual report is prepared separately for

Grontmij A/S. In compliance with IAS 27, no

consolidated financial statements have been

prepared. The ultimate parent company prepares

consolidated financial statements, which

are accessible to the public and in accordance

with the International Financial Reporting Standards.

The ultimate parent company is Grontmij

N.V., De Holle Bilt 22, PO Box 203, 3730 AE De

Bilt, The Netherlands.

Changes in accounting policies

The following new and revised IFRSs have been

applied in the current year. None of these have

affected the amounts reported in these financial

statements materially.

Minor amendments in various standards due to

IASB’s project on improvements to IFRSs 2010

Each amendment is considered and implemented

in 2011 including a combined presentation of

the income statement and other comprehensive

income in a statement of total comprehensive

income.

IAS 24 Related Party Disclosures (Revised in

2009)

The amendments allow a partial exemption from

the disclosure requirements for transactions

between government-controlled entities. Furthermore

the definition of related parties is clarified.

Grontmij A/S is not government-controlled

and is not part in the relations comprised by the

amended definition.

IAS 32 Financial Instruments: Presentation

(Amendments 2009)

The amendments clarify accounting for rights

issue, options or warrants denominated in other

currencies than the issuer’s functional currency.

Grontmij A/S has not issued such rights.

29


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

IFRIC 14 Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver,

krav til minimumsdækninger og

deres interaktion (Ændringer 2009)

Ændringerne vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger.

Grontmij A/S har ikke indgået

ydelsesbaserede pensionsordninger.

IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser

med egenkapitalinstrumenter (2009)

IFRIC 19 omhandler den regnskabsmæssige

behandling af indfrielse af en finansiel forpligtelse

ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter.

Grontmij A/S har ikke indgået sådanne aftaler.

IFRIC 20 Stripping Costs in Production Phase of

a Surface Mine (2011)

IFRIC 20 omhandler den regnskabsmæssige

behandling af omkostninger til fjernelse af overskydende

materiale for at få adgang til mineralforekomster.

Udnyttelse af mineralforekomster

er uden for Grontmij A/Ss aktivitetsområde.

Bortset fra en samlet præsentation af resultatopgørelsen

og anden totalindkomst i form af en

totalindkomstopgørelse er ingen af de følgende

nye og ændrede standarder, som er blevet udstedt,

men med ikrafttræden efter 31. december

2011, implementeret førtidigt. Ingen af dem er

godkendt af EU. Ingen nye og ændrede standarder

har nogen indflydelse eller forventes at få

nogen væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Mindre ændringer til diverse standarder som

følge af IASBs årlige forbedringstiltag i 2010

Ikrafttrædelsesdatoen for de enkelte ændringer

varierer fra 2011 og fremefter.

IFRS 7 (Ændringer 2010 og 2011)

Ændringerne i 2010 øger oplysningskravene for

transaktioner, som vedrører overdragelse af

finansielle aktiver, men hvor overdrageren bibeholder

en fortsat grad af involvering i aktivet.

Ændringerne i 2011 vedrører modregning af

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser

samt oplysningskrav i forbindelse med overgang

til IFRS 9.

IFRS 9 (Ændringer 2009 og 2010)

Ændringerne i 2009 vedrører klassifikation af

finansielle aktiver, mens ændringerne i 2010

vedrører finansielle forpligtelser.

IFRS 10 (Ny 2011)

Standarden erstatter afsnittene om koncernregnskaber

i IAS 27.

IFRIC 14 The Limit on a Defined Benefit Asset,

Minimum Funding Requirements and their Interaction

(Amendments 2009)

The amendments relate to defined benefit pension

plans. Grontmij A/S has not set up any defined

benefit pension plans.

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with

Equity Instruments (2009)

IFRIC 19 treats accounting for the extinguishment

of a financial liability by the issue of equity

instruments. Grontmij A/S has not entered into

agreements of this nature.

IFRIC 20 Stripping Costs in Production Phase of

a Surface Mine (2011)

IFRIC 20 treats accounting for costs for removal

of waste materials to gain access to mineral ore

deposits. Grontmij A/S does not operate within

exploration of mineral ore deposits.

Apart from a combined presentation of the income

statement and other comprehensive income

in the statement of total comprehensive

income, none of the following new and revised

standards that have been issued but entering

into force after 31 December 2011 have been

applied prematurely. None of these are adopted

by the European Union. All new or amended

standards have either no effect nor are expected

to have any material effect on the financial

statements.

Minor amendments in various standards due to

IASB’s project on improvements to IFRSs 2010

The date of entering into force of the single

amendments varies from 2011 and onwards.

IFRS 7 (Amendments 2010 and 2011)

The amendments in 2010 increase the disclosure

requirements for transactions involving

financial assets but where the transferor retains

some level of continuing exposure in the asset.

The amendments in 2011 relate to offsetting of

financial assets and financial liabilities and to

disclosures on transition to IFRS 9.

IFRS 9 (Amendments 2009 and 2010)

The amendments in 2009 relate to classification

of financial assets, while the amendments in

2010 relate to financial liabilities.

IFRS 10 (New 2011)

The standard replaces the parts dealing with

consolidated financial statements in IAS 27.

30


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

IFRS 11 (Ny 2011)

Standarden indeholder nye regnskabskrav for

fælles ledede arrangementer og erstatter IAS 31

om joint ventures og SIC-13 om fælles kontrollerede

virksomheder.

IFRS 12 (Ny 2011)

Standarden udvider oplysningskravene for virksomheder,

der ejer andele i dattervirksomheder,

fælles ledelse arrangementer, associerede virksomheder

mv.

IFRS 13 (Ny 2011)

Standarden samler vejledningen om dagsværdimåling

og oplysningskrav i en enkelt standard

på tværs af de eksisterende standarder.

IAS 1 (Ændringer 2011)

Efter ændringerne skal poster, der er præsenteret

under anden totalindkomst, grupperes i poster,

som senere reklassificeres til resultatopgørelsen,

henholdsvis poster som ikke senere reklassificeres.

IAS 12 (Ændringer 2010)

Ændringerne vedrører udskudt skat for investeringsejendomme,

der måles til dagsværdi.

IAS 19 (Ændringer 2011)

Bestemmelserne om indregning, præsentation

og oplysninger vedrørende ydelsesbaserede

pensionsordninger er ændret.

IAS 27 (Ændringer 2011)

Afsnittene om koncernregnskaber er erstattet af

IFRS 10. Afsnittene om den regnskabsmæssige

behandling af investeringer i dattervirksomheder,

fælles ledede virksomheder og associerede

virksomheder i en modervirksomheds separate

regnskab fortsætter uændrede.

IAS 28 (Ændringer 2011)

Ændringerne er en konsekvens af udstedelsen

af IFRS 10 – 12. Standarden omhandler den

regnskabsmæssige behandling af fælles ledede

virksomheder og associerede virksomheder i

koncernregnskabet.

IAS 32 (Ændringer 2011)

Ændringerne omhandler modregning af finansielle

aktiver og finansielle forpligtelser.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt

med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser,

der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes omkostninger, der er

IFRS 11 (New 2011)

The standard comprises new accounting requirements

for joint arrangements and replaces

IAS 31 about joint ventures and SIC-13 about

jointly controlled entities.

IFRS 12 (New 2011)

The standard extends disclosure requirements

to entities having interests in subsidiaries, joint

arrangements, associates etc.

IFRS 13 (New 2011)

The standard establishes a single source of

guidance for fair value measurement and disclosures

across the existing standards.

IAS 1 (Amendments 2011)

After the amendments items presented in other

comprehensive income are to be grouped in

items potentially reclassified to profit or loss

subsequently and in items not reclassified respectively.

IAS 12 (Amendments 2010)

The amendments relate to deferred tax from

investment property measured at fair value.

IAS 19 (Amendments 2011)

The guidance on recognition, presentation and

disclosures related to defined benefit pension

plans has been changed.

IAS 27 (Amendments 2011)

The parts dealing with consolidated financial

statements are replaced by IFRS 10. The parts

dealing with accounting for investments in subsidiaries,

joint arrangements and associates in

the separate financial statements of a parent

company continue unchanged.

IAS 28 (Amendments 2011)

The amendments are a consequence of the

issue of IFRS 10 – 12. The standard deals with

accounting for joint arrangements and associates

in the consolidated financial statements.

IAS 32 (Amendments 2011)

The amendments deal with offsetting financial

assets and financial liabilities.

Recognition and measurement in general

Income is recognised in the income statement

as earned, including value adjustments of financial

assets and liabilities measured at fair value

or amortised cost. Moreover, expenses incurred

to generate earnings for the year are recog-

31


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser

samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere

har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er

sandsynlige, og forpligtelsens værdi kan måles

pålideligt. Ved første indregning måles aktiver

og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver

enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til

amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret

kostpris opgøres som oprindelig kostpris med

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag

af den akkumulerede amortisering af forskellen

mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

tab og risici, der fremkommer, inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved

første indregning til den funktionelle valuta efter

transaktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs

og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller

omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære

poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens

valutakurs. Forskellen mellem balancedagens

kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets

eller gældens opståen eller indregning

i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter og

omkostninger.

nised, including depreciation, amortisation, impairment

losses and provisions as well as reversals

resulting from changed accounting estimates

of amounts that used to be recognised in

the income statement.

Assets are recognised in the statement of financial

position when it is probable that future economic

benefits will flow to the company and the

value of the asset can be reliably measured.

Liabilities are recognised in the statement of

financial position when they are probable and

the value can be reliably measured. On initial

recognition, assets and liabilities are measured

at cost. Subsequent to initial recognition, assets

and liabilities are measured as described below

for each individual accounting item.

Certain financial assets and liabilities are measured

at amortised cost, in which case constant

effective interest is recognised over the life of

the asset or liability. Amortised cost is determined

as original cost less repayments, if any,

with the addition of or net of the accumulated

amortisation of the difference between cost and

nominal amount.

For recognition and measurement purposes,

due consideration is given to predictable losses

and risks arising before the annual report is presented

and proving or disproving conditions

existing at the reporting period end date.

Amounts stated in the annual report are denominated

in Danish kroner.

Foreign currency translation

On initial recognition, transactions in foreign

currencies are translated into the functional currency

at the exchange rates prevailing at the

date of transaction. Currency translation adjustments

resulting from different transaction date

and payment date exchange rates are recognised

in the income statement under financial

income or expenses.

Receivables, payables and other monetary

items in foreign currencies are translated at the

exchange rates prevailing at the reporting period

end date. The difference between the exchange

rate at the reporting period end date and the

exchange rate at the date when the amount

receivable or payable originated or was recognised

in the latest financial statements is recognised

in the income statement under financial

income and expenses.

32


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første

gang i balancen til kostpris og måles herefter til

dagsværdi. Positive og negative dagsværdier

indregnes som andre tilgodehavender henholdsvis

anden gæld og modregning af positive

og negative værdier foretages alene, når virksomheden

har ret til og intention om at afregne

flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier

for afledte finansielle instrumenter opgøres på

grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle

instrumenter, der klassificeres som og opfylder

betingelserne for sikring af dagsværdien af indregnede

finansielle aktiver eller forpligtelser,

indregnes i resultatopgørelsen sammen med

ændringen i værdien af det sikrede aktiv eller

den sikrede forpligtelse. Sikring af fremtidige

betalingsstrømme i henhold til indgåede aftaler,

med undtagelse af valutakurssikring, behandles

som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv

eller en indregnet forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle

instrumenter, der klassificeres som og opfylder

betingelserne for sikring af forventede fremtidige

pengestrømme, og som effektivt sikrer ændringer

i værdien af det sikrede, indregnes i anden

totalindkomst. Når den sikrede transaktion realiseres,

overføres gevinst eller tab vedrørende

sikringstransaktionen fra anden totalindkomst til

resultatopgørelsen og indregnes i samme regnskabspost

som det sikrede.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle

instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

i resultatopgørelsen.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer

i udenlandske datter- eller associerede

virksomheder, og som effektivt sikrer mod

valutakursændringer i disse virksomheder, indregnes

i anden totalindkomst under en separat

reserve for valutakursregulering.

Der har ikke været anvendt afledte finansielle

instrumenter i året.

Værdiforringelse af aktiver

Goodwill og andre immaterielle aktiver med udefinerbar

brugstid gennemgås årligt for værdifor-

Derivative financial instruments

On initial recognition, derivative financial instruments

are recognised in the statement of financial

position at cost and subsequently measured

at fair value. Positive and negative fair values

are recognised as other receivables and other

payables, respectively, and set-off of positive

and negative values only takes place when the

company is entitled to and has an intention of

net settlement of various financial instruments.

Fair values of derivative financial instruments

are determined on the basis of market data as

well as accepted valuation methods.

Changes in the fair value of derivative financial

instruments classified as and qualifying for

recognition as instruments used for hedging the

fair value of recognised financial assets or liabilities

are recognised in the income statement

together with the change in the value of the

hedged asset or liability. Hedging of future cash

flows in accordance with agreements entered

into, the exception being foreign currency hedging,

is treated as hedging of the fair value of a

recognised asset or liability.

Changes in the fair value of derivative financial

instruments classified as and qualifying for

recognition as instruments used for hedging of

expected future cash flows and which effectively

hedge changes in the value of the hedged item

are recognised in other comprehensive income.

When the hedged transaction is realised, any

gain or loss on the hedging transaction is transferred

from other comprehensive income to the

income statement and recognised under the

same item as the hedged item.

Changes in the fair value of derivative financial

instruments not qualifying for treatment as hedging

instruments are recognised in the income

statement.

Changes in the fair value of derivative financial

instruments used for hedging net investments in

foreign subsidiaries or associated enterprises

and which effectively hedge against changes in

exchange rates in these companies are recognised

in other comprehensive income under a

separate reserve for currency translation adjustments.

During the year derivative financial instruments

have not been used.

Impairment of assets

Goodwill and other intangibles assets with an

indefinable useful life are reviewed annually for

33


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

ringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret.

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede

aktiver, bortset fra goodwill, andre immaterielle

aktiver med udefinerbar brugstid, udskudte skatteaktiver

og finansielle aktiver vurderes årligt for

at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en

nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien

er lavere end den regnskabsmæssige

værdi. Der nedskrives til denne lavere

genindvindingsværdi, som er den højeste værdi

af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Tab ved

værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen

under af- og nedskrivninger. Nedskrivning af

goodwill indregnes dog i en separat linie i resultatopgørelsen.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i

det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger

og skøn, der førte til nedskrivningen.

Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang,

aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke

overstiger den regnskabsmæssige værdi, som

ville være opgjort, dvs. med fradrag af afskrivninger,

såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

impairment, the first time before the end of the

year of acquisition.

The carrying amount of non-current assets,

apart from goodwill, other intangible assets with

an indefinable useful life, deferred tax assets

and financial assets is assessed once a year to

decide any indication of impairment. If this is the

case, an impairment test is carried out to decide

whether the recoverable amount is lower than

the carrying amount. A write-down is made to

the lower recoverable amount, which is the

higher of the net selling price and the value in

use. Impairment losses are recognised in the

income statement under amortisation and impairment

losses. However, impairment losses

relating to goodwill are recognised in a separate

line in the income statement.

Impairment losses relating to goodwill are not

reversed. Impairment losses relating to other

assets are reversed to the extent that changes

took place in the assumptions and estimates

that caused the impairment loss. Impairment

losses are only reversed to the extent that the

new carrying amount of the asset does not exceed

the carrying amount that would have been

determined, i.e. less amortisation, had the asset

not been written down for impairment.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Igangværende arbejder indregnes i takt med

færdiggørelsen af de enkelte projekter, hvorved

nettoomsætningen svarer til salgsværdien af

årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes,

når de samlede indtægter og omkostninger

på de udførte projekter og færdiggørelsen

på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det

er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder

betalinger, vil indgå.

Anden omsætning, der omfatter andre tjenesteydelser

og tilhørende varer, indregnes lineært i

takt med at ydelserne leveres. Omsætningen

måles til dagsværdien af det aftalte vederlag

ekskl. moms og afgifter.

Sagsomkostninger

Sagsomkostninger omfatter omkostninger, der

afholdes for at opnå årets nettoomsætning og

vedrører væsentligst fremmed assistance, udlæg,

rejseomkostninger og andre omkostninger,

der er direkte henførbare til de enkelte projekter.

INCOME STATEMENT

Revenue

Amounts due from and to customers for rendering

services are recognised as the individual

projects are completed, meaning that revenue

equals the selling price of the work performed

during the year. Revenue is recognised when

the total income and expenses relating to the

performed projects and the completion by the

end of the reporting period can be reliably determined

and the economic benefits, including

payments, are likely to be received.

Other revenue comprising other services and

sale of related goods is recognised currently

with the delivery. The revenue is measured at

fair value of the consideration net of valueadded

tax and dues.

Project costs

Project costs comprise costs incurred to generate

the revenue for the year and primarily relate

to external consultants, reimbursements, travelling

expenses and other costs directly attributable

to the individual projects.

34


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder

regnskabsposter af sekundær karakter i

forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter,

herunder avance og tab ved salg af immaterielle

og materielle aktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter væsentligst

omkostninger til salg, transport, lokaler,

administration, personalepleje og -udvikling

samt forsikringer.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede

virksomheder

Nedskrivninger omfatter nedskrivninger i det

omfang, kostprisen overstiger genindvindingsværdien.

Nedskrivninger tilbageføres, såfremt

der er sket ændringer i de forudsætninger og

skøn, der førte til nedskrivningen.

Udbytte fra kapitalandele i datter- og associerede

virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen

i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes med

de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle

indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter

og –omkostninger, realiserede og

urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende

værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed

valuta samt amortiseringer af finansielle aktiver

og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under

acontoskatteordningen. Endvidere indregnes

realiserede og urealiserede gevinster og tab

vedrørende afledte finansielle instrumenter, der

ikke er klassificeret som sikringsaftaler.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til

årets resultat, og i anden totalindkomst eller

direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer henholdsvis i anden

totalindkomst og direkte på egenkapitalen.

Selskabet og dets danske datterselskaber er

sambeskattede med det danske moderselskab.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds-

og underskudsgivende danske selskaber

i forhold til de skattepligtige indkomster (Fuld

fordeling). Det danske moderselskab fungerer

som administrationsselskab for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede selskaber

indgår i acontoskatteordningen.

Other operating income and expenses

Other operating income and expenses comprise

items of a nature secondary to the primary activities

of the companies, including profit and

loss on the disposal of intangible assets and

property, plant and equipment.

Other external expenses

Other external expenses primarily comprise

expenses for disposals, transport, premises,

administration, staff management and development

as well as insurance.

Income from investments in subsidiaries and

associated enterprises

Impairment losses comprise impairment to the

extent that cost is higher than the recoverable

amount. Impairment losses are reversed in the

event of changes in the assumptions and estimates

that caused the impairment loss.

Dividends on investments in subsidiaries and

associated enterprises are booked as income in

the income statement in the financial year in

which the dividends are declared.

Financials

Financial income and expenses are recognised

at the amounts relating to the financial year.

Financial income and expenses comprise interest

income and expenses, realised and unrealised

capital gains and losses on securities, payables

and transactions in foreign currencies,

amortisation of financial assets and liabilities as

well as additional tax and tax credits under the

on-account tax scheme etc. Moreover, realised

and unrealised gains and losses on derivative

financial instruments not classified as hedging

agreements are recognised.

Income tax

Tax for the year, which comprises current tax

and changes in deferred tax, is recognised in the

income statement with the part attributable to

profit for the year and in other comprehensive

income or directly in equity with the part attributable

to other comprehensive income items and

equity items respectively.

The company and its Danish subsidiaries are

taxed jointly with the Danish parent company.

The Danish corporation tax is allocated between

profit and loss-making Danish companies in

relation to their taxable incomes (full allocation).

The Danish parent company acts as administration

company for the companies included in the

joint taxation. The jointly taxed companies are

included in the on-account tax scheme.

35


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Sambeskattede selskaber med overskydende

skat godtgøres som minimum i henhold til de

gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet,

ligesom sambeskattede

selskaber med restskat som maksimum betaler

et tillæg i henhold til de gældende satser for

rentetillæg til administrationsselskabet.

Jointly taxed companies with overpaid tax are,

as a minimum, reimbursed in accordance with

the rates applicable to interest compensation by

the administration company, just as jointly taxed

companies with underpaid tax must, as a maximum,

pay an additional charge to the administration

company in accordance with the rates

applicable to interest charges.

BALANCEN

Immaterielle aktiver

Varemærker

Varemærker måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere.

Varemærker afskrives lineært over den vurderede

økonomiske levetid. Afskrivningsperioden

overstiger ikke 10 år.

Goodwill

Goodwill er anskaffet før den 1. januar 2004 og

er indregnet på grundlag af kostprisen i henhold

til den hidtidige regnskabspraksis med fradrag af

af- og nedskrivninger frem til den 31. december

2003. Goodwill afskrives ikke efter den 1. januar

2004.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres

til de pengestrømsgenererende enheder,

der fastlægges, så de følger den ledelsesmæssige

struktur og interne økonomistyring.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes

minimum én gang årligt for værdiforringelse

sammen med øvrige langfristede aktiver i den

pengestrømsgenerende enhed, hvortil goodwill

er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi

over resultatopgørelsen, såfremt den

regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien

opgøres som hovedregel som

nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme

fra den aktivitet, som goodwill er

knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes på

en separat linie i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 1.

januar 2004, der er datoen for overgang til IFRS,

er testet for værdiforringelse.

Software

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt

BALANCE SHEET

Intangible assets

Trademarks

Trademarks are measured at the lower of cost

less accumulated amortisation and recoverable

amount.

Trademarks are amortised on a straight-line

basis over their estimated economic lives, but

the period of amortisation does not exceed 10

years.

Goodwill

Goodwill acquired prior to 1 January 2004 is

recognised on the basis of the cost recognised

in accordance with the previous accounting policies

less amortisation and impairment losses

until 31 December 2003. Goodwill is not amortised

after 1 January 2004.

The carrying amount of goodwill is allocated to

the cash generating units, which are determined

in such a manner that they comply with the

management structure and internal financial

management.

The carrying amount of goodwill is tested for

impairment at least once a year together with

other non-current assets in the cash generating

entity to which goodwill has been allocated and

is written down to the recoverable amount

through the income statement if the carrying

amount is higher. The recoverable amount is

normally determined as the present value of

expected future net cash flows from the activity

to which goodwill relates. However, impairment

losses relating to goodwill are recognised in a

separate line in the income statement.

The carrying amount of goodwill at 1 January

2004, which is the date of transition to IFRS, has

been tested for impairment.

Software

Software is measured at cost less accumulated

amortisation.

Cost comprises the acquisition cost and costs

36


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Software afskrives lineært over den forventede

brugstid, der er vurderet til at være fra 3 til 10 år.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen

til dagsværdi, hvis denne kendes. Alternativt, og

hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af

de fremtidige minimumsleasingydelser på anskaffelsestidspunktet.

Ved beregning af nutidsværdien

anvendes leasingaftalens interne rentefod

som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet

værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles

herefter som selskabets øvrige aktiver.

Der foretages lineære afskrivninger over den

forventede brugstid, der udgør følgende:

directly attributable to the acquisition up to the

date when the asset is put into service.

Software is amortised on a straight-line basis

over an expected useful life of being 3 to 10

years.

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are measured at

cost less accumulated depreciation and impairment

losses.

Cost comprises the acquisition cost and costs

directly attributable to the acquisition up to the

date when the asset is available for use.

The cost of assets held under finance leases is

determined at fair value if this is known. Alternatively,

and if lower, the present value of future

minimum lease payments at the time of acquisition

is used. On calculation of the present value,

the internal rate of interest of the lease is used

as discount factor, or alternatively an approximate

value. Subsequently, assets held under

finance leases are treated in line with the company’s

other assets.

Property, plant and equipment are depreciated

on a straight-line basis over their expected useful

lives as follows:

Bygninger (max.)

Driftsmateriel og inventar

Indretning af lejede lokaler (max.)

50 år

3 – 10 år

10 år

Buildings (max.)

Plant and equipment

Leasehold improvements (max.)

50 years

3–10 years

10 years

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen

til aktivets scrapværdi og reduceres med

eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes

på anskaffelsestidspunktet og revurderes

løbende. Overstiger scrapværdien den regnskabsmæssige

værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien

indregnes virkningen for afskrivninger

fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssige

skøn.

Aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger

i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

indregnes og måles til kostpris. Hvor

kostprisen overstiger genindvindingsværdien

The basis of depreciation is determined in consideration

of the residual value of the asset and

reduced by any impairment losses. The residual

value is determined at the time of acquisition

and reassessed on a continuing basis. In the

event that the residual value is higher than the

carrying amount, depreciation will no longer be

made.

In case of any change in the period of depreciation

or residual value, the effect of depreciation

will subsequently be recognised as a change in

accounting estimates.

Short-lived assets are recognised as expenses

in the income statement in the year of acquisition.

Investments in subsidiaries and associated

enterprises

Investments in subsidiaries and associated enterprises

are recognised and measured at cost.

If cost is higher than the recoverable amount,

37


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen nedskrives i det omfang, udloddet

udbytte overstiger den akkumulerede indtjening

efter overtagelsestidspunktet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele anses som

disponible for salg, indregnes til kostpris og måles

efterfølgende til dagsværdi svarende til børskurs

for børsnoterede værdipapirer og til skønnet

dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata

samt anerkendte værdiansættelsesmetoder

for unoterede værdipapirer. Overstiger dagsværdien

kostprisen, indregnes værdireguleringer

i anden totalindkomst. Nedskrivninger i forhold til

kostprisen indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger af handelsvarer måles til

kostpris efter FIFO-metoden eller til nettorealisationspris,

hvis denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris

med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger

af handelsvarer opgøres som salgspris med

fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere

salget, og fastsættes under hensyntagen

til omsættelighed, ukurans og udvikling i

forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,

hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab

til nettorealisationsværdien.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til salgsværdi af

det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden

og fratrækkes acontofaktureringer,

forventede tab, samt eventuelle hensættelser

relateret til rådgivningsansvar inkl. selvrisiko.

Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen

af de afholdte kontraktomkostninger i forhold

til kontraktens forventede samlede omkostninger.

Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger

vil overstige de samlede indtægter

på en kontrakt, indregnes det samlede

tab i resultatopgørelsen.

Forudbetalinger på igangværende arbejder og

the investment is written down to this lower value.

Cost is written down to the extent that dividends

distributed exceed accumulated earnings after

the date of acquisition.

Other investments

Other investments are regarded as available for

sale, are recognised at cost and subsequently

measured at fair value, corresponding to the

market price of listed securities and to estimated

fair value determined on the basis of market

data and accepted valuation methods for unlisted

securities. If fair value is higher than cost,

value adjustments are recognised in other comprehensive

income. Impairment of investments,

reducing the cost of acquisition, is recognised in

the income statement.

Inventories

Inventories of goods for resale are measured at

the lower of cost according to the FIFO method

and net realisable amount.

The cost of goods for resale is determined as

the acquisition price plus delivery costs.

The net realisable value of inventories of goods

for resale is determined as the selling price less

costs involved in executing the sale and is determined

with due regard to marketability, obsolescence

and movements in expected selling

price.

Receivables

Receivables are measured at amortised cost,

which usually equals nominal value. Receivables

are written down to net realisable value for

expected losses.

Amounts due from and to customers for rendering

services

Amounts due from and to customers for rendering

services are measured at the selling price of

the work performed determined on the basis of

the stage of completion less invoiced payments

on account and expected losses, and provision

for consultants’ professional liability actions incl.

of own risk payment. The stage of completion is

determined as the share of contract costs incurred

in relation to expected total contract

costs. When it is probable that total contract

costs will exceed total contract income, the total

loss is recognised in the income statement.

Prepayments and invoiced payments on account

38


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

foretagne acontofaktureringer fragår i salgsværdien.

For den enkelte opgave klassificeres

igangværende arbejder som et tilgodehavende,

når nettoværdien er positiv, og som en forpligtelse,

når nettoværdien er negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og

opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kassebeholdning

og indestående i pengeinstitutter.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen

som beregnet skat af årets forventede skattepligtige

indkomst, reguleret for skat af tidligere

års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat

Udskudt skat og udskudte skatteaktiver måles

efter den balanceorienterede gældsmetode og

beregnes af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog

ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende

ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget

goodwill og andre regnskabsposter, hvor midlertidige

forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet

uden at have påvirkning på resultat eller

den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor

opgørelse af skatteværdien kan foretages efter

forskellige beskatningsregler, måles udskudt

skat på grundlag af den af ledelsen planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af

forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien

af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,

indregnes med den værdi, hvortil de forventes

at blive anvendt, enten ved udligning i

skat af fremtidig indtjening eller ved modregning

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser vedrørende

jubilæumsgratialer, krav vedrørende

afsluttede projekter og afvikling af datterselskaber.

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet

som følge af en tidligere begivenhed har

are deducted from the selling price. The individual

service contract is classified as a receivable

if the net value is positive and as a liability if the

net value is negative.

Expenses relating to marketing and conclusion

of contracts are recognised in the income statement

as incurred.

Prepayments

Prepayments recognised under assets comprise

incurred expenses relating to subsequent financial

years.

Cash and bank balances

Cash and bank balances comprise cash in hand

and bank deposits.

Corporation tax

Current tax liabilities are recognised in the

statement of financial position as calculated tax

on estimated taxable income for the year, adjusted

for tax on taxable incomes of prior years

and for taxes paid on account.

Deferred tax

Deferred tax and deferred tax assets are measured

according to the financial position liability

method and determined on all temporary differences

between accounting and taxation treatment

of the values of assets and liabilities. However,

no recognition is made of deferred tax on

temporary differences in respect of nondeductible

goodwill and other items for tax purposes

where temporary differences have crystallised

at the date of acquisition without affecting

profit or taxable income. In the event that alternative

tax rules can be applied to determine the

tax base, deferred tax is measured on the basis

of the management’s planned use of the asset

or settlement of the liability, respectively.

Deferred tax assets, including the tax base of

tax losses allowed for carryforward, are recognised

at the value at which they are expected to

be utilised, either by being offset against tax on

future earnings or against deferred tax liabilities

in the same legal tax entity.

Provisions

Provisions comprise obligations regarding anniversary

bonuses, claims regarding completed

projects and winding up of subsidiaries. Provisions

are recognised when the company has a

legal or constructive obligation as a result of a

39


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,

at indfrielsen vil medføre forbrug af økonomiske

ressourcer.

Finansielle forpligtelser

Fast forrentede lån

Fast forrentede lån som prioritetsgæld og lån

hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse

til det modtagne provenu med fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. I efterfølgende

perioder måles forpligtelserne til amortiseret

kostpris svarende til den kapitaliserede værdi

ved anvendelse af den effektive rente, således

at forskellen mellem provenuet og den nominelle

værdi, dvs. kurstabet, indregnes i resultatopgørelsen

over låneperioden.

Leasingforpligtelser

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse på

finansielle leasingkontrakter indregnes i balancen

som en finansiel gældsforpligtelse, og leasingydelsens

rentedel indregnes løbende i resultatopgørelsen

under finansielle omkostninger.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret

kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel

værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes

modtagne betalinger vedrørende indtægter i de

efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som

resultat af primær drift, reguleret for ikkepast

event and the discharge of such an obligation

is likely to involve an outflow of the financial

resources.

Financial liabilities

Fixed-rate loans

Fixed-rate loans, such as mortgage debt and

loans raised with credit institutions, are recognised

at the date of borrowing at the proceeds

received net of transaction costs paid. In subsequent

periods, the liabilities are measured at

amortised cost, equalling the capitalised value

by using the effective interest rate, which means

that the difference between the proceeds and

nominal value, i.e. the capital loss, is recognised

in the income statement over the life of the individual

loan.

Lease commitments

The capitalised residual lease commitment on

finance leases are recognised in the statement

of financial position as financial debt and the

interest portion of the lease payment is recognised

on a continuing basis in the income statement

under financial expenses.

Other financial liabilities

Other financial liabilities are measured at amortised

cost, which usually equals nominal value.

Deferred income

Received payments relating to income in subsequent

financial years are recognised as deferred

income.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme

for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet

og finansieringsaktivitet, årets

forskydning i likvider samt likviderne ved årets

begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder

vises separat under pengestrømme fra

investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

indregnes pengestrømme vedrørende købte

virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og

pengestrømme vedrørende solgte virksomheder

indregnes frem til salgstidspunktet.

STATEMENT OF CASH FLOW

The statement of cash flow shows the company’s

cash flows for the year, broken down by

operating, investing and financing activities,

changes in cash and cash equivalents for the

year as well as the company’s cash and cash

equivalents at the beginning and end of the

year.

The cash flow effect of business acquisitions

and disposals is shown separately under cash

flows from investing activities. Cash flows relating

to acquired companies are recognised in the

statement of cash flow from the date of acquisition,

and cash flows relating to companies disposed

of are recognised up to the date of disposal.

Cash flows from operating activities

Cash flows from operating activities are determined

as operating profit adjusted for non-cash

40


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen

samt betalte selskabsskatter.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder

og aktiviteter, køb og salg af immaterielle,

materielle og finansielle aktiver samt køb

og salg af værdipapirer, der ikke medregnes

som likvider.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

betalinger til og fra aktionærer samt optagelse

og tilbagebetaling af langfristede forpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer,

som ikke har en bindingsperiode eller

restløbetid, der overstiger 3 måneder. Endvidere

fratrækkes kortfristet bankgæld i posten.

operating items, changes in working capital and

paid corporation tax.

Cash flows from investing activities

Cash flows from investing activities comprise

payments relating to acquisition and disposal of

companies and activities, purchases and sales

of intangible assets, property, plant and equipment

and financial assets as well as purchases

and sales of securities not included as cash and

cash equivalents.

Cash flows from financing activities

Cash flows from financing activities comprise

payments to and by shareholders as well as the

raising and repayment of non-current liabilities.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash and

securities with a vesting period or term to maturity

not exceeding three months. Moreover, shortterm

bank debt is deducted.

HOVED- OG NØGLETAL

Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse

med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger og nøgletal 2010”.

Forklaring af hoved- og nøgletal fremgår af

oversigten.

KEY FIGURES AND FINANCIAL RATIOS

Key figures and financial ratios have been calculated

in accordance with the “Recommendations

& Financial Ratios and Key Figures 2010” of the

Danish Society of Financial Analysts.

The explanation to key figures and financial

ratios appears from the key figure outline.

41


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

2. Nettoomsætning / Revenue

2011 2010

Salgsværdi af årets produktion /

Sales value for rendering services to customers 1.075.140 1.064.641

Anden omsætning / Other revenue 10.065 11.818

I alt / Total 1.085.205 1.076.459

3. Personaleomkostninger / Staff costs

2011 2010

Bestyrelseshonorar / Emoluments of Board of Directors 50 75

Gager og lønninger / Wages and salaries 586.215 604.537

Pensioner, bidragsbaserede / Pensions, defined contribution 39.009 41.508

Andre omkostninger til social sikring / Other social security costs 9.786 8.565

I alt / Total 635.060 654.685

Vederlag til direktion / Remuneration of Board of Executives:

Gager og lønninger / Wages and salaries 4.129 3.178

Pensioner, bidragsbaserede / Pensions, defined contribution 259 249

Fratrædelsesgodtgørelse / Severance payment 2.420 -

I alt / Total 6.808 3.427

Gennemsnitligt antal medarbejdere / Average number of employees 1.067 1.139

Direktionen og øvrige ledende medarbejdere er omfattet af bonusordninger, der afhænger af årets resultat.

I tilfælde af opsigelse er medlemmer af direktionen berettiget til fratrædelsesgodtgørelse på op til 6 måneders gage.

Management and other executives receive bonus depending on the net profit of the year.

In the event of termination members of management are entitled to severance payment of max. 6 months' salary.

4. Afskrivninger af materielle og immaterielle aktiver /

Depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets

2011 2010

Varemærker / Trademarks 30 30

Software / Software 6.959 7.290

Bygninger / Buildings 1.377 1.360

Driftsmateriel og inventar / Plant and equipment 11.027 10.916

Indretning lejede lokaler / Leasehold improvements 249 402

I alt / Total 19.642 19.998

42


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

5. Nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger af datter- og associerede virksomheder /

Write-downs and reversed write-downs of subsidiaries and associates

2011 2010

Tilbageførte nedskrivninger af dattervirksomheder / 1.410 1.298

Reversed write-downs of subsidiaries

Nedskrivninger af dattervirksomheder / Write-downs of subsidiaries (1.603) (1.330)

Tab ved lukning af dattervirksomheder / Loss on close down of subsidiaries (747) -

Nedskrivninger af associerede virksomheder / Write-downs of associates (51) -

I alt / Total (991) (32)

6. Finansielle indtægter / Finance income

2011 2010

Renter af bankindestående / Interest on short term bank deposits 671 175

Renter af tilgodehavender / Interest on receivables 48 80

Renter af lån til tilknyttede virksomheder / Interest on loans to group enterprises 1.415 2.105

Renteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi via resultatopgørelsen /

Interest income from financial assets not measured at fair value through

the income statement 2.134 2.360

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele / Income from other investments 101 331

Periodiseret kursgevinst ved omlægning af prioritetsgæld /

Accrued profit from value adjustments on refinancing of mortgage debt 32 32

Valutakursgevinster / Profit from currency translation adjustments 10.080 9.685

I alt / Total 12.347 12.408

7. Finansielle omkostninger / Finance expenses

2011 2010

Renter af bankgæld, prioritetsgæld og finansiel leasing /

Interest on bank borrowings, mortgage debt and finance leases 457 735

Renter af anden gæld / Interest on other debt 34 15

Renter af lån fra tilknyttede virksomheder / Interest on loans from group enterprises 201 166

Renteomkostninger fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi via

resultatopgørelsen / Interest expenses from financial assets not measured at

fair value through the income statement 692 916

Dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele /

Fair value adjustment on other investments 12 -

Valutakurstab / Loss from currency translation adjustments 10.883 9.778

I alt / Total 11.587 10.694

43


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

t.kr. / DKK '000

8. Selskabsskat / Income tax

2011 Skyldig Udskudt Udgiftsselskabsskat

/ skat / ført skat /

Tax payable Deferred tax Tax charge

Hensat 1.1. / Provisions at 1.1. - 66.799 -

Betalt i årets løb / Paid during the year (4.559) - -

Skat af årets resultat / Tax on net profit 4.559 10.355 14.914

Hensat 31.12./udgiftsført / Provisions at 31.12./charged - 77.154 14.914

Der fordeler sig således / Disclosed as follows :

Udskudt skat / Deferred tax 77.154

Skat af årets resultat / Tax on net profit 14.914

- 77.154 14.914

2010 Skyldig Udskudt Udgiftsselskabsskat

/ skat / ført skat /

Tax payable Deferred tax Tax charge

Hensat 1.1. / Provisions at 1.1. - 64.117 -

Betalt i årets løb / Paid during the year (1.960)

Skat af årets resultat / Tax on net profit 1.960 2.682 4.642

Hensat 31.12./udgiftsført / Provisions at 31.12./charged - 66.799 4.642

Der fordeler sig således / Disclosed as follows :

Udskudt skat / Deferred tax 66.799

Skat af årets resultat / Tax on net profit 4.642

- 66.799 4.642

44


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

8. Selskabsskat fortsat / Income tax continued

Afstemning af skatteprocent / Reconciliation of tax rate :

2011 2010

Dansk skatteprocent / Danish tax rate 25,0% 25,0%

Ikke fradragsberettigede omkostninger / Expenses not deductible for tax purposes 1,9% 4,3%

Ikke skattepligtige indtægter / Income not subject to tax -0,9% -9,0%

Skattemæssige indtægter 0,1% 0,0%

Skattemæssige omkostninger -0,3% -0,7%

Udenlandsk indkomst, dobbelt beskattet / Foreign income, double taxation 3,3% 2,4%

29,1% 22,0%

Specifikation af udskudt skat på regnskabspostniveau /

Specification of deferred tax on items :

2011 Resultat- Anden totalopgørelse

/ indkomst /

Pr. 1.1. / Income Other compre- Egenkapital / Pr. 31.12. /

As at 1.1. statement hensive income Equity As at 31.12.

Immaterielle aktiver /

Intangible assets 12.451 47 - - 12.498

Materielle aktiver /

Property, plant and equipment (5.203) (2.029) - - (7.232)

Kortfristede aktiver /

Current assets 53.623 6.505 - - 60.128

Forpligtelser / Liabilities 5.928 5.832 - - 11.760

66.799 10.355 - - 77.154

2010 Resultat- Anden totalopgørelse

/ indkomst /

Pr. 1.1. / Income Other compre- Egenkapital / Pr. 31.12. /

As at 1.1. statement hensive income Equity As at 31.12.

Immaterielle aktiver /

Intangible assets 10.737 1.714 - - 12.451

Materielle aktiver /

Property, plant and equipment (5.702) 499 - - (5.203)

Kortfristede aktiver /

Current assets 54.757 (1.134) - - 53.623

Forpligtelser / Liabilities 4.325 1.603 - - 5.928

64.117 2.682 - - 66.799

9. Udbytte / Dividend

For regnskabsåret 2011 har bestyrelsen foreslået et udbytte på t.kr. 50.000 svarende til kr. 0,80 pr. aktie.

For the financial year 2011 the Board of Directors propose a dividend of kDKK 50,000 corresponding to DKK 0.80 per share.

45


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

10. Immaterielle aktiver / Intangible assets

2011 Varemærker / Goodwill / Software /

Trademarks Goodwill Software

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 300 44.524 60.896

Tilgang / Additions - - 5.359

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications - - 1.990

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 300 44.524 64.265

Afskrivninger 1.1. / Amortisation at 1.1. 205 20.976 12.930

Afskrivninger / Amortisation 30 - 6.959

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications - - 1.990

Afskrivninger 31.12. / Amortisation at 31.12. 235 20.976 17.899

Regnskabsmæssig værdi 31.12. / Balance at 31.12. 65 23.548 46.366

2010 Varemærker / Goodwill / Software /

Trademarks Goodwill Software

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 300 44.524 49.806

Tilgang / Additions - - 11.090

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 300 44.524 60.896

Afskrivninger 1.1. / Amortisation at 1.1. 175 20.976 5.640

Afskrivninger / Amortisation 30 - 7.290

Afskrivninger 31.12. / Amortisation at 31.12. 205 20.976 12.930

Regnskabsmæssig værdi 31.12. / Balance at 31.12. 95 23.548 47.966

46


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

10. Immaterielle aktiver fortsat / Intangible assets continued

Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31. december 2011.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill relaterer sig kun til én pengestrømsfrembringende enhed, som er hele selskabet.

Genindvindingsværdien er baseret på nytteværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede, tilbagediskonterede

nettopengestrømme på basis af budgetter for 2012 og estimater for årene 2013-2016. Ledelsen forventer en gradvis

stigning i overskudsgraden med op til 3,3 procentpoint. Pengestrømmene efter femårs perioden er ekstrapoleret ved

anvendelse af en årlig vækstrate på 2,0% inklusiv inflation. Den anvendte diskonteringsfaktor før skat er 11,7%.

Genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi. Ledelsen vurderer, at sandsynlige ændringer i de

grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.

The management has completed an impairment test of the net book value of goodwill at 31 December 2011.

The carrying amount of goodwill relates only to one cash flow generating unit; the total company.

The recoverable amount is based on the value in use determined from the expected discounted net cash flows based

on budgets for 2012 and forecasts for the years 2013 to 2016. Management expects a gradual increase of the operating

margin by up to 3.3 percentage points. Cash flows beyond the five-year period have been extrapolated applying an

annual growth rate of 2.0% inclusive of inflation. The applied discount rate before tax is 11.7%. The recoverable amount

exceeds the carrying amount. Management assesses that probable changes in the basic presumptions will not result in

the carrying amount of goodwill exceeding the recoverable amount.

47


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

t.kr. / DKK '000

11. Materielle aktiver / Property, plant and equipment

2011 Grunde Driftsmateriel Indretning af

og bygninger / og inventar / lejede lokaler /

Land and Plant and Leasehold

buildings equipment improvements

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 76.288 68.410 4.336

Tilgang / Additions - 10.454 -

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 283 2.047 -

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 76.005 76.817 4.336

Af- og nedskrivninger 1.1. /

Depreciation and write-downs at 1.1. 49.749 47.450 3.237

Afskrivninger / Depreciation 1.377 11.027 249

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 7 2.047 -

Af- og nedskrivninger 31.12. /

Depreciation and write-downs at 31.12. 51.119 56.430 3.486

Regnskabsmæssig værdi 31.12. / Balance at 31.12. 24.886 20.387 850

Heraf finansielt leasede aktiver / Of which finance leases - 1.347 -

Gevinst/tab ved salg af materielle anlægsaktiver udgør t.kr. 9. / Gain/loss on sale of tangible assets amounts to kDKK 9.

2010 Grunde Driftsmateriel Indretning af

og bygninger / og inventar / lejede lokaler /

Land and Plant and Leasehold

buildings equipment improvements

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 74.972 79.577 4.336

Regulering 1.1. / Adjustment 1.1. - (10.000) -

Tilgang / Additions 1.316 4.697 -

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications - 5.864 -

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 76.288 68.410 4.336

Af- og nedskrivninger 1.1. /

Depreciation and write-downs at 1.1. 48.389 52.398 2.835

Regulering 1.1. / Adjustment 1.1. - (10.000) -

Afskrivninger / Depreciation 1.360 10.916 402

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications - 5.864 -

Af- og nedskrivninger 31.12. /

Depreciation and write-downs at 31.12. 49.749 47.450 3.237

Regnskabsmæssig værdi 31.12. / Balance at 31.12. 26.539 20.960 1.099

Heraf finansielt leasede aktiver / Of which finance leases - 2.691 -

Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver udgør kr. 0. / Gain on sale of tangible assets amounts to DKK 0.

48


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

t.kr. / DKK '000

12. Kapitalandele og deposita / Investments and deposits

2011 Kapitalandele i Udlån til Kapitalandele i

datter- datter- associerede

virksomheder / virksomheder / virksomheder /

Investments in Loans to Investments in Deposita /

subsidiaries subsidiaries associates Deposits

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 79.699 967 67 4.856

Tilgang / Additions - - - 188

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 3.145 967 - 33

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 76.554 - 67 5.011

Nedskrivninger 1.1. /

Write-downs at 1.1. (103.509) - - -

Tilbageførsler / Reversals 1.410 - - -

Nedskrivninger / Write-downs (1.603) - (51) -

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 21.201 - - -

Nedskrivninger 31.12. / Write-downs at 31.12. (82.501) - (51) -

Kostpris minus nedskrivninger 31.12. /

Cost less write-downs at 31.12. (5.947) - 16 5.011

Negativ egenkapital 31.12./

Negative equity at 31.12. :

Modregnet i tilgodehavender /

Set off against receivables 15.672 - - -

Opført som hensatte forpligtelser /

Classified as provisions 37 - - -

Regnskabsmæssing værdi 31.12 / Balance at 31.12. 9.762 - 16 5.011

Oversigt over datter- og associerede virksomheder fremgår af note 31.

Outline of subsidiaries and associated companies appears from note 31.

49


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

12. Kapitalandele og deposita fortsat / Investments and deposits continued

2011

Kapitalandele i dattervirksomheder omfatter følgende / Investments in subsidiaries comprise the following:

2011 2010

Resultat / Egenkapital / Resultat / Egenkapital /

Navn / Name Net profit/(loss) Equity Net profit/(loss) Equity

Grontmij Futura A/S 14 711 3 696

A/S af 20/11 1980 (233) (7.394) (233) (7.161)

Carl Bro DocuTour A/S (18) (5.837) (21) (5.819)

Sycon, Knudsen & Sørensen - - (17) -

Carl Bro Projektudvikling A/S (28) (6.172) (29) (6.144)

Carl Bro Projectentwiklung GmbH - - (97) (8.338)

Grontmij AS 324 3.493 (52) 3.154

Grontmij Pavement Consultants AB 1.054 3.309 693 2.238

GSA Gesellschaft für Strassenanalyse mbH (321) 5.762 200 6.096

Grontmij Vietnam Ltd. (1.017) (1.941) (1.039) (834)

Carl Bro East Africa Ltd. - - - (5.029)

Carl Bro Tanzania Ltd. - - - (1.883)

Carl Bro Uganda Ltd. - - - (1.596)

UAB Grontmij 315 6.666 189 6.370

Grontmij (China) Co. Ltd. (598) 694 100 1.267

Grontmij | Carl Bro S.R.L. 8 - (114) (1.210)

Hjemsted fremgår af note 31. Alle dattervirksomheder er 100% ejede.

Domicile appears from note 31. All subsidiaries are 100% owned.

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter følgende / Investments in associates comprise the following:

Ejerandel / Omsætning / Resultat / Aktiver / Forpligtelser /

Navn / Name Ownership Revenue Net profit/(loss) Assets Liabilities

PavEx Consulting s.r.o. 50% 1.446 (516) 608 734

Odeon A/S 22% 2.944 258 1.967 441

Hjemsted fremgår af note 31 / Domicile appears from note 31.

50


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

t.kr. / DKK '000

12. Kapitalandele og deposita fortsat / Investments and deposits continued

2010 Kapitalandele i Udlån til Kapitalandele i

datter- datter- associerede

virksomheder / virksomheder / virksomheder /

Investments in Loans to Investments in Deposita /

subsidiaries subsidiaries associates Deposits

Kostpris 1.1. / Cost at 1.1. 81.875 25.069 67 4.772

Tilgang / Additions 274 - - 84

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 2.450 24.102 - -

Kostpris 31.12. / Cost at 31.12. 79.699 967 67 4.856

Nedskrivninger 1.1. /

Write-downs at 1.1. (130.801) - - -

Tilbageførsler / Reversals 1.298 - - -

Nedskrivninger / Write-downs (1.330) - - -

Afgang/reklassifikation / Disposals/reclassifications 27.324 - - -

Nedskrivninger 31.12. / Write-downs at 31.12. (103.509) - - -

Kostpris minus nedskrivninger 31.12. /

Cost less write-downs at 31.12. (23.810) 967 67 4.856

Negativ egenkapital 31.12./

Negative equity at 31.12. :

Modregnet i tilgodehavender /

Set off against receivables 31.988 (967) - -

Opført som hensatte forpligtelser /

Classified as provisions 595 - - -

Regnskabsmæssig værdi 31.12. / Balance at 31.12. 8.773 - 67 4.856

Oversigt over datter- og associerede virksomheder fremgår af note 31.

Outline of subsidiaries and associated companies appears from note 31.

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter følgende / Investments in associates comprise the following:

Ejerandel / Omsætning / Resultat / Aktiver / Forpligtelser /

Navn / Name Ownership Revenue Net profit/(loss) Assets Liabilities

PavEx Consulting s.r.o. 50% 3.193 (12) 2.215 1.829

Odeon A/S 22% 3.022 361 1.698 468

Hjemsted fremgår af note 31 / Domicile appears from note 31.

51


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

13. Andre værdipapirer og kapitalandele/ Other investments

2011 2010

Unoterede aktier / Investments in unlisted shares:

Saldo 1.1. / Balance at 1.1. 697 436

Gevinst og tab i resultatet / Profit and loss in the income statement (12) 261

Saldo 31.12 / Balance at 31.12. 685 697

Andre kapitalandele og værdipapirer måles til dagsværdi, der ikke opgøres på baggrund af børsnoterede kurser

eller observerbare markedsdata, dvs. niveau 3.

Other investments are measured at fair value not assessed on the basis of stock-exchange quotation or

perceptible market data, i.e. level 3.

14. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser / Trade receivables

2011 2010

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser indeholder nedskrivning på /

Trade receivables comprise allowance for doubtful debts of 7.765 15.236

Nedskrivningen har udviklet sig således / Movements of the provision are as follows:

Saldo 1.1. / Balance at 1.1. 15.236 9.281

Tilgang / Addition 4.355 7.651

Konstaterede tab tilbageført / Amounts written off withdrawn (2.635) (216)

Tilbageførte hensættelser / Impairment losses reversed (9.191) (1.480)

Saldo pr. 31.12. / Balance at 31.12. 7.765 15.236

Der foretages hensættelse til tab af tilgodehavender, hvis værdien ud fra en individuel vurdering af de enkelte debitorers

betalingsevne er forringet, f. eks. ved konkurs eller lignende. Foretagne nedskrivninger er opgjort som forskellen

mellem bogført værdi og forventet realisationsværdi.

Baseret på historiske erfaringer foretages der endvidere som hovedregel hensættelser på tilgodehavender, der har været

forfaldne i mere end 3 måneder.

Der er i regnskabsåret indtægtsført renter på i alt t. kr. 0 vedr. nedskrevne tilgodehavender.

Allowance for doubtful debts are made in case the recoverability due to an individual assessment is impaired, e.g. due

to bankruptcy etc. The provisions recognised represent the difference between the carrying amount of these trade

receivables and the value of the expected liquidation proceeds.

Furthermore, based on historical experience, as a main rule, provision on trade receivables past due for more than 3

months.

In the reporting period interest of DKK 0 related to impared receivables is recognised.

52


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

14. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser fortsat / Trade receivables continued

2011 2010

I tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser indgår der forfaldne, ikke nedskrevne

tilgodehavender som følger / Trade receivables comprise due receivables, not

provided for as follows:

Forfaldsperiode / Past due:

0-30 dage / 0-30 days 45.008 36.734

31-60 dage / 31-60 days 4.499 6.731

61-90 dage / 61-90 days 2.038 4.500

91-180 dage / 91-180 days 4.366 14.665

Over 180 dage / Over 180 days 1.963 17.881

57.874 80.511

Kreditrisici er beskrevet i note 25 / Credit risks are described in note 25.

15. Igangværende arbejder /

Amounts due from and to customers for rendering services

2011 2010

Salgsværdi / Sales value 2.203.996 2.117.183

Acontofaktureringer og forudbetalinger /

Progress billings and advance payments received 2.268.615 2.167.881

Igangværende arbejder netto /

Amounts due from and to customers for rendering services, net (64.619) (50.698)

Der indregnes således / Recognised as follows :

Igangværende arbejder / Amounts due from customers for rendering services 89.181 100.407

Forpligtelser / Amounts due to customers for rendering services 153.800 151.105

Igangværende arbejder netto / Amounts from and to customers for rendering services, net (64.619) (50.698)

16. Periodeafgrænsningsposter / Prepayments

Periodeafgrænsningsposter omfatter hovedsagligt forudbetalt kantinedrift, forsikringer, licenser, edb-service og

leasingydelser.

Prepayments include mainly prepaid canteen management, insurance, licences, IT services and lease payments.

17. Likvide beholdninger / Cash and bank balances

2011 2010

Indestående i Cash Pool ordning med andre virksomheder i Grontmij koncernen /

Bank balances in Cash Pooling Arrangement with other entities of the Grontmij Group 126.448 45.000

Øvrige likvide beholdninger / Other cash and bank balances 52.515 50.552

178.963 95.552

53


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

18. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalen består af 62.800.896 aktier á nominelt kr. 1 eller multipla heraf. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen i de seneste fem år.

The share capital is composed of 62,800,896 shares of nominal DKK 1 or multiples thereof. No shares are attributed

to special rights. The share capital has remained unchange for the past five years.

Ejerforhold / Ownership:

Ejerandel /

Share of

Aktionær / Shareholder Hjemsted / Domicile ownership

Grontmij Denmark Holding A/S Glostrup, DK 100%

19. Hensatte forpligtelser / Other provisions

2011 2010

Saldo 1.1. / Balance at 1.1. 7.674 8.752

Reklassifikation / Reclassification 8.284 -

Tilgang / Addition 2.337 -

Anvendt / Used (609) (40)

Tilbageførte hensættelser / Provisions reversed (4.272) (1.038)

Saldo 31.12. / Balance at 31.12. 13.414 7.674

Art inkl. forventede forfaldstidspunkter / Nature including expected dates of maturity :

Hensættelse til jubilæumsgratiale / Provision for anniversary bonuses:

Inden for 1 år / Within 1 year 191 -

Fra 1 til 5 år / From 1 to 5 years 457 700

Over 5 år / After 5 years 2.342-

2.100

2.990 2.800

Krav vedr. afsluttede projekter / Claims regarding completed projects:

Inden for 1 år / Within 1 year 7.924 2.374

Hensættelse vedr. afvikling af dattervirksomhender /

Provision regarding discontinuation of subsidiaries

Fra 1 til 5 år / From 1 to 5 years 2.500 2.500

Forventede forfaldstidspunkter i alt / Expected dates of maturity total :

Inden for 1 år / Within 1 year 8.115 2.374

Fra 1 til 5 år / From 1 to 5 years 2.957 3.200

Over 5 år / After 5 years 2.342 2.100

13.414 7.674

54


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

t.kr. / DKK '000

20. Gæld til kreditinstitutter / Debts to credit institutions

2011 2010

Langfristede forpligtelser / Non-current liabilities :

Til betaling inden for 1 år / Due for payment within 1 year 2.698 2.602

Til betaling mellem 1 og 5 år / Due for payment within 1 to 5 years 5.683 6.956

Til betaling efter 5 år / Due for payment after 5 years 8.531 9.988

16.912 19.546

Renterisici er beskrevet i note 25. / Interest rate risks are described in note 25.

Selskabet har pr. 31.12. følgende lån og kreditter /

As at 31.12. the company holds loans and credit facilities as follows:

Fast/ vari- Effektiv

abel rente / rente i % /

Fixed/ Effective Regnskabsmæssig

Udløb / floating interest værdi /

Maturity interest rate rate % Net book value

2011 2010

Prioritetslån / Mortgage loan 2022 Fast / Fixed *) 1,63 15.518 16.802

Finansiel leasing / Finance leases 2012 Fast/Variabel /

Fixed/floating 3,25 1.394 2.744

16.912 19.546

*) Fast for ét år ad gangen. / Fixed for one year at a time.

Kun for prioritetsgælden afviger dagsværdien fra den regnskabsmæssige værdi. /

Only the mortgage debt value differs from the net book value.

Dagsværdi af prioritetsgæld. / Fair value of mortgage debt. 15.202 16.454

Finansiel leasing / Finance leases:

2011 2010

Minimums-

Minimumsleasing-

Regnskabs- leasing- Regnskabsydelser

/ mæssig ydelser / mæssig

Minimum værdi / Minimum værdi /

lease Rente / Net book lease Rente / Net book

payments Interest value payments Interest value

Inden for 1 år / Within 1 year 1.419 25 1.394 1.419 69 1.350

Mellem 1 og 5 år /

Within 1 to 5 years - - - 1.419 25 1.394

1.419 25 1.394 2.838 94 2.744

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter vedr. IT-udstyr og kontormaskiner.

The company has entered finance lease agreements for IT and office equipment.

55


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

21. Anden gæld / Other payables

2011 2010

Skyldige feriepenge / Holiday pay accruals 89.950 92.659

Indeholdt A-skat og sociale bidrag / Withholding tax and social charges 3.170 3.250

Skyldig merværdiafgift / VAT 19.738 29.867

Skyldig løn / Wages and salaries 22.441 16.708

Øvrig gæld / Other payables 21.977 24.929

I alt / Total 157.276 167.413

22. Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelse /

Change in working capital, statement of cash flow

2011 2010

Ændring i / Change in:

Varebeholdninger / Inventory (24) 121

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser / Trade receivables 45.363 48.849

Igangværende arbejder / Amounts due from customers for rendering services 11.226 (4.851)

Øvrige tilgodehavender / Other receivables 5.971 1.284

Forpligtelser til kunder vedr. igangværende arbejder /

Amounts due to customers for rendering services 2.695 (16.328)

Leverandørgæld / Trade payables (3.320) 5.123

Hensatte forpligtelser / Provisions (609) (1.078)

Øvrig gæld / Other payables (20.239) (11.761)

I alt / Total 41.063 21.359

23. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor / Audit fees

2011 2010

Lovpligtig revision / Compulsary audit of the financial statements 434 469

Skattemæssig rådgivning / Tax advice 200 378

Andre ydelser / Other non-audit services 42 242

I alt / Total 676 1.089

56


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

24. Finansielle instrumenter / Financial instruments

Kategorier / Categories:

2011 2010

Bogført værdi / Dagsværdi / Bogført værdi / Dagsværdi /

Carrying amount Fair value Carrying amount Fair value

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser /

Trade receivables 177.456 177.456 222.819 222.819

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder /

Receivables from group enterprises 6.421 6.421 12.675 12.675

Udlån til dattervirksomheder / Loans to subsidiaries 1.612 1.612 - -

Tilgodehavende hos ultimativ modervirksomhed /

Receivable from ultimate parent company 115.015 115.015 133.665 133.665

Tilgodehavende hos associerede virksomheder /

Receivable from associates 16 16 - -

Andre tilgodehavender / Other receivables 4.669 4.669 6.383 6.383

Likvide beholdninger / Cash and bank balances 178.963 178.963 95.552 95.552

Udlån og tilgodehavender / loans and receivables 484.152 484.152 471.094 471.094

- - - -

Andre værdipapirer og kapitalandele / Other investments 685 685 697 697

Finansielle aktiver disponible for salg /

Financial assets available for sale 685 685 697 697

Realkreditinstitutter / Mortgage debt 15.518 15.202 16.802 16.454

Leasingforpligtelser / Finance lease liabilities 1.394 1.394 2.744 2.744

Leverandørgæld / Trade payables 34.156 34.156 37.476 37.476

Gæld til tilknyttede virksomheder /

Payables to group enterprises 11.765 11.765 29.950 29.950

Anden gæld / Other payables 157.276 157.276 167.413 167.413

Finansielle forpligtelse der måles til amortiseret kostpris /

Financial liabilities measured at amortised cost 220.109 219.793 254.385 254.037

Forfaldstider / Maturity:

2011 2010

1 år / Efter 1 år / 1 år / Efter 1 år /

1 year After 1 year 1 year After 1 year

Udlån og tilgodehavender / loans and receivables 484.152 - 471.094 -

Finansielle forpligtelser / Financial liabilities 205.895 14.214 237.441 16.944

57


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

25. Finansielle risici

De forretningsmæssige aktiviteter indebærer, at selskabet

er eksponeret for en række risici, hvoraf de

finansielle risici er omtalt nedenfor. Selskabet følger

en bestyrelsesgodkendt politik, der indeholder en lav

risikoprofil, således at rente-, valuta- og kreditrisici

kun opstår med udgangspunkt i de forretningsmæssige

aktiviteter. Det er selskabets politik ikke at foretage

aktiv spekulation i finansielle risici.

Der er ingen ændringer i arten af de finansielle risici

og eksponeringen i forhold til foregående år.

Renterisiko

Selskabets eksponering for renterisiko er meget beskeden.

Renterisikoen for prioritetsgælden styres ved

aktivt valg af længden for den periode, for hvilken

rentesatsen er fast.

Størstedelen af selskabets likvide midler og rentebærende

udlån er variabelt forrentet. Renteændringer

vil derfor straks vise sig i resultatopgørelsen.

Prioritetsgælden har en løbetid på 11 år (12 år i

2010). Den gennemsnitlige rentesats var 1,63% p.a.

(1,90% p.a. i 2010), og rentesatsen er fast for en

periode på 1 år (1 år i 2010). Renteændringer vil

derfor relativt hurtigt vise sig i resultatopgørelsen.

Finansiel leasing består af flere leasingkontrakter, der

indgås løbende med forskellige leasinggivere. Kontrakterne

har typisk en løbetid på tre år og er overvejende

fast forrentede. Effekten af renteændringer på

resultatopgørelsen vil blive udjævnet og vise sig med

nogen forsinkelse.

En ændring i renteniveauet på 1 procentpoint i forhold

til balancedagens renteniveau vil have en hypotetisk

indvirkning på resultat og egenkapital på 2,1 mio. kr. (i

2010 1,6 mio. kr.) relateret til selskabets rentebærende

nettotilgodehavender, der i al væsentlighed

er variabelt forrentet.

Følsomhedsanalysen er opgjort på grundlag af de

indregnede, rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser

pr. 31. december 2011, der udgør 276,7

mio. kr. Det angivne udsving er baseret på selskabets

forventninger til den sandsynlige markedsudvikling i

renteniveauet.

Likviditetsrisiko

Det er selskabets målsætning at have et tilstrækkeligt

likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere

hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i

likviditeten.

Selskabets finansielle beredskab består af likvide

midler, egne kreditfaciliteter, muligheder for træk på

bevilgede kreditter inden for Grontmij gruppen og

refinansiering af ejendomme. Den umiddelbare likvidi-

25. Financial risks

Business activities expose the company to a variety of

risks, including financial risks as mentioned below.

The company follows a policy approved by the Board

of Directors comprising a low risk profile implying that

interest-, foreign exchange- and credit risks only arise

from business operation. It is company policy not to

engage in active speculation in financial risks.

There were no changes in the type of financial risks

and exposure from the previous years.

Interest rate risks

The company’s exposure to interest risk is very modest.

The interest risk of the mortgage debt is managed

by an active choice of the length of the period in

which the interest rate is fixed.

The company’s cash and cash equivalents and interest-bearing

loans mainly carry interest on a floating

rate basis. Changes in interest rates will therefore

soon be reflected in the income statement.

Mortgage debt had a term to maturity of 11 years (12

years in 2010). The average rate of interest was

1.63% p.a. (1.90% p.a. in 2010), the rate being fixed

for a period of one year (also one year in 2010).

Changes in interest rates will therefore relatively soon

materialise in the income statement.

Finance leases are lease agreements concluded on

an ongoing basis with various lessors. Typically, the

agreements run for three years and mainly carry interest

at a fixed rate. The effect of interest rate

changes on the income statement will be evened out,

appearing with some delay.

An increase or fall in interest rates by 1%point from

the interest-rate level after the reporting period will

have a hypothetical effect on profit and equity of DKK

2.1 million (in 2010 DKK 1.6 million) relating to the

company’s interest-bearing net receivables, which

mainly carry interest on a floating rate basis.

The sensitivity analysis was performed on the basis of

recognised interest bearing financial assets and liabilities

at 31 December 2011 amounting to DKK 276.7

million. The above fluctuation is based on the company’s

expectations of the likely trend in market interest

rates.

Liquidity risks

The company aims to have sufficient cash resources

to remain able to take appropriate action in the event

of unforeseen fluctuations in cash and cash equivalents.

The company’s financial resources comprise cash

and cash equivalents, own credit facilities, possibilities

of drawdowns on credit facilities within the

Grontmij group and refinancing of properties. Cash

58


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

tetsreserve bestående i likvide midler og uudnyttede

lokale kreditfaciliteter udgjorde 199 mio. kr. i 2011 (96

mio. kr. i 2010). Udlån og tilgodehavender med forfald

inden for et år overstiger de finansielle forpligtelser

med forfald inden for et år med 278,3 mio. kr. (233,7

mio. kr. i 2010).

Valutarisiko

Selskabets internationale driftsaktiviteter medfører, at

en del af projektkontrakterne er i udenlandsk valuta.

En væsentlig del af valutakursrisikoen afdækkes ved,

at omkostningerne så vidt muligt afholdes i samme

valuta som kontraktvalutaen, men nogle af omkostningerne

afholdes i andre valutaer, herunder i danske

kroner. Anvendelse af sekundære finansielle instrumenter

til imødegåelse af den resterende valutarisiko

vurderes i de konkrete tilfælde. Hovedparten af projektkontrakterne

i fremmed valuta er i Euro og US

dollars. Der skønnes p.t. kun at være væsentlig valutakursrisiko

vedrørende projekter i US dollars. Da

nettopengestrømmen i US dollars er begrænset, blev

der ikke indgået sekundære finansielle instrumenter i

2011.

Som følge af de internationale aktiviteter har selskabet

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, udlån,

likvide midler og leverandørgæld i udenlandsk

valuta. Valutakursreguleringerne heraf er indregnet i

de finansielle poster i resultatopgørelsen. I 2011 har

valutakursreguleringer beløbet sig til en nettoomkostning

på 0,8 mio. kr. (0,1 mio. kr. i 2010).

Selskabets nettopositioner i US dollars består af tilgodehavender

på 10,3 mio. kr., likvide beholdninger på

2,9 mio. kr., leverandør gæld på 0,3 mio. kr. og en lille

andel af igangværende arbejder.

Den hypotetiske resultat- og egenkapitaleffekt af en

negativ ændring i valutakursen for US dollars på selskabets

netto-valutapositioner på 10% vil udgøre 1,6

mio. kr. (7,7 mio. kr. i 2010).

Følsomhedsanalysen er opgjort på grundlag af indregnede

finansielle aktiver og forpligtelser i udenlandsk

valuta pr. 31. december 2011.

Kreditrisiko

Selskabet udsættes for kreditrisiko på tilgodehavender

og indeståender i pengeinstitutter. Den maksimale

risiko svarer til den regnskabsmæssige værdi.

Det er selskabets politik at kreditvurdere kunder,

inden større projektaftaler indgås.

Selskabets tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser

er fordelt på så mange forskellige kunder og markeder,

at risiciene er begrænset. Tab på tilgodehavender

har historisk set været lave. Der sker løbende

central opfølgning af udestående tilgodehavender

i overensstemmelse med selskabets debitorpolitik.

Opstår der usikkerhed om en debitor, og det

reserves consisting of cash and cash equivalents and

unused domestic credit facilities stood at DKK 199

million in 2011 (DKK 96 million in 2010). Loans and

receivables due within one year exceed financial

liabilities due within one year by DKK 278.3 million

(DKK 233.7 million in 2010).

Foreign exchange risks

The company’s international operating activities imply

that some of the project contracts are settled in foreign

currencies. A substantial part of the foreign exchange

risks is hedged by paying the expenses,

where possible, in the same currency as the contract

currency, but some of the expenses are paid in other

currencies, including Danish kroner. The use of secondary

financial instruments to offset the remaining

foreign exchange risks is assessed on a case-by-case

basis. The majority of the foreign exchange project

contracts are denominated in euros and US dollars.

The only substantial foreign exchange risk currently

estimated to exist is the one related to projects in US

dollars. Because net cash flow in US dollars is limited,

no secondary financial instruments were entered into

during 2011.

As a result of its international activities, the company

has trade receivables, lending, cash and cash equivalents

and trade payables in foreign currencies. Currency

translation adjustments relating to these items

are recognised in financial income and expenses in

the income statement. In 2011 currency translation

adjustments totalled net expenses of DKK 0.8 million

(against DKK 0.1 million in 2010).

The company’s net currency positions in US dollars

consist of receivables of DKK 10.3 million, cash and

cash equivalents of DKK 2.9 million, trade payables of

DKK 0.3 million and a minor part of amounts due from

and to costumers for rendering services.

A 10% negative change in the exchange rate of US

dollars for the company’s net currency positions will

have a hypothetical effect on profit and equity of DKK

1.6 million (DKK 7.7 million in 2010).

The sensitivity analysis was performed on the basis of

recognised financial assets and liabilities denominated

in foreign currencies at 31 December 2011.

Credit risks

The company is exposed to credit risk on receivables

and bank deposits: The maximum risk corresponds to

the carrying amount.

It is the company’s policy to credit rate costumers

before entering into material project agreements.

The company’s trade receivables are generated by

such a variety of customers and markets that the

company’s risks are limited. Historically, losses on

receivables have been low. Central steps for the collection

of outstanding receivables are taken on a

continuous basis in compliance with the company’s

debtor policy. If uncertainty arises about a debtor’s

59


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

skønnes, at fordringen er risikobehæftet, foretages

der nedskrivning til afdækning af risikoen.

Tilgodehavender i dattervirksomheder med negativ

egenkapital er modregnet i denne i det omfang, de

skønnes uerholdelige. Tilgodehavender i andre tilknyttede

virksomheder vurderes ikke at være forbundet

med nogen kreditrisiko.

I 2011 oplevede det ultimative moderselskab faldende

driftsresultater i nogle af dets datterselskaber, dvs. i

nogle af Grontmij A/S’s udenlandske søsterselskaber,

og en ændring af det ultimative moderselskabs kapitalstruktur

er påkrævet. I marts 2012 har det ultimative

moderselskab opnået en principiel aftale bestående

af en udvidet kreditfacilitet og en kapitalforhøjelse,

som efterfølgende er godkendt på det ultimative moderselskabs

ordinære generalforsamling den 9. maj

2012. Kapitalforhøjelsen forventes endelig gennemført

den 27. maj 2012. Derfor er tilgodehavendet hos

det ultimative moderselskab målt til nominel værdi.

Det foreslåede udbytte på 50 mio. kr. vil, hvis det

bliver godkendt på den ordinære generalforsamling,

blive udloddet i form af en andel af tilgodehavendet

hos det ultimative moderselskab, hvorefter tilgodehavendet

vil være nedbragt til 65 mio. kr.

Hovedparten af de likvide beholdninger placeres i

anerkendte pengeinstitutter med høj kreditværdighed.

Den del af de likvide beholdninger, der er placeret i

cash pool ordningen, er pantsat, jf. note 28.

Kapitalstyring

Selskabet vurderer løbende behovet for tilpasning af

kapitalstrukturen. Målsætningen for egenkapitalens

andel af balancesummen (soliditeten) er 25-35%. Ved

udgangen af 2011 var soliditeten på 34,7% (i 2010

32,4%).

ability to pay and the debt is estimated to involve a

risk, provision for impairment is made to hedge the

risk.

Receivables from subsidiaries with negative equity

are offset against equity to the extent that they are

deemed uncollectible. Receivables from other group

enterprises are estimated not to be associated with

any credit risk.

During 2011 the ultimate parent company faced declines

in the operating result in some of its subsidiaries,

i.e. some of Grontmij A/S’s foreign sister companies,

and a redesign of the ultimate company’s capital

structure is required. In March 2012 the ultimate parent

company has reached agreement in principle on a

redesign of the capital structure consisting of an extended

credit facility and a capital increase (rights

issue), which has been approved on the annual general

meeting of the ultimate parent company on 9 May

2012. The capital increase is expected to be executed

on 27 May 2012. Therefore the receivable from the

ultimate parent company is measured at the nominal

value. The proposed dividend of DKK 50 million will, if

adopted on the ordinary general meeting, be distributed

in the form of a part of the receivable from the

ultimate parent company, reducing the receivable to

DKK 65 million.

Most of the company’s cash is deposited with recognised

banks with high creditworthiness. The part of

the cash and bank balances deposited in the cash

pool arrangement is pledged, cf. note 28.

Capital management

The company continuously assesses the need for

adjusting its capital structure. The target for the ratio

of equity to the balance sheet total (solvency ratio) is

25-35%. At the close of 2011, the solvency ratio was

34.7% (32.4% in 2010).

60


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

26. Nærtstående parter / Related parties

Bestemmende indflydelse:

Grontmij Denmark Holding A/S ejer 100% af aktiekapitalen og stemmerettighederne. Ud over forrentning af mellemregningen

har der ikke været transaktioner med moderselskabet.

Grontmij N.V., Holland er det ultimative moderselskab.

Øvrige nærtstående parter:

Ingen medlemmer af bestyrelsen eller af direktionen besidder aktier i selskabet.

Control:

Grontmij Denmark Holding A/S holds 100% of the share capital and the voting rights. Except interest of intercompany

receivable there have been no related party transactions with the parent company.

Grontmij N.V., the Netherlands is the ultimate parent company.

Other related parties:

No member of the Board of Directors or the Board of Executives holds shares in the company.

Samhandel med tilknyttede virksomheder har omfattet følgende / Transactions with group enterprises are

disclosed as follows:

2011

Ultimative Moder / Nøglepersoner

moder / i ledelsen /

Ultimate Parent Key manageparent

ment personnel

Bestyrelseshonorar / Emoluments of Board of Directors - - 50

Vederlag til direktion, note 3 / Remuneration of Board of Executives, note 3 - - 6.808

Køb af administrative tjenesteydelser mv. /

Purchase of administrative services etc. 2.530 - -

Renteindtægter af lån / Interest income on loans 1.289 - -

Renteudgifter af lån / Interest expenses on loans - 185 -

Tilgodehavender / Receivables 115.015 - -

Gæld / Payables 643 8.866 -

Dattervirk- Andre til- Associerede

somheder / knyttede virk- virksomsomheder

/ heder /

Subsidiaries Other group Associates

entities

Salg af konsulentydelser / Sale of consulting services 18.939 9.393 102

Køb af konsulentydelser / Purchase of consulting services 13.170 6.704 312

Køb af administrative tjenesteydelser mv. /

Purchase of administrative services etc. - 9.320 -

Renteindtægter af lån / Interest income on loans 121 5 -

Renteudgifter af lån / Interest expenses on loans 16 - -

Nettotab på tilgodehavender / Net loss on loans 747 - -

Tilgodehavender / Receivables 21.565 2.140 16

Heraf modregnet i kapitalandele i dattervirksomheder /

Of which set off against investments in subsidiaries 15.672 - -

Tilgodehavender netto / Receivables net 5.893 2.140 -

Gæld / Payables 1.856 400 -

61


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

26. Nærtstående parter fortsat / Related parties continued

Ultimative Moder / Nøglepersoner

moder / i ledelsen /

Ultimate Parent Key manageparent

ment personnel

Bestyrelseshonorar / Emoluments of Board of Directors - - 75

Vederlag til direktion, note 3 / Remuneration of Board of Executives, note 3 - - 3.427

Renteindtægter af lån / Interest income on loans 1.344 - -

Renteudgifter af lån / Interest expenses on loans - 153 -

Tilgodehavender / Receivables 133.665 - -

Gæld / Payables - 8.600 -

2010

Dattervirk- Andre til- Associerede

somheder / knyttede virk- virksomsomheder

/ heder /

Subsidiaries Other group Associates

entities

Salg af konsulentydelser / Sale of consulting services 13.472 6.261 88

Køb af konsulentydelser / Purchase of consulting services 8.704 3.350 -

Køb af administrative tjenesteydelser mv. /

Purchase of administrative services etc. - 9.192 -

Renteindtægter af lån / Interest income on loans 130 631 -

Renteudgifter af lån / Interest expenses on loans 13 - -

Tilgodehavender / Receivables 40.008 4.655 -

Heraf modregnet i kapitalandele i dattervirksomheder /

Of which set off against investments in subsidiaries 31.988 - -

Tilgodehavender netto / Receivables net 8.020 4.655 -

Gæld / Payables 1.639 19.711 -

Samhandelen med nærtstående parter er foretaget på markedsvilkår. Der er ikke stillet sikkerheder eller garantier for

mellemværender. Ud over modregning af datterselskabers negative egenkapital er der ikke foretaget nedskrivninger

på tilgodehavender.

Selskabet indgår pr. 31. december 2011 i cash pool ordning med de øvrige Grontmij koncernselskaber.

Grontmij A/S har stillet kaution for søstervirksomheder, jf. note 28 Sikkerhedsstillelser og note 29 Eventualforpligtelser.

Herudover har der ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, aktionærer, tilknyttede

virksomheder eller andre nærtstående parter.

The trading transactions with related parties are made at market conditions. No securities or guaranties have been given

for outstanding amounts. Apart from of setting in subsidiaries' negative equity no provision for doubtful debts in respect

of receivables have been recognised.

At 31 December 2011 the company participates in a cash pool agreement with the other Grontmij group enterprises.

Grontmij A/S has provided guarantees for fellow subsidiaries, cf. note 28, Securities and note 29, Contingent liabilities.

No further related party transactions were completed with the Board of Directors, Board of Executives,

Shareholders, group enterprises or others.

62


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

27. Operationelle leasingforpligtelser / Operating lease arrangements

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leje af lokaler, heraf nogle med uopsigelighed, der udløber i

årene 2012 - 2017. Minimumsleasingydelserne er faste, men pristalsreguleres. For årene 2012 - 2016 har selskabet indgået

uopsigelige operationelle leasingaftaler vedrørende leje af driftsmidler. Minimumsleasingydelserne er faste.

The company has entered into operating leases relating to leases of premises, some of which with non-terminability expiring

in the years 2012 - 2017. The minimum lease payments are fixed, however subject to price indexation. For the years 2012 -

2016 the company has entered into non-terminable operating leases relating to plant and equipment. The minimum lease

payments are fixed.

Fremtidige uopsigelige minimums leasingydelser /

Future non-terminable minimum lease payments:

2011 2010

Driftsmaterial og inventar / Plant and equipment:

Til betaling inden for 1 år / Due for payment within 1 year 2.696 2.721

Til betaling mellem 1 og 5 år / Due for payment within 1 to 5 years 3.751 3.777

I alt / Total 6.447 6.498

Ejendomme / Property :

Til betaling inden for 1 år / Due for payment within 1 year 3.353 3.928

Til betaling mellem 1 og 5 år / Due for payment within 1 to 5 years 12.608 12.004

Til betaling efter 5 år / Due for payment after 5 years - 2.998

I alt / Total 15.961 18.930

Årets operationelle leasingydelser, der er indregnet i eksterne omkostninger /

Operating lease payments for the year recognised as external expenses:

Ejendomme / Property 23.401 22.929

Driftsmaterial og inventar / Plant and equipment: 3.424 3.240

I alt / Total 26.825 26.169

28. Sikkerhedsstillelser / Securities

2011 2010

Regnskabsmæssig værdi af fast ejendom til sikkerhed for prioritetsgæld /

Carrying amount of property pledged as security for mortgage debt 24.886 26.539

Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede anlægsaktiver til sikkerhed for

leasingforpligtelser / Carrying amount of assets held under a finance lease

pledged as security for finance lease liabilities 1.347 2.691

Regnskabsmæssig værdi af indestående i Cash Pool ordning med andre virksomheder i

Grontmij koncernen til sikkerhed for en eventuel samlet nettogæld i ordningen, der

overstiger det bevilgede beløb / Carrying amount of bank balances in Cash Pooling

Arrangement with other entities of the Grontmij Group pledged as security for a

potential overall net debt balance of the arrangement in excess of the creditline 126.448 45.000

63


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

t.kr. / DKK '000

Noter / Notes

29. Eventualforpligtelser / Contingent liabilities

Selvskyldnerkaution for søstervirksomheders fremtidige operationelle leasingydelser /

Suretyship for fellow subsidiaries' future operating lease payments:

2011 2010

Ejendomme / Property :

Til betaling inden for 1 år / Due for payment within 1 year 4.370 4.168

Til betaling mellem 1 og 5 år / Due for payment within 1 to 5 years 17.471 16.682

Til betaling efter 5 år / Due for payment after 5 years 41.492 43.789

I alt / Total 63.333 64.639

Selvskyldnerkaution for ultimativt moderselskabs kreditfacilitet, højst egenkapitalen i

Grontmij A/S, a) på tidspunktet for aftaleindgåelse den 8. maj 2012, b) på tidspunktet

for eksekvering af kautionsforpligtelsen / Suretyship for the ultimate parent company's

credit facilities limited at the equity capital of Grontmij A/S, a) on the date of

agreement, 8 May 2012, b) on the date of execution of the guarantee 246.928 -

Forpligtelser i arbejdsfællesskaber med solidarisk hæftelse /

Liabilities of joint ventures with joint and several liability 10.125 23.084

Hæftelse for bankgarantier til sikkerhed for modtagne forudbetalinger vedr.

projekter mv. / Liability for bank guarantee as security for received prepayments

related to projects et. 103.217 93.014

Tilbagetrædelseserklæring for tilgodehavender i dattervirksomheder,

hvor nettotilgodehavendet efter modregning af negativ værdi udgør /

Letter of subordination re. subsidiary receivables,

where net receivables, after offsetting of negative value, amount to 345 3.601

Støtteerklæring til dattervirksomhed, hvor den negative egenkapital andrager /

Letter of financial support to subsidiary with a negative equity of 1.941 -

30. Begivenheder efter balancedagen / Events after the reporting period

Efter regnskabsårets afslutning og frem til årsrapportens fremlæggelse er der ikke indtruffet begivenheder af væsentlig

betydning for årsrapporten for 2011.

No events have occurred after the reporting period and until the presentation of the annual report, which materially affected

the annual report for 2011.

64


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Noter / Notes

31. Datter- og associerede virksomheder / Subsidiaries and associates

Ejerandel / D/A /

Selskab / Company Hjemsted / Domicile Ownership S/A

Grontmij Futura A/S Danmark / Denmark 100% D / S

A/S af 20/11 1980 Danmark / Denmark 100% D / S

Carl Bro DocuTour A/S Danmark / Denmark 100% D / S

Carl Bro Projektudvikling A/S Danmark / Denmark 100% D / S

Grontmij AS Norge / Norway 100% D / S

Grontmij Pavement Consultants AB Sverige / Sweden 100% D / S

GSA Gesellschaft für Strassenanalyse mbH Tyskland / Germany 100% D / S

Grontmij Vietnam Ltd. Vietnam / Vietnam 100% D / S

Grontmij (China) Co. Ltd. Kina / China 100% D / S

UAB Grontmij Litauen / Lithuania 100% D / S

PavEx Consulting s.r.o. Tjekkiet / Czech Republic 50% A / A

Odeon A/S Danmark / Denmark 22% A / A

Ejerandelen angiver moderselskabets andel af selskabets aktiekapital og stemmerettighederne.

Share of ownership states the Parent Company's part of the share capital and the voting rights.

D: Dattervirksomhed A: Associeret virksomhed / S: Subsidiary A: Associate

65


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Bestyrelse, direktion og revision / Board of Directors, Board of Executives and Auditor

Bestyrelse / Board of Directors

G. P. Dral (formand / chairman)

Koncerndirektør / Group Director , Grontmij N.V

Ledelseshverv i selskaber i Grontmij koncernen med hjemsted i Holland /

Managerial posts in the Grontmij Group with domicile in the Netherlands

F. Vervoort (næstformand / deputy chairman )

Finansdirektør / CFO , Grontmij N.V.

Ledelseshverv i selskaber i Grontmij koncernen med hjemsted i Holland /

Managerial posts in the Grontmij Group with domicile in the Netherlands

C. M. Jaski

Administrerende direktør / CEO , Grontmij N.V.

Ledelseshverv i selskaber i Grontmij koncernen med hjemsted i Holland /

Managerial posts in the Grontmij Group with domicile in the Netherlands

Søren Peter Wendt Larsen

Administrerende direktør / Managing Director , Grontmij A/S

Medlem af bestyrelsen for / Member of the board of:

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S (Formand / Chairman)

Keld Leerskov Hansen *

Teknikumingeniør / Engineer

Bent Raben *

Civilingeniør / Engineer

* Valgt af medarbejderne / Elected to the Board of Directors by the employees

Direktion / Board of Executives

Administrerende direktør / Managing Director Søren Peter Wendt Larsen

Finansdirektør / Finance Director Steen Pinnerup

Revision / Auditor

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

DK - 2300 København S

66


Grontmij A/S

Årsrapport 2011 / Annual Report 2011

Grontmij A/S er medlem af / Grontmij A/S is a member of

Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. / The Danish Association of Consulting Engineers, F.R.I.

Dansk Industri / Confederation of Danish Industries

67


Akkreditering: CuraVita, Arkitema

Akkreditering: CuraVita, Arkitema

Grontmij A/S

Granskoven 8

DK-2600 Glostrup

T +45 4348 6060

grontmij.dk

grontmij.com

More magazines by this user
Similar magazines