Bilag til opgørelse af trusler for IBA nr 2, Kysten Dokkedal til Lyngså ...

mim.dk

Bilag til opgørelse af trusler for IBA nr 2, Kysten Dokkedal til Lyngså ...

Høringssvar til idéfase Natura 2000 handleplaner

Fuglebeskyttelsesområde nr. F7, Lille Vildmose og Habitatområde H18, Lille

Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordjylland har med stor interesse læst

høringsmaterialet og basisanalyserne. Foreningen lægger stor vægt på, at den kommende

naturplan for området bliver en effektiv køreplan for den eller de myndigheder, der i årene

fremover skal sikre, at fuglene og naturen i området bevares og forbedres i overensstemmelse

med de internationale og nationale forpligtelser der gælder for området. Dette arbejde er

naturligvis betinget af et godt samarbejde med lodsejere og interesseorganisationer, og dette

arbejde deltager DOF gerne i.

STATUS

I basisanalyserne er sammenstillet et omfattende materiale af Miljøcenter Aalborg (og

Nordjyllands Amt) samt Skov og Naturstyrelsen, Landsdelscenter Nordjylland, og heri findes et

godt grundlag for det videre arbejde.

Men DOF ønsker at knytte nogle kommentarer til omtalen af de arter der er på udpegningsgrundlaget

for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 7, samt give en aktuel status på disse arter.

Den aktuelle status gives på grundlag af DOF’s Caretakerprojekts registreringer samt den

overvågning af fuglearterne på udpegningsgrundlaget samt yderligere fokusarter i Tofte Skov

og Høstemark Skov der har foregået siden 2004 på initiativ af Aage V. Jensens Fonde

(Naturrådet for Lille Vildmose).

Sort Stork Ciconia nigra

Arten er fortsat en potentiel ynglefugl i området. De planlagte ændringer af de hydrologiske

forhold i store dele af området vil kunne befordre en nyindvandring af Sort Stork. Arten ses

fåtalligt men regelmæssigt i området om foråret og sensommeren.

Hvepsevåge Pernis apivorus

Arten yngler eller gør yngleforsøg årligt med 1 par i Høstemark Skov og 1-2 par i Tofte Skov.

Blå Kærhøg Circus cyaneus

Arten ynglede og fik to-tre unger i 2002 og gjorde muligvis yngleforsøg i 2003. Også i 2004

blev der set Blå kærhøge, der tydeligvis dannede par, men der var ingen iagttagelser senere

der kunne bekræfter, at parret blev på lokaliteten.

Blå kærhøg er desuden almindelig træk- og vintergæst i området.

Kongeørn Aquila chrysaetos

Parret der etablerede sig i Tofte Skov i 1996 ynglede fra 1999-2002 og fik 5 unger på

vingerne. I foråret 2003 forsvandt den ene ørn (hunnen), og selvom der har været adskillige

yngre Kongeørne til sted i skoven siden da, er der ikke blevet dannet et nyt par. Den anden

Kongeørn er ikke med sikkerhed set i området siden 1. april 2007, og må have forladt området

eller er død.

I 2002 etablerede et par sig i Høstemark Skov, og allerede året efter ynglede parret og fik

deres første unge på vingerne. Det har de gentaget hvert år side og har således fået 5 unger

på vingerne.

Trane Grus grus

Arten yngler i området med 0-2 par. Der har ikke ynglet Traner i Tofte Mose siden 2004. Det

kan muligvis forklares med tilstedeværelsen af både Kongeørn, Havørne og Stor Hornugle i

eller nær deres yngleområde. I stedet har et par i de seneste to år etableret sig i den nordlige

del af mosen.


Udviklingen for Tranen som ynglefugl i Lille Vildmose står i skarp kontrast til udviklingen for

arten i hele den øvrige del af landet, hvor der i de seneste år, er kommet flere par Traner på

de gamle ynglelokaliteter og hvor der er opstået mange nye ynglelokaliteter.

Den generelle vandstandshævning der er planlagt, kan muligvis begunstige arten som

ynglefugl.

Tinksmed Tringa glareola

Arten har ikke ynglet med sikkerhed i området siden midten af 1970’erne, hvor der var

ynglefugle ved Toftesø.

Den generelle vandstandshævning der er planlagt kan muligvis begunstige arten som

ynglefugl.

Mosehornugle Asio flammeus

Træffes årligt i træktiden. Med års mellemrum ses den under omstændigheder, der kunne

antyde, at der er tale om ynglefugle.

Stor Hornugle Bubo bubo

Stor Hornugle har ynglet i Tofte Skov i 1995 og 1997. Parret ynglede begge gange i en

gammel duehøg-rede, hvor de fik to unger. Men ungerne forsvandt begge gange inden de var

flyvedygtige. Arten har siden 1995 ynglet i flere af de følgende år på to lokaliteter umiddelbart

udenfor området, og er ved flere lejligheder desuden truffet i Portlandsmosen.

Natravn Caprimulgus europaea

Yngler uregelmæssigt i Tofte Skov.

Sortspætte Dendrocopos major

Yngler fåtalligt i Tofte Skov og træffes uregelmæssigt i Høstemark Skov.

Arten har været udsat for en generel tilbagegang i Nordjylland i de seneste år.

Hedelærke Lullula arborea

Arten er potentiel ynglefugl i skovene i forbindelse med fældning af nåleskovsbevoksninger.

Er ellers ikke truffet i området i nyere tid.

Rødrygget tornskade Lanius collurio

De seneste års registreringer har resulteret i fund af 10-17 ynglepar. Flest i Tofte Skov med

10-12 par.

Sædgås Anser fabalis

Sædgæssene, der overvintrer i Lille Vildmose, tilhører formentlig en fåtallig skandinavisk

bestand.

Sædgæssene benytter Toftesø som nattesæde så længe søen er isfri, og fouragerer på arealer

i mosen eller på arealer i de tilstødende randområder.

Yderligere fokusarter i Caretakerprojektet og overvågningen for AVJF.

Sangsvane Cygnus cygnus

Raster og fouragerer i området om vinteren og tidlige forår i antal på op til 1200.

Et par gjorde et yngleforsøg i 2005, men den ene af de svanerne blev prædateret og reden

plyndret.

Arten bør optages på udpegningsgrundlaget.

Atlingand Anas querquedula

Arten ynglede tidligere årligt fåtalligt i Toftesø og Tofte Mose, men er nu tilsyneladende

forsvundet fra området.


Havørn Haliaetus albicilla

Havørne har i de seneste år været stationære i området, især i Tofte Skov og ved Toftesø,

hvor de om foråret og sommeren nyder godt af tilstedeværelsen af den store skarvkoloni. Et

par adulte ørne havde gang i redebygning i vinteren 2005-06, men det blev ikke til mere. Man

forvente at arten snart bliver ynglefugl i området.

Arten bør optages på udpegningsgrundlaget.

Lærkefalk Falco subbuteo

Arten er for nogle år siden set i Tofte Skov under omstændigheder der kunne tyde på

ynglefugle.

Ses årligt om foråret og forsommeren fouragere over tørvegravene i den nordlige del af mosen

og er en potentiel ynglefugl.

Engsnarre Crex crex, Plettet Rørvagtel Porzana porzana, Hjejle Pluvialis apricaria, Stor

Regnspove Numenius arquata og Brushane Philommachus pugnax

Alle fem arter vil begunstiges af en generel hævning af vandstanden i de åbne moseområder.

Brushane har tidligere haft spilleplads ved Toftesø, men har ikke været set der i de seneste

år.

Hjejle var tidligere ynglefugl i den nordlige del af mosen.

Stor Regnspove har i mange år ynglet med en stabil bestand på 5-7 par på Tofte Mose og

enkelte par på græsfenner udenfor højmosen. Var desuden tidligere ynglefugl i

Portlandsmosen før opvæksten af birk på mosefladen.

TRUSLER

Afvanding, landbrugsdrift og tørvegravning har siden statens opkøb af den nordlige del af Lille

Vildmose, bevirket en nedbrydning og forvandling af den oprindelige højmose. Om end dele af

mosen ikke længere er genstand for erhvervsmæssig udnyttelse, fortsætter nedbrydningen af

tørvelaget og en uønsket opvækst af især birk, der truer med at tilintetgøre det oprindelige

slettelandskab. Flere af de oprindelige mosefugle er forsvundet eller decimeret i antal. Det

gælder Urfugl, Tinksmed, Brushane, Hjejle, Hedehøg, Mosehornugle og Stor

Regnspove. De 6 førstnævnte er såkaldt bilag I arter i fuglebeskyttelsesdirektivet . Nævnes

kan også Sort Stork, som nok yngler i skovnatur, men som også fouragerer i

moseområderne. Blå Kærhøg har ynglet lejlighedsvis. Forekomsten af rovfugle, svaner og

gæs, både ynglende og træk- og vintergæster er i høj grad betinget af, at området i

hovedtrækkende stadigvæk fremtræder som et åbent slettelandskab. Tilgroning af grøfterne

også i de egentlige landbrugsområder er medvirkende til at tilsløre slettelandskabet.

Det formodes at bestanden af overvintrende Sædgæs i lighed med andre nordjyske

rastepladser, Nørreådalen, Rosvang og Vejlerne repræsenterer den fåtallige skandinaviske

ynglebestand. Disse er derfor i modsætning til forekomsterne i Østdanmark jagtfredede.

Imidlertid tillades jagt på Canadagæs og freden på Lille Vildmoses gåserastepladser er derfor

en illusion.

Høstemark Skov og Tofte Skov repræsenterer et i forhold til danske skove i almindelighed en

unik og autentisk skovnatur med stor biodiversitet. Skovene er første kendte ynglested for

Kongeørn i Danmark. Her ynglede for sidste gang i landet Sort Stork (1951). Trods store

partier med urørt og naturvenligt drevet skov, har der også her været forsøgt at optimere

udbyttet ved grøftegravning og tilplantning med fremmede arter som f. eks. Sitkagran. Disse

tiltag har været klart forringende for et alsidigt fugleliv.


TILTAG

Lille Vildmose rummer et stort potentiale for naturgenopretning. Det helt afgørende

indsatsområde er en generel vandstandshævning og en rydning af uønsket opvækst. Det

sidstnævnte tiltag vil ikke hav nogen effekt, hvis ikke vandstanden hæves. DOF er velvidende

om den masterplan for naturgenopretning, som ejerne af største parten af området, Aage V.

Jensens fonde har iværksat, et projekt, som vi ganske kan tilslutte os, og som vi forventer, at

de ansvarlige myndigheder vil samarbejde om.

Vestsiden af Tofte Mose ud mod Haslevgaard Aa er stærkt truet af tilgroning af birk som følge

den tilgrænsende og omlagte ås stærkt drænende virkning. En tilbageføring af åen til det

oprindelige løb og opgivelse af den tilhørende landbrugsdrift i de lavtliggende arealer vest

herfor bør iværksættes.

Skov- og naturstyrelsen har for en del år siden erhvervet Birkesøarealerne med henblik på en

genetablering af den oprindelige sø. Vi forventer, at arbejdet bliver sat i gang inden for

overskuelig tid.

Vi respekterer den fredningens opdeling af landbrugsområderne mod øst i intensiv drift og

ekstensiv græsning. For de overvintrende svaner og gæs er græsningsarealerne af stor

betydning.

Omlægning til økologisk drift bør fremmes, da økologiske bedrifter alt andet lige rummer et

større fugleliv.

Alle gåsearter i Lille Vildmose bør fredes af hensyn til den sårbare sædgåsebestand.

Kontaktperson

Thorkild Lund

98 58 77 54

thorkildlund@mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines