Mere... - Crowe Horwath International

crowehorwath.net

Mere... - Crowe Horwath International

Personalegoder – skat

15

Helårsbolig

Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en

medarbejder, er værdien heraf skattepligtig.

Medarbejderen skal principielt beskattes af markedslejen,

men Skatterådet har standardiseret værdiansættelsen

af markedslejen, hvilket vil sige, at markedslejen

kan slås op i en tabel. Hvis den betalte leje er mindre

end den leje, der fremgår af tabellen, skal differencen

beskattes. Den tabelfastsatte leje nedsættes med faste

procenter, hvis medarbejderen har pligt til at bebo

ejendommen, ligesom fraflytningspligt også reducerer

det skattepligtige beløb.

Den standardiserede værdiansættelse gælder kun,

når det er arbejdsgiveren, der stiller boligen til rådighed.

Det betyder, at arbejdsgiveren skal have risiko,

rettigheder og forpligtelser i forhold til boligen enten

som ejer eller lejer. Reglerne gælder således ikke, hvis

det er medarbejderen, der er lejer, og arbejdsgiveren

betaler huslejen. Betaling af husleje skal beskattes som

lønindkomst, og det er det fulde beløb, der er skattepligtigt.

Den standardiserede værdiansættelse gælder ikke for

hovedaktionærer og andre personer med væsentlig indflydelse

på egen aflønningsform, se kapitlet ”Hovedaktionærer

mfl.”.

Hvis arbejdsgiveren betaler for udgifter, der normalt

afholdes af lejer, eksem pelvis el, vand og varme, skal

medarbejderen også beskattes heraf. Det skattepligtige

beløb udgør arbejdsgiverens faktiske udgifter.

Hjemmearbejdsplads

Kontorinventar, som lånes af arbejdsgiveren til en

hjemmearbejdsplads, er et skattefrit personalegode, når

inventaret såvel i fremtonings- som i indretningsmæssig

henseende svarer til inventaret på arbejdspladsen.

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er et skattefrit

personalegode, hvis medarbejderen via forbindelsen

har adgang til arbejdsgiverens netværk til stort set de

samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen,

se ”Internet forbindelse”.

Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet rådighed

for medarbejderen af hensyn til arbejdet, er et skattefrit

personalegode, selv om computeren også bruges

privat, se ”Computer”.

Arbejdsgiverbetalt telefon er et skattepligtigt personalegode,

og det skattepligtige beløb udgør på årsbasis

2.500 kr. (2012), se ”Telefon”.

Internetforbindelse

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri for

medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til

arbejds giverens netværk. Det er en forudsætning for

skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort

set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen.

Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen

som fri telefon med et skattepligtigt årligt beløb på

2.500 kr. (2012). Hvis der tillige er stillet fri telefon

til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb

2.500 kr. (2012) årligt.

Jagt

En medarbejder skal betale skat af markedsværdien af

en arbejdsgiverbetalt jagtret og jagtudbyttet, hvis udbyttet

ikke er omfattet af jagtretten.

Jubilæumsgratiale

Gratialer i anledning af virksomhedens eller medarbejderens

jubilæum beskattes som udgangspunkt på samme

måde som løn. Dette gælder, uanset om gratialet

udbetales kontant eller gives i form af tingsgaver.

Ved særlige jubilæer er beskatningen dog lempet,

da der er et årligt bundfradrag på 8.000 kr. Dette gælder,

når med arbejderen har været ansat i virksomheden

i 25 eller 35 år eller i et større antal år deleligt med 5.

Gratiale i for bindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse

er skattepligtigt. Fra praksis kan nævnes en tingsgave

til en værdi af 2.500 kr. til en medarbejder, der

havde 10 års jubilæum. Gaven var skattepligtig for

medarbejderen.

Gratialer, som ydes i forbindelse med en virksomheds

jubilæum som følge af, at den virksomhed, hvor

medarbejderen har været ansat, har bestået i 25 år eller

et antal år deleligt med 25, er også omfattet af reglerne

om et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr. Det er dog

© REVITAX

More magazines by this user
Similar magazines