Download funktionsbeskrivelsen her. - Center for døve

cfd.dk

Download funktionsbeskrivelsen her. - Center for døve

1

Funktionsbeskrivelse.

Stilling:

Afdelingsleder i tolkeområdet.

Regionen ledes af et ledelsesteam, bestående af regionsleder og afdelingsleder. Regionsleder

har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar, men den daglige varetagelse af

nedenstående opgaver kan fordeles mellem regionsleder og afdelingsleder således at lokale

forhold og individuelle kompetencer tilgodeses bedst muligt.

Refererer til:

Regionsleder.

Stillingens formål:

Stillingen skal i samarbejde med regionslederen sikre:

• At afdelingerne drives under hensyn til målgruppens særlige behov, således der sikres

optimal bruger tilfredshed

• At der sikres en løbende udvikling af afdelingerne i overensstemmelse med samfundets og

brugernes behov

• At der er fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling i afdelingerne

Ansvarsområder:

Afdelingsleder har sammen med regionsleder ansvar for:

• at medvirke til at udvikle Center for Døves tolketilbud i samarbejde med de øvrige ledere og

chefen for tolkeområdet, herunder at deltage i de aftalte ledermøder.

• at være med til at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse i afdelingerne

• at der sker en implementering af Center for Døves mission, vision og værdigrundlag

• ansættelse af nye medarbejdere, efter aftale med regionsleder.

• bistå regionsleder ved udarbejdelse af indstillinger i forbindelse med eventuelle

lønforhandlinger om lokal løndannelse for medarbejdere i afdelingerne

• opfølgning og behandling af evt. klager fra brugere eller andre. Regionsleder skal orienteres,

når det drejer sig om sager der ligger udover den daglige varetagelse af opgaven.

• at der korrekt og rettidigt afsendes data til hhv. lønbehandling og fakturering af tolketimer

C:\Documents and Settings\lh\Lokale indstillinger\Temporary Internet

Files\Content.Outlook\XKL9BLHA\Funktionsbeskrivelse afdelingsledere tolkeområde 2012.doc


2

Beføjelser:

Indenfor de retningslinier, der er fastsat af regionsleder, har afdelingsleder beslutningskompetence

og økonomisk ansvar

Beskrivelse af stillingens væsentligste indhold og hovedarbejdsopgaver:

Afdelingsleder har som sit væsentligste fokusområde en sikker drift i forhold til

ressourceudnyttelse, høj kvalitet i kerneydelsen og drift i overensstemmelse med gældende

lovbestemte eller andre fastlagte vilkår for området.

Afdelingslederen skal være engageret i eksterne relationer og netværk der er relevant for området.

Afdelingsleders væsentligste arbejdsopgaver, efter aftale med regionsleder:


sikre at planlægning af tolkenes arbejde sker med fokus på økonomi, arbejdsmiljø og

brugertilfredshed.

planlægge og gennemføre personalemøder for fast tilknyttede medarbejdere

afholde regelmæssige MUS samtaler med fastansatte medarbejdere

bistå regionsleder med nødvendig information til sikring af balance mellem tilgængelige og

fornødne ressourcer ved regelmæssig opfølgning af planlagte opgaver til indeværende og

kommende semester

bistå regionsleder med nødvendig information til sikring af balance mellem tilgængelige og

fornødne ressourcer i afdelingen

sikre at der sker opfølgning på de aftalte statistikker vedr. produceret timetal, med såvel

økonomi som arbejdsmiljø for øje

sikre at der udarbejdes APV for alle medarbejdere efter fastsatte retningslinjer samt at der

sker løbende opfølgning på arbejdsmiljøområdet

yde information til afdelingens kunder om forhold, som kan være nyttig for kunderne

sikre samarbejde med kunderne, f.eks. gennem afholdelse af møder med kunder eller

repræsentative grupper.

Succeskriterier:

Det er væsentlige succeskriterier for afdelingsleder, at

afdelingerne fremstår som en velfungerende arbejdsplads med et godt fagligt og socialt

miljø således, at der er grobund for at udvikle og fastholde den bedst mulige tolkeservice til

kunder og øvrige samarbejdspartnere.

• afdelingerne fremstår som det bedst kendte lands- og landsdelsdækkende tilbud til

målgruppen,

• de faglige kompetencer kontinuerlig udbygges i forhold til kundegruppens behov

• der er en høj medarbejdertilfredshed

• der er en god rekrutterings- og fastholdelsesindsats.

C:\Documents and Settings\lh\Lokale indstillinger\Temporary Internet

Files\Content.Outlook\XKL9BLHA\Funktionsbeskrivelse afdelingsledere tolkeområde 2012.doc


3

Stillingens snitflader/grænser til andre:

Afdelingsleder har indenfor Center for Døve tæt samarbejde med:

o regionsleder

o chefen for tolkeområdet

o øvrige ledere i tolkebooking

o kompetencecenteret

o chefen for administrationen

o løn- og personaleafdelingen

Afdelingsleder deltager endvidere i samarbejdet med:

• interesseorganisationer

• lokale jobcentre, kommuner, skoler og andre, som påtager sig betalingsansvar for tolkninger

• relevante institutioner på døve- og døvblindeområdet

• øvrige interessenter på området

Stillingsindehaveren leverer/modtager:

Leverer i forhold til regionsleder:

nødvendig opfølgning i forhold til aftalte ansvarsområder.

Modtager i forhold til regionsleder:

klar afgrænsning af ansvarsområder

information om planlagte/aftalte strategier.

.

Kompetenceprofil:

Stillingen forudsætter:

• grundlæggende faglige uddannelsesmæssige forudsætninger indenfor tolkeområdet med

relevante efter- eller videregående uddannelses aktiviteter.

• gode evner for kommunikation mundtlig og skriftlig

• kontakt- og dialogskabende adfærd – såvel internt som eksternt

• kendskab til Microsoft Office-pakken

• tydelige lederevner

SKW

19.12.11

C:\Documents and Settings\lh\Lokale indstillinger\Temporary Internet

Files\Content.Outlook\XKL9BLHA\Funktionsbeskrivelse afdelingsledere tolkeområde 2012.doc

More magazines by this user
Similar magazines