Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 950 af 26. november

2003 om Lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede

lidelser og pludselige løfteskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 20. december

2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes

arbejdsmiljøindsats.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 20. december

2004 om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet.

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af Lov

om kemiske stoffer og produkter med senere ændringer.

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af

Lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering,

emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske

stoffer og produkter.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning

for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler med

senere ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005 om

listen over farlige stoffer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler

med senere ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse

af affaldsprodukter i jordbrugsformål (Stambekendtgørelsen).

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1040 af 11. december 2001 om

støj fra maskiner til brug i det fri.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 147 af 9. april 1984 om anvendelse

af afmærkningslygter (gult blink).

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers

indretning og udstyr m.v. med senere ændringer.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 12. december 1986 om

anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Trafikministeriet Færdselsloven.

Trafikministeriet Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport

med traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer, lygter og reflekser

mv.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 147 af 9. april 1984 om anvendelse

af afmærkningslygte (gult blinklys).

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 1996 om indretning

og udstyr for traktorer og motorredskaber med senere ændringer.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 om køretøjers

største bredde, længde, højde, vægt og aksetryk med senere

178 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

ændringer.

Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om vejafmærkning.

Færdselsstyrelsens detailforskrifter for motorkøretøjer.

Vejdirektoratets håndbog for afmærkning af vejarbejde m.m.

Kirkeministeriets cirkulære nr. 84 af 18. maj 1998 om afstivning

ved gravearbejde på landsbykirkegårde.

Kirkeministeriets vejledning om arbejdsmiljø i folkekirken, 1997.

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsstyrelsen.

EU direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om fysiske agenser (vibrationer)

EU-direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger

til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed

under arbejdet (Rammedirektivet).

Sikkerhedsstyrelsen, Gasreglement.

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 388 af 27. maj 2005 om

fortegnelse over erhvervssygdomme.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 33 af 20. januar 2003 om anmeldelse

af arbejdsulykker mv. til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse

af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt

arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges

arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde

med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse

af kodenumre med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde

med kodenummererede produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning

og anden form for signalgivning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af

autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af

autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer

(Problempåbud).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 555 af 17. juni 2004 om autorisation

af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse

af påbud om brug af rådgivning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 556 af 17. juni 2004 om ophør

af virksomhedernes pligt til at oprette bedriftssundhedstjeneste

(BST).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

179

More magazines by this user
Similar magazines