Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Fysiske belastninger

Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan

bringe deres sundhed i fare.

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre

kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den

unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen,

og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger

12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde

tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg.

Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig

reduktion i byrdevægten.

Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages

særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, og det skal

sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerhedsog

sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således,

at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller

transport er lav.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 535 af 12. juli 1990 om registrering

af stoffer og materialer, som anses for at være kræftfremkaldende.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske

agenser og arbejdsmiljø med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger

til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer

og materialer mv. med senere ændringer.

At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-meddelelse nr. 4.01.6 om arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for

elever i erhvervspraktik.

At-meddelelse nr. 4.01.8 om elevers anvendelse af maskiner og andre

tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning.

BAR Jord til Bord, Branchevejledning om Børn og Unges arbejde i Jordbruget.

Unge må ikke beskæftige sig med arbejdsprocesser, der kan

medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive

tekniske foranstaltninger til hindring af personskade,

og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og

fysik.

Unge under uddannelse

For 15-17 årige der er i gang med en uddannelse af mindst 2

års varighed, og hvor det er et led i uddannelsen er det tilladt

at arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner samt stoffer

og materialer, hvis de er under effektivt tilsyn af en voksen,

og får den fornødne instruktion til at arbejde hermed.

Der findes særlige regler for unges arbejdstid, hvileperioder

og fridøgn.

154 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

155

More magazines by this user
Similar magazines