Corporate video communication – internal and external values

it.c.dk

Corporate video communication – internal and external values

Corporate video communicationinternal and external values

! IT-C er inde i en vækstperiode.

! IT-C har en karismatisk leder.

! De problemer, der er på IT-C, ligger os naturligt på sinde.

Empirisk metodevalg

I det følgende vil vi skitsere vores empiriske udgangspunkt. Vi har valgt at lave både

kvantitative og kvalitative undersøgelser. Det ville ikke give mening at tage hul på at

udtale sig om en organisations interne kommunikationsproblemer uden først at se på,

hvordan medlemmerne af samme organisation oplever problemerne.

Det, vi primært vil, er at beskrive en mulig forandringsproces: Vi vil belyse, om

man kan kombinere traditionelle interne kommunikationsprocesser med

multimediære. Da det er ambitionen, har det derfor været væsentligt at klarlægge:

! Hvilken opfattelse har brugeren af IT-C?

! Hvordan er kommunikationen i dag?

! Hvilken kommunikation savnes?

! Kender folk institutionens målsætninger?

! Hvilken æstetik synes brugerne kendetegner institutionen?

Vi vil gerne afdække noget, som er meget holdningsbaseret. Derfor er det naturligt at

anvende kvalitative analyser. Men det er også en prioritet at få en bredde i

undersøgelsen, hvorfor vi har valgt at tage en del af vores kvalitative analyseramme

og anvende den i en kvantitativ analyse. Vi har den forhåbning, at begge typer af

undersøgelser vil understøtte hinanden, og at vi altså automatisk ved at sammenligne

de to typer analyseresultater vil se en kongruens.

De spørgsmål, vi anvender i den kvantitative analyse, er de spørgsmål, som var

mest lukkede: Dvs. de spørgsmål som det er nemmest at svare ja/nej på – og hvor

kvantiteten syntes mest påtrængt.

Ved den kvantitative analyse er der ikke tale om nogen egentlig udvælgelsesmetode,

da vi har spurgt alle studerende. Udvælgelsen i den kvalitative analyses må

betegnes som styret af bekvemmelighed, da den baserer sig på, de studerende der

havde lyst til at melde sig. Vi har haft nogle sekundære data til rådighed. De

beskæftigede sig dog primært med den overordnede tilfredshed, som syntes at være

høj. 7 For at komme i dybden med interne kommunikationsproblemer og samtidig

afdække egentlige værdiholdninger, har vi måttet basere os på vore egne primære

data.

Spørgerammen (bilag 1) er baseret på Morten Bach Jensens erfaringer fra lignende

analyser foretaget primært ved konsulentbureauet Kunde & Co. 8

Den kvalitative analyse

Alle resultater af den kvalitative analyse kan ses i bilag 2 Der er lavet personlige

interview med 13 personer. 9

Overordnet er der stor spredning i respondenternes svar. 10 Spredningen kan tolkes

som en manglende fælles værdiopfattelse (omtales nedenfor).

7 http://www.it-c.dk/Intranet/studier/ - under Kursusevaluering (logon: fyn PW: DNS&BIND)

8 Analyser gennemført for danske og internationale virksomheder ved www.kunde.dk

9 Qualitative market research - a Practitioner's and buyer's Guide, kap. 1 og 2.

10 Morten Bach Jensen erfaring fra lignende analyser.

6

More magazines by this user