01.11.2014 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

September Juni 2008

4

www.dhf-net.dk

Handicap· nyt

Jegvil og jeg kan

Anders Haustrup,kørestolsbruger

og godsarving, tog utraditionelle

metoder ibrug for at få

job ilandbruget

Retssag sikrer adgang

til bank iUganda

Alle kan

komme en tur i

bølgerne på Amager

Nye hjælpeordninger

på vej


Sonja Richter

Olaf Johannesen

Jens Jacob Tychsen

Camilla Bendix

Ole Westh-Madsen

Christiane Gjellerup Koch

Frank Thiel

Elsebeth Steentoft

Kurt Ravn

Inst.: Katrine Wiedemann

Scen.: Maja Ravn

ÅRETSFORESTILLING 2008

❤❤❤❤❤❤


1 3. sept. – 25. okt. ma – fre kl . 20, løkl . 17

Tlf. 33211490 ma– fre kl.14 –18, lø kl.14 –16

BETTY NANSEN TEATRET

www.bettynansen.dk


Indhold

HANDICAP • Nyt · Nummer 4 · sePtember 2008

3

FoTo: L ARS BAHL

Amager Strandpark

har sat fokus på

tilgængelighed.

s. 42

FoTo: H EnRIK BJERg

Jeg vil, og jeg kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anders Haustrup er kørestolsbruger og ville værelandmand,

men det varsværtatfinde job.

Landmand og godsarving

Anders Haustrup.

s.6

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jul på Skt. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dansk Handicap Forbunds juleophold på Skt. KnudsborgpåFyn.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Nyehjælpeordninger på vej . . . . . . . . . . . . . . 16

1. januar kommer der nyemuligheder for hjælpeordninger.

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

”Vitrorpå, at man

har brug formindre

hjælp,hvis man får

mulighed foratleve

et liv -præget af

selvbestemmelse

og frihed.”

Midt ibladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Retssag sikrer adgang til bank iUganda . . . . . . . . . 30

Med lovenihånd lykkedes det at få en rampe til den lokale bank.

Hjælp til flypassagerer med handicap . . . . . . . . . . 34

Københavns Lufthavn og Falck sørger for assistance

til passagerer med handicap.

Nyehjælpeordninger

s.16

på trapperne

Med opslagsværk under trommepedalen . . . . . . . . . 38

Kasper er trommeslager,har muskelsvind og tog på højskole

med hjælpeordning.

Vagtskifte iVanførefonden . . . . . . . . . . . . . . 41

Pia Gjellerup efterfølger Palle Simonsen på formandsposten

iVanførefonden.

Alle kan komme en tur ibølgerne . . . . . . . . . . . . 42

VedAmager Strandpark kan kørestolsbrugerebåde

komme rundt iområdet og ivandet.

PRESSEFoTo: FALCK

Flypassagerer med handicap kan få

assistance ilufthavnen.

s.34

www.dhf-net.dk


Autohuset VestergaardA/S Handicap buscenter

Storekspertise til at løse specialopgaverved

indretning af handicap biler storesom små.

Vi tilbyder gratis afprøvning.

Anders Larsen Mobil.29261193 E-mail: anders.larsen@autohuset-vestergaard.dk

Carsten Jensen Mobil.24433738 E-mail: c.jensen@autohuset-vestergaard.dk

Kim Søndergaard Mobil.40160701 E-mail: kim.soendergaard@autohuset-vestergaard.dk

www.autohuset-vestergaard.dk/handicap

FynogSjælland Tlf. 66 14 01 01

Jylland Tlf. 24 43 37 38


Leder

HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

5

Det er nu,

det gælder!

Den12. juni vedtog Folketinget lovenomborgerstyret personlig assistance. Detteerintet

mindreenrevolution af de hjælpeordninger,viidag har iDanmark. Inde ibladet kandulæse

meredetaljeret om de nyeordninger.

Minmission idenne leder er imidlertid at sende en vigtig besked til alle potentielle brugereafden

nyelov.

Dererafsat midler til etablering af såkaldteborgerstyrede foreninger,som kanvaretage

arbejdsgiveransvaret forsåvel dem, som allerede har en hjælpeordning og fornye brugere,

hvis man ønsker at værefri fordet.

IDansk Handicap Forbund mener vi, det er afgørende,atarbejdsgiveransvaret varetages

af en forening,som først og fremmest varetager voresmedlemmers behov. Deterogså vigtigt,atdettetilbud

er en mulighed –uanset hvor ilandet man befinder sig.Derformener vi,

at der skal etableres en demokratisk forening,som er styret af borgerne selv,som også har

mennesker med funktionsnedsættelse ansat, og somikkeskaltjene penge på at varetage

arbejdsgiveransvaret. Samtidig mener vi, at Danmarkersålille et land,atforeningen bør

værelandsdækkende –såden kansikre et ensartettilbud til borgereoverhele landet.

Vi må ifællesskab arbejde foretablering af en stærklandsdækkende,demokratisk nonprofit

forening.Ellers risikerer vi, at privateaktører,som skal tjene penge,vil udhule markedet

og væreskyld i, at færre får mulighed foratfåenborgerstyret personlig assistance.

Hvis kommunerne alternativt overtager ansvaret,frygter vi, at borgerneumyndiggøres og

mister indflydelse på egen tilværelse.

netop nu arbejdesder på græsrodsniveau foratfåstablet grundlaget forenborgerstyret

forening på benene.Tidmæssigt er det meget presset,men vi opfordrer hermed alle til at

tage del iarbejdet med at få skabt en stærkforening,ogviopfordrer alle til at tage del iden

politiskeproces, som vil tage farthenoverefteråret.

Du kanhøremereomarbejdet med at etablereden nyeforening,hvis du henvender dig

til din handicaporganisation.

Lad os løfte iflok, så er der en god chancefor,atvikan få skabt et mereretfærdigt og

solidt fundamentfor de nyehjælpeordninger!

”Vimåifællesskab

arbejde foretablering af

en stærklandsdækkende,

demokratisk non-profit

forening.Ellers risikerer vi,

at privateaktører,som skal

tjene penge,vil udhule

markedet og væreskyld i,

at færre får mulighed

foratfåen

borgerstyret personlig

assistance.”

Susanne Olsen

Landsformand

Kontroleret oplag iperioden

1. juli 2006 -30. juni 2007: 9.687

Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk,Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLSGrafisk Hus. Oplag: 9.300.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer.Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6003435. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 –16.00, Fredag kl. 9.00 –14.15. Landsformand: Susanne Olsen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 11. oktober 2008. Deadline: 9. september 2008.


Medlemsportræt

www.DHf-Net.Dk

6

Anders Haustrup foran

Ørnfeldt Gods, hvor han er

født og opvokset.

Jeg vil–ogjeg kan!

AF BEnnY LAURIDSEn

FoTo:HEnRIK BJERg

Selv om han har “runde ben”,som han siger,

så er han ifuld gang med at lærealt om

landbrug –fra administration til markarbejde

–for en dag skal han overtage driftenaf265

hektar fynsk landbrugsjordog63hektar skov

”Jeg har en stærkviljestyrke.Jeg vil ikkeværeeen, der

ridser alt det op,som vedkommende ikke kan. Så bliver

man til ingenting.Kortefter,jeg varbegyndt at arbejde

inden forlandbruget,fik jeg brev frakommunen. Jeg

skulle bareslå et krydspåetstykkepapir og returnere

det,såkunne jeg få livslang pension. Jegrev brevet i

stykker –for så længe jeg passer lidt på mig selv,har

jeg mange gode arbejdsår tilbage.”

Sådan siger 27-årige Anders Haustrup,der blevfødt

med rygmarvsbrok og måtteigennem flereoperationer

inden forsine førstetre levemåneder,før lægerne

havdefået lukket hullet iryggen.

Rygmarvsbrok er en medfødt misdannelse af ryghvirvler

og rygmarv, der medfører en udposning –brok-af

rygmarven. Detbetyder,atnervefunktionerne fraudposningen

og nedeftererbeskadiget og giver lammelser.

ForAnders Haustrup betyder det,athan er lam fra

midt på skinnebenene og nedefterogaltid har siddet

ikørestol.

Fysisk hæmmet –ikkehandicappet

”Det får mig nu ikketil at se mig selv som handicappet.

Jegerfysisk hæmmet,fordi mine ben dikterer nogle

begrænsninger formig.Men hovedet og hænderne


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

7

virkerfintogkan sagtens bruges til at løse de praktiske

problemer,jeg kommer ud for, fordijeg sidder ikørestol,”forklarer

den vordende godsejer,der bor alene i

et et-plans-hus iodense og altid har færdedes mellem

’normalt-gående’.

”Der er ikkeblevettaget særskiltehensyn til, at jeg

sidder ikørestol. Hverkenifolkeskolen, handelsskolen

eller på landbrugsskolen. Dethar været positivt –for

folk har ikkeset min kørestol som hindring foratomgås

mig.Selvfølgelig har der vedudflugter og den

slags været praktisk besvær,men det har aldrig fået

folk til at hivesig ihåret ifrustration over mig og min

stol. De har naturligt givet mig en hånd eller to,hvis

der fx skulle forcerestrapper på en udflugt,”fortæller

Anders Haustrup.

På fuld tid ilandbruget

Han er født og opvokset på ørnfeldt gods,der også

omfatter slottet Ulriksholm. når hans mor engang ikke

længerevil stå fordriften af de 265 hektar landbrugsjordog63hektar

skovpåKertemindeegnen, er planen,

at Anders Haustrup skal overtage driften.

Dethar da –udoverlysten–også været medvirkende

til, at han idag er uddannet driftsbestyrer og

siden januar 2007 har været fuldtidsansatpåHveringe

gods på Fyn.

Her har han en stilling,der halvtids handler om det

administrativearbejde forbundet med at driveetlandbrug

–noget han kommer til at beskæftige sig meget

med,når han overtager sin mors arbejde.Den resterende

halvdel af stillingen fokuserer på markarbejde.

”Min chef ved, jeg skal hjem og overtage min mors

gårdengang med tiden. Så han har stykket denne stilling

sammen til mig,såjeg lærer noget om det,jeg i

fremtiden vil komme til at arbejde med,”forklarer Anders

Haustrup og fortsætter:

ben, som kommunen har hjulpet med at løse.Der er fx

lavetramper hist og pist,ogpåtraktoren er der lavetet

håndtag,såjeg kanbremse med hånden. Detskaljeg

have,for det er indførtimit kørekort. Menudoverde

ting fungerer jeg på lige fodmed mine syvkolleger.”

Selv om Anders Haustrup har nogle klaremål forsin

nuværende indsats og også følger med idriften omkring

barndomshjemmet,såerhan ikkedybereinvolveretiarvegodset

end det.

Vilarbejde iudlandet

”Jeg har en 37 timers arbejdsuge og nogle gange overarbejde.Jeg

har også et liv vedsiden af med venner,tennis

og jagt,sådet er begrænset hvor meget energi,der er til

overs.Men den energi,jeg har,bruger jeg på at forberede

mig på at overtage mors arbejde.Jeg har tænkt mig at

bliveimin nuværende stilling så længe som muligt,selvom

jeg også er igang med at undersøge,omjeg kankomme

til fx England eller Tyskland foratarbejde med landbrug.

Jegskalhavefundet ud af,hvilkemuligheder jeg har,”fortæller

Anders Haustrup.

Sometled iden plan er han vedatændrepåden hjemmeside,han

tidligerebrugteiforbindelse med jobansøgningerne.Han

vil have den oversattil tysk og engelsk og

tilføjet fotosogvideosekvenser,der viser ham igang med

de forskellige arbejdsprocesser ilandbruget.

”Så kanmulige arbejdsgiverejodirektese, at jeg kan,

hvad jeg siger,jeg kan,”uddyber Anders Haustrup.

Der er gode jagtmuligheder på de mange hektar mark

og skov, der hører til godset. Anders Haustrup klarer

jagten frasit terrængående køretøj.

Minchef udfordrer mig

”Arbejdet imarkenerblevetbygget op skridt for

skridt. Jegstartede med at slå rabatter,fræse kanter og

den slags.Der kunne jeg bruge den formig nødvendige

tid,uden at en anden stod og ventede på, at jeg

blevfærdig,såhan kunne komme igang.nuher ved

så-arbejdet har jeg harvetogtromlet –oghar vi skullet

væreforan, så såningen kunne komme igang lige

efter-det er gået fint. Hvad næstetrinkommer til at

bestå af,ved jeg endnu ikke, fordet bestemmer chefen.

Han stiller mig løbende inogle arbejdsmæssige dilemmaer,som

udfordrer mig og tvinger mig til at tage

ansvar forløsning af de forskellige arbejdsopgaver, der

er forbundet med at driveetlandbrug.Selvfølgelig er

der ting,der har krævet tilretning på grund af mine


Medlemsportræt

www.DHf-Net.Dk

8

Ansøgninger med hjemmeside og video

Dermed er han godt igang med at videreudvikle den

alternativejobsøgningsteknik, han endtemed at bruge,dahan

efterlandbrugsskolen søgtearbejde.

Dengang blevdet til 75 ansøgninger med tilhørende

afslag –uanset om han skrev, mailede eller ringede

ansøgningerne ind til de,der søgte. Dethjalp heller

ikkeatmøde personligt op med ansøgningerne –for

kørestolen stod ham ivejen.

”Det vardanedslående.Såjeg gik igang med at lave

en folder,enhjemmeside og en videosekvens på en

cd om mig selv.Det ville jeg så sende til de 300 største

gårde iDanmark,”fortæller Anders Haustrup,der dog

aldrig nåede igennem de mange gårde inden, der var

bid.Han fik arbejde hos en gårdmand,der kunne lide

hans alternativemarkedsføring og de kvalifikationer

og den viljestyrke,ingen kunne væreitvivl om, at Anders

Haustrup havdeogfortsathar.

Fremtid med kone,børnoggods

Anders Haustrup drømmer om en fremtid med kone

og børn, mens han driver ørnfeldt gods og Ulriksholm

Slot som moderne,fuldtids landmand.Men Anders

Haustrup véd godt,ateen ting er viljestyrke iforhold

til sig selv og de mål, man vælger –noget andet er viljestyrke

iforhold til det såkaldt svage køn.

”Kammeraterne har taget imod mig med åbne arme.

Så vidt jeg ved, har jeg ikkemødt nogle fyre, der har

sorteretmig frapågrund af kørestolen. Menjeg har

tit oplevetfordomme hos det såkaldt svage køn, der

virkerbange foratkomme ikontakt medmig.Måske

fordimange tror,atnår jeg har røven placeret ienkørestol,

så må der værenoget galt med mit hoved. Måskedeogså

frygter, at hvis de bliver kærestemed mig,

så bliver de ihøjeregradhjælper end partner.Det er,

som bliver jeg dømtpåkørestolen, før jeg kanvise,at

jeg faktisk er en flink, ung mand,der ikkekan gøreen

flue fortræd.Jeg dømmes,før jeg kansige,atjeg lever

mit liv fuldt ud og at jeg både vil og kanselv,”fortæller

Anders Haustrup,der dog ikkehar tænkt sig at lade sig

slå ud af den slags,for som han siger om hele livet:

”Duskalfølge dit hjerte –ikkehvaddeandresiger.

og man skal da slet ikkelade sig slå ud af,atens ben er

runde og sidder på en kørestol.” ■

Lisbeth Haustrup,Anders’ mor,leder Ørnfeldt Gods,

men på et tidspunkt skal Anders afløse hende.

På Hveringe Gods, hvor Anders Haustrup idag har job deltager

han på lige fod med andremedarbejderemed de nødvendige

specialindretninger,der skal til –fxramper og

håndbremse på traktoren.

Anders Haustrup er vedholdende og viljestærk,

og efter afslag på 75 jobansøgninger tog han

utraditionelle metoder ibrug.


Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll.

Marianne er igang med at betale sit medlemskontingent

til Dansk Handicap Forbund.

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent

med Betalingsservice. Det er det nemmeste i

verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt.

Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, idit pengeinstitut eller

idin netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


Kort nyt

www.DHf-Net.Dk

10

Århus Åramt af terror

Tilgængelighedsterrorister slog til ijuni måned og lavede

et terrorangreb på en ny platform ved Århus Å.

Platformen er ikke tilgængelig,men pludselig havde

den både en rampe og siddepladser.Detre terrorister

er alle fra Dansk Handicap Forbund,ogmed

aktionen ville de vise,atdet kan lade sig gøre atlave

en løsning -som naturligvis ikke skal være enhjemmeflikket,men

en smuk og velfungerende.

Forinden havde den ene aktivist Claus Bjarne Christensen

luftet sin vrede idiverse avisindlæg ibåde

Jyllandsposten og Århus Stiftstidende over,atenhel

ny platform ikke ertilgængelig for kørestole.Resultatet

bliver heldigvis,atkommunen finder en løsning

på problemerne med tilgængelighed på Azobéplatformen

ved Mølleparken. Det blev besluttet på et møde

mellem rådmanden forTeknik og Miljø, PeterThyssen,

og byrådsmedlem og formand for Handicaprådet

Tatiana Sørensen. Løsningen bliver enten enlift eller

en rampe.Kommunen vil hente ekstern bistand fra en

ekspert itilgængelighed.Arbejdet på en løsning kan

påbegyndes snarest efter sommerferien.

”Jeg håber og tror på, at denne sag har været

en øjenåbner og glæder mig over rådmandens

tilkendegivelser om fornyet fokus på fysisk tilgængelighed.Derudover

ser jeg frem til, at vi får ansat

en tilgængelighedskonsulent iÅrhus Kommune,

som forhåbentligt kan sikre os mod lignende sager

ifremtiden,”udtaler Tatiana Sørensen ienpressemeddelelse.

FoTo: P RIVATEJE

AF BEnTE RøDSgAARD,JEPPE KERCKHoFFS og SoLVEIg AnDERSEn

Treborgerehar taget sagen iegen hånd og vist, at det er muligt at gøreplatformen vedÅrhus Åtilgængelig. Fravenstreses Mikkel

Bundgaard, formand for RYK–rygmarvsskadede iDanmark, Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg

iDansk Handicap Forbund og Niels Sehested fraRYK.

Husk Dansk Handicap Forbunds korps af rådgivereogbisiddere

Endnu engang henleder vi opmærksomheden på rådgiverne,som tilbyder medlemmerne støtteogsparring i

deres sag og inogle tilfælde støttetil ankesager.Samtidig har vi uddannet bisiddere, som kanværeenstøtte, når

man skal til møde med kommunen. Både rådgivningsteamet og voresbisiddertjenesteerkommet

godt igang med arbejdet.

Læs mereommuligheden forrådgivereogbisiddereunder hjemmesidens

punkt ’rådgivning’, som du kanfinde på forsiden af www.dhf-net.dk.

Rådgivningsteamet har fremstillet et informationskort, som beskrivermuligheder

forrådgivning og bisidderhjælp iDansk Handicap Forbund.Har du

brug forkortkan du få dem vedathenvende dig til Jeppe Kerckhoffs, som er

tovholder forrådgivningsteamet på tlf.39293555eller på e-mail

social@dhf-net.dk.


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

11

FoTo: H EnRY H AnSEn

Få besøg af frisøren hjemme

ofte er det et problem at finde en frisør,som har plads

til, at kørestole kankomme ind isalonen, og kommer

man ind,kan det væresværtatfåvasket hår og

komme til vasken. Foratafhjælpe den situation har en

gruppe frisører startetvirksomheden De mobile frisører,

som kommer hjem til kunderne,når der er brug for

en klipning eller andet frisørarbejde.

Dansk Handicap Forbund og De mobile frisører indgik

iforåret en aftale,der indebærer rabattil medlemmer

af Dansk Handicap Forbund. Man ringer til frisørenogaftaler

tid -dag,aften eller weekend.Medlemmer

får samtidigt 15% rabatpåalslags frisørarbejde.

Frisørerne er erfarne og udfører al slags frisørarbejde.

Deterden samme frisør,der kommer hver gang.Endnu

er virksomheden ikkefuldstændig landsdækkende,

men de opererer både iStorkøbenhavn og iÅrhus.Læs

merepåwww.demobile.dk eller ring på tlf.70100001.

Ijuni måned arrangerede Dansk Handicap Forbunds

”Stranden”ved Charlottenlund og De mobile frisører

en klippedag,som blevnoget af et tilløbsstykke.

Klippedag på Stranden blev en succes og mange fik ordnet hår.

Spar op til pensionen

Mange af Dansk Handicap Forbunds medlemmer

på førtidspension har kunringe mulighed

foratlægge penge til side til alderdommen.

Formange betyder det,atdemånøjes med

folkepensionens grundbeløb,hvilket er en

meget lavydelse.

Foratafhjælpe den situation indførte man

i2003 Supplerende arbejdsmarkedspension

(SUPP), som er en frivillig pensionsordning for

førtidspensionister.ordningen er bedreend

ingenting.Enførtidspensionist betaler 130

kr.ommåneden, og kommunen lægger 260

kr.oveni.Det kanlydesom små beløb,men

forskellen mellem en førtidspensionist,der har

betalt,ogender ikkehar,erfaktisk til at tage

at føle på. Uden frivillig indbetaling til SUPP,vil

man som folkepensionist have en indtægt på

82.000 kr.Med frivillig indbetaling til SUPP,vil

man som folkepensionist have en indtægt på

98.000 kr.

Dansk Handicap Forbund opfordrer helt

klarttil at indbetale til ordningen!

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører,Thomas

Adelskovvil gøreordningen

tvunget.Talfra 2005 viser nemlig,atdet kun

er halvdelen af førtidspensionisterne,som

indbetaler til ordningen. En rapportfra Socialforskningsinstituttet

fortæller om de uheldige

konsekvenser vedikkeatspareoptil pensionen.

Rapportenkan læses på nedenstående

link: www.sfi.dk/sw58135.asp.

Medhold iankesag om hjælpeordning

Dansk Handicap Forbund har fået medhold iensag,hvoretafvores medlemmer varblevetdårligere, som

følge af sin funktionsnedsættelse.Kræfternevar ikke, hvad de tidligerevar,ogmedlemmet havdederfor

trukket sig fraenenkelt af sine tillidsposter iforbundet. Kommunen benyttede dettesom argumentfor at

sige,ataktivitetsniveauet nu ikkelængerelevede op til kravene i§96, og at hjælpeordningen derforville

blivestoppet.

IDansk Handicap Forbund finder vi detteprincipielt. Selvom der p.t. ilovgivningen er krav om et højt aktivitetsniveau,forekommer

det absurd, at man fratager en borger sin hjælp -når tilstanden er blevetforværret,

og behovet dermed er større end tidligere.

Detsociale nævn ændrede kommunens afgørelsen, og medlemmets hjælpeordning kannufortsætte

uændret.

Kort nyt Kort nyt Kort nyt


Balancetræning –rideterapi

JOBA -CoreTrainer fraPanasonic

En ridesimulator medden nyeste3D-teknologi,som træner overkroppens

holdning, forbedrerbalancenogstyrker muskelkorsettet.

JOBA gørdet nemt at mobilisere nedredele af ryggen,påpersoner

medmeget lavt funktionsniveau. JOBA -effektiv tiltræningaf:

apopleksi, sclerose,

hovedtraumer,lammelse

efterpolyradiculitis, etc.

Se vore referencer til

fysioterapeuter,neuroklinikker,specialinstitutioner,sygehuseog

private somtræner

med JOBA.

Prøv en JOBA i14dage

AMASSA

Vardevej 97 ·Lyne·6880Tarm·Tel.: 61 37 33 97

www.amassa.dk·info@amassa.dk


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

13

Jul på Sct.

Knudsborg

22. december –2.januar

Traditionen troarrangerer Dansk Handicap Forbund

juleophold forenlige på feriecentret Sct. Knudsborg

på Fynfra mandag den 22. december til fredag den 2.

januar 2009.

Enlige der skal værealene ijulen, kanfåtilmeldingsblanket

hos LeaDernovpåforbundets hovedkontor,

telefon 39 29 35 55.

Prisen foropholdet er kr.6.500 alt inkl. +kr. 750 for

transportfra Hans Knudsens Plads.


Hjulspind

www.DHf-Net.Dk

14

AF BEnTE RøDSgAARD

Legetøj med handicap

Stine Malteerjournalist og arbejder på Handicapportalen.

dk, men hun har også sit eget firma med legetøj til børnmed

handicap.

”Det undrede mig,atder ikkevar noget legetøj,der viste

hjælpemidler.Jeg surfede en del på nettet efterden slags,

men det gavikkesåmeget. Hvis jeg endelig fandt noget,så

vardet på amerikanskehjemmesider,ogfirmaerne solgteikke

til privatpersoner. Hereftergik jeg til danskedukkefirmaer,

men de varikkeinteresserede.Det hele endtemed,atjeg her

1. august startede mit eget firma, som er en web-shop,hvor

privatekan købe varerne”.

Sortimentetdækker bredt både kørestole,krykstokkeog

dukker med benproteser.Der er også dukker til børn, som har

været ikemobehandling,ogsom derforikkehar noget hår på

hovedet.

”Børnskallege med det,dekender,ogsom de genkender

fraderes hverdag.Legetøjet kanhjælpe dem til at bringe

hverdagens oplevelser over ilegens univers.”,siger Stine Malte.

Du kanbåde se og købe produkter på www.legetojmedhandicap.dk.

Stine Malte importerer og videresælger "legetøj med handicap", fx hjælpemidler,dukker

og små hospitaler.

Foto: S olveig AnderSen

PRESSEFoTo

Hjemmerollator

Et svensk firma har lanceret en rollatortil hjemmebrug.Den hedder ”Let’s go”

og er letatmanøvrere. Denermeget smal, kankomme igennem de fleste

døreogbruges itrange rumsom fx toilet/badeværelse.Der er to forskellige

greb på rollatoren, så brugeren kanvariere, hvordan han/hun holder fast.

Bremsen kanbetjenes med én hånd.Rollatorenhar en aftagelig bakke, som

kananvendes til at transportere fx en tallerken. Bakken kantransportere

noget,der vejer op til femkg, og kanbruges af en person, som vejer op til

max.100 kg.Som ekstratilbehør kanman købe en kurv.IDanmarkforhandles

den af firmaet ”Handicare”.Prisen er 725 kr.plus moms.Dukan læse mereom

den på www.handicare.dk.

Lille og smal rollator til hjemmebrug med en lille bakke, der kan bæreoptil fem kg.

Se på sæler iEsbjerg

Blotenkilometer nordvest forfiskerihavnen iEsbjergligger

Fiskeri- og Søfartsmuseet tæt på skov, strand og vadehavog

giver mulighed foroplevelser både ioguden forhuset. Museet

har åbentåretrundt. Her kanman se et saltvandsakvarium

og en udstilling,som oplyser om fisk og havdyr.Iet lavt bassin

er det tilladt at røreved fisk og krabber.Ioceanariet kan

du opleve sømrokker,helleflyndere, rødhajer,havål og torsk

svømme rundt.

Sælerne har deres eget bassin med tilknyttet udstilling,og

de fodres dagligt kl.11.00 og 14.30.

Museet har også en permanentfiskeriudstilling,som oplyser

om fiskeriet historie framiddelalderen til idag,ogsom viser modeller,fartøjer,redskaber

og skibsproviant.

Søfartsudstillingen ”VadehavogVerdenshav”fortæller om

søfartenidet danskeVadehavfra vikingetiden til idag.Uden

forhuset er der en frilandsudstilling,som viser hvordan kystfiskerlejer,småhavne

og træskibsværfter så ud iårene omkring

2.Verdenskrig.

Museet har også to butikker og en café og er tilgængeligt

forkørestolsbrugere. Læs merepåwww.fimus.dk eller kontakt

museet på tlf.76122000.


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

15

Slut med fodpedaler

En helt ny skraldespand med automatisk låg er let

at bruge forbevægelseshæmmede.Låget åbner

automatisk, når man fører hånden 10-15 cm hen

over låget -oglukker automatisk efter10-15 sekunder

igen. Låget kører på lavenergiforbrug med

4D batterier med en holdbarhed på cirka et år ien

almindelig husholdning.ønsker du låget åbnet i

længeretid,trykkes på en knap.

Skraldespandene kanbruges på toiletter og

badeværelser ikøkkenet og alle andresteder,hvor

du har brug forenspand med låg.Produktet har

iårevis været solgt iUSA, Canada og flerelande i

Europa og er nu også kommet til Danmark. Se en

lille film på www.jnconsult.dk. Priserne starterved

600 kr.

En spand, der åbner automatisk, er god at

haveihjemmet for både børn og voksne.

FoTo: J nConSULT

Vidstedu, at...

En ny hjemmeside om postpolio har

set dagens lys-etforum forudveksling

af oplysninger,erfaringer og ny

viden om postpolio.Semerepå

www.postpolio.dk.

Sahvafonden har uddelt to mio.kri

det førstehalvår af 2008 til gavn for

mennesker med bevægelseshandicap.Dansk

Handicap Forbund har

modtaget en rammebevilling på

825.000 kr.til brug foraktiviteter for

forbundets medlemmer.

Lydbøger nu kanhøres på mobiltelefon.De

førstefem minutter er gratis,dernæst

koster et afsnit 35 kr.En

lydbogertypisk på femafsnit.Læs

merepåwww.storytel.dk.

Nyeognemmereveje

Detskalværenemmereatlevemed et handicap! Deterpointenifilmen

’nye og nemmereveje’.

Filmen sætter fokuspåmennesker med handicap og deres

møde med den offentlige service.

Ifilmen møder vi mennesker med forskellige handicap,som

hver især fortæller om deres erfaringer om mødet med ’det

offentlige’. Derespersonlige oplevelser viser,hvorafgørende

det er forden enkeltes dagligdag,atden offentlige service

fungerer tilfredsstillende.

Filmen, der er produceret i2008, er velegnet som inspiration

og som oplæg til en diskussion af vilkårene formennesker

med handicap og tilrettelæggelse af den offentlige hjælp.

Filmen er blevettil på baggrund af en rækkekonkrete

initiativer,som har givet viden og ideer til at omsætteprincipper

som fx ligebehandling og kompensation ipraksis.Disse initiativer præsenteresifolderen ”nye

og nemmereveje.” Læs merepåwww.servicestyrelsen.dk/wm147215, hvor både film og folder kan

downloades.

Sa

FoTo: P RESSEFoTo

odense Hawks -etkørestolsbaskethold

med base iFjordager BK,

odense -optager nyespilleremellem

13 og 70 år.Der trænes tirsdag

og fredag aften.Flereoplysninger

hos Flemming Stephansen,

tlf.40405525.

Dansk Handicap Forbunds samarbejdspartner

Uganda national

Action on Physical DisabilityUnAPD

iUganda udgiver et nyhedsbrev på

engelsk,som kanlæses på

www.unapd.ug.

Rejsebureauet ChrisTravelarrangererefterårsrejser

til Barcelona iSpanien,som

er berømtfor at væreen

tilgængelig by. Læs merepå

www.christravel.dk.

Fns handicapkonvention er oversat

til dansk,så den kannærlæses af alle

interesserede.Læs den foreløbige

oversættelse på Velfærdsministeriets

hjemmeside.http://www.social.dk.

Hvis du har sværtved at holde en

bogihænderne,kan du låne lydeller

e-bøger.Kontakt dit lokale bibliotek

og hør nærmereommulighederne,

eller gå ind på www.e17.dk.

Komitæt kontakt med fisk og andrehavdyr iEsbjerg.

Hvis en stor ulykkerammer landet,

skal det værenemmereatfåetoverblik

over,hvadder sker,oghvadman

selv kangøre.Determålet med en

ny hjemmeside som en lang række

myndigheder står bag.Læs merepå

www.kriseinfo.dk.


Hjælpeordninger

www.DHf-Net.Dk

16

Nye hjælpeordnin

1. januar 2009 indføres et nytsæt hjælpeordninger,som

kaldes ‘borgerstyret personlig

assistance’.Denye regler er potentielt et fantastisk

fremskridt. Mange flerevil kunne komme

ibetragtning til en hjælpeordning,og

kommunerne får adgang til at sammensætte

langt merefleksibel hjælp til borgerne

De nyeregler forhjælpeordninger -borgerstyret personlig

assistance, idaglig tale kaldet

BPA–betyder at de eksisterende

hjælpeordninger

udvides.De

vigtigsteændringer

er,atkravene,dels

om et meget højt aktivitetsniveau

dels om

at skulle kunne fungere

som arbejdsgiver,bortfalder.I

stedet skal man have et stortbehov. Arbejdsgiveransvaret

kanfremovergives til andre, fx pårørende,

en organisation, kommunen eller en privat aktør,medens

borgeren idet daglige vil fungeresom arbejdsleder for

sine ansatte.

Herudover vil kommunen få mulighed foratbevilge

en hjælpeordning til borgere, som ikkehører til den

gruppe som idag kanfåhjælpeordning,hvis det skønnes,

at det kangiveden bedstehelhedsløsning forborgeren.

Desværre er det meget sværtatkomme ibetragtning

til en hjælpeordning,fordi kombinationen af en indgribende

funktionsnedsættelse og et højt aktivitetsniveau

sjældentertil stede.Derforhar kuncirka 1200

mennesker idag en hjælpeordning,ogde, som ikke

kankomme ibetragtning,lever en tilværelse,hvor

spontanitet og frihed er en by iRusland,oghvoraktivitet

udenfor hjemmets firevægge er begrænset

til ledsageordningens 15 timer om

måneden.

AF JEPPE KERCKHoFFS

ILLUSTRATIon: nIELS PoULSEn

Slut med det snævrenåleøje

Idag er hjælp efterservicelovens §96den mest

fleksible form forhandicapkompenserende

ydelse.Deborgere, som har et ringe funktionsniveau

-kombineret med et meget

højt aktivitetsniveau og evne til at

fungeresom arbejdsgiver,har

adgang til at ansættepersonlige

hjælpere. Dermed

kandeleveetliv,som i

høj grad er præget af

spontanitet og frihed.


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

17

ger på vej

Dansk Handicap Forbund har gennem en årrække

ønsket en merefleksibel indretning af hjælpeordningerne.Det

ønskeser nu ud til at gå iopfyldelse!

Fordele

Deterenkæmpe fordel, at arbejdsgiveransvaret kan

overdrages til andre. Mange mister deres hjælpeordning

eller får afslag på en ordning,fordi de ikkekan

løse denne opgave.

Samtidig glæder vi os over,

at kravet om det høje aktivitetsniveau

bortfalder.Vihar

nemlig imange tilfælde

set,atmedlemmer,som

er blevetfor dårlige til

at opretholde deres

aktivitetsniveau,får

frataget deres ordning,selvom

behovetfor hjælp er blevetstørre.

Endelig håber vi, at mange kommuner vil benyttemuligheden

foratstrikkegode helhedsløsninger

sammen til de borgere, som ikkeumiddelbarter

en del af målgruppen. Deterenoplagt chancefor at

erstatteeksisterende kludetæppeløsninger -stykket

sammen af mange forskellige paragraffer -med enkel

og fleksibel hjælp,som borgeren selv er herre over.

Bedreløn- og ansættelsesvilkår

En vigtig problemstilling vedhjælpeordninger er,at

det generelt er blevetrigtig sværtatrekrutterehjælpere.Det

skyldes blandt andet manglen på arbejdskraft

og ikke mindst,atarbejdsforholdene forhjælperne

ikkekan konkurrere med forholdene forandrefaggrupper.

Handicaphjælperehar ingen overenskomst,ogde

modtager ikkepension eller anciennitets- og kvalifikationsløn.Vi

tvivler på, at de nyeordninger kanoverleve,

hvis ikkehjælpernes arbejdsforhold bringes iorden.

Heldigvis er der nu kommet lovning på, at hjælpernes

arbejdsforhold forbedres inden fordet næsteår. Det

er en af de vigtigsteforudsætninger foratfådenye

ordninger til at fungere. Vi ser frem til en løsning på

det problem.

Hvem bliver omfattet?

Iførste omgang udvides målgruppen til at omfatte

mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.Det

kan for eksempel være personer,som har mistet deres

hjælpeordning på grund af et faldende aktivitetsniveau,fordi

deres funktionsnedsættelse

forværres.

Flere, som af den ene eller anden grund

tildligere vurderes uegnede til at varetage

arbejdsgiveransvaret på grund af mindre

kognitive problemer eller blot mangel på

viden om, hvordan man administrerer løn og

kontrakter m.m. for sine hjælpere, burde også

kunne komme med.

Endelig bliver det spændende at se,omenstørre

del af dem, vi kalder ‘mellemgruppen’, kan komme i

betragtning.Der er tale om personer,som er afhængig

af hjemmepleje eller selvansatte hjælpere, og som

kun kan færdes ude isamfundet ide15timer om måneden,

som ledsageordningen giver mulighed for.

Der bliver gode muligheder for dekommuner,

som vil skabe fleksible løsninger,som måske erdyre

iudgangspunktet,men en besparelse på den lange

bane,fordi borgerne simpelthen får et bedre og

mere selvstændigt liv.Vitror på, at man bliver mindre

syg og har brug for mindre hjælp,hvis man får

mulighed for atleve etliv -præget af selvbestemmelse

og frihed.


Hjælpeordninger

www.DHf-Net.Dk

18

Problemstillinger

Detbliver dog ikkeuden problemer at implementere

de nyehjælpeordninger –borgerstyret personlig assistance(BPA).

Fordet førsteerrygtetomdenye regler

endnu ikkenået ud til handicapenhederne rundt

omkring ilandet. De medarbejdere, som administrerer

hjælpeordningerne,skaltil at læredet nyesystemat

kende.Det sker næppe før,der er udarbejdet en bekendtgørelse

om de nyeregler,ogfør der er skabt en

praksis fortildeling af ordningerne ideenkeltekommuner.

økonomifolkene ikommunerne vil formentlig frygte

en eksplosion iantallet af ordninger.Det bliver da

også en af udfordringerne at afgrænse personkredsen

merepræcist,for det bliver fremovermereflydende,

hvem der kanfåenordning.Det betyder ganskesikkert,atder

vil værestorforskel på, ihvorhøj grad de

forskellige kommuner vil bruge bestemmelserne og

skabe gode fleksible helhedsløsninger.Det er helt nyt,

at kommunernenuførst og fremmest skal lyttetil borgernes

behov.

En anden udfordring er,atmange sikkertvil søge

om en hjælpeordning fraden 1. januar,nogetsom formentlig

vil danne en pukkel af sager,som skal afgøres

på et tidspunkt,hvorder er tvivl om, hvad praksis for

bevilling af BPAskalvære.

Et tredje problem er,atder ikkekan etableres en

arbejdsklar borgerstyret organisation, der kanpåtage

sig arbejdsgiveransvaret inden 1. januar.Det er absolut

ivores medlemmers interesse,atder etableres en

demokratisk non-profit organisation, som er styret af

borgerne selv,ogsom kanholde priserne nede på et

fornuftigt leje.netop nu arbejdes der på græsrodsniveau

foratetablereensådan landsdækkende organisation,

og vi opfordrer voresmedlemmer til at bakke

op om denne proces,såmarkedet ikkeovertages af

dyreprivate aktører.Man kansøge flereinformationer

om dettearbejde på Dansk Handicap Forbunds hovedkontor,

tlf.39293555.

At få det nyeBPA system til at fungerebliver en

udfordring,som ikkeerløst den 1. januar, men vi vil

trækkeiarbejdstøjet og gørevores til, at de nyehjælpeordninger

kommer til at fungere. Indførelse af BPAer

nemlig en af de størsteogvigtigsteforbedringer,som

er sket formennesker med funktionsnedsættelser i

Danmarkimange år. ■

Fakta:

Lovensom vedtaget den 12.Juni 2008:

Ȥ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbydeborgerstyret personlig

assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes

som tilskud til dækning af udgifter vedansættelse af hjælperetil

pleje, overvågning og ledsagelse til borgeremed betydelig

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

der har et behov, som gør det nødvendigt at ydedenne

ganske særlige støtte.

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere

efter stk. 1, at borgeren er istand til at fungeresom arbejdsleder

for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgerenkan

fungeresom arbejdsgiver for hjælperne, medmindre

den pågældende indgår aftale om at overdrage arbejdsgiveransvaret

og administrationsforpligtelserne til en nærtstående,

en forening eller en privat virksomhed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbydeborgerstyret personlig

assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen

efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer,at

dette er den bedste mulighed for at sikreenhelhedsorienteret

og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. Idesituationer,hvorborgeren eller en nærtstående

er arbejdsgiver,skal kommunalbestyrelsen tilbydeatvaretage

lønudbetaling m.v.«

Bekendtgørelsen af lovenerendnu ikke udarbejdet, men

man kan læse mereomdet nyesystem på Videnscenter for

Bevægelseshandicaps hjemmeside: www.vfb.dk.

Der er afsat satspuljemidler til etablering af borgerstyrede

kooperativer og til en rådgivningsfunktion.


Læserne

skriver...

HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

19

Handicapbiler

Århus er som bekendt den anden størstebyiDanmark,

men har ilang tid kunhafttosteder,hvorman kunne

få indrettet biler til handicappede.Tidligerepååret

åbnede HandicapBusser Center Vest med Poul Erik Illeman

vedroret,ogbyenfik endnu et værksted,som

individuelt kantilpasse bilen til den enkeltebruger.

Detgør de rigtig godt. At de samtidig ligger tæt på Århus

midtbyerendnu et gode,for er der noget,der ikke

fungerer,erder ikkelangt til hjælpen.

Da jeg skulle have en ny bil, havdejeg brug forat

kunne sidde imin kørestol vedsiden af føreren, hvilket

firmaet arrangerede uden de større indgreb med en

mindrerampe,som blevplaceret,hvorhøjreforsæde

normalt er,ogjeg kunne uden besvær blivesiddende

imin elkørestol vedsiden af føreren. Jegkan således

dels tale med og væresammen med føreren dels have

det fulde udsyn framin plads.

Mange biler er indrettet,såenkørestolsbruger ikke

kanseudafforruden. De er simpelthen ikkehøje nok!

Menidebiler,som HandicapBusser Center Vest anbefaler,har

kørestolsbrugeren mulighed forathavedet

fulde udsyn gennem bilens forrude.

Jegkan derforkun anbefale HandicapBusser Center

Vest,som giver en god personlig og professionel rådgivning

fraerfarne og professionelle folk, der ved, hvad

det drejer sig om. Firmaet opfordrer brugeren til at

komme forbi og få en prøvetur,således at alle krav kan

bliveopfyldt. Du kansemerepåwww.handicapbusser.

dk. (Forkortetafred.)

venligst

Poul Schacksen

Diskrimination når man skal have pasbillede

Jegersom kørestolsbruger nødt til at gå til en børnefotograf,dadehar

et lærred, som kantrækkes helt ned.

Kandettevirkelig værerigtigt? Jegtroede,atdet var

en menneskeret foralle at blivefotograferet,men det

er det åbenbartikke. Ikke foroshandicappede,som

kunkan sidde istolen, mens billedet bliver taget.

Jegkan ikkefåtaget et billede hos Merlin og andre

forretninger.Ihvertfald ikkeher iIshøj,Hundige eller

Tåstrup.Jeg synes,atdet er en problemstilling,man

bør tage op –også forandrehandicappedes skyld.Der

kræves jo specielle billeder både til kørekort, id-kort,

pas m.m. Jeghåber,atdet er noget,Ivil tage jer af i

Dansk Handicap Forbund.

lajla Skølstrup

RESPEKT …

Udvikler hele mennesker!

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25,

Hou, 8300 Odder

Telefon 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk


• Busser

• Personbiler

Allerede når du sætter dig

ind iden nye VW fornemmer

du, at det erdin bil.

Den personlige indretning,

de ergonomiske hensyn og

rummeligheden gør det

nemt og bekvemt at bevæge

sig rundt. Her er taget

hensyn til det hele.

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

Vi leverer overalt iDanmark

Komfort +VW

-den perfekte løsning...

IVWbusserne er der tænkt på alt,

som gør såvel kørslen som opholdet i

bilen attraktiv.

Optimale pladsforhold, fleksibilitet

og righoldigt udstyr gør køreturen til

en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles

ihøjde og længde, integreret joystickgearstang

gør den nem at nå

og letter gearskiftet. Sådan kunne vi

blive ved....

VW busserne fås i3udstyrsversioner.

Vi er specialister iopbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger

udførtnøjagtigt efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Villy Vei r up as

Industrivej 1•6760 Ribe • 7542 0600

www.vw-ribe.dk •ribe@volkswagen.dk

®

Lydbøger foralle...

www.lytteratur.dk

Fraseptember

kan du købe

Lytteratur®

direkte på

lytteratur.dk

CD 278,- og

mp3 199,-

CD 298,- og

mp3 199,-

Spar op til 437,-

-

Velkomsttilbud

99,

+porto og eksp.45,-

for2lydbøger

Få tid til mere!

Hør en lydbog samtidig med du kørerbil,

stryger,laver mad,strikkereller bareslapper af.

Få en

gratis cd-taske.

Skriv HN ved

indmeldelse

CD 388,- og

mp3 199,-

LYDBOGSKLUBBEN

www.lydbogsklubben.dk ·tlf.65960555


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde

4huse på store nabogrunde

iTrend ved Limfjorden.

2huse iSælvig på Samsø.

5huse iMarielyst på Falster.

3huse iVig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

• Plads til 6-8 personer,

heraf 4kørestolsbrugere.

• Husene iVig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie ·Linåvej 59 ·Linå ·8600 Silkeborg ·Tlf. 86 84 58 18 ·Mobil 26 73 69 22


Retssikkerhed iUganda

www.DHf-Net.Dk

30

Retssagsikrer adga

Med lovenihånden gik Okello Nyeko(th) og Santos Dokwa(tv) til retten for at forbedreadgangsforholdene

til den lokale bank. Her ses de foran et skilt, der viser hen til organisationens skomagerværksted.

TEKST og FoTo AF TRoELS HoVgAARD

Med Fn’s standardregler og den ugandiske

lovgivning ihånden, lykkedes det at vinde

en retssag om adgangsforhold.Resultatet

blev ennybygget rampe til den lokale bank

Igulu idet nordlige Uganda har den lokale afdeling af

CentenaryBank noget,mange andreafdelinger ikkehar.

De har en rampe,som fører op til hovedindgangen, og

som gør det muligt forældre, gangbesværede og kørestolsbrugereatbenytte

bankens servicetilbud.Det,som

burde væreennaturlig ting,erimidlertid kunkommet i

stand eftertopersoners ihærdige indsatsogenretsag,

der er den førsteafsin artiUganda.

De to nøglepersoner er Santos Dokwaogokello nyeko,begge

polioramte og veteraner iden ugandiske

handicapbevæglese.Deerledende personer ienlokal

handicaporganisation kaldet gulu Disabled Cooperation

group.Idag har gruppen et fælles skrædder- og skomagerværksted

som omdrejningspunkt forderes aktiviteter.

Lokalet summer af aktivitet,daviudpåeftermiddagen

efterseks støvede og varmetimer på landevejen når frem.

Tvunget til at bruge bank

okello forklarer,atetableringen af værkstedet er den indirekteårsag

til, at CentenaryBank idag har en rampe.

”I 2004 ansøgteogfik vi midler fraenstatslig udviklingsfond

til at bygge voresværksted”, siger okello,da

vi lidt eftersidder ietminimalt administrationslokale

inde iværkstedet.

”En betingelse foratmodtage midlerne var, at vi åbnede

en konto iCentenaryBank, og midlerne skulle så

administreres derfra. Santoogjeg blevbegge underskriftshavere

forkontoen, og hver gang,der skulle bruges

nyepenge til byggeriet,måttevibegge ned ibanken og


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

31

ngtil bank iUganda

Den nybyggede rampe til banken.

betaleham de 400.000shillings (ca.1.100 kr.), vi havde

på voreskonto foratfåham igang”.

Okello Nyeko(th) og Santos Dokwa(tv) ihandicaporganisationens skomagerværksted.

Kravet om, at værkstedet skulle haveenbankkonto, satte gang i

arbejdet med at skaffe en rampe til banken.

skrive under.oghvergang havdeviproblemer med trappen.

Dererikkenogetgelænder,ogvores benstøtter har

ikkenogen bøjemekanisme,såvimåttekravle op”.

En gang varokello nyeko lige vedatfalde og så gik

de til bankledelsen, der sådan set varforstående nok,

men sagde,atdevar nødt til at ansøge hovedkontoret

om midler til at lave en rampe.Tiden gik og til sidst fik

de at vide,athovedkontoretdesværre ikkehavde midler

til at sætteenrampe op.okello gnækker og hiver et

par støvede hæfterned af en hylde.

”Se, vi er jo ikkesådumme,som vi ser ud til.Vi kender

faktisk voresrettigheder og også de love,der beskytter

dem, så vi togkontakt til en advokat og gavham dem

her”. okello vifteriluftenmed Fn’sstandardregler og

Ugandas egen lov omhandicappede fra 2006.

”Advokaten mente,det varenenkel sag,ogatvi

hurtigt kunne vinde den.Vi kunne derfornøjes med at

Retssag togetår

Retsagen togetårialt fordelt over treretsmøder.Efter det

andet retsmøde gik banken af egen driftigang med at

bygge en rampe,som derforstodklar,dadet tredje retsmøde

blevafholdt imaj iår.

”På et tidspunkt iforløbet spurgtedommeren,om vi ikke

kunne afgøresagen imindelighed uden forretssalen,men

vi mente,det varenprincipsag og ønskede at fortsætte.

Vi opgavetkravfor svie og smerte på 50.000.000 shillings

(145.000 kr.),”siger okello med et listigt grin.

”Det fik vi naturligvis ikke, men det blevslået fast,atvi

vandt sagen.Banken blevdømttil at bygge en rampe –og

det havdedegjort–men de skal også betale sagsomkostningerne.Vierlige

nu vedatgøreop, hvor meget vi kan

forsvareatkræveitabt arbejdsfortjeneste, transportosv.”.

Politiet igulu bliver de næste

Handicapbevægelsen iUganda har indtil videreikke

mange erfaringer med at bruge de ellers mange udmærkede

lovgivninger iforbindelse med retssager.Det

er ofte dyrtatindlede en retssag,også selv om man i

princippet er sikker på at vinde.Men okello og Santos

fragulu har fået blod på tanden.

»


Retssikkerhed iUganda

www.DHf-Net.Dk

32

”Vihar overvejet at lægge sag an mod retten igulu,

forderes retssal er ikketilgængelig,men vi har nu indgået

et kompromis med dem om, at de benytter et andet

og meretilgængeligt lokale,når der er mennesker

med handicap med”.

Tilgengæld kanpolitiet igulu forvente snartat

skulle møde okello og Santos.

”Vivil gerne se,atpolitiet gør deres bygninger tilgængelige.Det

gælder også arresten og ikkemindst

toiletterne,der er umulige formennesker med handicap

at benytte,”slutter okello.

gulu varden sidstebank

På CentenaryBanks hovedkontoriKampala forklarer

informationschef PercyLubega, at alle andreCentenary

Banks afdelinger iUganda er tilgængelige.

”Vihar 30 afdelinger rundt ilandet,ogvihar en

manual for, hvordan de skal indrettes,sådeertilgængelige

formennesker med handicap.Afdelingen igulu

varden sidsteogeneste, der ikkevar blevetrettet til.

Detvar også derfor, vi satterampen op allerede mens

retssagen stod på,”forsikrerinformationschefen.

Denugandiskehandicaporganisation,UnAPD (se

boks) beskriversagen ideres nyhedsbrev og vilnaturligvis

opfordre medlemmer rundt ilandet til at rapportere,hvis

CentenaryBanks egne standarder ikkebliver

fulgt. ■

Dansk Handicap Forbund iUganda

Dansk Handicap Forbund(DHF) gennemfører sammen

med Uganda National Action on Disability (UNAPD)

et projekt, der har tilgængelighed som omdrejningspunkt.

Projektet startede for et år siden og har som

et af sine formål at sikremennesker med handicap

bedreadgang til offentlige bygninger iUganda. For

at opnå målsætningen arbejdes der med:

•Fremstilling af en tilgængelighedsmanual til brug

for bygherrer og offentlige myndigheder.

•Gennemgang af lovgivningen om tilgængelighed.

•Tilgængelighedsinspektioner af offentlige bygninger.

•Kampagne og lobbyaktiviteter såvel ihovedstaden

Kampala som iotte projektdistrikter.

Sideløbende med aktiviteterne omkring tilgængelighed

arbejder projektet med at styrke den

organisatoriske kapacitet ilokalafdelingerne og på

hovedkontoret.

Projektet kører indtil april 2010ogerfinansieret af

Minipuljen/Projektrådgivningen med ca. 1,7 mio.kr.

Dansk Handicap Forbund har yderligereetprojekt

finansieret af Danske Handicaporganisationer i

Uganda. Dette projektet har til formål at styrke dannelsen

af specialkredse iUNAPD og løber frajanuar

2008 til januar 2010.

Troels Hovgaarderudviklingsarbejder iUNAPD,

udsendt af Dansk Handicap Forbund.

Bruger -Hjælper

Formidlingen A/S

Bruger -Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende

firma, som yder service til såvel handicappede som

landets kommuner og regioner.

Vi tilbyder bl.a.:

-Gratis rekruttering af hjælpere

-Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger

-Administration af ledsageordninger

-Lønservice

-Vikarservice

Hvis du er interesseret iathøre mere omovenstående,

kontakt da venligst Bruger -Hjælper Formidlingen A/S:

PIA &PERNILLES

HANDICAPSERVICE ApS

Står du og skal bruge en hjælper, såring til

Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig.

Vi er et firma, der rekrutterer og

formidler hjælpere ud til handicappede.

Vi dækker hele Danmark.

Vi har en del års erfaring inden for denne branche og

vil stå til disposition, når du har behov for det.

almindelige formidlinger

serviceordninger

ledsagere

lønadministration

konsulentordninger

Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje

Ellebjergvej 52. 1. Klamsagervej 35. st.

2450 København SV 8230 Åbyhøj

Tlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk


www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os

iopbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig iopbygning og indretning af institutionsbusser

og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov ogønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring

vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere ikommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært påbilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer

-ogdet er bl.a. mærker som Citroën og VW.

Kom ogsevores udstillingsbusser, fåenprøvetur

-eller ring og vi kommer gerne forbi!
Poul Erik Illemann

Jesper Skov

Vejlbjergvej 18 ·8240 Risskov ·Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk ·mail@handicapbusser.dk


Flyrejse

www.DHf-Net.Dk

34

Hjælp til flypassagerer

med handicap

Et nytEUdirektiv sikreralle EU’s borgerelige

og ensartede muligheder foratrejse og giverlufthavnene

ansvaret for, at de praktiske

muligheder er til stede.Københavns Lufthavn

har valgt at indgå aftale med Falck om at løse

opgaven

Fra26. juli giver et EU-direktiv alle EU’s borgere lige

muligheder foratrejse.Alle passagerer med reduceret

mobilitet kanfåassistancehele vejen gennem lufthavnen

fraankomststed -det vil sige frametro, togeller

parkeringshus -til den rejsende sidder iflysædet eller

omvendt. De,der vil bruge servicen, skal oplyse det

til flyselskabet,når de bestiller billetten. Københavns

Lufthavn har indledt samarbejde med Falck om den

praktiskeudførsel, og Falck har oprettet en station -et

såkaldt assistancecenter-ilufthavnen, hvorfra80ansatteerparatetil

at assistere. Siden loventrådteikraft

har Falck hjulpet 400 personer idøgnet.

sprog.Falck hjælper også de,der befinder sig dårligt

psykisk ienlufthavn og har sværtved at orientere sig.

Ismå elektriskebiler,kommer medarbejderne omkring

med og uden passagerer.

”Folk er meget glade forvores service. Alle har været

smilende og imødekommende over foros,”siger Pernille

Hvolbøl, som er leder af assistancecenteret. ”Vihar

forskellige uddannelser,noglekan bæreogløfte, andrekan

sygepleje,men alle kanførstehjælp –ogsåer

vi også uddannet til at kunne begå os på alle niveauer

ilufthavnen –fxhvorvimåvære, sikkerhedsregler -ja

alt,såviikkeforstyrrerflytrafikken”. ■

AF BEnTE RøDSgAARD

Letatfåfat iFalck

Dereropsatsyv kaldestationer -såkaldte”callpoints”

til Falck på området -fem ilufthavnen, en vedtogstationen

og en vedMetroen. Herfratager man baretelefonrøret

og kommer så ikontakt med assistancecenteret,

som kanseden, som ringer,påenskærm. Man

fortæller,atman er ankommet og ønsker den aftalte

hjælp,eller,hvis man har glemtatbestilleassistance,

hvad man vil have hjælp til.

”Det er vidt forskelligt,hvadvihjælper med.nogle

vilhentesved parkeringen udenfor og have hjælp til

at komme over ienlånekørestol på grund af de store

afstande.Andrevil have hjælp til check in. nogle har

brug forhjælp til bagage,andretil hjælp helt ud til flyvemaskinen”,

fortæller Søren Madsen fraFalck.

Mangeartethjælp

Alle Falck-medarbejderne har håndholdtecomputere,

hvor de igod tid af flypersonalet får besked om, hvornår

et fly lander,oghvilkepassagerer,der skal have assistance.

Mankan oftest få hjælp på sit eget sprog –for

medarbejderne behersker tilsammen 21 forskellige

PRESSEFoTo: FALCK


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

35

Tjek af tilgængeligheden til

Falcks assistancecenter

Assistancecentret iKøbenhavns Lufthavn er

ufærdigt,oghandicaptoilettet skal bygges

om, men alt er på vej

Falcks assistancecenter, der tilbyder praktisk hjælp til

passagerer med handicap,ligger eftercheck-in og nogenlunde

midt ilufthavnen. Detblevindviet officielt

den 12. august,selv om det har fungeret siden juli.

Lena nielsen og SvenA.Knudsen fraDansk Handicap

Forbund sidder begge ielkørestole og varmed til

indvielsen foratkigge tilgængeligheden efterisømmene.Dekører

let ind icenteretadden niveaufrie

indgang.Lige indenfor er der et rummed lænestole,

sofaer og borde,hvorman kanhvile,inden man skal

rejse.Der kanogså skaffes kørestole,man kansidde i.

Altskalombygges

Værre ser det ud med handicaptoilettet. Detoverholder

ikkestandarderne fx er vasken langt fratoilettet.

At der snartkommer elektrisk skydedør og erstatter

døren vækker ingen glæde,for når den går op,ogen

evt. hjælper skal ud,vil alle på gangen og en pæn del

af lufthavnen kunne se personen på toilettet.

MenPer Jacobsen, Falck, der viser rundt,ved godt,

at det er et problematisk handicaptoilet. ”Der er sat

tilgængelighedseksperterogarkitekter på opgaven,

som vil komme med ændringsforslag,for det skal bare

fungeregodt”, siger han. Lena og Svensynes,atdet er

ærgerligt,athandicaptoiletter altid skal bygges om –i

stedet foratværerigtig lavetfra starten.

Hvilerum

Assistancecentret rummer også et hvilerum, som er

blevettil bl.a. på foranledning af handicaporganisationerne.Rummet

er tiltænkt rejsende,som skal have

rettet på deres korsetter,eller bandager efterenlang

flyvetur,hvordehar siddet dårligt,eller som bareskal

hvile sig inden de rejser videre. Lige nu er rummet bart,

men der kommer både loftslift, lille bord, en briks og

stikkontakter.

Sven A.Knudsen og Lena nielsen er på trods af

det lidt ufærdige præg begejstrede for centeret, og

synes det er en stor forbedring,atrejsende kan få

hjælp gennem lufthavnen og spår,atservicen og

centret vil blive flittigt brugt af alle rejselystne med

handicap. ■

Hvordan får man hjælp i

Københavns Lufthaven

PRESSEFoTo: FALCK

Man oplyser til flyselskabet, når man bestiller

billet, at man vil haveassistance.

Ilufthavnen kan du bruge et ”callpoint”

til at komme ikontakt med Falck.

Du kan også kontakte Falck direkte på

32 31 41 20 og høreomdine muligheder.

Personalet hjælper også udenlandske

turister,ogder beherskes ialt 21 sprog.

Hvis man alligevel ikke skal bruge assistance,

så husk at melde afbud til Falck.

Læs mereombestilling af serviceordning,

afhentningssted, transportmuligheder

og Security-regler iKøbenhavns

Lufthavn på www.cph.dk.

AF BEnTE RøDSgAARD


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole,

der passer nøjagtigt til dig

W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .

Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte,vægt fra 6,8 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip,sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

W

wolturnus

Wolturnus A/S •Halkærvej 24B •9240 Nibe •Tel: 96 71 71 70 •info@wolturnus.dk •www.wolturnus.dk


DANMARKS STØRSTE

MINIBUS CENTER!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt iDanmark.

Altidmere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

-Også gode brugte

busser på lager!

HVIDKÆRVEJ 39 ·5250 ODENSE SV ·TLF.: 6315 2000

RUNEVEJ 4·8210 ÅRHUS V·TLF.: 8624 8423

WWW.MOTORBYEN.DK


På højskole

www.DHf-Net.Dk

38

TEKST og FoTo:JoHAnnES K. nEERgAARD

Kasper trykker den af på sit

elektroniske trommesæt.

Med opslagsværk

trommepedalen

når man har muskelsvind og,som Kasper

Houmøller Mortensen fraSøborg, er afhængig

af hjælp døgnet rundt,driverman en

mindrevirksomhed med op til 8–10ansatte.

Hvordan tackler man sådan en situation, når

man nu foreksempel gerne vil spille trommer

på en højskole?

”Det vardameget cool, at jeg ville på højskole.” Sådan

beskriverKasper Houmøller Mortensen reaktionen hos

sine hjælpere, da han meddeltesine planer for2007 –

08. Kasper har muskelsvind og hjælpeordning 24 timer

idøgnet.

”nogle af hjælperne havdedet måskelidt hårdt med

at skulle køretil Jylland og arbejde,men der er jo trods

alt også gode oplevelser idet fordem,”fortæller Kasper

med et skævt smil.

En smule udskiftning iflokken af hjælpereskulle

organiseres.Efter råd frahøjskolen skulle nogle af hjælperne

væreeleverpålige fodmed Kasper.Den side af

sagen blevklaret,ogKasper fik sammensatethold af

hjælpere, der bestod af trehjælperehjemme fraSøborgogtonye,der

togmed på højskole.

Trommer og USA

To ting trak iKasper:Muligheden foratfåenmusikrejse

til USA med iethøjskoleophold og tid til at fokusere100

%påmusikken. Sammenspilsundervisningen

skulle med andreord væremusikalsk ambitiøs,og

faciliteterne iorden.

Efterlidt research fandt Kasper ud af hvilkehøjskoler,

der kunne indfridisse ønsker,ogbesluttede at rive et

helt år ud af kalenderen. På den måde blevder tid til

ikkemindreend to højskoleophold.Kasper bestilteet

kursus iStøvring iefteråret 2007, og et iSilkeborgi

foråret 2008. Sidstnævnte med en tur til Memphis,Tennessee

inkluderet iprogrammet.

Detfaglige og det sociale

Denne dobbelt-højskoleoplevelse har nu gjortKasper

til en velbevandret højskolekunde,som kanudtale sig

med en vis vægt om den særlige ’højskoleånd’ogde

sociale og faglige sider af et højskoleophold.

”Man bliver venner på en anden måde på en højskole

–pågymnasiet er du sammen iseks timer om dagen,

og så går du hjem. Her er det lidt mereukontrolleret,

ikke? Du er sammen hele tiden. Deteranderledes.

Du kommer tætterepådeandre.”forklarer Kasper.

At Kasper med sit handicap skiller sig ud framæng-


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

39

under

den er ikkenoget,han har skænket en enestetanke

det forløbne år.ogmed en tilfreds mine konstaterer

han, at højskoleopholdet har givet ham masser af nye

venner.

Elektronisketrommer

Kasper har siddet ikørestol siden treårs-alderen, men

det varikkeenhindring foratkastesig over storebroderens

trommer allerede som 5-årig.Interessen

fortsatte, og som10-årig begyndte Kasper på egentlig

trommeundervisning.Trommesættet,som Kasper spiller

på nu,erelektronisk. Detfungerer som et almindeligt

sæt trommer,men skal selvfølgelig lige sluttes til et

højttaleranlæg.

Alle Kaspers hjælpereved efterhånden, hvordan

det fungerer,ogstår klar med ’The Ultimate Hitchhikers

guide to the galaxy’,’855 praktiskeråd til nye

forældre’ og ’oxfordAdvancedLearner’s Dictionary’til

at understøttepedaler til stortromme og high-hat. I

løbet af ti minutter er trommerne sattil og Kasper klar

med en old-school trommelydmed kantslag til nummeret

”Walking in Memphis”eller en mereelektronisk

techno-præget til ”SupermassiveBlack Hole”.

Masser af koncertererdet blevettil. Kasper har

optrådt med holdet fraSilkeborgsåforskellige steder

som en musikskole iMemphis,spillestedet ’Rampelys’ i

Silkeborg, KongeådalensEfterskole iSønderjylland og

Trige Kirkeved Århus.

Det er blevet til masser af koncerter

med holdet fraSilkeborgHøjskole.

Det sociale fungerer

godt på en højskole

–man kommer tætterepåhinanden,

mener Kasper.

Ingen bekymringer om fremtiden

”Jeg er endnu ikkenået til at tænkekarriere,”siger Kasper

isin pause framusikundervisningen. Kaspers drøm

på længeresigt er at komme på Drummers Collective

inew York,som er en trommeskole foreleverpåalle

niveauer.Men det ligger længereudifremtiden.

”Det,der betyder noget formig lige nu,eratvære

med inoget musik, der rykker,fånogle gode oplevelser

og nyevenner og på den måde forhåbentlig også

stå bedrerustet til fremtiden.”

Manforstår,hvadhan mener,når han få øjeblikkeefter

igen sidder vedtrommerne og trykker den af med et

smil på læberne og en stabel bøger under fødderne. ■

Fakta

•Godt 30 af landets 79 højskoler angiver specifikt, at de er handicapegnet

indrettet.

•Mange højskoler opfordrer mennesker med handicap til at henvende

sig om de nærmereforhold. Selvom skolen ikke har deciderede handicapværelser,kan

der som regel findes løsninger på udfordringerne.

•PåSilkeborgHøjskole er der fireværelser med handicaptoilet og bad.

Der er også elevator og teleslynge.

•Højskolerne har forskellige regler mht. handicaphjælpereogderes

eventuelle deltagelse. Mange steder lægges der dog vægt på, at de

deltager ibåde undervisning og det sociale liv.

•Påmusikrejsen til Memphis, USA, havde Kasper to hjælperemed.

Med hjælperne og en lejet bil, lykkedes det Kasper at væremed i

samtlige programpunkter på den 10 dage lange tur,der bl.a. bragte

ham til Elvis’ Graceland, Dolly Partons Studio BiNashville og en

bomuldsplantage iMississippis bluesdelta.


NICOLINE SIFF MØLLER MARIALUCIA HEIBERG ROSENBERG CASPAR PHILLIPSON CHRISTIANLUND

ANDREW LIPPA´S

E TOR GIEAFVANVID, BED R AG OG SEX

for fuld udblæsning. F antastiske dansenumre

og tempofyldt

SWING M USI K, blandet

medmoderne SOU Log POP

RESTAUR ANT ISALEN!

T eatersalen bygges om tilen

C A B A RET

medrestaurant, servering, musiksamt

optrædende artisterfør forestillingen

B estillingafmenupåtlf.39671640

PRISBELØNNET,HØJENERGISK ENERGIS BROADWAY MUSICAL

Danmarkspremiere 14.September 2008. Spilleperiode 16.09.08 –15.11.08

Manuskript,musik og sangteksteraf

ANDREW LIPPA

Baseretpådigtet ”TheWildParty”(1928)af

JOSEPH MONCUREMARCH

RCH

Instruktion &Koreografi TimZimmermann(US)

BILLETnet: :70156565

WWW.BILLETNET.DK

BILLETKONTOR: 39676010

WWW.GLADSAXENYTEATER.DK


Vanførefondens årsmøde

HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

41

Vagtskifte iVanførefonden

Vanførefondens mangeårige formand,Palle

Simonsen, takkede af og gavstafetten videretil

Piagjellerup

VedVanførefondens årsmøde inationalmuseets festsal

varder vagtskifte på formandsposten. Palle Simonsen

ønskede efter17åratgåaf. Somnyformand valgtes fhv.

finansminister Piagjellerup.

Afsked og tilbageblik

Palle Simonsen gavudtryk forathavehaft17særdeles

spændende og udfordrende år og forudså, at der også

langt ud ifremtiden vil væreetstort behovfor Vanførefonden.

”Jeg håber,atden nyeFn-konvention, som Folketinget

formentlig tilslutter sig iløbet af detteårkombineret

med de nyekommunale handicapråd,vil sætteskubi

gennemførelsen af forbedret tilgængelighed og egentlig

ligebehandling.Der er lang vejendnu”.

ny formand forVanførefonden

Piagjellerup fhv. finansminister blevenstemmigt valgt

og isin takketale så hun frem til at gørehverdagen og

fritiden lidt letterefor mennesker med et fysisk handicap.

”Palle Simonsen har taget tørnen i17årmed værdighed,

følsomhed,engagementogvenlighed.Atfølge efterham

bliver som at løfte en stor arv, han er meget inspirerende,

og jegønskerham al lykketil”, sagde den nyeformand.

Priser

Vedårsmødet blevder tillige uddelt priser til en ildsjæl og

til en forsker.Vanførefondens opmuntringspris på 25.000

kr.gik til Lena nielsen fraDansk Handicap Forbund (DHF).

Lena nielsen har været aktiv ihandicapbevægelsen i44

år og har mange tillidsposter iDHF.Hun er bl.a. medlem

af hovedbestyrelsen, næstformand iforbundets Bygge–

og Trafikpolitisk Udvalg og medlem af ulandsudvalget.

Hun fik prisen forsig utrættelige arbejde for, at mennesker

med handicap skal have rettigheder,der sikrer

tilgængelighed til alle niveauer isamfundet,uanset om

det gælder nedsænkede kantsten, værdig hjælp,job,naturoplevelser

eller rejser.

Forskerprisen på 100.000 kr.gik til seniorforsker,ergoterapeut,

ph.d.ToveBorgansatved Forskningsenheden på

Hammel neurocenter, som gennem sin forskning har sat

fokuspårehabilitering,ogdet vigtige iatbrugeren inddrages

aktivt ihele forløbet. ■

Støtte fraVanførefonden

Vanførefonden har i2007 givet tilskud til 33

projekter og uddelt 5.377.000 kr.

Støtten er fx gået til studierejser for Egmont Højskolens

elever og til Dansk Handicap Idræts-Forbund

(DHIF)deltagelse iDeParalympiske Lege i

Beijing. Dansk Handicap Forbund har modtaget

to millioner kr.til sommer-ogjuleophold på Skt.

Knudsborg, og som noget helt nyt er der givet

støtte til to ph.d. projekter.Etompsykiske reaktioner

på senfølger efter polio, rygmarvsskade og

cerebral parese som Mette Nyrup,cand. psych.

og spastiker har skrevet. Det andet hører hjemme

på Arkitektskolen Aarhus og har arbejdstitlen

”Tilgængelighed idet offentlige rum”.

Fonden har også givet støtte til handicaptoiletter

og elevatorer ifxforsamlingshuse, og 137

personer har modtaget personlegater til ferier,

computere, vaskemaskiner eller blot som opmuntring

ihverdagen.

FoToS: JESPER LUDVIgSEn

AF BEnTE RøDSgAARD

Den nyeformand for

Vanførefonden, Pia

Gjellerup sammen

med den afgående,

Palle Simonsen.

Gunnar Schiøler,

der uddelte forskningsprisen,

og

Palle Simonsen,

sammen med

prismodtagerne

Tove Borgog

Lena Nielsen.


Tilgængelig strandpark

www.DHf-Net.Dk

42

A lle k a nkomme

en tur i b ølger ne

Amager Strandparkhar klitter,laguner,

udsigtspunkter, badebroerogmeget

mere. Tilgængeligheden formennesker

ikørestol er tænkt med iprojektet,og

meget er lykkedes

En god sti fører ud til den tilgængelige badebro.


HANDICAP • Nyt · Nummer 4 ·sePtember 2008

43

Et stortstrandareal med både sand og græs,diverse

små is –ogspisesteder samtservicebygninger med

toiletter og udsigtspunkter.overalt er det let at køre

rundt ikørestol –dog ikkeiklitterne,men der arbejdes

på at løse det problem -ogfra en enkelt brokan

man komme helt ned ivandet ienspecialkørestol,

man kanlåne.Læg dertil fine parkeringsmuligheder

og let adgang fraMetroen. Detlyder næsten forgodt

tilatværesandt,men det er sandt. Sådan er Amager

Strandpark.

En pavestolt René Stampe fraDansk Handicap

Forbund viser rundt iAmager Strandparksammen

med Jesper Schrøder,strandparkens drifts- og udviklingschef.Rene

Stampe har deltaget iprojektet frade

førstebyggemøder til nu,hvoranlægget går ind isit

tredje år.

René demonstrer en sjovdetalje ,hvordan det er muligt at komme

lige frakørestolen op på græsset, hvor man kan lægge sig og

nyde det gode vejr.Sådan er det lavet med vilje, siger han stolt.

omklædningsrum

Mennesker med handicap kanklæde om iomklædningsrum

itoafstrandstationerne.Her står også en

badestol til udlån, som kantåle saltvand,ogder er træbriks

og bruser,såman kanbade frabadestolen. nøglen

til omklædningsrummet får man hos livredderne,

som Jesper Schrøder netop har indgået kontrakt med.

”Jeg er enormglad fordeher omklædningsrum, og

det vil også væremuligt at sætteenskinne iloftettil

en lift”,siger René Stampe.Men lige nu er der altså ikke

flerepenge,oplyser Jesper Schrøder.

René Stampe har sagt god for dette handicaptoilet, selvom der

mangler en armstøtte og en sæbedispenser.Det sidste arbejdes

der på at få sat op.

Handicaptoilet

Handicaptoilettet befinder sig bag en skydedør,en

løsning René Stampe havdefrarådet på byggemøderne,men

den kom alligevel. ”Ellers er her ikkenoget

at komme efter”,siger han. Detvil alle nok ikkevære

enige i, da der mangler en armstøtte, men René mener,

man kanholde ibordpladen. Dererheller ingen sæbe,

forman ikkekan nå sæbedispenseren på væggen.

”Men jeg blevlovet,atder ville komme en flaskehåndsæbe”,

fortæller han.

”Den løsning duer ikke”,siger Jesper Schrøder,”det

er sagt af folk, der ikkekender til en driftsmæssig hverdag.Enflaskesæbe

bliver fjernet på under en halv dag,

en dispenser er at foretrække, og så må densættes

op et andetsted, hvor man kannåden”, siger Jesper

Schrøder,som gerne vil finde en løsning.ogfordi skydedørene

udsættes forhærværkerindadgående døre

også på vej.

Enestående inorden

Denslags ombygninger er meget normale.”Dervil

altid væreløbende justeringer med så stor et anlæg,

der har heller ikkerigtigt været nogen fortilfælde”, siger

Jesper Schrøder.

Omklædningsrum med bruser og badestol til udlån.

”ogdog”, indskyder René. ”I Malmø iSverige er der

også et stortanlæg,men kunetstedhvorhandicappede

kanfærdes.Viville undgå at skabe en ”handicapghetto”

,men alligevelendtedet med at kuntoafde

firestationer fik handicaptoiletter og omklædningsrum.

og kunénbro har rampe”.

Detmed ramperne på broerne skyldes dog,atstormen

togdem, og lige nu har kunenbro rampe.Den

skal gøres mindrestejl, end den er nu.”Helst 1:20”, siger

René Stampe,men det tvivler Jesper Schrøder på, at

den kanblive. ”Det er ikkenoget problem at kørenedad

formig,selvom jeg er sværthandicappet,men jeg

ville væreutryg vedatkøreopogbange foratfalde

bagoveribadestolen”.

Badestolen til udlån har iøvrigt den finesse, atden

kansættes fast med en strop på broen, så den ikkefly-

AF BEnTE RøDSgAARD

FoToS: LARS BAHL


Tilgængelig strandpark

www.DHf-Net.Dk

44

der væk, mens man svømmer lidt. René Stampe er ikke

tilfreds med badetrappen, som har smalle trin og et

dårligt gelænder.Men belægningen på broen og vejen

gennem sandet er meget god at kørepå.

Hærværk

Jesper Schrøder har været driftschef i2,5 år og råder

over ottemio.kr. om året til hele anlægget. 5, 5mio.

kr.går til renholdelse af både toiletter og arealer,fx

også rensning af sten isandet. ”Der har været mange

justeringer,siden vi toganlægget ibrugi2005. Istartenvar

toiletterne med elektrisk skyl, der hele tiden

gik istykker,såtoiletterne stoppede.Påengod dag er

her 30.000 –40.000 mennesker,såder er et stortpres

på toiletterne.Det system fik vi ændret. Her har også

været træer,men de blevrevet op og brændt af på bålpladser,sådem

har vi måttet sløjfe.Hærværketstort

problem, der bliver smidt flasker itoiletterne,ogen

kiosk er brændt af adskillige gange.Dudrømmer ikke

om, hvad hærværksfolk kanfinde på”,siger han.

Problemer med liften

René Stampe vil gerne en tur med liftenopognyde

udsigten frastrandstation 5. ”Hold op liftenkører faktisk”,

udbryder han forundret,”Dethar jeg ikkeoplevet

siden indvielsesdagen”, siger han –ogsætter sig glad

ind foratkomme op tiludsigtspunktet, som lige idag

er en blæsende fornøjelse.Men ak, han går istå næsten

halvvejs og kører ned igen. ”Jeg har dog ikkebrug

forkrisehjælp”, siger han med et smil.

Hvis man sidder helt fast,erder altid hjælp at få via

alarmknappen, men hvor længe der går,før nogen

kommer,eretspørgsmål om, hvor langt væk liftpersonalet

er.

”Det er et stortproblem, at det er en liftogikkeen

elevator. Denerudsatfor meget hærværk. Dererallerede

nu brugt over 125.000 kr.til reparationer af liften,

det er penge ud af vinduet,jeg kunne lige så godt

smide pengene ihavnen”, fortæller Jesper Schrøder.

Udsigtspunktetved station 2har en rampe,men den

er noget stejl.

glad og tilfreds

”nu kandet godt lyde som om, at jeg er meget skuffet

og kritisk, fordijeg har påpeget nogle problemer,men

du må endelig huskeatskrive, at detteher er verdens

bedsteogtilgængelige badestrand,ogjeg er pavestolt

af alt det,som er lykkedes,selvom udgangspunktet var

meget mereambitiøst”, siger René Stampe.

Arbejdetmed strandparkenforegår ietdialogforum

iAmager StrandparkI/S, og der noterer man de mange

ønsker,der er,fejl der skal rettes samtløsninger på

problemer,som opstår vedbrug-det er en løbende

proces.

Toiletterne er iøvrigt som noget nytogså åbne ivintersæsonen,

så læg trygtdin vejforbi Amager Strandpark.

Husk lunttøj sidst på sæsonen, det blæser ofte på

den flade ø. ■

Amager Strand er Københavns nyestrand mod

Øresund. Her er strand, en lagune, en øogparkerne

10-øren og 5-øren. Øen er to kilometer

lang, og lagunen er 400 meter på det bredeste

sted –der er 4,6 kilometer badekyst og plads til

masser af aktiviteter.Påcentrale steder på øen

ligger strandstationerne 1,2,3 og 5. Station fire

er aldrig blevet bygget. Stationerne er små betonbygninger

med faciliteter som toilet, bruser,

handicapfaciliteter og kiosk. Taget på strandstationerne

kan også bruges til udkigssted. To tage

er tilgængelige for kørestole enten via lift eller

rampe. Der er handicapparkeringspladser tæt

vedstrandstationerne, og fleremetrostationer

betjener området.

Læs merepåwww.amager-strand.dk.

Liften til udsigtspunket er ikke optimal. Den udsættes

alt for ofte for hærværk, her sidder René Stampe, mens

liften er gået istå på vejmod udsigtspunktet.


Tilgængelig strandpark

www.DHf-Net.Dk

44

der væk, mens man svømmer lidt. René Stampe er ikke

tilfreds med badetrappen, som har smalle trin og et

dårligt gelænder.Men belægningen på broen og vejen

gennem sandet er meget god at kørepå.

Hærværk

Jesper Schrøder har været driftschef i2,5 år og råder

over ottemio.kr. om året til hele anlægget. 5, 5mio.

kr.går til renholdelse af både toiletter og arealer,fx

også rensning af sten isandet. ”Der har været mange

justeringer,siden vi toganlægget ibrugi2005. Istartenvar

toiletterne med elektrisk skyl, der hele tiden

gik istykker,såtoiletterne stoppede.Påengod dag er

her 30.000 –40.000 mennesker,såder er et stortpres

på toiletterne.Det system fik vi ændret. Her har også

været træer,men de blevrevet op og brændt af på bålpladser,sådem

har vi måttet sløjfe.Hærværketstort

problem, der bliver smidt flasker itoiletterne,ogen

kiosk er brændt af adskillige gange.Dudrømmer ikke

om, hvad hærværksfolk kanfinde på”,siger han.

Problemer med liften

René Stampe vil gerne en tur med liftenopognyde

udsigten frastrandstation 5. ”Hold op liftenkører faktisk”,

udbryder han forundret,”Dethar jeg ikkeoplevet

siden indvielsesdagen”, siger han –ogsætter sig glad

ind foratkomme op tiludsigtspunktet, som lige idag

er en blæsende fornøjelse.Men ak, han går istå næsten

halvvejs og kører ned igen. ”Jeg har dog ikkebrug

forkrisehjælp”, siger han med et smil.

Hvis man sidder helt fast,erder altid hjælp at få via

alarmknappen, men hvor længe der går,før nogen

kommer,eretspørgsmål om, hvor langt væk liftpersonalet

er.

”Det er et stortproblem, at det er en liftogikkeen

elevator. Denerudsatfor meget hærværk. Dererallerede

nu brugt over 125.000 kr.til reparationer af liften,

det er penge ud af vinduet,jeg kunne lige så godt

smide pengene ihavnen”, fortæller Jesper Schrøder.

Udsigtspunktetved station 2har en rampe,men den

er noget stejl.

glad og tilfreds

”nu kandet godt lyde som om, at jeg er meget skuffet

og kritisk, fordijeg har påpeget nogle problemer,men

du må endelig huskeatskrive, at detteher er verdens

bedsteogtilgængelige badestrand,ogjeg er pavestolt

af alt det,som er lykkedes,selvom udgangspunktet var

meget mereambitiøst”, siger René Stampe.

Arbejdetmed strandparkenforegår ietdialogforum

iAmager StrandparkI/S, og der noterer man de mange

ønsker,der er,fejl der skal rettes samtløsninger på

problemer,som opstår vedbrug-det er en løbende

proces.

Toiletterne er iøvrigt som noget nytogså åbne ivintersæsonen,

så læg trygtdin vejforbi Amager Strandpark.

Husk lunttøj sidst på sæsonen, det blæser ofte på

den flade ø. ■

Amager Strand er Københavns nyestrand mod

Øresund. Her er strand, en lagune, en øogparkerne

10-øren og 5-øren. Øen er to kilometer

lang, og lagunen er 400 meter på det bredeste

sted –der er 4,6 kilometer badekyst og plads til

masser af aktiviteter.Påcentrale steder på øen

ligger strandstationerne 1,2,3 og 5. Station fire

er aldrig blevet bygget. Stationerne er små betonbygninger

med faciliteter som toilet, bruser,

handicapfaciliteter og kiosk. Taget på strandstationerne

kan også bruges til udkigssted. To tage

er tilgængelige for kørestole enten via lift eller

rampe. Der er handicapparkeringspladser tæt

vedstrandstationerne, og fleremetrostationer

betjener området.

Læs merepåwww.amager-strand.dk.

Liften til udsigtspunket er ikke optimal. Den udsættes

alt for ofte for hærværk, her sidder René Stampe, mens

liften er gået istå på vejmod udsigtspunktet.


Nu kan man styre computeren

–kun ved hjælp af øjnene

Teknologien giver nye muligheder

for selvstændighed -med denne

computer kan mennesker med

svære funktionsnedsættelser

fortsat arbejde på computeren og

skrive mails, sms-beskeder, breve,

surfe på internettet, chatte, spille

og lave alle de andre ting man

kan på en computer.

Øjenstyring af computer foregår kun ved

hjælp af øjnene, man behøver ikke at kunne

bevæge kropsdele og det virker selvom man

bruger briller eller linser. Ved hjælp af indbyggede

infrarøde kameraer, ercomputeren

istand til at registrere hvor man kigger på

skærmen og bevæge musen derefter. Man

klikker ved enten at kigge på det samme sted

ikort tid eller ved at blinke med øjnene.

ASK forhandler hjælpemidler til betjening af

computer og hjælpemidler tilkommunikation

for talehandicappede.

Besøg vores hjemmeside: www.ask-ikt.dk

Besøg vores web-shop: www.ask-shop.dk

Vi forhandler også mus og tastaturer ialle

udformninger og individuelt tilpasset.

Silkeborggade 4-2100 København Ø-tlf. 20945 945


11.09.08 -18.10.08

TROLD

TÆMMES

EROTISK KOMEDIE AF WILLIAM SHAKESPEARE

LIVEMUSIK

MED BAAL

WWW.FOLKETEATRET.DK BILLETTER 33 12 18 45

WWW.BILLETNET.DK


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM

ID nr.42111

Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.180 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

O gilvy &Ma t her

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for ién

bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,

sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og

uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.

Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.

Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!