Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Støj

Ingen person må udsættes for en støjbelastning over 85

dB(A) under arbejdet.

Daglig støjbelastning over 80 dB(A), medfører øget risiko for

at få høreskade. En stigning på 3 dB(A) medfører et dobbelt

slid på hørelsen.

Arbejdsgiveren skal sørge for nedsættelse af støjbelastningen

ved; tekniske foranstaltninger, hvorved støjens opståen,

udstråling og udbredelse hindres eller mindskes, eller administrative

foranstaltninger i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse

(begrænsninger i brugstiden) eller kombination

af tekniske og administrative foranstaltninger.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af

personlige værnemidler med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser

på arbejdspladsen.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.4 om støjkrav til maskiner til brug i det fri.

BAR Jord til Bord, Støj i landbruget – en eksempelsamling.

BAR Jord til Bord, Støj i landbruget – er det et problem?

Hjemmesiden www.stojilandbruget.dk.

Unødig støjbelastning skal undgås, også hvis belastningen

er under støjgrænsen. Støjniveauet under arbejdet skal derfor

holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til

den tekniske udvikling.

Hvis støjbelastningen er over 80 dB(A) eller i øvrigt skadelig

eller stærkt generende skal der stilles høreværn til rådighed

og disse skal benyttes.

Brug af høreværn skal oplyses ved skiltning.

Ved indkøb af nye maskiner bør man anskaffe de mest støjog

vibrationssvage på markedet. Leverandøren skal oplyse,

hvor meget maskiner støjer.

Som følge af et direktiv om støj træder der nye regler om støj

i kraft februar 2006.

138 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

139

More magazines by this user
Similar magazines