Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

I usigtbart vejr bør kontinuerligt kørende vejarbejder, bortset

fra snerydning, saltning og grusning, udgås, f.eks. græsslåning.

På større veje med nogen trafik eller veje med tæt eller hurtig

trafik skal arbejdsområdet afmærkes med mobil afspærring,

markeringskegler eller med kantafmærkningsplader.

På motorveje anvendes ved arbejdskøretøjets hastigheder

på under 40 km/t tværafspærring og forvarsling, hvis køretøjet

befinder sig på kørebanen.

Derudover gælder almindelige skiltningsregler i henhold til

færdselsloven.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn

til traktorer og motorredskaber.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning

og anden form for signalgivning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.5.3 om advarselsklæder

Dansk Standard DS/EN 471 om tydeligt synlige advarselsklæder. Vejdirektoratets

håndbog for afmærkning af vejarbejde m.m.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 12. december 1986 om

anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Færdselsstyrelsens detailforskrifter for motorkøretøjer.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 147 af 9. april 1984 om anvendelse

af afmærkningslygte (gult blinklys).

Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om vejafmærkning.

Trafikministeriet Færdselsloven.

BAR Bygge og Anlæg, Branchevejledning for afmærkning af vejarbejder.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for følgende

farlige stoffer og materialer:

Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering

som farlige efter Miljøministeriets regler, er på etiketten

mærket med orange faresymbol eller med risikosætning

som brandfarlig eller miljøfarlig.

Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi

i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og

materialer og bilag hertil.

Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige

materialer 0,2%) af et stof optaget med en grænseværdi

i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer

og materialer.

Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige

materialer 0,2%) af det stof, der er klassificeret som

sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets

regler om klassificering.

Arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning,

som omhandler virksomhedens lokale forhold for anvendelse

af stoffet eller materialet. Den kan udarbejdes på

baggrund af oplysningerne i leverandørbrugsanvisningen

og eventuelt tekniske datablade.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at ansatte, som arbejder

med kemiske produkter har adgang til oplysninger om de

farer, der er forbundet med brugen, og især at de kender foranstaltningerne

mod disse farer.

Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til leverandørbrugsanvisningerne.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at indhente alle de oplysninger,

der er nødvendige for at udarbejde forsvarlige arbejdspladsbrugsanvisninger.

12 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

De ansatte, der er beskæftiget med stoffer eller materialer,

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

13

More magazines by this user
Similar magazines