Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Unges arbejde

Der gælder særlige regler for beskæftigelse af unge under 18

år ved arbejde for en arbejdsgiver, herunder arbejde i arbejdsgiverens

private husholdning og arbejde i familievirksomheder,

dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer

af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden.

Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal

der, ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse,

drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds-

og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren iværksætter foranstaltninger, på baggrund

af en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge,

idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes

deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om

risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede.

Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske,

kemiske samt psykiske påvirkninger, på såvel kort som

langt sigt, som de unge kan blive udsat for.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring

og instruktion, herunder gøre de unge bekendt med

de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed

og sundhed.

Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer

og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte

under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge

er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der

er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art.

Unge under 18 år

Unge under 18 år må ikke arbejde med nedenstående tekni-

148 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

ske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser.

motorkædesave

motorrydningssave

buskryddere

motorhækklippere.

søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til

hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g.

apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk

på over 70 bar (7MPa).

selvkørende mejetærskere

frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.

traktorer

traktorer med jordfræsere

traktorer, som er forsynet med spil

traktorer, som er forsynet med læsse- eller graveaggregater

traktorer, som er forsynet med løfteanordning

grave- og læssemaskiner

palleløftere,

gaffelstablere

gaffeltruck

jordfræsere

plæneklippere

sneslynger

kraner og andre løfteredskaber og spil

mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser,

bagsmækløftere, spil og slæbeskovle

skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere

bugserende mejetærskere

finsnittere

grønthøstere

slåmaskiner

motorplæneklippere

smøring, rengøring, reparation af motorer, maskiner

m.m., hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage

personskader.

vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, slagmø-

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

149

More magazines by this user
Similar magazines