5-2009-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

5-2009-R - Revisornævnet

Den 21. december 2009 blev der i

sag nr. 5/2009-R

P J Service v/ Peter E. Jensen

mod

registreret revisor Henrik Andersen

afsagt sålydende

K e n d e l s e:

Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service ved Peter E. Jensen i medfør af den dagældende

revisorlovs § 19, stk. 3, indbragt registret revisor Henrik Andersen for Revisornævnet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret

revisor fra den 3. januar 2005.

Revisornævnet lægger til grund ved sin behandling af klagen, at denne vedrører registeret

revisor Henrik Andersens tilbageholdelse af regnskabsmateriale og undladelse af at

udlevere en database med indklagedes tilrettede data, der dannede baggrund for

udarbejdelse af en årsrapport, angiveligt fordi klager ikke ønskede at betale for dette

arbejde.

Sagens omstændigheder er følgende:

Klager skiftede i februar 2007 til revisionsvirksomheden DanSam Revision både for så vidt angår

det personligt ejede selskab P J Service samt det af Peter E. Jensen ejede Isenkram Oneline ApS og

Peter E. Jensen Holding ApS.

Indklagede har den 8. juni 2007 afgivet revisionserklæring på årsrapporten for P J Service v/Peter

Egebjerg Jensen for perioden 1.1.2006 til 31.12.2006. Årsrapporten vedrører alene

erhvervsvirksomheden. Følgende fremgår blandt andet af revisorerklæringen:

”…

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for P J Service for regnskabsåret

2006.


Revisors ansvar ved review


Vi har ikke udført revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusioner om

årsrapporten.

Forbehold

Supplerende oplysninger

1


Da virksomheden har en meget begrænset størrelse, er der alene udfærdiget bogføring

og nærværende rapport er et udskrift herfra.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning

til at konkludere at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af aktiver, passiver samt

den finansielle stilling pr. den 31. 12. 2006.

Årsrapporten er efter vor opfattelse udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og

god regnskabsskik.

Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsrapporten.

…”

Der er ud fra årsrapporten uarbejdet bilag til selvangivelsen for 2006.

I en skrivelse af 15. maj 2008 fra indklagede til klager fremgår bl.a. følgende:

”…

Vedr. aftale om revisors assistance

Hoslagt følger aftale som jeg høfligst skal anmode om at modtage retur i underskrevet

stand.

Såfremt jeg ikke hører videre fra dig er det aftalegrundlaget, som aftalen er indgået på.

Der er imidlertid mulighed for at vi kan lave en tillægsaftale, eller en fast-pris aftale,

hvilken aftalegrundlag skal aftales særskilt.

Såfremt denne fast-prisaftale har din interesse hører jeg gerne yderligere fra dig.

…”

Af den til denne skrivelse vedlagte aftale om revisors assistance for P J Service, – dateret den 15.

maj 2008, men ikke underskrevet - fremgår blandt andet følgende:

”…

Det er aftalt, at vi skal foretage review af årsrapporten for virksomheden i

overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber.


Følgende forudsættes:

Bogføring foretages af klienten, eller af dennes bogholder.

evt. bogholder bliver gjort bekendt med aftalen, og at bogholder får bogholderiet som

ansvarsområde.

At bogholder har de fornødne kvalifikationer til at forestå bogholderiet

…”

Registreret revisor Bjarne Leth har den 28. maj 2008 afgivet revisionserklæring på årsrapport for PJ

Service v/Peter Egebjerg Jensen for perioden 1.1.2007 til 31.12.2007. Følgende fremgår blandt

andet af revisorerklæringen:

”…

Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for P J Service v/Peter Egebjerg Jensen

for regnskabsåret 01.01.2007 – 31.12.2007.


Forbehold

Det har i årets løb ikke været muligt at afdække flere transaktioner vedr. til- og afgange

på lageret. Der er tilsvarende ikke udarbejdet lageropgørelse vedrørende det fysiske

lager.

2


Vi har derfor ikke mulighed for at udtale os om årsrapportens fuldstændighed vedr.

dette punkt.

Der er en lang række transaktioner vedrørende den almindelige drift, der ikke er korrekt

registreret, en betydelig række transaktioner er spejlvendte. Ligeledes har vi påvist en

betydelig række transaktioner med fejlagtig momspåvirkning.

Vi har efterfølgende forsøgt at rekonstruere disse transaktioner med henblik på at

tilnærme værdierne, vedrørende. Resultatet samt balancens poster.

Der tages forbehold vedrørende disse punkter.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold bortset fra ovenstående

forbehold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et

retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12 07

samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2007 – 31. 12

2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

…”

Det fremgår af en mail af 3. juni 2008 fra indklagede til klager bl.a. følgende:

”…

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2007 for P J Service har jeg en

masse spørgsmål, som jeg håber, at du kan hjælpe mig. Det drejer sig om følgende:

Mangler:


Opgørelse af lageret pr. 31-12-2007

Der er ingen opgørelse af lageret pr. 31-12-2007. Vi afventer stadig en dato for

omdannelse til ApS fra Henrik, den dag skal der laves optælling. Det bedste bud vil være

et beløb som lagerværdien er idag, 1.116.209 kr.


Orientering:

Der er stadig ikke styr på brugen af bilagsnumre


Sluttelig vil jeg bede dig overveje, om det ikke kunne svare sig, at vi foretog bogføringen

for dig. Det tager nemlig 3 gange så lang tid for mig at gennemgå din bogføring pga

alle fejlene og rodet, end det ellers ville have gjort, hvilket selvfølgelig også påvirker

prisen på udarbejdelsen af årsrapporten. Vi kan i samarbejde med Henrik udarbejdet

tilbud på bogføring, hvilket jeg vil anbefale.

…”

I en skrivelse af 3. juni 2006 fra indklagede til klager fremgår blandt andet følgende:

”…

Regnskabet garanteres færdiggjort til tiden ( materiale modtaget senest den

10.06.2008)

For at kunne færdiggøre regnskabet og foretage rettidig indsendelse (til 30.06.2008)

skal vi senest have materialet den 10.06.2008.

3


Da vi skal bruge nogle dage til færdiggørelsen er det meget vigtigt at denne dato

overholdes. Indleveres materialet til revisor senest denne dato garanterer revisor for

færdiggørelsen.

Såfremt regnskabet p.g.a. revisor ikke kan indsendes rettidigt betaler revisor eventuelt

kontrollovstillæg for klienten.

Regnskabet bliver ikke færdigt til tiden (materiale efter den 10.06.2008)

Såfremt vi modtager materialet efter den 10.06.2008 kan vi ikke garantere færdiggørelse

til tiden, og vi kommer ind i ferieperioden.

Skattevæsenet beregner da et skattekontrollovstillæg for hver dag selvangivelsen

afleveres for sent på kr.200,-. dog max. 5.000.

Her skal vi blot huske at hele sommeferieperioden også tæller med, da der ingen er til at

ekspedere sagen.

Dette kontrollovstillæg kan vi ikke indestå for betalingen af.

Vi vil naturligvis gerne forsøge om vi kan nå det alligevel, og vi vil arbejde hårdt på at

færdiggøre sagen vi kan bare ikke garantere for at vi når det.

Der mangler


x Opgørelse af varelager samt evt. igangværende arbejder 31/12 2007 se mail


x Alt øvrigt materiale

…”

Det fremgår af en mail af 30. juni 2008 fra indklagede til klager bl.a. følgende:

”…

Jeg er nødt til at spørge dig igen, hvad kontiene 65001-65003 Revisor kontrol

indeholder. For jeg fatter simpelthen ikke, hvad der sker her!!??-)


Regnskabet er startet helt fra nyt pr. 1-1-2007 og der er aldrig blevet lavet en

åbningsbalance.

Desuden kan jeg ikke rigtig bruge tilsendte vedr. varekreditorer, da opgørelsen viser

varekreditorer på 981.802,04 i debet!!???? Så jeg skal have en ny opgørelse.

…”

Det fremgår af en mail af 26. august 2008 fra klager til indklagede følgende:

”…

Vil lige høre om status på regnskab.

Banken har rykket for det.

…”

Det fremgår af en mail af 4. september 2008 fra klager til indklagede følgende:

”…

Banken rykker rigtig meget for regnskabet.

…”

Også den 4. september 2008 svarer indklagede med mail til klager følgende:

”…

Jeg skal nok sende det til dem. Har du fået din årsopgørelse fra Skat???

…”

4


Det fremgår af en mail af 17. september 2008 fra klager til indklagede følgende:

”…

Noget nyt??

Banken er helt på tværs.

…”

Det fremgår af en mail af 2. oktober 2008 fra klager til indklagede følgende:

”…

Vi SKAL have vores regnskab pr. mail i dag.

Hvis det ikke er modtaget inden kl. 07.00 i morgen ser vi ingen anden udvej end at

indberette Dansam revision til disciplinærnævnet for revisorer. Dette vil vi gøre i

morgen tidligt.

…”

Den 22. oktober 2008 har indklagede fremsendt faktura nr. 112278 til klager PJ Service v/Peter

Jensen. Følgende fremgår blandt andet af fakturaen:

”…

Vedr. perioden 01.01.07 – 31.12. 07

Adskillige rettelser i bogføringen

Bankafstemninger

Udarbejdelse af årsrapport for året 2007 15.800,00

Selvangivelse

Skatteberegninger

Virksomhedsskatteordningen


I Alt 19.750,00

…”

Det fremgår af mail af 5. november 2008 fra klager til klagers nye revisor – ikke indklagede –

følgende:

”…

Noget nyt om vores regnskab??

Banken er ved at gå amok.

…”

Også den 5. november 2008 svarer den nye revisor til indklagede følgende:

”…

Vi har stemt perioden af og er ved at forsøge at opstille regnskab. Der har foreløbig

været lidt problemer med at finde ud af hvad DanSam helt præcist er kommet frem til de

tal de har opstillet! Vi arbejder på hurtigst muligt at have dit 2007 private regnskab klar

og du hører nærmere når vi kommer lidt længere i processen. Umiddelbart ser det ikke

alt for godt ud det DanSam har fabrikeret til dig.

…”

Det fremgår af en mail af 9. december 2008 fra klager til indklagede følgende:

”…

Vi har modtaget en faktura fra jer på vores arbejde vedr. vores regnskab.

Som du sikkert er blevet bekendt med har vi skiftet revisor. Vi har bedt den nye revisor

om at kontrollere det arbejder i har udført.

5


Som jeg selv havde gættet mig er der ikke meget der er lavet som det skal være i

regnskaberne.

Hverken vores personlige skatteregnskab eller regnskabet for PJ Service er til at stole

på.

Vi kan derfor ikke accepterer den regning vi har fået fra jer.

Vi kan til nød acceptere at betale for de udgifter i har haft til printning og porto.

Der øvrige er ikke lavet efter den aftale vi har indgået og efter de retningslinjer der for

regnskabsaflæggelse.

Vi ser frem til at modtage en kreditnota fra jer.

…”

I en skrivelse af 20. februar 2009 fra indklagede til klagers nye revisor fremgår blandt andet

følgende:

”…

Vedr. Isenkram Online ApS, samt Peter E Jensen Holding ApS

Jeg har via Revisornævnet modtaget henvendelse om at Peter E Jensen

over for nævnet oplyser, at RSM Plus skulle mangle materiale vedr. de to nævnte

selskaber.

Vi har den 21.01.2009, til RSM Plus fremsendt det materiale vi var i besiddelse af, og

jeg er ikke bekendt med, at I skulle mangle yderligere materiale, eller oplysninger

vedrørende selskaberne.

Mig bekendt foreligger der ikke nogen henvendelse fra RSM Plus, om yderligere

materiale vedr. selskaberne.

Jeg kan bekræfte en telefonisk drøftelse vedr. den personlige database, og hvor jeg

afslog at foretage udlevering under henvisning til, at kunden ikke ønskede at betale

herfor.

Såfremt der mangler informationer, data eller andet materiale hører jeg gerne herom.

Da sagen nu behandles i revisornævnet og denne mail der er sendt til RSM Plus indgår

som en del af sagsbehandlingen, skal jeg høfligst anmode om at modtage svar herpå,

således at jeg kan tilstille revisornævnet svaret.

…”

Ved skrivelse af 23. marts 2009 rykkede indklagede for svar på ovennævnte henvendelse.

Parternes bemærkninger:

Klager har anført, at han havde et bogføringssystem ”hosted oneline”, som klager havde bogført i

siden 1. januar 2003. I januar 2007, da samarbejdet med indklagede begyndte, blev klager opfordret

til at starte et nyt bogføringsprogram pr. 1. januar 2007, hvilket klager ikke var meget for, idet der i

det eksisterende system lå en del brugbar historik. Aftalen blev, at klager startede op i et nyt

regnskab fra bunden uden nogen form for ændringer, dvs. et blankt regnskab. Indklagede ville

derefter tilrette, lægge åbningsbalance ind mm. Beslutningen herom blev taget på et møde, hvor

klagers bankrådgiver, klager og indklagede blandt andet var til stede. Det nye regnskab blev startet i

Stellar Office, som også tidligere var benyttet af klager, og ifølge indklagede havde

revisionsselskabet ingen problemer med det bogføringsprogram, og der var tilfredshed med, at

programmet var oneline, således at revisionsselskabet kunne have løbende adgang til det opdaterede

regnskab. Revisionsselskabet har lavet årsrapporten for P J Service for 2006 efter den bogføring,

der var foretaget i det gamle bogføringsprogram, og erklæringen var uden forbehold, hvorfor

bogføringen for 2006 må have været korrekt. Det nye bogføringsprogram har efter indklagedes

6


mening ikke været anvendt korrekt. Det er klagers konklusion, at såfremt indklagede havde lavet de

opsætninger, der var nødvendige, havde der ikke været problemer med bogføringen. Problemerne

med regnskaberne begyndte, da det gamle system skulle skrottes. Det er klagers opfattelse, at

indklagede ikke havde sat sig ordentligt ind i dette system, og den omstændighed, at indklagede

foreslog, at revisionsselskabet overtog bogføringen, var udslag af, at man ikke kunne håndtere det

eksisterende system. Vedrørende regnskab for det personligt drevne firma P J Service og for Peter

E. Jensen personligt har klager blandt andet anført, at åbningsbalancen pr. 1-1-2007 ikke er oprettet

og at indklagede tilbageholder revisionsoplysninger vedrørende Isenkram Oneline ApS og Peter E.

Jensen Holding ApS. Disse selskaber har betalt alle fakturer til indklagede. Der blev ikke sendt

materiale før klagen blev indgivet til Revisornævnet. Det er på denne baggrund i strid med god

revisorskik at tilbageholde regnskabsmateriale. Det er endvidere i strid med god revisorskik at

tilbageholde den nye database, idet virksomheden ellers ikke kan komme videre med bogføring og

regnskabsudarbejdelse. Det er heller ikke muligt at følge virksomhedens udvikling, og det kan ikke

være god revisorskik at behandle klienters data ud fra skjulte databaser. Endelig er der ikke

foretaget efterposteringer til åbningsbalancen af indklagede i perioden fra den 1-1-2007 og indtil

februar 2008.

Klager har bekræftet, at han ikke har betalt den af indklagede fremsendte faktura.

Indklagede har anført, at revisionsvirksomheden i foråret 2008 medtog materiale til udarbejdelse af

årsrapport for året 2007, herunder bilag samt en elektronisk database fra et bogføringssystem

udarbejdet af klager. Det modtagne materiale vedrørte den personligt drevne virksomhed P J

Service, Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS. De oprindelige drøftelser om

indklagedes arbejde vedrørte det forhold, at indklagede for så vidt angik den personligt drevne

virksomhed skulle udarbejde et regnskabsgrundlag, der kunne anvendes til en stillingtagen til, om

der skulle foretages en virksomhedsomdannelse. I forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af

årsrapport blev det klart for indklagede, at den af kunden udarbejdede elektroniske database ikke

var egnet som grundlag for aflæggelse af en årsrapport. Klager blev gjort opmærksom herpå, og

klager søgte forgæves mange gange at foretage rettelser. Indklagede foreslog derfor klager, at

indklagede skulle forestå bogføringen, men klager reagerede ikke på det stillede forslag herom. Ved

sommerferiens begyndelse var der fortsat ikke orden i bogføringen. Varekreditorer var bogført i

debet, lageropgørelse manglede og klager blev rykket, men der kom ingen afklaring. Efter

sommerferien rykkede klager for at få fremsendt en årsrapport til sin bank. For at hjælpe klager

besluttede indklagede at udarbejde en rekonstruktion af klagers database – den nu redigerede

database – og denne database blev anvendt til udarbejdelse af en årsrapport med forbehold, der blev

afleveret til klagers bank. Vedrørende klagers konkrete anbringender har indklagede blandt andet

gjort gældende for så vidt angår selskaberne Isenkram Oneline ApS samt Peter E. Jensen Holding

ApS, at indklagede har fremsendt regnskabsmateriale – også forud for indgivelse af klagen til

Revisornævnet - direkte til det nye revisionsfirma, og der er ikke fremsat ønsker om yderligere

materiale. Indklagede har for at sikre sig at dette er tilfældet, efter indgivelse af klagen til

Revisornævnet, skrevet til den nye revisor herom. For så vidt angår selskabet P J Service, der er den

personligt drevne virksomhed, er det rigtigt, at indklagede ikke har og ikke agter at udlevere –

medmindre Revisornævnet træffer anden afgørelse - andet end de modtagne bilag og den

oprindelige database, hvilket er sket. Den redigerede database tilbageholdes, idet der ikke er betalt,

og idet klager har tilkendegivet, at han ikke ønsker at betale herfor. Det er korrekt, at der ikke er

foretaget korrektioner vedrørende åbningsbalancen, idet klager har tilkendegivet, at klager ikke vil

betale for dette arbejde.

7


Revisornævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

(revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse,

efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og

registrerede revisorer.

Tilbageholdelse af materiale vedrørende Isenkram Oneline ApS og Peter E. Jensen Holding ApS

Mod indklagedes benægtelse og med henvisning til de af indklagede fremlagte skrivelser til klagers

nye revisor finder Revisornævnet ikke, at klager har bevist, at indklagede har tilbageholdt

regnskabsmateriale vedrørende disse selskaber, hvorfor indklagede frifindes.

Tilbageholdelse af en ny tilrettet database vedrørende P J Service

Revisornævnet lægger efter de oplysninger, parterne er fremkommet med, til grund, at klager ikke

ønsker at betale for indklagedes arbejde med den nye database, samt at indklagede har anvendt sine

tilrettede data til at udarbejde årsrapporten for 2007. Nævnet lægger videre til grund, at indklagede

har afleveret alt originalt regnskabsmateriale til klager. Under disse omstændigheder findes

indklagede ikke at have handlet i strid med god revisorskik ved at tilbageholde den af indklagede

udarbejdede nye database med regnskabstal, også selv om det vil være forbundet med visse

vanskeligheder for den nye revisor at finde frem til åbningsbalancen for det nye regnskabsår. Derfor

frifindes indklagede.

Thi bestemmes:

Indklagede, registreret revisor Henrik Andersen, frifindes.

Kendelsen offentliggøres, jf. § 44, stk. 6, i Revisorloven.

Karen Duus Mathiesen

8

More magazines by this user
Similar magazines