Referat fra Hjerneskadeforeningens generalforsamling 15. januar ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat fra Hjerneskadeforeningens generalforsamling 15. januar ...

Referat fra Hjerneskadeforeningens generalforsamling 15. januar 2013

Borgerhuset Stationen

Viborg den 15. januar 2013

17 stemmeberettigede. Der serveres øl og vand - kaffe med franskbrødsmadder, kringle

og chokolade/småkager

Formand Jacob Vestergaard byder velkommen og forsamlingen mindes to medlemmer

som foreningen har mistet i år.

1. valg af dirigent

Palle Kyed er foreslået og bliver valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterer

generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Der henvises til vedlagte beretningen.

Beretningen godkendes enstemmigt ved håndsoprækning. Beretningen sendes til

landsforeningens kontor. Beretningen lægges endvidere på foreningens hjemmeside.

3. Indstilling af regnskabet - til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde

Formanden gennemgår regnskabet.

Der henvises til vedlagte regnskab.

Regnskabet er uddelt til alle og vedhæftes dette referat. (rekvireres hos formanden)

Der kan være tvivl om et tal der vedrører medlemsarrangementer, men det understreges

at regnskabet ikke skal godkendes på denne generalforsamling. Det skal her blot indstilles

til at regnskabet godkendes på landsforeningens repræsentantskabsmøde.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag.

5. Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde

Der er ikke kommet nogen forslag og bestyrelsen har heller ikke nogen forslag.

6. Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år

Der opfordres til at komme med forslag til hvad bestyrelsen kan/skal arbejde med i det

kommende år.

Der har været aflagt et besøg på Toftegården og man har drøftet pårørendearbejde. Der

afholdes et møde den 25. januar 2013 hvor også en repræsentant fra Viborg kommune

deltager - emnet er pårørendearbejde.

Man planlægger en udflugt i lighed med turen sidste år (hvor ikke så mange deltog),

måske var tidspunktet forkert - og evt. kortere tid.

Der opfordres til halvdagsudflugter

Det er vigtigt at planlægge så man kan få oplysning om turen i caféen


September foreslås som en god udflugts måned

Kunne man samles om et kultur arrangement - hvor man starter med fælles spisning?

Filmaften - også med fællesspisning før eller efter?

Forslagene indsendes til landsforeningens kontor.

7. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Formanden gennemgår budgettet. Tallene er inspireret af det forgangne års regnskab,

mildt reguleret i forhold til nutidstal.

Tallet for porto og gebyrer er ikke kendt, men bestyrelsen får lov til at føre det ind ad hoc.

Budgettet er enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Budgettet vedlægges dette referat. (rekvireres hos formanden)

8. Valg af:

formand (hvert andet år) Formanden er på valg

Jacob Vestergaard genvælges med applaus

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode

Rikke Busk - ønsker ikke genvalg

Pia Busk - ønsker ikke genvalg

Lisbeth Nielsen - ønsker ikke genvalg

Lisbeth Nielsen er ikke på valg som bestyrelsesmedlem, hun er suppleant.

Forslag:

Hans Ole Persson (pårørende)(er ikke tilstede)

Jens Søndergaard (pårørende)

Begge foreslået og valgt uden modkandidater

10. Valg af suppleanter for en etårig periode

Lisbeth Nielsen og Ulla Kyed ønsker ikke genvalg

Jørgen Christensen foreslået og valgt. Der er herefter kun en suppleant.

11. Valg af repræsentanter og suppleanter til landsforeningens repræsentantskab

Formanden er selvskrevet. Lokalforeningen kan deltage med to ud over formanden.

Jens Søndergaard stiller sig til rådighed. Jens Søndergaard vælges, den sidste deltager

finder bestyrelsen selv.

12. Eventuelt

Et medlem udtrykker, at man savner initiativ, det synes farveløst, det bestyrelsen laver. Det

efterlyses at man er mere opsøgende op til arrangementerne.

Det foreslås at den siddende formand ikke er skadet.

Øget synlighed ønskes. Kunne det tænkes at der gøres opmærksom på foreningen på

sygehuset.

Kunne annoncering i dagspressen overvejes.

Nytilskadekomne ved ikke at foreningen eksisterer.

Bestyrelsen oplever at sygehuset ikke vil samarbejde og ikke får delt brochurerne ud.

Det er en frustration at der ydes så lidt støtte til ny hjerneskadede fra forskellige

myndigheders side.

Samarbejdet med CKU er rigtig godt.


Det modsiges at den siddende formand ikke bør være skadet - bestyrelsen skal - og kan

kun - planlægge arbejdet ud fra de ressourcer der synes tilstede og arbejde ud fra de

samlede ressourcer.

Dirigenten og formanden takker for fremmødet.

Ghita Tougaard

ref.

More magazines by this user
Similar magazines