Årsberetning 2012 - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af ...

hprd.dk

Årsberetning 2012 - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af ...

Årsberetning 2012 – marts 2013

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

I skrivende stund (februar 2013, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis

påvirke, hvor Forsvaret og underlagte myndigheder bevæger sig hen som følge af forsvarsforliget for perioden

2013 – 2017 og de deri indeholdte signifikante økonomiske tilpasninger. Heri indgår, at foreningen aktivt bidrager

til det i 2012 mellem foreningen og Forsvarskommandoen aftalte og nu regi af Forsvaret igangsatte arbejde

omkring den konceptuelle afklaring af den fremadrettede anvendelse af personel af reserven.

Foreningens arbejde i 2012 har således været præget af dels den fortsatte implementering af afledte forhold som

følge af (det nu afløste) forsvarsforlig, dels forberedelse til at håndtere reservens forhold under et forsvar med

ganske væsentligt ændrede økonomiske forudsætninger. Foreningens formand skrev således i lederen i

”Reserven” nr.1/12 i januar 2012 under overskriften ”En aktiv forening” følgende:

”Foreningen er fortsat optaget af bl.a. at søge information om, vurdere og påvirke, hvor Forsvaret og dets

myndigheder – i den sammenhæng inklusive Hjemmeværnet – bevæger sig hen – dels som led i den fortsatte

implementering af indeværende forsvarsforlig 2010 - 2014, dels som følge af de over en bred kam fremkomne

politiske tilkendegivelser om større besparelser, der fremkom tidligt i 2011. Hvad angår varetagelsen af Reservens

interesser i den fortsatte implementering af indeværende forsvarsforlig, vil jeg i nærværende udgave af Reserven

på dette sted nøjes med at henvise til omtalen andetsteds i bladet af de mange gode og vigtige resultater, som

foreningen i samvirke med myndighederne har opnået og stedse opnår. Spørgsmålet om større besparelser er

blevet videreført i regeringsgrundlaget fra september 2011 og forekommer beløbsmæssigt ganske forstærket i den

retorik, som den nuværende regering, folketingsmedlemmer og Forsvarets myndigheder synes at arbejde ud fra

som mere eller mindre en kendsgerning. Hvad angår det mere fremadrettede perspektiv, deler foreningens

medlemmer således spændingen – nogle vil måske mene usikkerheden – med de fastansatte i Forsvaret og deres

organisationer med hensyn til dels omfanget af de fortsatte omlægninger i almindelighed, dels hvorledes resultatet

heraf vil påvirke Forsvarets indretning og operative kapaciteter i særdeleshed – måske begyndende allerede i

indeværende forligsperiode. Jeg må formode, at Forsvarets ledelse som hidtil vil bestræbe sig på at fastholde mest

mulig operativ kapacitet og evne til kapacitetsopbygning til at kunne håndtere en palette med ændret og potentiel

stor opgavekompleksitet – inklusive fra at kunne kæmpe og vinde til mere humanitært orienteret opgaveløsning –

i uniform. I en sådan dynamisk tilgang passer – personel af reserven fortsat godt ind i helheden ud fra at være til

rådighed som en fleksibel, robust og kosteffektiv kapacitet – herunder gennem Reservens unikke

kompetencemæssige kobling mellem omfattende civil uddannelse og det mere militære. I tilfælde af et sådant

udviklingsperspektiv tænker jeg med hensyn til personelsiden, at Forsvarets måde at tænke uddannelse, karriere

og tjeneste formentlig kan blive undergivet et ganske nøje eftersyn – også ud fra et investeringsmæssigt

perspektiv. Det vil i givet fald også få indflydelse på, hvorledes personel af reservens grund- og videreuddannelse

tilrettelægges måske mere integreret sammen med det faste personel end hidtil kendt. Forventningerne om

Reservens tilstedeværelse i Forsvaret måske tilsvarende næppe blive mindre end i dag, såfremt førnævnt

dynamiske betragtning måtte lægges til grund og udfordre både kreativitet og vilje. Bestyrelsen vil selvsagt

håndtere udfordringen vedr. tilrettelæggelsen af fremtidens forsvar ud fra bl.a. den af bestyrelsen i slutningen af

2011 foreløbigt fastlagte ”vision” og ”mission” for foreningen, der vil blive fremlagt på foreningens

generalforsamling i april 2012 og lyder således: ”HPRD sikrer faglige og politiske interesser for Reserven igennem

arbejdet for, at Reserven forbliver en fleksibel, attraktiv og værdiskabende kapacitet, som komplementerer

samfundets ressourcer med militære og civile kompetencer. Gennem synlighed sikrer HPRD kendskab til og

forståelse for Reserven og dens virke. HPRD skal • understøtte, at Reserven udgør en fleksibel ressource, der til

stadighed har et højt kompetenceniveau, og som imødekommer Forsvarets behov • facilitere, at Forsvaret har

kvalificeret reservepersonel til rådighed • synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt,

Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer”.”

Med denne kampberedte indgang til årets arbejde var det med al tydelighed signaleret et år med atter mange og

store opgaver, som nødvendigvis måtte søges håndteret, og som ingen andre end foreningen hverken kan eller vil

påtage sig. I nr.2/12 af ”Reserven” skrev formanden i juni 2012 under overskriften ”Kompetence til rådighed” i

lederen bl.a. følgende:

HPRD årsberetning 2012

Side 1 af 20


”Når dette blad udkommer, er tiden inde til, at Forsvarsministeren løfter sløret for resultatet af den planlægning,

som efterhånden længe er foregået i Forsvarskommandoen og andre steder for at kunne foreslå, hvorledes

Forsvarets opgaver og kapaciteter samt indretning i øvrigt kan tilrettelægges ud fra de i regeringsgrundlaget

skitserede politiske mål for besparelse m.v. i forhold til forsvarsbudgettet og Forsvarets virke. Uagtet den efter

undertegnedes opfattelse uskønne og stigende politiske kritik af tidligere regeringers håndtering af visse

forsvarsspørgsmål, herunder afledt nedsættelse af diverse kommissioner, krav om tjenestemandssager m.v., må

foreningen tillade sig at gå ud fra – eller håber i al fald på – at den politiske kamplarm ikke ændrer på den mere

grundlæggende og politisk bredt forankrede forståelse for og ønske om også fremadrettet at anvende og

videreudvikle et professionelt Forsvar – inklusive Hjemmeværnet og beredskabsområdet. Et mindre forsvar end

nu, der skal kunne lave det samme som hidtil og gerne mere – såfremt dét måtte være målet – kan næppe gøres

med færre hænder til rådighed, men vil uvilkårligt bringe hele personelstrukturen i spil både m.h.t. f.eks.

varigheden af ansættelser, uddannelse også via det civile system. Konkret vil det formentlig kunne gøre bl.a. det

nuværende tjenestemandssystem til genstand for overvejelse – noget, som man derfor selvsagt allerede har set og

hørt de faste officerers organisation være forberedt på at skulle håndtere. Imidlertid er der på ingen nemme

løsninger forbundet med hverken at omlægge nuværende ansættelsesformer for det faste personel eller i højere

grad benytte sig af civiluddannelse som rekrutteringsgrundlag – f.eks. at anvende et bachelorniveau som

forudsætning for at kunne blive optaget på officersskole. Det vil koste ikke ubetydelige anstrengelser og penge at

få gennemført – i al fald indledningsvis – og resultatet vil skulle kvalitetsvurderes over flere år. Men uanset hvad

nye ordnede forhold for det faste personel måtte resultere i, vil Forsvaret have behov for sit effektive korps af

personel af reserven til dels at supplere og være behjælpelig med det faste personels opgavevaretagelse, dels til

også gerne at varetage og løse opgaver også af særskilt defineret og selvstændig karakter. Sagen er nemlig, at det

omvendt ikke koster efter forholdene særligt store anstrengelser eller efter Forsvarets størrelse særligt mange

penge at institutionalisere en yderligere – for ikke at sige: en betydeligt større – anvendelse af personel af

reserven. Personel af reserven er – forudsat det stedse er behørigt militært udannet – civilsamfundets tilbud til

Forsvaret om den virkelig kosteffektive ressource både med hensyn til kvalitet, fleksibilitet og kreativitet, som

dermed kan anvendes situationsbestemt og afregnes efter konkret indsats. En ressource, som til enhver tid kan og

selvsagt også bør modsvare det fastansatte personels militære kompetenceniveau – blot suppleret med en ofte

omfattende civil uddannelse og ledelsesmæssig erfaring – ”Kompetence til rådighed”, inspireret af et yngre

medlem af bestyrelsen – det kan næppe siges kortere, mere klart eller mere rigtigt. Den aktuelle situation er derfor

en unik lejlighed for den nye forsvarsledelse og det politiske niveau til at gribe chancen og genbesøge og

videreudvikle teksten i gældende forsvarsforlig om den fortsatte anvendelse og uddannelse af personel af

reserven som en integreret del af Forsvarets samlede ressourcer. Det må være tiden til nu at få udviklet en

egentlig doktrin om anvendelsen af personel af reserven både med hensyn til rekruttering, efter- og

videreuddannelse og anvendelse. Når ordet ”professionelt” optræder ovenfor, dækker ordets anvendelse således

over et forsvar, hvis personelressourcer rækker til formålet og målsætningerne – hvilket kun kan lede tanken hen

på at overveje en langt større anvendelse af personel af reserven, end det har været tilfældet i tankerne herom, da

mobiliseringsforsvaret udgik som grundsten i forsvaret. Samtidig vil det også give en god anledning til yderligere

at få inddraget erhvervslivet og de offentlige arbejdsgivere i at støtte forsvarssagen gennem klar forpligtelse til og

ligeså klar interesse i at frigive personel af reserven til allehånde tjeneste. .”

Hermed pegede foreningen ganske markant på en række mulige, ganske drastiske række ændringer i Forsvaret

uden samtidig at anvise, hvorledes tilpasningerne også kan håndteres gennem en mere konsekvent anvendelse af

personel af reserven som ressource. Dette skete samtidig med, at foreningens ledelse i forbindelse med at byde

den nye forsvarschef velkommen til samarbejdet med foreningen også opnåede en fælles forståelse med

forsvarschefen om en fælles tilgang til spørgsmålet om at få belyst det doktrinære grundlag for reservens

anvendelse, jf. ovenfor, idet muligheden herfor syntes oplagt i forbindelse med dels, at personel af reserven atter

var blevet anerkendt som en del af Forsvarets samlede personelressource, dels det forhold, at den forestående

større tilpasning af Forsvarets samlede ressourcer kunne pege herpå. I nr.3/12 af ”Reserven” af september 2012

skrev formanden under overskriften ”Rettidig omhu” i lederen bl.a. følgende:

”I forrige nummer af bladet tilkendegav jeg, at tiden måtte være inde til, at Forsvarsministeren løfter sløret for

resultatet af den planlægning, som længe er pågået hos myndighederne med hensyn til, hvorledes den bebudede

tilpasning af Forsvarets budget med størrelsesordenen femten procent fra 2015 skal udføres i praksis. Afsløringen

er imidlertid ikke sket i skrivende stund, men i bestyrelsen ved vi, at de forsvarspolitiske ordførere har fået

materiale udleveret, hvilket indikerer, at det er det politiske niveau, vi nu suverænt venter på - Forsvaret har en

plan. Jeg skal ikke indlade mig på gæt m.h.t., hvornår sløret så kan løftes for en forligsskitse - der kan være mange

årsager til både at søge en afklaring fremskyndet eller udsat længst muligt. Blot vil jeg på denne plads gerne pege

HPRD årsberetning 2012

Side 2 af 20


på, at såfremt Forsvaret skal kunne løse opgaven på ordentlig vis, bør den ganske store budgetjustering gøres

operativ hurtigst muligt, således at Forsvaret kan entrere også 2015 på ordnet vis. Under alle omstændigheder vil

budgettilpasningen betyde en ganske anderledes tilrettelæggelse af de ressourcer, som Forsvaret benytter til at

løse opgaverne i relation til både de Nationale Operationer og de Internationale Operationer. Som ligeledes nævnt i

lederen i forrige nummer af bladet, er situationen unik derhen, at tiden må være kommet til at få udviklet en

egentlig doktrin for anvendelse af personel af reserven - både gennem designering som enkeltpersoner i de

stående enheder, som øvrigt supplement til løsning af allehånde opgaver sammen med det faste personel (og det

frivillige personel for så vidt angår Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen) samt som personel i enheder, der

udelukkende opstilles af personel af reserven ud fra enhedens opgave, som ikke nødvendiggør fast personel eller

blot er mest kosteffektivt at få udført af personel af reserven med behørig forankring i Forsvarets stående styrker.

Som det fremgår af artiklen "Reserven er en integreret del af fremtidens Forsvar" inde i bladet, har Forsvaret taget

fat på at udarbejde en delstrategi for personel af reserven (og frivilligt personel) som led i Forsvarets samlede HRstrategi.

HPRD er inviteret med i arbejdet og har selvsagt givet tilsagn om bedst muligt at bidrage til, hvorledes

reservens anvendelse kan konsolideres og udvides ud fra førnævnte betragtninger. Det er på den baggrund min

vurdering, at der i løbet af et års tid bør kunne ses konturer af, hvorledes reservens anvendelse fremadrettet

tænkes at kunne - og skulle - bidrage til Forsvarets opgaveløsning ud fra uændrede politiske forventninger i

forhold til nuværende (eller ligefrem stigende) opgaveomfang - blot med tre milliarder kr. mindre at gøre godt med!

Blot må HPRD undervejs fastholde understregningen af - som jeg ofte minder mine omgivelser om ved enhver

given lejlighed - det vigtige i at inddrage arbejdsgiverne (både de offentlige og de private) i at støtte

forsvarssagen gennem klar interesse i og forpligtelse til af frigive personel til allehånde tjeneste i Forsvarets og

Redningsberedskabets regi. I foreningens galleri af Hæderstegnsmodtagere var der også en virksomhedsleder for

en stor dansk virksomhed, der støtter reservens sag, og hvor firmaets motto har inspireret til overskriften på

nærværende leder. Jeg håber, at ordene også vil kendetegne de mange og store beslutninger, der skal træffes

politisk. .”

I sensommeren var det nærmere arbejde mellem foreningen og forsvarskommandoen m.h.t. at få taget fat på

arbejdet omkring reservens fremtid således godt i gang med at blive konkretiseret. Dette fik bl.a. betydelig

indflydelse på det årlige Værnsfælles PARU-seminar i august 2013, der til lejligheden havde deltagelse også af den

general, der er chef for personelstaben i forsvarskommandoen. Parallelt hermed havde foreningen en del kontakt

til de politiske ordførere m.v. i folketinget m.h.t. at oplyse om personel af reservens vigtighed i den samlede

tilrettelæggelse af Forsvarets personelforhold. Imidlertid kunne foreningen konstatere, at der endnu i begyndelsen

af 4. kvartal 2013 ikke var fundet en fælles forståelse mellem regeringspartierne og de øvrige forligspartier om en

ny aftale om forsvarets forhold. Foreningens formand måtte i ”reserven” nr. 4/12 under overskriften ”Forsvarets og

reservens fremtid” derfor nøjes med at skrive følgende i lederen:

”Jeg havde håbet, at jeg i forbindelse med denne leder kunne have kommenteret resultatet af de politiske

forhandlinger vedr. Forsvarets fremtid samt det heraf afledte perspektiv for den fremadrettede anvendelse af

reserven. I skrivende stund (ultimo november) er forhandlingerne imidlertid endnu ikke afsluttede, og avisomtale

indikerer, at der fortsat er en række udeståender af forskellig karakter - herunder værnepligtsspørgsmålet, lokale

arbejdspladser m.m. Over for det politiske niveau har foreningens ledelse gennem 2. halvår løbende haft kontakt til

bl.a. de politiske grupper i Folketinget og manifesteret foreningens synspunkt om en fastholdt og gerne udbygget

anvendelse af Reserven, herunder den Regionale Føringsstruktur (REFØ), hvor ca. en tredjedel af

designeringsstillingerne findes, samt fortsat anvendelse af værnepligt. Foreningens kontakter har hidtil oplyst –

om end meget forsigtigt, men samstemmende - at Reserven ikke er glemt. På den baggrund har jeg derfor

forhåbning til, at Reserven også denne gang vil blive omtalt konstruktivt i den endelige forligstekst. Personligt har

både næstformanden og jeg endvidere forhåbning til, at der iværksættes en nærmere gennemgang af, hvordan

Reserven generelt kan anvendes mere og bedre, samt hvordan en evt. omfordeling af Reserven i forhold til justeret

opgavesæt kan ske uden at miste kapacitet. Samtidigt har Forsvarskommandoen inviteret HPRD til inden årets

udgang at deltage i et nærmere arbejde omkring udviklingen af en delstrategi om Reserven og de frivilliges forhold

- et arbejde, foreningen har foreslået et stykke tid. Målet er i den forbindelse, at en projektrapport kan være klar i

løbet af 2013 baseret på en tese om, at Forsvarets kapacitet og kompetencer kan styrkes gennem en udvidet og

integreret anvendelse af Reserven og det frivillige personel. Forsvaret har de senere år gennemgået mange

forandringer, og de forestående forandringer vil endnu engang være mærkbart for alle personelgrupper. En fortsat

og evt. forstærket anvendelse af Reserven til løsning af de mange og næppe færre opgaver, som Forsvaret vil have

også fremover, giver imidlertid ikke sig selv. Det indebærer en stor opgave og et stort ansvar for både Forsvarets

ledelse samt foreningens ledelse, øvrigt nøglepersonel samt medlemmerne med hensyn til sammen med vores

fastansatte kammerater og deres personelorganisationer at få forandringerne til at foregå så smidigt og samtidigt

HPRD årsberetning 2012

Side 3 af 20


espektfuldt som overhovedet muligt, uden at Forsvaret mister momentum i opgaveløsningen. Alt sammen samtidig

med, at foreningen - uanset vilkårene - ufortrødent fortsætter arbejdet med at insistere på behørig rekruttering

og grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt tjeneste- og karriereforløb for alle niveauer i Reserven til

gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven.”

Nærværende årsberetning kan imidlertid ikke afsluttes også uden at inddrage ”Reserven” nr. 1/12 fra januar 2013,

der signalerer status ved udgangen af 2012. På bladets forside er følgende tekst fra s. 19 i teksten til

Forsvarsforliget 2013 – 2017 optrykt:

Personel af reserven

Reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør både en vigtig personelreserve for forsvaret og

hjemmeværnet – herunder i forbindelse med forsvarets internationale engagement – og en værdifuld kapacitet,

der kan være med til at styrke tilknytningen mellem forsvaret og det øvrige samfund. Anvendelse af

reserveofficerer og andet personel af reserven fortsættes derfor i den kommende forligsperiode og er integreret i

forsvarets HR-strategi .

Der iværksættes en analyse af den fremtidige anvendelse af personel af reserven i dansk forsvar. Analysen skal

inddrage erfaringer fra internationale missioner, og der skal tages udgangspunkt i en effektiv

ressourceudnyttelse. Analysens resultater forelægges

forligskredsen i foråret 2014.

Foreningen formand skrev under overskriften ”Person el af Reserven,

Forsvarsforliget 2013-2017 og Beredskabsforliget 2013-2014” følgende i lederen:

”Den 30. november 2012 blev en blandt Folketingets partier bredt forankret aftale om Forsvarets ordning for

perioden 2013 – 2017 indgået. Aftalen træder i stedet for den aftale, der ellers blandt de samme politiske partier

var indgået for perioden 2010 – 2014 og har således bragt orden i den politiske retorik, der opstod for snart et par

år siden i form af en relativt kraftig besparelse på Forsvarets budget – uden at det må forringe Forsvarets evne til

at løse operative kerneopgaver – herunder bevare evnen til at gennemføre længerevarende operationer – samt via

effektiviseringer at skabe økonomisk råderum til fortsatte udviklingstiltag med henblik på at kunne imødegå nye

udfordringer bl.a. i relation til Arktis. På den baggrund og med udgangspunkt i, at de aftalte besparelser alt andet

lige må medføre en mærkbar tilpasning i strukturen for det faste personel, efterlader det – som antydet i lederen i

forrige nummer af bladet – et råderum for en ikke mindre anvendelse af personel af reserven end den, der finder

sted i dag i relation til både de internationale operationer og de nationale operationer. Ud over at konstatere det

glædelige i, at værnepligten fastholdes, indeholder forsvarsforliget da også en klar generel manifestation af det,

der allerede fremgik af forsvarsforliget 2010 – 2014 – personel af reserven er fortsat en integreret del af de

samlede ressourcer, der skal være til rådighed og uddannes m.v. i overensstemmelse hermed. Manifestationen er

gengivet som forsidemotiv og taler som sådan for sig selv. I lederen af de forrige par numre af bladet har jeg også

omtalt det arbejde, der allerede er gået i gang med hensyn til Forsvarets delstrategi vedr. anvendelse af personel

af reserven (og frivilligt personel i relation til Hjemmeværnet) som led i Forsvarets samlede personalestrategi – et

arbejde, som i skrivende stund er i absolut god gænge, herunder med aktiv inddragelse af HPRD. Jeg har stor

forhåbning til resultatet af arbejdet som grundlag for en egentlig doktrinær ordning af, hvorledes personel af

reserven anvendes (mere og bedre) som bidrag til Forsvarets samlede opgaveløsning som enkeltpersoner og/eller

som deciderede enheder opstillet hovedsageligt af personel af reserven. HPRD er klar til at understøtte et sådant

koncept med det klare ansvar, der følger af at påtage sig en sådan rolle. Samtidig blev der den 12. november 2012

indgået en – ligeledes politisk bredt forankret i Folketinget – aftale om det statslige redningsberedskab og

Beredskabsforbundet for perioden 2013 – 2014, som bl.a. indeholder en række besparelser samtidig med

forudsætning om, at beredskabets samlede evne til opgaveløsning skal styrkes – herunder gennem et styrket

samarbejde med de frivillige. Foreningen vil i lyset heraf aktivt arbejde for, at også personel af reserven på

beredskabsområdet af Beredskabsstyrelsen anvendes som en ressource i et perspektiv, der atter bør kunne være

bedre og bredere, end det har været tilfældet de senere år. I det overordnede arbejde for reservens sag har

foreningen – alt andet lige – således en god udgangssituation også i 2013 og de kommende år. Samtidig står

mange nye forandringer for døren også for den eksisterende reserve i form af ufortrødent at fortsætte virket dér,

hvor den enkelte hører til, samtidig med, at nogle af medlemmerne må forberede sig på evt. senere omfordeling i

forhold til justerede opgavesæt hos myndighederne under Forsvarsministeriet. Ud over det til alle tider pågående

arbejde med rekruttering af, grund-, efter- og videreuddannelse samt tjeneste- og karriereforløb for personel af

reserven vil foreningen fortsætte arbejdet sammen med Forsvarets og Beredskabsstyrelsen ledelser og de øvrige

HPRD årsberetning 2012

Side 4 af 20


personelorganisationer om den fælles interesse i at opretholde kapaciteter, der i relation til opgaverne kan

”kæmpe og vinde” – til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven.”

Foreningens udgangspunkt for det horisontale arbejde for reservens interessevaretagelse – rekruttering,

grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, anvendelse/tjeneste og karriere er således det bedst tænkelige

henset til Forsvarets situation i øvrigt.

Samtidig er der behov for en fortsat betydelig opmærksomhed fra foreningens ledelse m.h.t. til de aktuelle

grundvilkår for reservens anvendelse m.h.t. reservens forvaltning og anvendelse. En af hovedindsatsen i 2012 var

som i 2011 som forudsat og planlagt præget af bedst muligt at tage vare på reservens interesser gennem PARUsystemet

med overordnet tyngde på dels færdiggørelsen af oprettelsen af entiterne samt understøtte

(gen)oprettelsen og igangsætningen af et værnsfælles VUT I og genoprettelsen af et værnsfælles VUT II som led i

overgangen til det, der måtte være det fremadrettede uddannelsessystem, jf. herved også foreningens

årsberetning særligt for 2011 om foreningens virke særligt som følge også af forsvarsforliget 2010–2014.

Der kan næppe være tvivl om, at der også fremadrettet vil være et veluddannet og effektivt korps af personel af

reserven, omend strukturen i hvilken dette personel skal virke, er og bliver af en ganske anden størrelse end den,

mange af medlemmerne kendte tidligere. Antallet af medlemmer i HPRD vil fortsat skulle tilpasse sig denne

virkelighed, herunder alene af den grund, at antallet af nyuddannede og andre af reserven i nyere tid ikke har

kunnet udfylde de hidtidige rækker. Tendensen til, at der blandt de yngre, nyuddannede ikke er fuld støtte til

HPRD gennem at tegne medlemskab er ikke unik derhen, at tendensen ikke er ukendt i samfundet som sådan, når

talen er om medlemskab af faglige organisationer etc. I 2012 er der gjort tiltag til i forhold til, at HPRD i forhold

hidtil skal kunne fremstå mere ”synlig” – tiltag, som vil manifestere sig konkret i 2013 gennem justeret

markedsføring m.v., ligesom ikke mindst bestyrelsens enkeltmedlemmer mest muligt forsøger at være til stede på

skoler etc. Ved siden af den almindelige og mere formelle myndighedskontakt.

Bestyrelsen har i 2012 gjort, hvad der vurderes som muligt at gøre uden at påtage sig en interesse, som ikke har

legitimitet – nemlig arbejdsgiverens eller andre personelorganisationer opgaver. Imidlertid er foreningens

arbejdsfelt i sig selv meget stort, bredt og varieret – der er rigeligt at tage fat på til enhver tid. Uagtet, at der

fremadrettet – i al fald et stykke tid - vil være tale om et stadig mindre korps end hidtil – er der behov for fortsat

at have en organisation, der stringent varetager reservens interesser - herunder aftaleforhold. Al erfaring fra de

seneste år viser, at behovet for interessevaretagelse fortsat er meget stort, og bestyrelsen kan kun opfordre de

enkelte medlemmer af foreningen til at søge at hverve de kolleger, der endnu ikke har valgt at ville lade sine

interesser varetage.

Således sikres medlemmerne fortsat den efter forholdene bedst mulige interessevaretagelse uanset ændrede

funktionsvilkår også for HPRD. Foreningens ledelse vil således fortsat gøre sit bedste for at imødekomme

Forsvarets behov gennem bedst muligt at tilgodese de for reserven beskrevne interesser; foreningen tillader sig så

til gengæld at forvente det samlede forsvarsministeriums anerkendelse af det arbejde og den indsats, som

foreningen leverer til gavn også for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Foreningen udfører for – set i forhold til Forsvarets samlede budget – ganske få midler dels feltsport for reserven

(herunder træningstilstandsprøver samt skydning og orienteringsløb), dels en række aktiviteter, som ellers ikke

ville være blevet varetaget, men som har til formål at skabe motivation, skabe øjenhøjde mellem reservens

repræsentanter i de forskellige grene af Forsvaret, herunder en mængde sagsbehandling, som ellers ville skulle

være foretaget af Forsvaret selv. Denne aktivitet er samtidig et væsentligt omdrejningspunkt for flere af

kredsenes frivillige arbejde for medlemmerne – og hermed understreges endnu engang et samarbejde mellem

foreningen og Forsvaret, hvor alle parters interesser varetages gennem samlet set meget små omkostninger.

Regnskabet for 2012 sluttede positivt – og mere positivt end forudset – dog således at overskuddet foreslås

reserveret til investering i informationsteknologi– og andre udviklingstiltag til brug ved generel synliggørelse,

medlemsorientering og hvervning m.v., ligesom dele af overskuddet foreslås reserveret til brug ved kredsenes

ansøgning om tilskud til medlemsaktiviteter. Der opereres også i budgettet for 2013 med et regnskabsmæssigt

overskud, jf. oplysning fra formanden på generalforsamling i 2011 om, at et regnskabsresultat (underskud) som i

2010 måtte forblive enestående.

HPRD årsberetning 2012

Side 5 af 20


En meget stor del af foreningens virksomhed - kredsarbejdet, bestyrelsesarbejdet og udvalgsarbejdet m.v.

(herunder medlemsakkvisition) – varetages på frivillig, ulønnet basis gennem bestyrelsens medlemmer, de

forskellige medlemmer af diverse udvalg m.v. samt ikke mindst kredsenes aktive folk. I relation til det frivillige

arbejde er der grund til – som eksempel - fortsat at fremhæve feltsporten, jf. ovenfor, som kredsene m.v. udfører

ud fra de beskedne midler, der stilles til rådighed fra Forsvaret, og som dermed er en for Forsvaret absolut effektiv

håndtering feltsportsarbejdet for reserven med baggrund i de for Forsvarets personel gældende fysiske krav, og

hvor FPT jo efter aftale med HPRD anerkender de af foreningen gennemførte fysiske tilstandsprøver.

Hertil kommer så den ”markedsføring” af reservens sag, som enkeltmedlemmer udfører gennem sit daglige civile

virke samt evt. gennem Forsvaret samt gennem Interforce, veteranforeninger, soldaterforeninger og meget, meget

mere – alt sammen til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven.

På vegne Personel af Reserven: Tak for det!

I modsætning til 2011 har det i 2012 ikke været nødvendigt at midlertidigt at supplere bestyrelsen jf.

bestemmelserne i vedtægtens § 13 herom, som bestyrelsen i 2011 besluttede at anvende aktivt efter sit formål.

Ved slutningen af 2012 afgik dog ét bestyrelsesmedlem, Thomas Hvid Andersen. Bestyrelsen fandt imidlertid, at

pladsen kunne stå tom frem til generalforsamlingen, der i 2013 afholdes forholdsvis tidligt. Ved udgangen af 2012

bestod bestyrelsen derfor af følgende:

Birger Kjer Hansen, formand

Jan Hjortshøj, næstformand

Jørn Arne Nielsen,

Klaus Munck Kjøller

Claus S. Brünger

Maria Vang Knudsen

René Søe Pedersen

Jeppe Plenge Trautner

Reserveofficersforeningens Hæderstegn

Reserveofficersforeningens Hæderstegn (ROHT) tildeles efter enstemmig bestyrelsesbeslutning personer, som

henhold til bestemmelserne anses for at have ydet en efter forholdene helt ekstraordinær og ganske særlig

personlig indsats for HPRD, reserveofficerskorpset eller for personel af reserven i almindelighed.

Foreningens 92. fødselsdag (27. april) blev markeret den 26. april 2012 sammen med nogle af årets modtagere af

foreningens hæderstegn: Afdelingschef Laila Reenberg, Forsvarsministeriets departement samt tidligere

bestyrelsesmedlem, Kaptajn Henrik Christiansen. I 2012 blev ROHT tillige tildelt Major Jørn Haubro,

næstkommanderende Institut for Sprog, tidligere Forsvarschef og nu Formand for NATO Militære Komite, General

Knud Bartels, formanden for HPRD norske søsterorganisation NROF, Brigadegeneral Sigurd Hellstrøm, formanden

for HPRD finske søsterorganisation, FROF, Major Mika Eerik Hannula samt Major Finn Gregers Jensen,

Københavnskredsen.

HPRD og Forsvarets formelle samarbejdsstruktur (KG/RF og PARU)

HPRD’s samarbejde med Forsvaret og Hjemmeværnet udøves på mange niveauer og i mange fora, herunder formelt

ikke mindst gennem Personel af Reserven Udvalg-strukturen. Samarbejdet har i 2012 generelt været godt, om end

som hidtil præget af de lokale forhold i det enkelte værn m.v. Den formelle platform i samarbejdet med Forsvarets

øverste niveau udgøres af Koordinationsgruppen vedrørende Reservens Forhold (KG/RF) og ved øvrige

myndigheder af Personel Af Reserven Udvalg (PARU) ved de enkelte værn og de operative myndigheder.

Tilbageførelsen af formandskabet for KG/RF fra Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til Forsvarskommandoen (FKO),

som skete i 2011 samtidig med, at Forsvarets forvaltning af mere personalepolitiske forhold blevet tilbageført på

samme måde, har efter HPRD opfattelse været givende for det samlede samarbejde mellem Forsvaret og

foreningen.

Arbejdet i KG/RF, hvor foreningens ledelse sammen med repræsentanter for FPT møder FKO ledelsesrepræsentant

og stab vedr. reservens forhold, var i 2012 af dels en række forenings- og personalepolitiske forhold i tilknytning til

HPRD årsberetning 2012

Side 6 af 20


den fortsatte forligsimplementering, dels det iværksatte initiativ m.h.t. udarbejdelse af en rapport den fremtidige

strukturerede anvendelse og grund-, efter- og videreuddannelse af personel af reserven.

HPRD er fortsat meget opmærksom i relation til at følge FPT evne til trods udskiftning af udstikkere m.v. at

mindske den sårbarhed, som til stadighed består i, at relativt få og skiftende medarbejdere indebærer set i relation

til at servicere en relativ stor mængde personel af reserven.

HPRD afventer fortsat udstedelse af et nyt udnævnelsesdirektiv, hvorom der allerede er drøftet nærmere tilbage i

2009; direktivet vil da afløse det gældende udnævnelsesdirektiv fra efteråret 2007. Endvidere har længe været

udestående at få optimeret samarbejde med FPT Løn- og Aftaleområde. Primo 2013 er dog retableret et arbejde

med i mest mulig fællesskab ml. HPRD og FPT at få konsolideret et nyt/sammenskrevet forvaltningsgrundlag m.v.

overenskomstforhandling gældende for 2011 – 13.

PARU Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU)

Arbejdet er fortsat præget af de udfordringer, som sundhedspersonellet af reserven oplever som følge af

forsvarsforliget og forsvarets engagement i international sammenhæng, hvor samtidig gælder, at der er et

ubetinget behov for sundhedspersonellet af reserven som konsekvens af de internationale operationer. FSU har

fortsat den fra begyndelsen af forrige forsvarsforlig linje m.h.t. at en fortsat uddannelse af yngre læger/tandlæger

til erstatning for det tidligere værnepligtsforløb. Generelt gælder således, at FSU stedse fortsat gør sig umage med

at videreføre en behørig uddannelse af læger til reserven og fortsat udvikler det konceptuelle grundlag herom,

herunder at læger også får et minimum af ledelsesmæssig uddannelse. FSU har også i 2012 videreført og i

samvirke med PARU udviklet det fælles årlige kursus for læger og tandlæger af reserven samt et kursus for

sygeplejersker m.fl. af reserven.

M.h.t. udnævnelser arbejder FPT fortsat efter den af FKO i 2007 på baggrund af forslag fra PARU/FSU godkendte

overgangsordning for læger og tandlæger af reserven m.h.t. fortsat mulighed for udnævnelser. Foreningen

høstede stor gavn af det gennem PARU-virket opnået tilsagn om støtte fra FSU til foreningens gennemførelse af

(CIOR/)CIOMR kongressen i København i august 2012 i relation til førstehjælpskonkurrence m.v., der er indarbejdet

i den militære CIOR feltsportskonkurrence NATO-nationerne imellem.

FSU virke i 2013 vil formentlig blive væsentlig påvirket af de udfordringer, som følger af Forsvarsforliget m.h.t.

ganske markante tilpasninger af den samlede struktur samt evt. sammenlægning med andre myndigheder – noget,

der alt sammen vil få indvirkning også på PARU-arbejdet i 2013 f.f.

PARU Hjemmeværnskommandoen (HJK)

Etableringen af Den Regionale Føringsstruktur (REFØ), som er opstillet under Totalforsvarsregionerne, har som

tidligere rapporteret betydet et meget udvidet og konsolideret samvirke ml. HPRD og Hjemmeværnet. Den

oprigtige vilje fra Hjemmeværnsledelsen til samarbejde som foreningen – med udgangspunkt i, at HJV

personelressource består af tre led: Det frivillige personel, Personel af Reserven samt det faste personel -

konstaterede fra begyndelsen i 2009 er fortsat sidenhen og således også i 2012 både på kommandoniveau og i

regi af de Totalforsvarsregioner, og kommer bl.a. til udtryk gennem arbejdet i Personel af Reserven Udvalg både på

Hjemmeværnskommandoniveau samt i de oprindeligt fem Totalforsvarsregioner, hvor der i 2011 er gennemført en

tilpasning til tre Totalforsvarsregioner, og hvor arbejdet i 2012 er blevet videreført uhindret på trods af, at endnu

en runde med sammenlægning af regioner er forestående. HPRD er også inviteret med i arbejdet i regi af HJV

Hovedsamarbejdsudvalg samt Hjemmeværnets Landsråd (øverste samarbejdsorgan mellem HJV-ledelsen og det

frivillige personel).

Friskningen af REFØ er fortsat et uløst spørgsmål, om end den nyetablerede ordning for uddannelse af

reserveofficerer m.v. gør, at der måske kan ske en vis friskning ad åre, ligesom omlægningen af Forsvaret som

sådan også kan tænkes at ville have en ikke uvæsentlig indflydelse på REFØ'ens sammensætning og opgaver m.v.

Sammen med Hjemmeværnets ledelse er det således foreningens hensigt at fortsætte bestræbelserne for en

konsolideret forståelse af mulighederne for anvendelse af REFØ i en bredere kontekst end alene at være

føringskadre for den hjemsendte totalforsvarsstyrke. Afgørende i den sammenhæng er, at REFØ’ens eksistens ikke

er blevet undermineret i forbindelse med forsvarsforliget; jf. herved at der fortsat opereres med værnepligt. HPRD

og HJVs ledelse drøfter, hvorledes REFØen kan udvikles til at være en integreret del af HJV samlede kapacitet i en

meget bredere kontekst, end formålet med oprettelsen af REFØ isoleret set tilsiger.

Herudover drøftes en række forhold af konkret og lokal uddannelsesmæssig og tjenestemæssig karakter i de

enkelte PARU på regionsniveau. Det er foreningens opfattelse, at samarbejdet vil blive fortsat uhindret i 2013,

herunder m.h.t. implementering af den aftalte omfordeling i sammensætningen af kadren i underafdelingerne i

HPRD årsberetning 2012

Side 7 af 20


REFØ med det formål også at sikre mulighed for karrieremæssig udvikling i sergentgruppen og konstabelgruppen

og m.h.t. tiltagene til Hjemmeværnsstrukturens administrative indpasning i det øvrige forsvar, jf. mere herom

nedenfor.

Året 2012 har været året, hvor strukturen i de enkelte LFA (Lokalforsvarsafsnit) er er blevet ændret, således er der

blevet større mulighed end hidtil for avancement og udvikling som befalingsmænd. Yderligere sker der en

kompetenceudvikling på tværs gennem mere koordinerende aktiviteter i relation til alle 10 LFA-chefer. Yderligere

arbejdes der på at komme frem til en formalisering af uddannelse og avancement for reserven i REFØ-regi. Året har

også været kendetegnet ved et større samarbejde mellem HJVDST (HJV-distrikter) og de LFA, som derved har

fået en fast samarbejdspartnere på lokalt niveau. Dette har bidraget til, at der virkeligt er ”kommet gang i”

kompetencegivende indkommanderinger, hvor der er arbejdet med alt fra øvelsesplanlægning til gennemførelse af

uddannelseskontrol med videre. Vigtig tjeneste for førerne af reserven, idet de herved kan optjene nok erfaring og

bedømmelser til brug at kunne have mulighed for avancement.

I tiden op til forliget var det vigtigste signal fra CH HJV, at HJV som nævnt ovenfor også i fremtiden skulle hvile på

tre ben, nemlig de frivillige, reserven og de faste.

Helt fri for besparelser kommer HJV - og herved også REFØ - dog ikke til at opleve, idet de nuværende tre regioner

bliver til to. Det betyder formentlig, at der vil skulle nedskæres i antallet af stillinger, både blandt det faste

personale, men måske også i REFØ. Det er dog vigtigt her at holde for øje, at enhederne ikke er helt fyldte for

nuværende, hvorfor det ikke skønnes at komme til at påvirke de allerede aktive REFØ-folk. 2013 bliver et år med

nye forandringer, men herunder også yderligere konsolidering af tjeneste og uddannelse m.v. – under ét en

fremkommelig retning.

Som led i samarbejdet ml. HPRD og Hjemmeværnet er HPRD som nævnt ovenfor tillige repræsenteret som

observatør bl.a. i Hjemmeværnets landsråd for derigennem at understøtte, at Hjemmeværnets samlede

opgaveløsning hviler på et samvirke mellem personelmæssige ressourcer i form af både fastansatte, frivilligt

personel samt personel af reserven. På samme måde har Hjemmeværnets Landsråd en observatørpost i PARU/HJK.

Arbejdsgruppen for sygeplejersker-R (AG for SYPL-R)

Som i de foregående år har også 2012 har været præget af positive tilbagemeldinger omkring sygeplejersker i

forsvaret. Som i de foregående år er det stadig ikke nødvendigt at annoncere efter personel på området fra det

danske sygehusvæsen, og dels får sygeplejerskerne stor anerkendelse for deres deltagelse i internationale

missioner. Imidlertid er de fleste sygeplejersker af reserven – som følge af den internationale tjeneste - nu

tilknyttet FSU via en individuel (reaktionsstyrke)kontrakt med tjenestepligt, som således ikke henhører under

HPRD regi, samtidig med, at antallet af de oprindelige sygeplejersker med rådighedskontrakt er stærkt vigende.

Nordisk Præsidium

Der eksisterer siden 1930érne et godt samvirke mellem de fire nordiske organisationer (NROF, SVEROF, FROF og

HPRD) for personel af reserven. Som rapporteret tidligere afholdes der årligt to møder mellem repræsentanter for

foreningernes bestyrelser, dels et vintermøde, dels et sommermøde i f. m. den årlige nordiske

feltsportskonkurrence.

På møderne gennemføres en gensidig orientering om udviklingen i de enkelte landes forsvar og betydningen heraf

i forhold til personel af reserven, ligesom der gennemføres orientering om og inspiration vedr. de enkelte

foreningers ageren i forhold til forsvarsmagten og det politiske system de enkelte steder.

Endvidere foretages koordination i relation til en – hvor det er muligt - ”Nordisk tilgang” - i forhold til

CIOR/CIOMR-arbejdet i NATO regi.

I forbindelse med, at CIOR/CIOMR-sommerkongressen blev afholdt i Norge i 2010 blev det aftalt, at den nordiske

feltsportskonkurrence blev gennemført af NROF i samme regi for derved at spare en værtsopgave dét år. På

samme måde gennemførtes den nordiske feltsportskonkurrence 2012 af HPRD i regi af CIOR/CIOMRsommerkongressen

i København. For 2013 er det også planen at afholde den nordiske konkurrence i regi af CIORsommerkongressen,

idet Norge – som ellers skulle have været vært – ikke har midler til at forestå værtskabet. For

2014 forventes dog atter, at feltsportskonkurrencen gennemføres i eget nordisk regi (Finland).

PARU Flyvevåbnet (FLV)

HPRD årsberetning 2012

Side 8 af 20


Bestyrelsen udpegede CSG-R Poul Erik Sørensen og MJ-R Lasse Brinck som HPRD repræsentanter i PARU FLV,

idet MJ-R Jeppe Trautner i sin egenskab som chef for AFTC Skolereserve er medlem af PARU og ville få en

dobbeltrolle. Arbejdet i PARU FLV varetoges i 2012 primært ved fire møder i PARU FLV samt et kortere møde under

VF PARU. Møderne var præget af FTK (og når nødvendigt FPT) velvillige støtte, dels af at FLV Reserve er i en

konsolideringsfase, hvor hovedopgaven er at optimere FLV Reserves bidrag til FLV opgaveløsning.

Udnævnelser i Flyvevåbnet

Bestyrelsen udpegede OL-R Peter Bang, chef for Wingreserven ved Fighter Wing Skrydstrup, til HPRD

repræsentant i FLV Bedømmelsesråd. Bedømmelsesrådet har været sammentrådt en enkelt gang i 2012.

Vurderingen er at udnævnelser generelt og også takket være effektiv støtte fra FTK og FPT sker systematisk,

korrekt og formålstjenligt. Enkelte Wingreserver er dog en anelse bagefter hvad angår befalingsmands-gruppen,

hvor nogle erfarne SG-R og OS-R er mere end modne til udnævnelse. Desuden giver det forhold, at FLV kun har en

ud af ti pladser på VUT II/OFF-R kun beskeden mulighed for at udvikle FLV gruppe af de bedste KN-R og MJ-R

M322, og gør FLV Reserve sårbart i tilfælde af uventede frafald blandt MJ-R M331 og OL-R. Disse forhold

behandles i PARU FLV.

Driftsudvalget

Udvalget konstitueredes med PL-R Maria Vang Knudsen, MJ-R Jan Hjortshøj, PL-R Claus Brünger som 2. sekretær

og MJ-R Jeppe P. Trautner som sekretær. Hovedopgaverne er på bestyrelsens vegne dels at følge og udvikle

HPRD drift og økonomi, herunder Sekretariatet, dels at effektivisere HPRD kommunikation generelt, herunder ved

implementering af en tidssvarende hjemmeside og ny visuel identitet. Opgaven med at skaffe sig overblik over

opgaverne og økonomien er omfattende, og udvalget er endnu ikke fremkommet med forslag til væsentlige

ændringer på dette område. Også opgaven med at strukturere de kommende hjemmesider og forøge brugen af

elektroniske midler i bestyrelsens arbejde har fyldt.

Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL)

Arbejdsgruppen er nedsat af bestyrelsen med det formål at medvirke til at sikre et fagligt miljø for humanitær

folkeret i HPRD og som rådgiver for bestyrelsen inden for spørgsmål om humanitær folkeret.

I kraft af reservepersonellets deltagelse i Forsvarets internationale engagement er det naturligt for HPRD som

interesseorganisation for personel af reserven, der både rummer civile og militære kompetencer, at beskæftige og

interessere sig for humanitærfolkeret. I kredsen af reservepersonel har mange et praktisk kendskab til operationer,

hvor folkeretten er dimensionerende. Hertil kommer, at en del af den militærjuridiske rådgiverordning (MJUR) er

forankret i personel af reserven, der ud over militæruddannelse tillige har en juridisk embedseksamen.

Det er ligeledes afgørende for forsvarets omdømme, at man til stadighed kan vise, at man kan efterleve den

humanitære folkeret. HPRD og AGHUMFOL ønsker, at medvirke til, at Forsvaret kan leve op til bl.a. NATO’s

uddannelseskrav på området, jf. STANAG 2449 “Training in the Law of Armed Conflict”.

Arrangementer og aktiviteter

I løbet af året har der været afholdt en række møder, hvor det primære har været en indkredsning og bearbejdning

af seminaret samt mange forberedelser fra at skaffe oplægsholdere til koordination af oplæg mv.

Arbejdsgruppen har lagt et stort arbejde i forbindelse med planlægning, forberedelse og gennemførelse af kurset

"Vidne til en krigsforbrydelse”, der blev afholdt på Svanemøllen den 2.november.2012. Der var tilmeldt 55 deltagere

- heraf 35 medlemmer fra HPRD - øvrige deltagere var tjenestegørende fra forsvaret, herunder fra

Forsvarsakademiet, fra ministerier, Dansk Røde Kors m. fl. Tilbagemeldingerne på kurset har igen i år været

positive og vidner om, at der er stor interesse og behov for at gennemføre lignende arrangementer i fremtiden. Fra

flere tjenestegørende er der udtrykt interesse for deltagelse i flere lignende aktiviteter. Artikel om kurset er

udgivet i Reserven 2012 ligesom artiklen om bl.a. Libyen indsatsen tidligere har været bragt.

Seminaret viste, at der er tale om et område, hvor man bør have fokus på, hvordan man på bedst mulig måde kan

sikre, at rapporter når frem og at de i vidst muligt omfang kan dokumenteres. En af konklusioner blev, at selv ens

krigsdagbogsnotater kan få betydning efterfølgende og alle bør være udstyret med et kamera. Seminarene er en

god måde, hvorpå man kan få skabt fokus på særlige emner inden for den Humanitære folkeret, der enten praktisk

HPRD årsberetning 2012

Side 9 af 20


eller teoretisk har betydning for vores forståelse og planlægning af nuværende eller fremtidige indsatser, herunder

spørgsmålet om uddannelse af soldaterne.

Kommende års aktiviteter

Set i lyset af de gode erfaringer med kurserne i 2011/2012 har arbejdsgruppen også i 2013 prioriteret et seminar,

der udbydes til en bred kreds af medlemmer og ansatte i forsvaret. Emnet for seminaret i 2013 vil blive meldt ud i

løbet af første kvartal af i år og er planlagt afholdt i dette efterår. Der vil komme opslag på hjemmesiden og i

Reserven. Det er hensigten, at seminaret er åbent for tilmeldinger fra foreningens medlemmer, såvel som ansatte

med tilknytning til forsvaret eller personer, der arbejder med den humanitære folkeret. Som optakt til seminaret

håber arbejdsgruppen, at vi kan skabe et forudgående fokus på emnet ved nogle artikler og lign.

Den internationale vinkel og den humanitære folkeret vil også i 2013 være det primære fokusområde. De øvrige

dele af kommissoriet vil der kun blive arbejdet med i det omfang, at der er medlemmer, som kan lægge den

nødvendige tid og kræfter i disse opgaver.

Arbejdet med de nationale og øvrige internationale aspekter samt genoptagelse af de tidligere elektroniske

nyhedsbreve vil blive prioriteret i takt med, at opgaverne kan løftes. Der forventes at tilgå nye deltagere i

arbejdsgruppen i løbet af første halvår 2013.

Reservens Idrætsråd (RIR)

Den altoverskyggende ”sports” aktivitet der blev løst af personel af reserven i 2012 var gennemførelsen af CIOR

MILCOMP i Høvelte.

50 soldater af reserven leverede den bedste konkurrence i mange år, til meget stor tilfredshed for alle deltagerne.

Jeg vil her endnu en gang takke alle hjælperne, som for de flestes vedkommende brugte 10 dage af deres

sommerferie på at være en del af arrangør teamet. Der blev virkeligt lagt et stort engagement i arrangementet fra

alle og der blev virkeligt levet op til mottoet for konkurrencen ”Forward as one Team”. Alle aktiviteter blev

gennemført med en meget høj grad af professionalisme, med en høj kvalitet i alle detaljer.

Tak til alle hjælpere i forbindelse med CIOR MILCOMP 2012.

Feltsportskursus har i 2011 været gennemført i otte aktive kredse landet over, nogle af kredsene med et meget

højt aktivitetsniveau andre med et lidt mindre ambitiøst niveau. Det samlede deltagerantal på feltsportskursus er

473 deltagere altså lidt færre end sidste år, og der har været over 360 aktivitetsdage med over 2.600 deltager

manddage.

Fordelingen i tilmeldte på retningerne er følgende: Retning A/Feltsport/Orienteringsløb 365 deltagere, Retning

B/Skydning 290 deltagere og Retning C/Styrketræning 129 deltagere.

En større og større del af deltagerne på feltsportskursus er tjenestegørende, blot i Københavnskredsen har der

været 56 tjenestegørende tilmeldt.

Dansk personel af reserven har i 2012 som sædvanlig klaret sig tilfredsstillende ved de internationale konkurrencer

vi har deltaget i. I år har der været CIOR MILCOMP i Høvelte/København, Danmark.

Danmark deltog med fire hold, de placerede sig alle fint med en femte, syvende, tiende og enogtyvende plads. For

første gang i flere år stillede DK med et Novice (første gangs deltagere) de opnåede en tredje plads i denne

kategori. Det er meget positivt med nye deltagere og tegner godt for deltager skaren i fremtiden. I år vandt DK

såvel Triple C (Førstehjælpskonkurrence) som LOAC (Krigens love), det er aldrig sket før, at vi har vundet begge

kategorier af samme hold.

I årets løb har personel af reserven deltaget i mange DMI mesterskaber og mange andre stævner.

Som sædvanlig har personel af reserven også været med helt fremme i konkurrencen om det danske mesterskab i

feltsport i år var der reservepersonel på skamlen i alle klasser. I holdkonkurrencen opnåede Københavnskredsen

en anden plads i mesterskabsklassen.

RIR, har også i år støttet en række andre aktiviteter, der har blandt andet været sendt hold til Nijmegen marchen i

Holland. RIR, har igen i 2012 haft et konstruktivt samarbejde med Hærens Operative kommando, Søværnets

Operative kommando og Forsvarskommandoen.

RIR, administrerer og rapporterer årligt til Forsvarskommandoen via Hærens Operative kommando, hvor mange af

de tilmeldte i retning B, der har skudt minimum tre gange i løbet af året. I forbindelse med deltagelse i skydning

HPRD årsberetning 2012

Side 10 af 20


(Retning B) under feltsportskursus er der mulighed for at låne en pistol til den enkelte skydeaktivitet. Denne

mulighed har alle aktive skytter.

Man anses for aktiv, når man har del¬taget i minimum tre skydearrangementer i kalenderåret 2012 under Retning

B. For at opretholde status som aktiv skydende, skal man årligt gen¬nemføre mindst tre skydearrangementer. Det

er pålagt RIR senest den 1. marts at orientere Forsvaret om, hvem der deltager i Retning B, samt om de honorerer

minimumskravene.

Ny tilgåede skytter kan også deltage i skydningerne, men skal gennemføre skydeuddannelse hos den lokale HPRD

kreds eller kunne dokumentere, at have gennemført skydeuddannelse på våbnet andet steds i forsvaret. Det er

vigtigt, at deltagelsen i skydningerne bliver registreret ved leder af Retning B – skytterne skal selv påse, at

registreringen foregår i forbindelse med skydningerne.

Indberetning til Forsvaret om tilmelding til Retning B (skydning) vil blive foretaget på baggrund af de tilmeldte

deltagere den 30. januar 2013.

Nordisk Idrætsråd (NIR)

De Nordiske mesterskaber i Feltsport blev i år afholdt for 73. gang allokeret med CIOR i Danmark.

Det Nordiske mesterskab blev vundet af et Finsk hold og med danske hold på anden og tredje pladsen.

I 2013 gennemføres konkurrencen efter det gammelkendte koncept i Nord Norge tæt ved Tromsø.

CIOR

Delegationens sammensætning:

• MILCOMP: Kim (2014) + Steen (Delegationsleder MILCOMP 2013)

• YROC: Simone (2014) – Ann-Christina (MWM 2013)

• YROW: Kate (Delegationsleder 2013)

• PfP&O: Amalie (MWM 2013)

• CIMIC: Allan & Preben (2014) – kun en deltager pr. møde – koordinere gang til gang

• Council CIOMR: Tinne (MWM 2013)

• Council CIOR: Martin (2014)

Antallet af danske deltagere reduceres på det kommende MWM med 2 personer, i det vi forventer at udnævne en

ny person til CIOMR. Derudover kommer der formentligt en mulighed i relation til Employer support, som er temaet

for det kommende symposium og et område, som både CIOR og HPRD vil arbejde med i 2013/2014. For de øvriges

vedkommende genvurderes vores bidrag i 2014.

Status for komiteerne

Symposium: Temaet er Employer support og udgangspunktet er at gennemføre dette i samarbejde med NRFC.

Hvor det endelige fokus skal ligge er ikke fastlagt, men det er intentionen, at det skal ud over de juridiske barrierer

og gå mere i dybden med HR-politik fra både arbejdsgiver og forsvarets side. På nuværende tidspunkt er det en

udelukkende fransk arbejdsgruppe, men det er min intention, at vi skal have en dansker med om bord, som kan

være med til at planlægge og gennemfører symposiet, men endnu vigtigere fortsætte arbejdet i både CIOR og i

regi af HPRD (Interforce 2.0).

MILCOMP: Den tjekkiske værtsnation kører dette på god gammel traditionel østeuropæisk facon, således at der

slipper mindst muligt information ud. Vi ved dog, at der er en bane, og at organisationen til dette, bl.a. har

gennemført adskillige civile 5-kamps konkurrencer. Der er en løbende dialog med formanden for komiteen, Martin

Hammer (GE), som er lettere frustreret over den manglende i og involvering. Det betyder formentligt også, at der

kommer en henvendelse ift. at lade vores medlem (Kim) indgå i juryen, så vi sikre at banen og konkurrencen lever

op til de standarder, der er krævet.

CIMIC: Formanden i CIMIC, Benoir Chaucheprat (FR), som blev genvalgt i sommer ved et mindre kup og kampvalg

må nu trække sig, da han er blevet fastansat i NATO og dermed ikke er ”reserveofficer” længere. Det betyder

formentligt, at Peter Cowell (UK), som tabte valget får posten fra og med MWM 2013, hvilket vi med danske øjne ser

positivt på. Det vigtigste i komiteen for 2013 er at planlægge CIMEX i Brno forud for sommerkongressen, således at

dette bliver en mere forankret del af CIOR CIMIC komiteen. Øvelsen løb af staben for første gang i sommers i

København med stor succes, hvor der var deltagere fra en stor del af CIMIC-enhederne i hæren. Fokus fra dansk

side vil derfor også være på, at støtte op omkring dette projekt, samtidig med at vi i den hjemlige struktur arbejder

med at etablere kontakten til de øvrige CIMIC-enheder. Vi skulle gerne senest i 2014 være så tæt på disse

HPRD årsberetning 2012

Side 11 af 20


enheder, at det ville give mening at lave et CIMIC-seminar i Danmark. Allan og Preben vil intensivere arbejdet på

dette i løbet af 2013.

PfP&O: Som skrevet ovenfor, så har vi valgt at trække os fra denne komite, hvilket betyder at vi har Amalie med for

sidste gang i sin nuværende funktion. PfP har fortsat store udfordringer med at sikre et nødvendigt fagligt input

på deres seminarer og har pt. ikke nogen klar plan for nye outreach aktiviteter efter den indsats som Amalie bl.a.

har lavet mod Geogien og Rusland. For Amalie, bliver opgaven på MWM at sikre overdragelsen af den matrix, som

netop skal skabe et billede af disse aktiviteter, herunder en prioritering af hvilke lande der bør være i fokus i de

kommende år.

YROC: I tråd med den nye franske præsidentskabs ønske, var YROC talstærkt tilstede under IBM, hvor Simone som

nyt medlem deltog. Der har siden sommerkongressen været en del kommunikation omkring antallet af aktiviteter

og komitéens evne til at eksekvere disse – både i relation til antallet af ressourcer, men også ift. risikoen for at

kompromittere kvaliteten af den nuværende YROW, hvis man skulle introducere et nyt program- Experienced

Reserve Officers Platform (EROP). Beslutningen er midlertidig, at man vi forsøge sig med at gennemfører begge

aktiviteter under sommerkongressen i 2013, hvor EROP således er med på forsøgsbasis. Derudover forventer man

også, at gennemfører YRO-seminaret til foråret. Fokus fra dansk side, idet vi trækker AC ud, vil være med Simone

som PO på YROW idet jeg i min egen funktion i (OPWG – Output and Planning Working Group)kommer til at følge

EROP planlægningen tæt.

YROW planlægningen er også i gang og Anne, Kate og Simone skal have fastlagt planen for dette, således at vi

med udgangspunkt i den nuværende SOP sikrer en bedre kontinuitet i arbejdet, herunder både deltagelsen under

kongressen, men også arbejdet i relation til AROT relaterede projekter under HPRD.

CIOMR: Kun deltagelse af præsidenten fra CIOMR og ingen officielle emner på dagsordenen – IAB.

Tinne afgår ligeledes til det kommende MWM 2013, som beskrevet ovenfor, hvorfor jeg forventer at der kommer et

jobopslag i det efterfølgende blad, hvor muligheden for at udvide CIOMR-deltagelsen til 2 personer skal drøftes

Council/OPWG: Egne kræfter går fortsat i retningen af, at bringe mere professionalisme ind i CIOR-organisationen,

herunder implementering af nogle simple portefølje- og projektstyringsværktøjer. I OPWG deltager VP NO, VP UK

og jeg sammen med en secretary genernal fra præsidentskabet. Efter lidt uklarhed om den nye præsidents ønsker,

ligger det nu fast, at vi fortsætter arbejdet som en governancegruppe under council med mandat til at følge op og

sikre output i de enkelte komiteer.

CIOMR

Arbejdet i CIOMR i 2012 blev naturligt nok præget af at Danmark i år var vært for CIOMR sommerkongressen.

Forberedelserne hertil var påbegyndt allerede i 2011 og intensiveredes yderligere under MWM i Bruxelles.

Udover de rent administrative opgaver enhver demokratisk international organisation naturligvis skal forholde sig

til, er en væsentlig del af CIOMR`s to årlig møder det videnskabelige program.

Hovedemnet ved dette års MWM var: Lessons Learned from war - Abdominal and Orthopedic Trauma, -

intervention, treatment and long term care.

CIOMR sommerkongres 2012 blev afholdt i perioden søndag den 29. juli 2012 til fredag den 3. august 2012 og

indeholdt følgende hovedprogrampunkter:

-­‐ En workshop som alt overvejende planlægges af CIOMR`s Continuing Education Committee

-­‐ Et videnskabeligt program der strækker sig over to hele dage hvor værtsnationen er ansvarlig for en

halv dags program.

-­‐ Afvikling af Combat Casualty Care Competition (3CC).

Emnet for dette års workshop af én dags varighed var ” Management of Burns”, en workshop der dækkede udvidet

førstehjælp ved forbrændinger af enhver tænkelig art.

Som værtsnation havde Danmark i sin del af det videnskabelige program valgt emnet: ”Human Aspects of Danish

International Military Missions- The sick, the sad, the living and the dead”. Programmet var bredt sammensat med

en række kompetente danske foredragsholdere og Danmark høstede stor anerkendelse herfor.

Det resterende videnskabelige program havde temaet ”Head and neck Trauma, - prevention, treatment and long

term care”. Under dette tema bidrog Danmark ligeledes med en dansk foredragsholder idet RLG-1-R Britt Lange

havde et indlæg om ”Neck pain among fighter Pilots after introduction of JHMCS helmets and NVG in their

HPRD årsberetning 2012

Side 12 af 20


Environment”. Derudover var der en række internationalt anerkendte foredragsholdere som alle bidrog til at dette

års videnskabelige program havde et fagligt højt niveau, hvilket blandt andet afspejledes i de tildelte CME point

(Continual Medical Education).

Combat Casualty Care Competition der afvikles i samarbejde med MilComp blev afholdt på Garderkasernen i

Høvelte med god støtte fra HJV frivillige som henholdsvis figuranter og sminkører. I år var scenariet en

selvmordsbomber på en markedsplads med en masseskade til følge. I alt 34 hold gennemførte konkurrencen som i

år blev vundet af et dansk hold.

CIOMR var forudseende nok til på et meget tidligt tidspunkt at få tilknyttet FSU til at medvirke til at planlægge og

gennemføre dette års CIOMR sommerkongres. FSU`s ledelse og Sundhedsfaglig Uddannelsessektion bidrog

substantielt til gennemførelsen af kongressen. En meget stor tak til FSU for dette bidrag og en særlig tak til

Generallæge Erik Darre for hans deltagelse i og opbakning til CIOMR kongressen 2012.

Ved sommerkongressens afslutning blev det tyske Præsidentskab afløst af Holland.

Medlemsstatus

I takt med at personel af reserven generelt igen er blevet en efterspurgt ressource, har det betydet en mindre

negativ medlemsudvikling for Foreningen i 2012.

Medlemstallet er ved årsskiftet på ca. 1.750.

Sekretariatet

Sekretariatets dagligdag har i 2012 koncentreret sig om de løbende sager fra bestyrelsen, kredse og udvalg.

Endvidere har sekretariatet været involveret i CIOR kongressen 2012. Medlemmernes almindelige sager spænder

fra almindelig egentlig vejledning, lønsager, rejseordre, til vejledning i Foreningens kurser med mere.

RESERVEN

Redaktionen har tilstræbt aktuelle emner relateret til bl.a. til Forsvarets internationale opgaver, den regionale

føringsstruktur og foreningens kurser og seminarer.

Bladet blev udgivet fire gange i 2012 med henholdsvis 28, 24, 24 og 28 sider, og i overensstemmelse med det af

bestyrelsen lagte budget for bladet.

Annonceindtægterne har været mindre, hvilket bl.a. skyldes at annoncørerne har været tilbageholdende i

forbindelse med den generelle økonomiske krise.

Kredsene

Foreningens ti kredse har udført et solidt og engageret stykke arbejde for at tilbyde medlemmerne kredsaktiviteter

i nærområdet. Nedenstående giver et lille indtryk af de mangeartede aktiviteter og arrangementer:

Københavnskredsen:

Kredsen har i 2012 gennemført følgende kredsarrangementer:

-­‐ Dansekursus på Frederiksberg Slot

-­‐ Feltsportskursus

-­‐ Foredrag ved OL-R Erik Krogh Lauritzen - "En status for den civile militære samtænkning i relation til

krisgsindsatsen i Afghanistan på baggrund af erfaringerne fra Bosnien, Kosovo og Irak set i lyset af den

politiske udvikling og implementering af samtænkningskonceptet."

-­‐ Forårsfest på Josty

-­‐ Sæsonstart på Feltsportskursus

-­‐ Foredrag ved MJ-R Bo Flindt der fortalte om virket som valgobservatør til fjerne spirende demokratier.

-­‐ Besøg ved CIOR Military Compition

-­‐ Rundvisning i Kastellet

-­‐ Sæsonafslutning på Feltsportskursus

-­‐ Foredrag ved SSG-R Bjarne Askholm - ”AMISOM”– den ukendte mission i Afrika

-­‐ Besøg ved ESK 722 i Roskilde Lufthavn

-­‐ Julebanko

-­‐ Obligatorisk Q-test

HPRD årsberetning 2012

Side 13 af 20


Feltsportskursus

Kredsens feltsportsafdeling har gennemført Feltsportskursus på retning A, B og C samt deltaget aktivt indenfor

Biathlon, Nordisk og CIOR.

Feltsportskursus er gennemført med fortsat stor tilslutning og mange udrykninger på alle retninger under ledelse

af MJ-R Anders Poulsen og retningslederne OL Birger Hoff, MJ-R Peter Aa. Henriksen og PL-R Erik Lorentzen.

Feltsportskursus markerer sæsonåbningen med feltmæssig spisning og sæsonafslutningen med middag. Begge

arrangementet er meget traditionsrige og velbesøgte.

Retning C gennemfører Den Obligatoriske Fysiske Tilstandsprøve med indberetning til FPT. Testen er i 2012 afholdt

to gange og nu med et pænt fremmøde.

Ved årets afslutning tildeltes Idrætsmærke nr. 50 til Bengt Laier.

Kredsen har deltaget i Kredsskydning på Hjemmebane og Skallebøllestævnet på Fyn.

Støtten fra Forsvarsakademiet, Den Kongelige Livgarde og Totalforsvarsregion Sjælland har som de tidligere år

været meget tilfredsstillende.

Generalforsamling

Foredraget "En status for den civile militære samtænkning i relation til krissindsatsen i Afghanistan på baggrund af

erfaringerne fra Bosnien, Kosovo og Irak set i lyset af den politiske udvikling og implementering af

samtænkningskonceptet" afholdtes af OL-R Erik Krogh Lauritzen i forbindelse med afholdelsen af Kredsens

Generalforsamling. Ved årets generalforsamling genvalgtes MJ-R Niels Kirkegaard, KN-R Henrik Breiting og OS-R

Lars Bondo Svane med akklamation.

Dansekursus

Dansekursus gennemførtes med to hold for henholdsvis Begyndere og Øvede. Kursus vurderes som en fortsat

succes.

Forårsfest

Som afløsning for "afdansningsballerne" afholdtes i år Forårsfest på Josty den 9. marts. Der var pænt besøg og

festen gentages i 2013.

Udflugter

Kredsens gennemførte udflugt til ESK 722 i Roskilde Lufthavn og fik indsigt i ESK virke og beredskab. Til alles

glæde var HEL hjemme og kunne besigtiges.

CIOR/CIOMR Kongressen

Gennemførelse af kongressen påvirkede kredsens aktiviteter - ikke mindst grundet formandens rolle i kongressen.

I forbindelse med MILCOMP stævnet gennemførtes besøg ved Forhindringsbaneløbet og efterfølgende socialt

samvær hjemme hos næstformand Niels Kirkegaard.

Foredrag og besøg på Den Fjerne Krig

Kredsen havde glæden af foredrag ved MJ-R Bo Flindt der fortalte om virket som valgobservatør til fjerne spirende

demokratier. Et levende billede af en udfordrende opgave kun få kommer i nærheden af.

Ligesom foredrag ved SSG-R Bjarne Askholm - ”AMISOM”– den ukendte mission i Afrika, der gennem sin tjeneste i

AMISOM igennem et år berettede levende om udfordringen i Afrika og de mange oplevelser og erfaringer der var

indhentet.

HPRD årsberetning 2012

Side 14 af 20


Julebanko

Som årets afsluttende arrangement afholdtes Julebanko i Nordre Magasin, Kastellet og var som altid hyggeligt.

Og det var glædeligt, at der igen var et stort fremmøde.

Samarbejdet med Reservofficersföreningen i Skåne

Relationerne til vores kolleger i Skåne er genoprettet med gensidige invitationer.

Storstrømskredsen:

I erkendelse af kredsens nu kun 65 medlemmer og stadig relativt få medlemmer under 35 år, har aktivitetsniveauet

været lavt og bestyrelsen har i 2012 besluttet i højere grad, at samarbejde og trække på eksterne ressourcer.

Samarbejdet med Hjemmeværnet om deltagelse feltsportsaktiviteter herunder skydning, er under etablering.

Desuden udbygges kredsens mailing-liste løbende og medlemmerne tilbydes derigennem aktiviteter fra

nabokredsene. Resultatet af blandt andet disse tiltag er under klarlægning i skrivende stund, idet en rundringning

til alle kredsens medlemmer er i gang. Dette for, at få opdateret kontaktinformationer, udvise synlighed og

undersøge medlemmernes forventninger til kredsen generelt.

Kredsens generalforsamling blev afholdt i officersmessen på Vordingborg kaserne den 28. februar.

Kredsnæstformand Thomas Garth-Grüner blev genvalgt for perioden 2012-2014. Bestyrelsesmedlemmerne FPR-R

John Andersen og KN-R Jørgen Spangdahl-Fafara blev genvalgt for perioden 2012-2014. Revisor PL-R Søren

Kissum-Fevre blev genvalgt for endnu et år og formanden blev valgt til Fanebærer, sekunderet af OL-R Jørn Arne

Nielsen. Der var indkommet et forslag om udnævnelse af OL-R Jørn Arne Nielsen til æresmedlem. Hvilket blev

vedtaget til effektuering under Sikkerhedspolitisk seminar senere på året. Efter generalforsamlingen holdt MJ-R

Klaus Munch Kjøller et indlæg vedrørende valg til bestyrelsen i hovedorganisationen HPRD d. 14. april kl. 14.00 i

Fredericia. En åbenhed tilhørerne bifaldt. Bestyrelsen afholdt der udover to møder i løbet af året hhv. 31. juli og 27.

november.

Kredsen har været repræsenteret og gjort sig gældende ved HPRDs generalforsamling, ved HPRDs fødselsdag

samt ved HPRDs Midtvejsmøde i november i Odense. Kredsen har igen i 2012 repræsenteret HPRD ved Baltic Sea

Cooperations møde i Kiel i september. Kredsen har som vanligt igen i 2012 været hovedaktør i planlægningen og

afviklingen af Sikkerhedspolitisk Seminar i oktober på Vordingborg kaserne, med nu hele 152 deltagere, som

evaluerede seminaret overordentligt positivt. Et arrangement som vi i kredsen til stadighed vil støtte, som det

største arrangement i kredsens område. På dette års seminar benyttede vi lejligheden til, at udnævne OL-R Jørn

Arne Nielsen til æresmedlem af kredsen med følgende motivering:

Oberstløjtnant af Reserven Jørn Arne Nielsen har været medlem af kredsen siden dens oprettelse i foråret 1981 og

har siden med stor ildhu arbejdet for kredsens og reservens bedste både som medlem og i 15 år som kredsformand.

Jørn Arne har repræsenteret kredsen værdigt både i det civile, i samarbejdet med andre militære foreninger og

ikke mindst i sit militære virke. Jørn Arne har været drivkraften bag mange initiativer til reservens bedste og

kredsens ære. Her skal blot nævnes Hovedbestyrelsesarbejdet, Baltic Sea Cooporation, Sikkerhedspolitisk

Seminar, uddeling af Legat for fremragende International tjeneste blandt meget andet. Det skal fremhæves at Jørn

Arne altid i sine gerninger for Forsvaret, Fædrelandet og Kongehuset, det være sig såvel ved international tjeneste

eller nationale aktiviteter, har benyttet en hver chance for, at promovere både HPRD generelt og kredsen specifikt.

For denne særlige og bemærkelsesværdige indsats i årenes løb for kredsarbejdet, Forsvaret og Reserven

udnævnes Oberstløjtnant af Reserven Jørn Arne Nielsen til livsvarigt æresmedlem af Storstrømskredsen, med ret

til jævnfør vedtægternes §.6 fortsat at deltage i kredsens udbud af aktiviteter. OL-R Jørn Arne Nielsen er det

andet, i kredsen udnævnte, Æresmedlem.

Kredsens størrelse og geografi er til stadighed en udfordring, men det skal nævnes, at DANILOG stadig leverer god

service og udviser stor gæstfrihed i forbindelse med kredsens aktiviteter.

Fynskredsen:

Kredsen har i 2012 haft et godt aktivitetsniveau og -indhold på højde med tidligere. Det har været et spændende

og travlt år. Der har ud over et fuldt feltsportsprogram været afholdt foredrag og sociale arrangementer - ikke

mindst Midsommergrill og Julestuen. Kredsen har haft et år med fokus på operative indlæg. Blandt disse fortjener

følgende at blive fremhævet:

-­‐ Foredrag Chef MEKINF i Helmand v. Claus Schmidt

HPRD årsberetning 2012

Side 15 af 20


-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

En lang og kold march. Om GN Lindencrones 4. DIV march fra Dannevirke til Mors 1864 v. KN OV

Pedersen (HISAM)

Th. Sneum, Danmarks glemte superspion. Lektor NP Frederiksen (HISAM)

RDAF F-16 Libya Force – briefing om missionen i Libyen v. dansk F-16 Pilot

Dresden i flammer v. LT VS Hansen (HISAM)

Disse er blevet til realitet gennem medlemmers kontakter til udsendte soldater, der efter mission har brugt tid

sammen med kredsen til at fortælle om deres oplevelser. Det vil vi fortsætte med i 2013, så længe der bliver bakket

op omkring arrangementerne fra medlemmerne.

Årets Kredsskyttestævne i Skallebølle blev afviklet sammen med Lillebæltskredsen. Med stor dygtighed lykkedes

det for værterne at besejre de øvrige kredse (FYN nr. 1, KBH nr. 2). Det var et hyggeligt samvær med alle kredse.

Feltsportssiden er kredsens største aktivitet. De ugentlige skydeaftener er velbesøgte, både udendørs om

sommeren (i Skallebølle med 9 mm pistol) og indendørs om vinteren (med 5,6 mm indstikssæt). I 2012 blev der

tilbudt rigtig mange O-løb, hvor alle interesserede kan tilmelde sig. Terrænsporten er for størstedelens

vedkommende koblet på Odense Orienteringsklubs arrangementer. Desuden deltager feltsportskursus i nogle

civile terrænskydninger, f.eks. Skallebjerg. En af de mere farverige aktiviteter er den årlige skydning fra

patruljeskib med LMG – her dyster kredsene mod besætningen.

Kredsen har til stadighed et uløst problem i forbindelse med skærpelsen af håndtering af våben. Da våben

fremover skal opbevares på en kaserne, giver det en udfordring, da nærmeste kaserne ligger i Fredericia. Der

forsøges nu ved hjælp fra hovedbestyrelsen at få HJV på Fyn til at opbevare dem.

Lillebæltskredsen:

2012 har for kredsens vedkommende været et år hvor vi har fastholdt deltagerantallet til vores arrangementer.

Positivt set, så har vi ikke måtte aflyse planlagte arrangementer pga. manglende tilslutning.

Vi ser dette som en anerkendelse af det aktivitets niveau der for øjeblikket er i kredsen. Vi har traditionen tro

startet året med generalforsamling hvor vi serverer et måltid mad og har inviteret en foredragsholder. Dernæst er

feltsport sæsonen gennemført med besøg fra vore nabokredse, samt udvekslet skydefærdigheder med MHJV. Vi

har deltaget i Fynskredsen`s Skallebøllestævne. Selv har vi afholdt vores eget sommerstævne hvor vi dystede med

nabokredsene på: øksekast, bueskydning, O-løb samt 9mm skydning.

Kredsen har lagt et stort arbejde i at kunne gennemføre feltsporten om vinteren, i form af indendørsskydninger.

Således har vi i december besøgt Skydebiografen i Århus. Et meget spændende sted at skyde indendørs. Vi har

allerede planlagt en tur derop i januar. Banen på Tirsbæk er stadigvæk under opførelse og forventes færdig i

denne vinter.

Kredsen har deltaget i de af foreningen afholdte midtvejsmøder og generalforsamling, samt studiedage med fokus

foreningens nye image. Lillebæltskredsen har deltaget aktivt i HPRD´s politiske arbejde med at få

reservepersonellet frem i rampelyset med den hensigt at være klar til at deltage i implementeringen af det nye

forsvarsforlig. Lillebæltskredsen vil fortsat være at finde i debatten om kredsenes nødvendighed for

reservepersonellets tilhørsforhold til morgendagens forsvar.

Pistol sagen har og er stadigvæk en sag der volder os udfordringer. Nogle kredse har lavet ”lokale aftaler”. Andre

kredse har måttet affinde sig med den tilknyttede garnisons politik på dette område. Lillebælt er desværre at finde

iblandt de sidstnævnte. Vi kan ikke frit få ind- og udleveret vores våben når vi gerne vil skyde. Desuden kan der

ikke for øjeblikket tildeles den AMM mængde som vi er normeret til. Kredsen ser dette som en meget ustabil

situation, idet man fra HOK´s side kunne se denne adfærd som om; Lillebælt ikke ”trækker” den mængde AMM

som vi er tildelt. Således frygter vi at HOK kan vælge at skære ned på vores AMM tildeling.

Lillebæltskredsen vil i 2013, fortsat være at finde i de rækker der støtter HPRD`s arbejde i at tilpasse foreningen til

nye tider. Vi forventer samtidigt at det arbejde hovedbestyrelsen sidder midt i, fortsættes uden ophold og

implementeres således vi alle får et moderne og tiltrækkende image. Af specifikke ønsker har vi for 2013: Pistol og

AMM håndteringen er ikke brugervenlig nok. Vi ønsker at fremme feltsporten, da denne altid vil være den

drivende faktor i kredsenes arbejde med at fastholde medlemmerne.

HPRD årsberetning 2012

Side 16 af 20


Lillebælt ønsker alle medlemmer et godt og engageret 2013.

Midtjyske Kreds:

Generelt

Årsberetningen 2012 for HPRD Midtjyske Kreds er, som det har været tilfældet siden 2007, delt op i to separate

dele – en del der beskriver aktiviteterne for bestyrelsen for HPRD Midtjyske Kreds, udfærdiget af formanden for

HPRD Midtjyske Kreds, og en del der beskriver aktiviteterne for Feltsportskursus for Personel af Reserven,

udfærdiget af Feltsportslederen.

Bestyrelsen for HPRD Midtjyske Kreds

Torsdag den 2. februar 2012 gennemførte bestyrelsen den årlige generalforsamling. Vi havde planlagt et

arrangement afholdt på Grundfos i Bjerringbro, hvor CSR direktør Pernille Blach Hansen, forud for

generalforsamlingen, skulle have holdt et indlæg om ”Social ansvarlighed i et virksomhedsperspektiv”.

Arrangementet blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger, så vi brugte igen det store auditorium på

Hjemmeværnsdistrikt Østjylland på Grimhøjvej i Brabrand.

Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med følgende personer:

Formand:

OL-R Torben Brændgaard

Næstformand:

MJ-R Lars Reuther

Kasserer:

OKS-1 John Finmann

Sekretær/Web master: Går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlem: KN-R Peter V. Forsberg

Bestyrelsesmedlem: PL-R Mikkel Schack Søndergaard

1. Suppleant: KN-R Jens Christian Callesen

2. Suppleant: FSPC-R Leif Højris

Feltsportslederen KN-R Rune Erichsen er fortsat tilknyttet bestyrelsen som observatør. Derudover blev OL-R

Henrik D. Madsen genvalgt på generalforsamlingen som kredsens revisor for det kommende år.

I løbet af året har der været stor kontinuitet i bestyrelsen – der har ikke været udskiftning blandt bestyrelsens 5

medlemmer og feltsportslederen har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet. De to suppleanter har i et vist opfang

deltaget i bestyrelsesmøderne. Der har været en god arbejdsdeling og alle har gjort en stor indsats i forbindelse

med planlægning og afvikling af årets aktiviteter. Det er fortsat en udfordring, at få kredsens medlemmer til at

deltage i de planlagte aktiviteter – det er stadig den ”gamle garde”, som er mest aktive.

I årets løb har bestyrelsen gennemført og deltaget i følgende aktiviteter:

Fortsat høj synlighed ved hovedforeningen – med bestyrelsesmedlemmer fra kredsen som altid deltagere ved både

Generalforsamling og Midtvejsmøder ved hovedforeningen HPRD i København.

Tæt samarbejde med HHD EJL – både i forbindelse med bestyrelsens og feltsportsarrangementer. HPRD Midtjyske

Kreds har fortsat fast bestyrelses og mødelokale på Grimhøjvej.

Høj synlighed i RESERVEN – der er både skrevet artikler og generelt annonceret en del under ”Nyt fra HPRD

kredse”.

Høj synlighed blandt nye medlemmer, der sendes fortsat et elektronisk ”velkomst-brev” til alle nye medlemmer af

HPRD Midtjyske Kreds.

Kredsbestyrelsen har haft møder den 24. januar, 14. marts, 8. maj, 15. august, 8. oktober og 28. november.

Referater fra møderne kan ses på hjemmesiden for HPRD (www.hprd.dk) . I forbindelse med bestyrelsens arbejde

skal især fremhæves følgende aktiviteter gennemført i løbet af året:

Kredsarrangement, onsdag den 9. maj, hvor medlemmer og deres nærmest pårørende var inviteret med.

Arrangementet blev gennemført som en konkurrence i skydning og O-løb, herefter grill og hygge og uddeling af

præmier. Med 27 deltagere betragter bestyrelsen denne aktivitet som en succes.

Kredsarrangement, onsdag den 10. oktober, hvor kredsens medlemmer havde mulighed for at få et indlæg ved Jan

Hjortshøj (næstformand i HPRD), om foreningens strategiarbejde og høre om status vedrørende HPRD involvering i

arbejdet om Forsvaret fremtid og det kommende Forsvarsforlig. Trods en lav tilslutning fra kredsens medlemmer (9

tilmeldt), blev arrangementet gennemført!

HPRD årsberetning 2012

Side 17 af 20


Året blev sluttet af med det traditionsrige ”Julebanko”, onsdag den 5. december, hvor der var en god tilslutning af

både gamle og unge, og rigeligt med spændende præmier.

Kredsens kommende ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 12. februar 2013, kl. 1800, i auditoriet på

HHD EJL, som denne gang planlægges gennemført som en helt almindelig generalforsamling med efterfølgende

traktement for deltagere i arrangementet.

Feltsportskursus for Personel af Reserven, Midtjyske Kreds

Generelt

2012 har været præget af pistolsagen, og feltsport i Midtjylland har været begrænset til de månedlige

orienteringsløb samt et par større arrangementer. Således har vi haft et meget lavt aktivitetsniveau sammenlignet

med tidligere år. Vi håber på, at afklaringen omkring udlån af pistoler kan medføre, at vi i 2013 atter kan få et

fornuftigt aktivitetsniveau.

I år er der registreret 57 tilmeldte mod sidste års 58 tilmeldte.

Støtte

Feltsportskursus støttes fortsat a midler fra HOK. Derudover har feltsportskursus i det forløbne år modtaget ikkeøkonomisk

støtte ved Søværnets Operative Kommando og Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Feltsportskursus har

uden undtagelser altid modtaget den rekvirerede støtte.

Derudover har vi et fint samarbejde med politiet i Aarhus vedrørende skydning på Vestereng Skydebaner samt med

politiet i Horsens vedr. brugen af Urlev Skydebane.

Feltsportsledelsen i Midtjyske Kreds, 2012:

Feltsportsleder:

KN-R Rune Erichsen

Leder Retning A:

MJ-R Thomas Schrøder

Leder Retning B:

PL-R Morten Egtved Andersen/KN-R Peter Hald

Hjælper Retning B:

KS-R Morten B. Kjær

Leder Retning C:

Ingen

Leder Anneks Horsens: KN-R Christian Egemose

AKTIVITETER

Retning A, terrænsport

I retning A er der gennemført 12 arrangementer i år. Løbende er der blevet afviklet et månedligt O-løb (undtagen

juli), hvortil der koordineres fælles transport samt efterfølgende fælles frokost i terrænet. Der har været mellem 3

og 12 deltagere, som hovedsageligt findes blandt kredsens seniorer. Desuden er der på ugentlig basis mulighed for

deltagelse i O-løb arrangeret af civile klubber, men dette tilbud har ikke været benyttet. Der er afviklet en række

større arrangementer indeholdende O-løb: Ceres løbet, kredsarrangement på Vestereng, Gule Gård samt et

familieorienteringsløb i august fra Grumstolen i Marselisborg med deltagelse fra 18 voksne og 2 børn. Til Gule Gård

arrangementet havde vi deltagelse fra medlemmer fra Nordjyske Kreds, men opbakning var overordnet på et

minimum for et arrangement af denne størrelse. MJ-R Thomas Schrøder har anmodet om at træde tilbage som

retning-C leder i 2013, og vi arbejder på at finde en ny retningsleder.

Retning B, skydning

Pga. pistolsagen har der i år ikke været afviklet ugentlige skydninger på Vestereng i Aarhus. Vi har skudt med de

civile kal. 32 pistoler til to arrangementer, men disse våben er i meget dårlig stand og vil blive kasseret med

udgangen af 2012. Vi deltog ikke med et hold til Skallebølle Kredsskyttestævne som følge af mangel på træning og

pistoler, og vi havde ligeledes ingen deltagels i Kredsskydning på hjemmebane.

Vestereng Skydecenter lejes i samarbejde med Aarhus Politis Idrætsforening, og vi håber og forventer at dette

samarbejde vil fortsætte i 2013.

PL-R Morten Egtved Andersen trådte tilbage som retning-B leder i sommeren 2012 og retning-B er overtaget af

KN-R Peter Hald. Der har været afholdt generalforsamling i den civile skydeklub med konstituering af den nye

bestyrelse.

HPRD årsberetning 2012

Side 18 af 20


Retning C, fysisk træning

Retningen har igen i år været lukket helt ned, idet vi ikke har nogen retningsleder, og der har ikke været

efterspørgsel på aktiviteter. Vi har gennemført to træningstilstandsprøver, men vores fornemmelse er, at

enhederne i forsvaret afvikler disse for reservepersonellet, og feltsports rolle i denne aktivitet fremadrettet

forventes derfor at være minimal.

Midtjyske Kreds har haft to deltagere til CIOR stævnet, som har trænet uafhængigt af feltsportskurset. Der er

etableret kontakt til én af disse deltagere, og vi forventer at udbyde CIOR træning i regi af feltsport i 2013.

Anneks Horsens

KN-R Christian Egemose har i år vedligeholdt den gode kontakt til det lokale HJV og politi m.h.p. anvendelse af

skydebanen i Urlev, om end der ingen aktiviteter har været som følge af pistolsagen. Annekset udgør en særlig

udfordring i forbindelse med de nye regler omkring anvendelse af forsvarets pistoler, idet det ikke praktisk er

muligt at afhente og aflevere pistolerne på SOK i Aarhus. Vi arbejder på en model, hvor indkøb af civile pistoler kan

muliggøre skydning i Annexet.

Øvrige større arrangementer

Afviklet: Nytårsløb, Ceresløbet, kredsarrangement, familie-orienteringsløb og Gule Gård

Aflyst: Hjarnø-udrykningen, Hvidding Konkurrencen, Sondrup-matchen

Sammenfatning

Alt i alt har 2012 været præget af pistolsagen uden aktivitet i hverken retning B eller Anneks Horsens.

Aktiviteterne i Midtjyske Kreds har begrænset sig til retning A og vi har således samlet set kun haft 14 aktiviteter

mod normalt over 50 større eller mindre aktiviteter/arrangementer. Der har været udskiftning i feltsportsledelsen

på retning-B og i 2013 udskiftes retning-A lederen også.

I 2013 vil feltsportsledelsen have fokus på at få aktivitetsniveauet op i retning B i Aarhus samt i Anneks Horsens.

Derudover vil vi søge at fortsætte det stabile aktivitetsniveau i retning A.

Sydvestjyske Kreds:

Året er forløbet uden de store armbevægelser, skydningen, LT-skolen, pistolsagen og Varde Kaserne har været

fokus i det forgangne år.

Pistolsagen har ikke ændret noget for os, da alle har deres pistoler opbevaret på kasernen.

Udmeldingen fra den nuværende regering om lukning af Varde Kaserne har virkelig bekymret kredsen, da det er

omdrejningspunktet for os og en evt. lukning ville afskære os for mødefaciliteter, skydebane og militær service og i

værste fald en lukning af kredsen.

Vi håber derfor, at kasernen fortsætter i en eller anden form efter afgørelsen i marts 2013.

Formanden har været meget aktiv i samarbejdet med LT-skolen, orientering, deltagelse i PLI-aften og

udnævnelsesparade, samt hjulpet eleverne med gennemførelse af orienteringstimerne og PLI-aftenerne.

Sønderjyske Kreds:

Året 2012 var præget af de for Sønderjyske Kreds sædvanlige og ganske talrige mærkedage, hvor såvel vi som

vore samarbejdspartnere forventer at HPRD Sønderjylland er repræsenteret.

Kredsen startede året 2012 med Generalforsamling i Haderslev den 24. JAN, hvor vi havde besøg af OL-R Jan

Hjortshøj, der holdt et interessant indlæg, som gav anledning til en god debat omkring RESOF forhold generelt

samt forholdet og rollerne for kredsarbejde og hovedorganisation. Vi har noteret med glæde, at HPRD’s bestyrelse

tilbyder at deltage i kredsenes generalforsamlinger, og det kan ud fra vore erfaringer kun anbefales.

23.-24. MAR afholdt REFØ-TFRS et arrangement i Haderslev, hvor Kredsen afholdt et indlæg omkring aktiviteter

og tilbud i HPRD Sønderjyske Kreds – og foreningsarbejde generelt. En simpel rundspørge afslørede, at kun 1/3 af

de fremmødte deltagere (KS-R, BM-R og OF-R) var medlem af HPRD, så der er fortsat behov for markedsføring og

reklame.

Kredsen deltog som vanligt i 9. april i Haderslev og Sønderborg, 18. april (Stormen på Dybbøl) i Sønderborg, hvor vi

havde deltagelse af en tysk delegation, 23. april – Slaget ved Kolding, den 4.-5. maj såvel Haderslev som

Sønderborg. Kieler-Woche blev afviklet 16. juni, og det er efterhånden blevet en fast tradition, hvor vore tyske

kolleger efterhånden endda kan byde velkommen på dansk.

HPRD årsberetning 2012

Side 19 af 20


På grund af travlhed måtte et ellers planlagt skydestævne i JUN 2012 med deltagelse af vore tyske

samarbejdspartnere udskydes til det kommende år.

Den 10. juli var der Genforenings (1920) arrangement.

Den 6.-8. SEP deltog Kredsformand og næstformand i Baltic Sea Conference som vore tyske kollegers gæster.

Den 22. SEP gik det atter sydpå, idet vore tyske kolleger havde inviteret til en udflugt til Panzer Museum i Münster

– et meget vellykket og interessant arrangement.

Samme dag var der ”Åbent Hus” udstilling på kasernen i Haderslev, hvor Kredsen deltog som samarbejdspartner og

forening – samt ikke mindst for at støtte op omkring bevarelsen af kaserne som militært etablissement. Vi er i

hvert fald ikke i tvivl om, at såvel kasernen i Sønderborg samt Haderslev er meget vigtige støttepunkter for

kredsarbejdet – og især af betydning for vores feltsport arbejde. I skrivende stund er der ingen afklaring omkring

den kommende struktur for forsvarets etablissementer, men ingen er vel i tvivl om, at der på sigt vil ske en

reducering af bygningsmasse – og at såvel Haderslev som Sønderborg er nævnt som mulige ”afviklings” kaserner.

Kredsens traditionelle Feltsportsafslutning 2. NOV med deltagelse af vore damer, blev afholdt nøje efter de

mangeårige traditioner – og blev som vanligt et festligt og fornøjeligt punktum på feltsporten 2013.

Desværre havde HPRD dagen efter, den 3. NOV inviteret til Midtvejsmøde i Odense, så der var mindst 2 deltagere i

festen, der måtte give afkald på de natlige udskejelser for at møde op i Odense – til et i øvrigt interessant og

givende møde, så lad gå for denne gang.

Den 23. NOV deltog en del af kredsen i vor tidligere formand MJ Arne Pedersen’s afskedsreception i Odense hos

TFRS. Arne, der jo opnåede at blive OL-R, havde jo valgt at afslutte sin militære karrierer som MJ-R de sidste 5 år

af sit arbejdsliv, men kunne jo atter kalde sig OL-R efter sin pensionering – og han havde da også benyttet årene

til at blive uddannet som skibsfører hos HJV, så hold øje med HJV-fartøjet i Nyborg fremover.

Vores medlem MJ-R Lars Olesen har ligeledes valgt at tilbringe nogen tid i Forsvaret som fuldtids, idet han

udsendes i MAR 13 med den britiske kampgruppe som ISAF15, og først forventes at være retur NOV 2013, så vi

ønsker ham held og lykke samt håber på at høre en spændende beretning på generalforsamlingen 2014.

Et sidste arrangement var juleskydningen 12. DEC, der blev afviklet i Haderslev, hvor MJ-R Bent Skovgaard havde

fundet dels uvante våben samt juleskiver frem, der satte de fremmødte på noget af en prøvelse – men sjovt var

det, og en god lejlighed til at stresse af i juletravlheden samt ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

En tak i forbindelse med arrangementerne til vore samarbejdspartnere og sponsorer for hjælp og bistand.

Sideløbende har Kredsen gennemført Feltsportskursus, primært retning B, hvor PL-R C.D. Larsen har været leder i

Sønderborg, hvor de ugentlige skydninger afvikles på Sønderborg Kasernes baner samt i Haderslev, hvor MJ-R

Bent Skovgaard leder de ugentlige skydninger om sommeren på banerne på Flyvestation Skrydstrup og om

vinteren på indendørsbanen på Haderslev Kaserne.

Efter den seneste udmelding i våbenopbevaringssagen, kan vi nu opbevare våben og AMM på kasernen i

Sønderborg, som er udnævnt til Kredsens kontakt omkring våbenopbevaring – men da vi skyder henholdsvis i

Sønderborg og Haderslev, er det selvfølgeligt ikke holdbart, at skydelederen i Haderslev skal køre 150 kilometer

(Sønderborg samt retur) 2 gange for at afhente og aflevere våben og AMM – alternativet er så, at alle medlemmer

kører de omtalte kilometer for at skyde samlet i Sønderborg, hvilket helt naturligt vil begrænse antallet ganske

drastisk. Nå, vi afventer udfaldet af kaserne-lukninger, i så fald løser problemet sig selv af naturlige årsager.

En dybfølt tak til de to skydeledere, der trofast uge efter uge står klar med hjælp og vejledning, og en ligeledes

stor tak til vore samarbejdspartnere, Sønderborg Kaserne, Haderslev Kaserne og Fighterwing Skrydstrup for

velvillig bistand og husly.

Et godt. arbejdsomt og noget turbulent 2012 er afsluttet og vi ser frem til en spændende og aktivt 2013 for HPRD.

Selvom det ikke altid er lige nemt melder kredsene atter i år om uvurderlig støtte og engagement fra garnisoner i

lokalområdet, hvilket er et afgørende fundament for kredsenes aktive arbejde.

Bestyrelsen.

HPRD årsberetning 2012

Side 20 af 20

More magazines by this user
Similar magazines