Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde

med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger

til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer

og materialer mv. med senere ændringer.

At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-vejledning C.0.12 om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)

og teknisk datablad for stoffer og materialer.

At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer.

Screening

Alle virksomheder med ansatte bliver screenet af Arbejdstilsynet.

En screening er et kort, uanmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet

vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljø er

godt eller mindre godt.

Screeningen indledes med, at Arbejdstilsynet spørger virksomheden

om dens arbejdsmiljøarbejde. Alle virksomheder

bliver bl.a. spurgt, om de har udarbejdet den lovpligtige arbejdspladsvurdering

(APV). Virksomheder med ti eller flere

ansatte bliver også spurgt, om de har oprettet en sikkerhedsorganisation.

Arbejdstilsynet foretager herefter en kort gennemgang af

virksomhedens arbejdsmiljø for at vurdere, om forholdene

lever op til lovgivningens krav.

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer forhold, der er i strid med

arbejdsmiljøreglerne, bliver virksomheden udtaget til et tilpasset

tilsyn. Det vil sige, at Arbejdstilsynet foretager en systematisk

gennemgang af virksomhedens egen indsats for

at forebygge arbejdsmiljøproblemer og det faktiske arbejdsmiljø

i virksomheden.

Hvis arbejdsmiljøet er i orden, bliver virksomheden opført

på Arbejdstilsynets hjemmeside med navn og adresse samt

et hvidt screeningssymbol, der viser datoen for screeningen.

Screeningssymbolet – den hvide smiley - er et neutralt symbol,

der alene oplyser, at virksomheden er blevet screenet.

BST-pligten ophører

Screeningen medfører samtidig, at virksomheder, der hidtil

har haft pligt til at være tilsluttet en bedriftssundhedstjeneste,

bliver frigjort fra pligten.

120 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Hvis virksomheden har flere produktionsenheder, skal alle

produktionsenhederne inden for samme branchekode være

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

121

More magazines by this user
Similar magazines