Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 K ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 K ... - Revisornævnet

Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 K som anpartshaver i A ApS under tvangsopløsning mod statsautoriseret revisor R og RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009 og senere har K som anpartshaver i A ApS under tvangsopløsning klaget over statsautoriseret revisor R og RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Klagen drejer sig om, hvorvidt de indklagede har tilsidesat god revisorskik ved at være skyld i, at årsregnskaber for 2004 og 2005 for A ApS ikke blev afsluttet og afleveret rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder ved at fralægge sig ansvaret for NN’s eventuelle forsømmelighed vedrørende årsregnskaberne. Sagsfremstilling: Det fremgår af det fremsendte sagsmateriale, at det indklagede revisionsfirma den 17. maj 2005 indtrådte som revisor for A ApS. A ApS havde endvidere en aftale med B ApS v/NN om administrativ assistance, herunder udarbejdelse af udkast til årsrapporter til brug for den eksterne revision. Den 5. december 2005 registreredes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der var sendt anmodning til Grønlands Landsret om tvangsopløsning af A ApS. Den 2. marts 2006 registreredes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at den fremsendte anmodning om opløsning af selskabet var tilbagekaldt. Ved skrivelse af 27. juli 2006 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til direktionen for A ApS blev der fremsendt påkrav om indsendelse af årsrapport for 2005. Fristen blev fastsat til den 29. august 2006. Det fremgår endvidere, at såfremt årsrapporten ikke er modtaget senest den 14. september 2006, vil styrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Det fremgår endelig, at såfremt selskabet inden for de sidste 5 år har været taget under tvangsopløsning, udelukker dette selskabet fra igen at blive genoptaget. Der er i sagen fremlagt en korrespondance fra september 2006 mellem B ApS ved rådgiver NN og klager vedrørende forsinkelser med færdiggørelse af årsrapporten for 2005 for A ApS. I en skrivelse af 22. september 2006 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til direktionen for A ApS blev der fremsendt kopi af styrelsens skrivelse til Grønlands Landsret med anmodning om, at selskabet opløses i medfør af anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61, idet årsrapport for 2005 ikke er modtaget inden den fastsatte frist. 1


Ved fax af 22. september 2006 fremsendte indklagede, statsautoriseret revisor R, til A ApS att. K årsrapport for 2005 med ”indsættelse af revisionspåtegning” og med oplysning om, at årsrapporten ville blive færdiggjort mandag den 25. september. Ved skrivelse af 29. september 2006 fra B ApS ved rådgiver NN til A ApS oplyses, at regnskabet for året 2005 er afsluttet. Det fremgår af en skrivelse af 27. september 2006 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til indklagede, RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, at styrelsen den 26. september 2006 har modtaget årsrapport for 2005 for A ApS under tvangsopløsning. Ved mail af 13. oktober 2006 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skrev A ApS ved K blandt andet følgende: ”… vi har været så uheldige, at vores revisor bare tog til dk med meget af vores regnskabsmateriale, dette ville selvfølgelig være i orden hvis han havde sørget for at indlevere det rettidigt, jeg har adskillige gange rykket ham så sent som 13 og 14 september om morgenen den 15 september lå der så dette svar. Da firmaet for øvrigt er et godt kørende firma, er dette lidt af en katastrofe for os, og vi vil spørge om der slet ingen chancer er for at tvangsopløsningen bliver ophævet, vi ved godt at vi har ansvaret, men det er altså umuligt at få tingene udleveret når der er omkring 10.000 km imellem os og revisoren. Og når han kommer med den kommentar, ja så stoler man jo på det ikke? …” Den 16. oktober 2006 skrev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til A ApS, at ”… Når først selskabet er oversendt til skifteretten er det ikke muligt at få det tilbagekaldt p.g.a. problemer med revisor. Der er ikke så meget andet at gøre end at søge selskabet genoptaget. … .. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke gå ind i en tvist mellem Dem og Deres revisor. Her kan vi alene henvise til domstolene og evt. Disciplinærnævnet for Revisorer. …” I et retsmøde den 1. november 2006 i Grønlands Landsret blev A ApS under tvangsopløsning taget under likvidation. Det fremgår af retsbogen, at selskabet efter de foreliggende oplysninger må antages at være solvent. Som likvidator udmeldtes advokat X. Ved skrivelse af 19. maj 2009 fra klagers advokat til RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab rejses der erstatningskrav i anledning af indklagedes hverv som revisor for A ApS. Kravet er opgjort til 4.386.000 kr. Indklagede har i en skrivelse af 22. juni 2009 til klager anført følgende: ”.. B ApS B ApS er et selvstændigt firma, der intet har med R, Statsautoriseret revisionsaktieselskab at gøre, bortset fra at vi har været ekstern revisor for selskabet. 2


NN har drevet selvstændig rådgivning og administration via B ApS i en længere årrække, herunder administration, økonomisk og skattemæssig rådgivning samt udarbejdelse af dets kunders årsrapporter til brug for den eksterne revision. NN har ikke i 2006 eller tidligere været ansat i R, men har været eneejer af og direktør for B ApS, hvori ovennævnte virksomhed har været drevet. NN I forbindelse med NN’s ønske om i 2007 at returnere til Syddanmark efter 21 år på Grønland blev det aftalt, at han fik ansættelse i R, hvilket sket fra 1.12.2007. Vi kan supplerende oplyse, at denne ansættelse ophører pr. 30.6.2009. Årsrapport 2004 for A ApS Første kontakt omkring revisionen af årsrapporten for 2004 er den 3. februar 2006, hvor selskabet er tvangsopløst allerede 5. december 2005. Til brug for revisionen modtager vi udkast til årsrapport, regnskabsmemo og anden dokumentation fra B ApS omkring det udarbejdede udkast til årsrapport. Vi afslutter revisionen og indsender årsrapporten inkl. erklæring om egenkapitalens tilstedeværelse, hvorved selskabet bliver genoptaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapport 2005 for A ApS Som det korrekt fremgår af Deres beskrivelse af sagsforløbet modtager R udkast til årsrapport, regnskabsmemo samt selskabets materiale i øvrigt til brug for revisionen torsdag den 21. september 2006 sammen med underskrevet ledelsespåtegning. Som det ligeledes fremgår af Deres beskrivelse af sagsforløbet forestod B ApS selve udarbejdelsen af årsrapporten. Den eksterne revision skulle alene forestå revisionen og forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning. De skattemæssige opgørelser blev udarbejdet af B ApS på vegne af ledelsen. På forespørgsel til NN får vi oplyst, at selskabet ikke var under tvangsopløsning, og at der ikke var modtaget trussel herom. Revisionen starter straks. Da der imidlertid mangler dokumentation og svar vedr. vore spørgsmål i forbindelse med revision af bl.a. varelager og tilgodehavender (jfr. også forbehold og supplerende oplysninger i årsrapporten) må vi afvente denne dokumentation. Årsrapporten kan så først færdiggøres og indsendes mandag 25. september, hvilket meddeles selskabet på en telefax fredag 22. september. Årsrapporten færdiggøres herefter mandag 25. september 2006 og sendes herefter til Erhvervsog selskabsstyrelsen, hvor den stemples modtaget 27. september 2006. Vi har ikke været bekendt med den interne korrespondance mellem B ApS og A ApS omkring forsinkelser i regnskabsudarbejdelsen, der er refereret i deres gengivelse af sagsforløbet. Vi er ikke på noget tidspunkt blevet kontaktet af selskabets ledelse for eventuel assistance omkring udarbejdelse af årsrapporten. …” Det fremgår af Det centrale Virksomhedsregister, at NN har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 19. marts 1986 til den 15. december 1998, hvor beskikkelsen blev deponeret. 3


Klagen Klager har formuleret klagen således: ”… Klagen vedrører spørgsmålet, hvorvidt RR har handlet i strid med god revisorskik derved, at man ikke rettidigt har afsluttet og indsendt selskabet A ApS' årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen to år i træk, således at selskabet måtte tvangsopløses og ejerne led væsentlige tab. I den forbindelse bedes Revisornævnet tage stilling til, hvorvidt det er i strid med god revisorskik at RR fralægger sig sit ansvar for medarbejderen NN’s revision under henvisning til, at NN ikke var ansat, men havde sin egen virksomhed, idet det i den forbindelse bemærkes, at NN optrådte på vegne af RR, og at RR den 17. maj 2005 var indtrådt i revisionen af A ApS. …” Parternes bemærkninger: Klager har anført, at de indklagedes manglende afslutning og indsendelse af årsrapporter for 2004 og 2005 har resulteret i en definitiv tvangsopløsning af selskabet. De indklagede burde have udvist større omhu omkring afslutningen og afleveringen af årsrapporten i 2005, idet revisor pådrog selskabet en tvangsopløsning allerede året før på grund af manglende afslutning og indsendelse af årsrapport til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Tvangsopløsningen og likvidationen har pådraget anpartshaverne et stort tab, opgjort til i alt 4.386.000 kr. Klager har videre anført, at NN optrådte på vegne af de indklagede. De indklagede har påstået frifindelse og har henvist til bemærkningerne i skrivelsen af 22. juni 2009 til klagers advokat. De indklagede har supplerende anført, at NN i alle relevante forhold for klagen har handlet i navn af og på vegne af B ApS og aldrig i RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs navn. Den eneste ydelse de indklagede har ydet A ApS er revision af årsrapporten for 2004 og 2005 på grundlag af udarbejdet årsrapport af B ApS. Vedrørende årsrapporten for 2005 har de indklagede anført, at revisionsfirmaet alene havde denne årsrapport i få dage – fra den 21. september til den 25. september 2006 - at de indklagede den 22. september skrev til klager, at årsrapporten ville blive færdiggjort og indsendt den 25. september 2006, hvilket skete, og at de indklagede ikke havde modtaget oplysninger om, at der var udsendt frist med henblik på eventuel tvangsopløsning. Det er selskabets ledelse, der har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskaber, herunder også, at årsregnskaber udarbejdes og afleveres inden for tidsfrister. NN har handlet på vegne af klager, og de indklagede har ikke på nogen måde tilsidesat god revisorskik. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis bemærkes, at nævnet opfatter klagen således, at den er rejst af K som anpartshaver i A ApS, der nu er tvangsopløst. Nævnet finder, at klager i egenskab af anpartshaver i det nu tvangsopløste selskab har den fornødne retlige interesse. Sagen vedrører erklæringer afgivet på årsrapporter for 2004 og 2005 for A ApS, der var hjemmehørende i Grønland. Uanset at erklæringerne er afgivet i Danmark, skal sagen herefter afgøres efter grønlandsk ret. 4


Erklæringsarbejdet er efter det oplyste udført i 2006. Det på dette tidspunkt gældende regelsæt var loven om statsautoriserede revisorer fra 1993 (lov nr. 1003 af 19. december 1992, der trådte i kraft den 1. juli 1993) og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, jf. anordning nr. 846 af 13. november 1995 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede revisorer. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede revisorer af 1993, jf. § 30, stk. 4, i anordning af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer af 2003, hvorefter spørgsmål om overtrædelser, der er begået før anordningens ikrafttræden afgøres efter de hidtil gældende regler. Sagens skal således afgøres af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer – der i denne sammenhæng må anses for at være det samme som Revisornævnet – men afgørelsen skal træffes efter de regler, der fremgik af loven om statsautoriserede revisorer. Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at NN ikke har haft et ansættelsesmæssigt forhold til RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab før efter den 1. december 2007, og at der ikke på det for klagen relevante tidspunkt var indgået nogen aftale om samarbejde mellem den indklagede revisionsvirksomhed og B ApS v/NN. NN ydede således assistance og rådgivning til A ApS i eget navn. De indklagede frifindes følgelig for klagen over at have fralagt sig ansvaret for NN’s revisionsarbejde. Nævnet lægger videre efter de foreliggende oplysninger til grund, at RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ikke har indgået aftale om eller er blevet anmodet om bistand til udarbejdelse af årsrapporter for A ApS for de omhandlede år, og at årsrapporterne for begge år blev modtaget efter afleveringsfristen. For så vidt angår årsrapporten for 2005 fremgår det af oplysningerne, at revisionen foretaget umiddelbart efter modtagelsen af materialet den 21. september 2006, og årsrapporten er påtegnet få dage efter og indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. september 2005. På denne baggrund og mod statsautoriseret revisor R’s benægtelse af at have været bekendt med korrespondancen mellem B ApS og A ApS om forsinkelser med regnskabsudarbejdelsen finder nævnet det ikke godtgjort, at statsautoriseret revisor R har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter i relation til revisionen af årsrapporterne. Det bemærkes herved, at det er selskabets ledelse, der har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporter. Indklagede statsautoriseret revisor R frifindes således for de rejste klagepunkter. Allerede som følge af at statsautoriseret revisor R er frifundet for klagen, er der ikke grundlag for at pålægge revisionsvirksomheden medansvar, hvorfor også RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, frifindes. Indklagede, statsautoriseret revisor R, frifindes. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, frifindes. 5

More magazines by this user
Similar magazines