VandTek- DWF -399285 - Danish Water Forum

danishwaterforum.dk

VandTek- DWF -399285 - Danish Water Forum

Styrkelse af vækstvilkårene for

eksport af vandløsninger

– set fra et vandselskab

21. November 2012

Anders Bækgaard


• Regeringen vil gøre en langt større

indsats for at hjælpe virksomhederne

med at få fodfæste på

eksportmarkederne.

• Med klare mål og intelligent regulering vil

danske virksomheder kunne afprøve ny

grøn teknologi på det danske

hjemmemarked. Det vil give dem et

forspring i konkurrencen på de grønne

eksportmarkeder, hvad enten det gælder

vandteknologi, bioteknologi eller . . . .

• …afdække om der skal ske ændringer i

f.eks. Vækstfondens muligheder for at

tilføre virksomhederne risikovillig kapital.

• Øget eksport giver øget velstand i

Danmark. Derfor skal eksporten styrkes .

. . .


Elementerne til styrkelse af

vækstvilkårene

• Konsolidering

• Rene vandselskaber

• Risikovillig kapital

• Demo-faciliteter DK

• Demo-faciliteter Eksp.

• Test- og demo-faciliteter Produkt

• ERFA – videndeling

• Offentligt – privat samarbejde

• Samordning af F&U fonde

• DANIDA

• ..og lidt om outsourcing og

prisloftregulering


Konsolidering

Hjemmemarkedet

Grader af konsolidering

• Fragmenteret vand- og

spildevandsforsyning, der ikke

kan understøtte erhvervslivet på

eksportmarkederne

• Kun de største selskaber bidrager

til faglig udvikling og forskning

• Løsning af morgendagens

opgaver kræver større og større

specialisering

• Medarbejdere i dag kræver bl.a.

motivation, faglige udfordringer

og sparring, udvikling på

arbejdspladsen, vekslende

herunder internationale

arbejdsopgaver, synlige

karrieremuligheder, ………

• Uforpligtende samarbejde

• Forpligtende samarbejde

• Samarbejde på markedsvilkår –

tilknyttede aktiviteter

• Shared services på det

administrative område

• Drifts- og anlægsfællesskab

• Egentlige fusioner


Rene vandselskaber

• Etableringen af multiforsyninger

er som regel sket for at skabe

volumen lokalt til at bære diverse

administrative opgaver i de

selskabsgjorte forsyninger

• Risiko: Fokus er fjernet fra

vandområdet

• Resultat:

– Suboptimering i forhold til

dagens emne, som er nok så

vigtigt for Danmark

– og fragmenteret vand- og

spildevandsforsyning, der ikke

kan understøtte erhvervslivet

på eksportmarkederne


Risikovillig kapital

• Den offentlige og private sektor

råder sjældent over risikovillig

kapital

Løsning

• Etablering af revolving fond hvor

selskaberne kan låne risikovillig

kapital

• Risikovillig kapital skal bruges til:

– Identifikation af nye markeder

– Projektudvikling

– Tilbud


Demo-faciliteter –

”Vandets Margurit-rute”

De ypperste danske løsninger

• Privat erhvervsliv skal have

muligheder for at vise, hvad de har

opnået af løsninger på deres

hjemmemarked – og kunne vise

eksempler på fremadrettede F&Uprojekter

i tilknytning hertil.

• Vandselskaberne er den naturlige

show-site

NB: F&U-omkostninger skal væk fra

Vandsektorlovens prisloftregulering

Løsninger for eksportmarkedet

• Privat erhvervsliv skal have

mulighed for at

afprøve/implementere løsninger

afpasset efter de udenlandske

kunders behov.

• Vandselskaberne er den naturlige

show-site

• Vandselskaberne må kun

investere i målrettede costeffektive

løsninger.

– Der bør allokeres midler til at

understøtte behovet.


Demo- og testfaciliteter ,

produkter

• Etablering af test- og

forsøgsfaciliteter til vand- og

renseteknologi vil kunne styrke

danske leverandører af teknologi

til rensning af vand og spildevand

samt teknologi og sensorer til

monitering, styring og optimering

af teknologier og koncepter.

• Etableringen af faciliteterne vil

kunne sikre en accelereret og

mere kvalificeret udvikling,

afprøvning og demonstration, der

vil bringe nye produkter frem til

markedet hurtigere og i bedre

kvalitet.

• Behov for allokering af midler til

opbygning nye faste og mobile

test- og forsøgsfaciliteter, som

kan supplere eksisterende

faciliteter ved

– Teknologisk Institut

– Universiteterne

– Videninstitutterne

– Vandselskaberne


Koordinering af demo- og test

faciliteter

• De private aktører har behov for let adgang til de 3

typer faciliteter. Det vil derfor være hensigtsmæssigt

at etablere et centralt administrativt sekretariat

/selskab, hvorfra der kan

– henvises/koordineres til de mest hensigtsmæssige

testsites og demonstrationsfaciliteter indenfor de 3

typer,

– formidles kontakt mellem virksomheder, der

ønsker at udvikle/afprøve ny teknologi, til

vandselskaberne, der ønsker at stille deres anlæg

til rådighed herfor og/eller deltage direkte i

udviklings- og demoprojekter,

– formidles kontakt til investorer og mulige

finansieringskilder,

– formidles kontakt til universiteter og højere

læreanstalter omkring konkrete projekter og sikre,

at disse inddrages til gensidig gavn.

• Efter indkøring skal alle 3 elementer i test- og

demonstrationsprogrammet hvile i sig selv.


Integrerede projekter

• De særskilte kompetencer, som findes

i vandselskaberne, opleves i

VandCenter Syd som meget

efterspurgte af de danske private

rådgivende ingeniører, producenterne

og entreprenørerne som supplement

til deres eksportydelser.

• For vandselskabernes know-how

indenfor drift og vedligehold er

efterspurgt af de internationale

kunder, og den træning, vi kan tilbyde

både i Danmark og ude hos kunden, er

et strategisk element, der styrker

danske virksomheders muligheder for

at succes på det globale vandmarked.


Er vi kolleger eller konkurrenter ?

Reel videndeling – en utopi?

Offentligt – privat samarbejde

• Dansk Eksportforening

Danish Water Forum

– Re-think Water

• Copenhagen Cleentech Cluster

– State of Green

Danish Water Services

• Udenrigsministeriet

– ambassaderne

Men får vi

detaljerede markedsoplysninger,

de rigtige kontaktpersoner,

de reelle beslutningstagere,

de reelle behov i markedet …….?

af hinanden ?


OPP

VandCenter Syd som eksempel :

• Ca. 1/3 af Vandprisen (uden skatter og afgifter) dækker den daglige drift.

• 2/3 dækker investeringer. Da alle investeringer og en del af driften er

konkurrenceudsat betyder det, at ca. ¾ af pengestrømmen i selskabet

går til private rådgivere, entreprenører og leverandører.

• Produktion og innovation uløseligt sammen, hvorfor privatisering af driften

vil hæmme selskabernes innovationskraft (jf. demonstrationsfaciliteter)

• En yderligere privatisering vil tillige bryde det nære og tillidsfulde

samarbejde med kommunerne om udvikling af byerne/kommunerne på

vand- og klimaområdet.


Samordning af fondene

… og DANIDA

Langkawi


Begejstring !

Tak for opmærksomheden !

www.vcsdenmark.com


Vækstteam for vand, bio og miljø


Erhvervspanelet for Grøn omstilling

1. Danmark skal udvikle og implementere innovative grønne helhedsløsninger, der skal

gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue.

2. Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af det

biobaserede samfund.

3. Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og fremme vandeffektivitet.

4. Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi.

5. Danmark skal fokusere sin internationale indsats ud fra strategiske prioriteringer.

6. Danmark skal sikre kompetencer og viden, der styrker grøn omstilling.

7. Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem udbud og

offentlige indkøb.

8. Regeringen skal arbejde for, at det bliver billigt at handle ressourceeffektivt.

9. Den danske regulering skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer

helhedstænkning med fokus på bæredygtig vækst.

More magazines by this user
Similar magazines