Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Bortskaffelse af kemikalierester

og tom emballage

Virksomheder indenfor landbrug, skovbrug og gartneri,

som bruger bekæmpelsesmidler, er ansvarlige for, at bortskaffelse

af tom emballage og eventuelle rester af bekæmpelsesmidler

sker på forsvarlig vis.

Rengøring af emballage

Inden emballagen bortskaffes, skal den være helt tømt og

rengjort. Ved tilberedning af sprøjtevæske skal emballagen

skylles med 3 hold vand for at få al indholdet med i sprøjten.

Når man skyller stærkt forurenet emballage udvendigt

og/eller indvendigt, skal det foregå et sted, hvor man er sikker

på, at skyllevandet ikke kan løbe i kloakker, vandløb,

søer, dræn mv.

Bekæmpelsesmidler skal opbevares i original emballage.

Anmeldepligt til kommunen

Brugere af bekæmpelsesmidler har anmeldepligt til kommunen.

Anmeldepligten skal forstås på den måde, at virksomhederne

har pligt til at meddele til kommunen, hvis de

kommer i besiddelse af bekæmpelsesmiddelrester, som skal

afleveres til den lokale modtagestation.

Anmeldelsen skal i henhold til lovgivningen foretages, hver

gang virksomheden kommer i besiddelse af rester. I mange

tilfælde vil det dog være muligt, at aftale med kommunen at

anmeldelsen kan ske f.eks. en gang om året. Formålet med

anmeldepligten er, at kommunen løbende kan danne sig et

overblik over mængden af kemikalieaffald, som skal videresendes

til Kommunekemi A/S.

Hvad skal altid afleveres

Følgende former for affald skal altid afleveres til en modtagestation

eller modtageplads:

rester af bekæmpelsesmidler

al emballage fra »Meget giftige« midler

al emballage fra »Giftige« midler

al emballage, der ikke kan rengøres med vand.

Anden form for bortskaffelse

I mindre omfang kan tom og omhyggelig rengjort emballage

bortskaffes med dagrenovationen, hvis det er tilladt efter

etiketten. Det er ikke tilladt at afbrænde eller nedgrave nogen

form for tom emballage.

44 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Særligt vigtigt er det at forhindre vandet i at løbe i brønde.

Opbevaring af tom emballage

Det er forbudt at genbruge tom emballage. Den tomme emballage

skal opbevares på samme måde som den fyldte eller

delvis tømte emballage. Se afsnittet om Kemiske stoffer og

materialer.

Aflevering

Ved aflevering af affald skal det være forsvarligt emballeret.

Affaldet skal ved afleveringen være ledsaget af en deklaration

med beskrivelse af affaldstypen, så man på modtagestationen

og på Kommunekemi a/s er klar over hvilken

slags affald, det drejer sig om.

Den enkelte kommunes praksis med hensyn til aflevering

kan være forskellig. Kommunens tekniske forvaltning kan

give oplysning herom. Der skal betales et beløb for aflevering

af affaldet.

˘

˘

˘

˘

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering,

emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer

og produkter.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse

af affaldsprodukter i jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

BAR Jord til Bord, Branchevejledning om Bortskaffelse af kemikalierester

og tom emballage.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

45

More magazines by this user
Similar magazines