Fusionsudgave - Vordingborg Bank

vorbank.dk

Fusionsudgave - Vordingborg Bank

Fusionsudgave

November 2013

”Der er så meget der binder os

sammen, at det er indlysende at

foretage en fusion”.

Citat: Morten Lynge Andersen

Bestyrelsesformand og konstitueret direktør

Vordingborg Bank

DERFOR!

skal Vordingborg Bank og Lollands Bank fusionere

Læs mere om baggrunden for og betydningen af fusionen

V O R B A N K


Morten Lynge Andersen - bestyrelsesformand og konstitueret bankdirektør i Vordingborg Bank

E n fusion der giver god mening

Kære aktionær og kunde i Vordingborg Bank.

Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil uddybe årsagen til fusionsplanerne

mellem Vordingborg Bank og Lollands Bank.

Det er en fusion, der ganske enkelt giver god mening. To

banker der passer som ”fod i hose” til hinanden.

I en tid med store omvæltninger indenfor banksektoren

har det været nødvendigt for os at overveje vores fremtidige

forretningsgrundlag. Årsagen til at vi har måttet

gøre os disse tanker, skyldes at det er forbundet med

visse udfordringer fortsat at drive bank på Sydsjælland

og Nordfalster. Vi har de senere år oplevet en krise, der

desværre har bidt sig ekstra hårdt fast i vores landsdel.

Det har betydet store nedskrivninger i Vordingborg Bank,

og derved er bankens eksistensmulighed som lokalbank

blevet truet.

Vi har derfor været tvunget til at tænke i nye baner for at

sikre, at der fortsat vil være en lokalbank på Sydsjælland

og Nordfalster. Det er løst med fusionen med Lollands

Bank. Forretningsgrundlaget vokser nu med ca. 15.000

nye kunder, og der skabes basis for, at vi kan være den

førende lokalbank i landsdelen.

Vores kærlighed til vores egn, natur og de mennesker

der bor her, har været drivkraften i denne proces. For

os er det hjerteblod at bakke den egn op, hvor vi selv

har vore rødder. Vi har et stærkt ønske om at være den

katalysator der bidrager til egnens udvikling, som sikrer,

at nye ting kan opstå, og at vi fortsat har et velfungerende

forenings- og kulturliv. Den nye bank vil være så solid, at

vi netop har mulighed for at spille en afgørende rolle i

disse processer.

Fordelene ved fusionen er så mange, at valget er ganske

let. Vi kan kun anbefale fusionen med et rungende JA.

Der findes for vort vedkommende ikke nogen plan B.

Vi er overbeviste om, at fusionen med Lollands Bank er

den bedste måde at sikre aktionærernes penge på. Alternativet

til fusionen med Lollands Bank er i min optik -

Finansiel Stabilitet - med risiko for, at alle aktionærernes

penge går tabt.

Vi ved, at der også er mange følelser involveret hos vore

kunder og aktionærer i forbindelse med fusionen. Heldigvis

for det. Det betyder, at du har et særligt forhold

til din lokale bank, og er interesseret i bankens ve og

vel. Det har derfor under hele forløbet ligget os meget

på sinde, at fusionen også opleves positiv af kunder og

aktionærer.

Vigtigt har det også været, at du som kunde fortsat kan

møde din rådgiver og opleve en god og nærværende service.

Vi håber, du er enig med os i denne antagelse, og

ser frem til et fortsat godt samarbejde i den forhåbentlig

snart nye bank.

Det er en enig bestyrelse, der anbefaler fusionen med

Lollands Bank. Nu har vi kun brug for, at du gør din indflydelse

gældende. Vi har kort sagt brug for dit ja til fusionsplanerne.

Enten ved din tilstedeværelse på den ekstraordinære

generalforsamling eller ved at du afgiver en

fuldmagt, som kan ske via bankens hjemmeside.


D E R F O R !

skal Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionere.

Her er en lang række gode grunde til fusionen mellem

Vordingborg Bank og Lollands Bank.

# Rettidig omhu

Vi sikrer banken fremadrettet. Bankens eksistensgrundlag

er truet på grund af store nedskrivninger. Det kunne

blive en udfordring. Men 15.000 nye kunder samt et

øget kapitalgrundlag i forbindelse med fusionen gør, at

vi i stedet står stærkt og klar til fremtidens udfordringer.

# Tidspunktet

bliver aldrig bedre

Finanstilsynet har ultimo december 2012 og september

2013 gennemgået de to bankers lånebøger. Vi har derfor

et intenst kendskab til hinandens forretning. De nedskrivninger

der skal foretages er sket inden fusionen. Vi

er derfor ganske trygge ved fusionen.

# Markedsområdet og

geografien passer sammen

Vi udvider vores markedsområde, hvor vi ikke i forvejen

er til stede. Det giver god mening. Vi passer som

”fod i hose” til hinanden.

# Større

konkurrencekraft

Vi har med fusionen skabt et større marked og flere

indtjeningsmuligheder. Det giver på sigt større værdi til

kunder og aktionærerne. Vi har samtidig fortsat mulighed

for at vækste og udnytte de muligheder, der er i

markedet. Enten ved organisk vækst eller opkøb.

# Store synergi effekter

Fusionen gør det muligt at nedsætte bankens omkostninger

til et lavere niveau.

# Fullservice bank

Fusionen sikrer, at vi fortsat kan bevare vores personalebetjente

kasser. Alle vore kunder vil fortsat have

en personlig kunderådgiver, som de altid kan komme i

kontakt med.

# Vi er bundsolide

Hvor vi længe har været presset på vores kapitalgrundlag,

er vi nu bundsolide.

# Større ekspertise.

Flere specialister

Vi får mulighed for at råde over flere specialister, der

kan gøre rådgivningen til dig endnu bedre. Vi kan i endnu

højere grad tilbyde og udvikle nye produkter til gavn

for kunderne.

# Vi har sikret et reelt og bæredygtigt

alternativ til storbankerne

Vi kan konkurrere med alle, og tilbyde produkter der

matcher markedet. Vi har også sikret, at der er langt

mindre risiko for at blive opslugt af de store banker.

# Vi bevarer en masse

gode lokale arbejdspladser

Vi bidrager dermed fortsat til samfundsøkonomien.

# Attraktiv arbejdsplads

Det bliver nemmere at tiltrække de dygtigste medarbejdere,

hvilket i sidste ende kommer kunderne til gavn.

# Samme IT-platform

Omkostningerne i forbindelse med fusionen vil være

væsentlig lavere end normalt, da begge banker befinder

sig på den samme IT-platform.

# Mulighed for fortsat at bakke

kultur- og foreningslivet op

Vores større forretningsomfang gør, at vi fortsat vil

have mulighed for at bakke op omkring aktiviteter i

nærområderne.

# Fortsat egnens lokalbank

Nærheden, den tætte kontakt, de hurtige beslutninger,

det lokale engagement forbliver uændret.

Grundlaget for at opretholde dette er forøget med

fusionen og det øgede forretningsomfang.


Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Kommune

Større

dynamik og

muligheder til lokalbanken

Jeg glæder mig over fusionsplanerne mellem Vordingborg

Bank og Lollands Bank, og jeg håber, at bankens

mange aktionærer vil stemme ja til den planlagte fusion.

Så kort kan det siges, forklarer kommunaldirektør i

Vordingborg Kommune, Lau Svendsen-Tune.

Der er mange grunde til min klare holdning i dette

spørgsmål. De seneste års krise indenfor finanssektoren

har gjort det tydeligt for os alle, at det er blevet

sværere at drive bankvirksomhed. Flere banker eller

sparekasser er ligefrem forsvundet fra landkortet. Når

Vordingborg Bank eftertænker deres forretningsmodel

og efterfølgende iværksætter tiltag, der gør, at banken

også i de kommende år kan spille en positiv rolle i vores

landsdel, er det for mig et udtryk for rettidig omhu.

Vordingborg Bank tilfører med fusionen større dynamik

og muligheder til dem selv, men bestemt også til

kommunen.

Vordingborg Bank er en af kommunens større arbejdspladser.

Det er derfor ikke uden betydning for kommunen,

at denne bevares og udvikler sig positivt. De

mange arbejdspladser bidrager til kommunens økonomi

og er også med til at skabe en mangfoldighed i arbejdsudbuddet,

hvilket er vigtigt, når der skal tiltrækkes

arbejdskraft til området, men bestemt også for at fastholde

den vi allerede har.

For erhvervslivet og borgerne i Vordingborg Kommune

er det også vigtigt, at lokalbankerne fortsat er at finde

i bybilledet. Derved bevares beslutningskraften i kommunen.

Det tror jeg har stor betydning for områdets

erhvervsliv. Det må nu engang være lettere at vurdere

projekter i nærområdet, når man selv er en del af nærområdet.

Endelig vil større og mere solide lokalbanker

fortsat være i stand til at bakke egnens kultur- og foreningsliv

op. Det har lokalbankerne altid været kendt

for at gøre, og vi har i kommunen behov for dette, hvis

vi fortsat vil have et levedygtigt foreningsliv og oplevelser

på et højt niveau.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for stærke banker i

Danmark – det gælder også i Vordingborg Kommune. Vi

har brug for banker, der kan være med til at udvikle vores

landsdel og bidrage til, at nye ting kan opstå. Fusionen

mellem Vordingborg og Lollands Bank vil uden tvivl

gavne denne proces. Og vi vil fortsat have lokalbanker,

som vi kan samarbejde med, når fremtidens beslutninger

skal træffes, slutter Lau Svendsen-Tune.


Vi taler om

overlevelse som

lokalbank

Som aktionær og mangeårig kunde i Vordingborg Bank

er det vigtigt for mig, at banken overlever. Nærheden,

den tætte kontakt, de hurtige beslutninger og det lokale

engagement må ikke gå tabt. Vi har brug for lokalbanken.

Hvor andre lukker ned for den personlige betjening,

sætter Vordingborg Bank den i højsædet som en af

deres største styrker.

En af bankens stærkeste værdier er gode og langvarige

relationer. Det har stor værdi for den lokale udvikling,

at erhvervskræfter har et sted at gå hen, når de har udviklet

nye initiativer. Vordingborg Bank er kendt for sine

hurtige beslutningsveje og sagsbehandling, og som en

konstruktiv medspiller. I øvrigt oplever jeg også banken

som en vigtig medspiller i forhold til foreningslivet. Her

støtter man op, fordi det er vigtigt med et rigt og godt

foreningsliv, da det har betydning for vores opfattelse

af, at den egn vi er en del af også er et godt sted at bo.

Den planlagte fusion og det øgede forretningsomfang

betyder efter min opfattelse, at banken både på kort og

lang sigt vil være så robust, at den overlever og fortsat

kan spille en aktiv rolle på Sydsjælland og Nordfalster.

Derfor kan jeg kun anbefale et ja til fusionsplanerne. Så

kontant og klar i mælet er malermester Willi Becke fra

Vordingborg.

”... derfor kan jeg

kun anbefale et ja til

fusionsplanerne”

Som aktionærer er det vigtigt, at vi nu står sammen,

og sammen med en enig bestyrelse i Vordingborg Bank

giver vores støtte og tilsagn til fusionsplanerne. En bred

opbakning fra bankens aktionærer er nødvendig for at

planerne kan gennemføres. Herved viser vi også viljen

og behovet for fortsat at have en lokalbank på Sydsjælland

og Nordfalster.

Willi Becke,

indehaver af malerformaet Willi Becke i Vordingborg

Jeg opfatter fusionsplanerne som ekstra attraktive ved,

at fusionspartneren er Lollands Bank. Det geografiske

match er så at sige perfekt. Banken udvider deres markedsområde,

hvor de i forvejen ikke er til stede. Og

det nye markedsområde ligger i naturlig forlængelse af

det, man har i dag. Lollands Banks mange kunder, der

nu bliver en del af den nye bank, må gøre at der samlet

opnås en størrelse, så der fremadrettet kan drives en

bank med en solid indtjening, slutter Willi Becke


Morten Lynge Andersen

Søren Sparre Bursche

Irene Jensen

Michael Pedersen

Preben Pedersen

Jacob Mikkelsen

Knud Rasmussen

Svend Aage Sørensen

Bankens nye bestyrelse

er klar til at trække i arbejdstøjet

Den forventede sammensætning af den fortsættende banks bestyrelse ser ud som følger:

Preben Pedersen, Ringsted, formand

(formand i Lollands Bank)

Partner og medejer af Ecovis Danmark Statsautoriseret

Revisionsinteressentskab.

Morten Lynge Andersen, Vordingborg,

næstformand

(formand i Vordingborg Bank)

Lektor ved uddannelsesinstitutionerne Zealand Business

College, Erhvervsakademi Sjælland samt på Syddansk

Universitet.

Irene Jensen, Nakskov

(bestyrelsesmedlem i Lollands Bank)

Regnskabsansvarlig hos K. Damsted ApS.

Svend Aage Sørensen, Maribo

(bestyrelsesmedlem i Lollands Bank)

Ejer og direktør Rådgivende Ingeniør M. Sørensen ApS,

Maribo og digeingeniør ved Det Lollandske Digelag.

Knud Rasmussen, Vordingborg

(bestyrelsesmedlem i Vordingborg Bank)

Områdedirektør hos DLG Øst.

Jacob Mikkelsen, Nr. Alslev

(bestyrelsesmedlem i Vordingborg Bank)

Ejer og direktør i Sadolin Farveland i Vordingborg, Nykøbing

Falster og Nakskov

Søren Sparre Bursche, Holeby

(medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Lollands Bank)

Filialdirektør i Lollands Bank, Maribo

Michael Pedersen, Nakskov

(medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Lollands Bank)

Erhvervsrådgiver Lollands Bank, Nakskov.


Den nye banks

primære markedsområde

efter fusionen med

Lollands Bank

Svar på spørgsmål i

forbindelse med den

planlagte fusion.

Hvilken betydning får det for

mig og mit kundeforhold, at I

nu slår jer sammen med

Lollands Bank?

Du vil ikke komme til at opleve nogen

væsentlig forskel. Alt kører videre som

du kender det. Nærheden, den tætte

kontakt, de hurtige beslutninger, det

lokale engagement forbliver uændret -

med andre ord alt det gode fortsætter.

Vi er endda overbeviste om forbedringer

for alle parter. Vi bliver stærkere på

flere områder - eksempelvis på specialrådgivning.

Vi har samtidig forbedret vores

evne til at konkurrere i et konkurrencepræget

marked.

Hvad med min netbank?

Alt fortsætter som hidtil.

Hvad med mit

Dankort/betalingskort?

Dem bruger du som hidtil. Dine koder

ændres ikke.

Hvorfor nu

navnet Lollands Bank?

Dette spørgsmål er vi blevet stillet mange gange og det forstår

vi godt. Vi har faktisk selv været ude om det. I den første fondsbørsmeddelelse

omkring fusionen arbejdede vi med et andet navn

- nemlig Vor Bank. Vi har derfor skiftet spor undervejs i fusionsforhandlingerne.

Hvorfor?

”Fordi fusionen er vigtigere end navnet, ganske simpelt”

I de løbende forhandlinger med Lollands Bank fornemmede vi, at

navnet Vor Bank kunne blive en hindring for at vedtage en fusion, og

en sådan risiko ville vi ikke tage på vegne af aktionærer, kunder, medarbejdere

og lokalsamfund.

Vi har dog samtidig aftalt med Lollands Bank, at når den nye Bank er

på plads 1. januar, sætter vi gang i en proces for at finde et nyt navn,

som bankens repræsentantskab og mange kunder vil kunne bakke

op om. Det bliver samtidig en proces, hvor vi får defineret den nye

banks værdier og kultur.

Skal jeg have nye kontonumre?

Nej, de fortsætter uændret.

Får det indflydelse

på mine priser?

Du fortsætter med de betingelser du

kender. Skulle der ske forandringer, så

hører du naturligvis fra os. Den nye

bank kan i fremtiden også kun eksistere

ved at være konkurrencedygtig. Så det

har vi tænkt os at være.

Taber jeg penge ved

den forestående fusion?

Dit indestående på dine konti bliver

ikke berørt af sammenlægningen. Du vil

også i den nye bank være garanteret et

(netto-) indestående op til modværdien

af 100.000 euro pr. personnummer via

indskydergarantifonden.


EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 19. december 2013 kl.

18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på adressen

Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg.

DAGSORDEN

1. Orientering om valg af dirigent.

2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for den påtænkte fusion mellem

Vordingborg Bank A/S og Aktieselskabet Lollands Bank.

3. Indkomne forslag:

a) Bestyrelsen genfremsætter sit forslag om, at der gennemføres

en fusion mellem Vordingborg Bank A/S og Aktieselskabet Lollands

Bank med Aktieselskabet Lollands Bank som det fortsættende

selskab og Vordingborg Bank A/S som det ophørende selskab og

i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 24. oktober

2013.

Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af

generalforsamlingen i Aktieselskabet Lollands Bank samt opnåelse

af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om

finansiel virksomhed § 204.

Fusionen indebærer, at Vordingborg Bank A/S opløses uden likvidation

ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til

Aktieselskabet Lollands Bank.

b) Det er af bestyrelsen foreslået, at bemyndige advokat Henrik

Møgelmose til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen

vedtagne mv.

4. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemmer på den ekstraordinære

generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne

besidder på registreringsdatoen torsdag den 12. december 2013 kl.

23.59. Besiddelse af aktier opgøres på baggrund af aktionærens ejerforhold

noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold,

som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men

som endnu ikke er indført i denne.

Adgangskort.

Aktionærerne kan møde personligt eller ved en fuldmægtig og skal

senest 3 dage før generalforsamlingen bestille adgangskort. Adgangskort

kan bestilles fra onsdag den 27. november 2013 til og med mandag den

16. december 2013 kl. 23.59 på bankens hjemmeside www.vorbank.dk

eller i bankens afdelinger inden for bankens åbningstider. Ved bestilling

via bankens hjemmeside skal enten CPR-nr., CVR-nr. eller VP-referencenummer

indtastes. Bestilte adgangskort fremsendes med posten.

Afgivelse af stemmer.

Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmægtig eller ved at afgive

brevstemme.

Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til

Vordingborg Bank eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter

i dateret og underskrevet stand kan enten returneres til banken eller

sendes som e-mail til vorbank@vorbank.dk (indscannet i pdf-format).

Fuldmagt og brevstemmer kan også afgives elektronisk via bankens

hjemmeside www.vorbank.dk eller på www.vp.dk/gf ved anvendelse af

NemID. Tidsfrist er i alle tilfælde 16. december 2013 kl. 23.59.

Aktiernes

bytteforhold

Det er egenkapitalen i de to banker, der danner grundlag

for udregningen af bytteforholdet.

Bytteforholdet er som følger:

For hver aktie du ejer i Vordingborg Bank modtager du 5/6

del aktie i Lollands Bank.

I nedenstående tabel fremgår flere eksempler:

Antal aktier i

Vordingborg Bank

6 stk 5 stk.

12 stk. 10 stk.

18 stk. 15 stk.

24 stk. 20 stk.

30 stk. 25 stk.

60 stk. 50 stk.

90 stk. 75 stk.

120 stk. 100 stk.

Du modtager antal

aktier i Lollands Bank

Dine aktier repræsenterer altid den værdi, som fremgår af

den officielle børskurs.

Aktiestørrelserne er forskellige. Vordingborg Bank aktien

er på kr. 100 og Lollands Bank aktien er på kr. 20.

Aktiekapitalen forhøjes i forbindelse med fusionen med

3,3 mio. kr. Samlet bliver Vordingborg Bank aktionærernes

ejerandel i den nye fusionsbank 15,3%.

Har du behov for yderligere oplysninger, er du altid velkommen

til at ringe til din kunderådgiver.

Giv os en fuldmagt

Dit ja til fusionen er vigtigt for at

den kan gennemføres. Har du ikke

mulighed for at møde op på generalforsamlingen,

beder vi dig derfor

om at give os en fuldmagt.

Vi anbefaler at du gør dette via

www.vorbank.dk.

Bemærk! En fuldstændig dagsorden kan læses på bankens hjemmeside

Vordingborg, den 27. november 2013

Bestyrelsen

Algade 52 - 4760 Vordingborg

Tlf. 5536 5200 - email: vorbank@vorbank.dk

More magazines by this user
Similar magazines