08.11.2014 Views

Brugervejledning - EG A/S

Brugervejledning - EG A/S

Brugervejledning - EG A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EG Retail - www.eg.dk/retail

Brugervejledning

Status med NewStore Food


Status med NewStore Food brugervejledning

Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003.

EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel.

Copyright EG A/S.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt

samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Ajourført januar 2012.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 2


Indholdsfortegnelse

1. Vejledningens opbygning .................................................................................. 4

2. Vigtigt om varemodtagelsesdato, nulstilling og rapporter ................................. 5

3. Opret statushoved ............................................................................................. 6

4. Registrer antal på håndterminal ........................................................................ 8

5. Indlæs optællinger ............................................................................................. 9

6. Optællingslinjer: Se, ret, tilføj og opdater ........................................................ 10

7. Håndtering af fejl i tømningslinjer .................................................................... 13

8. Håndtering af fejl i optællingslinjer .................................................................. 15

9. Kalkulér ej optalte varer................................................................................... 17

10. Udskriv lagerbeholdningsrapport .................................................................... 20

11. Opdater status ................................................................................................. 24

12. Udskriv evt. statusrapport, data ej bogført ...................................................... 25

13. Bogfør status ................................................................................................... 27

14. Udskriv rapporter efter bogføring .................................................................... 28

15. Udskriv bogført status ..................................................................................... 31

16. Ny status ud fra bogført status. Sæsonvarer. ................................................. 32

17. Om nulstilling af lagerbeholdning .................................................................... 33

18. Statusforløb i butikker med lagerstyring .......................................................... 34

19. Statusforløb i butikker uden lagerstyring ......................................................... 37

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 3


1. Vejledningens opbygning

Denne vejledning er bygget op, så du trinvis får den nødvendige information og kan gennemføre

en status.

Først gennemgås statusmodulet i NewStore Food i detaljer. Derefter beskrives statusforløbet på

få sider, hvor tidsforløbet gennemgås i overskrifter, dels for butikker med lagerstyring (afsnit 18),

dels for butikker uden lagerstyring (afsnit 19). Du kan også hente denne korte gennemgang

Statusforløb på http://www.eg.dk/brugervejledninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger håndterminalen til statusoptælling, kan du finde hjælp i

vejledningen til håndterminalen. Vejledningen findes på internettet på

http://www.eg.dk/brugervejledninger.

OBS!

Har du ikke lagerstyring i butikken?

Du kan følge en forenklet fremgangsmåde, hvis du ikke har lagerstyring. Se afsnit 19,

side 37.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 4


2. Vigtigt om varemodtagelsesdato, nulstilling og rapporter

Funktion

OBS! Varemodtagelsesdato ved

fakturabehandling

Forklaring/Fremgangsmåde

Vigtigt for butikker med lagerstyring! Nogle fakturaer –

typisk gennemfakturerede - har en fakturadato, der er forskellig

fra den dato, hvor varerne fysisk modtages. Dette kan have

uønskede konsekvenser, specielt hvis du kører lagerstyring.

Eksempel: Du sætter varerne på hylden og behandler fakturaen

den 15.12, men fakturadatoen er den 16.12. Det betyder, at

varerne elektronisk først registreres på lager den 16.12. I

butikken findes de jo allerede på hylden den 15.12. Hvis du

optæller dit lager ved en statusoptælling mellem den 15. og

den 16.12, vil du få optalt flere varer end de, der er registreret

elektronisk, og din status vil ikke passe.

Dette problem kan du løse på følgende måde:
Marker den faktura, hvor fakturadatoen ikke er lig med

den dag, du satte varerne på hylden.

Placer markøren i kolonnen Varemodt.dato.

Skriv den dato, du satte varerne på hylden, og bogfør

fakturaen.

NB! Hvis du har valgt Modtag og fakturer i feltet Epost –

bogfør ved indlæsning (under NewStore Food-menuen Opsætning/Generelt/Systemopsætning/Elektronisk

post)

bliver varerne tilskrevet lageret, allerede når du indlæser fakturaer,

dog kun på varer, der ikke er interessante for fakturabehandlingen.

Så vil du ikke kunne regulere varemodtagelsesdatoen

som beskrevet ovenfor. Du bør vælge Nej i stedet for

Modtag og fakturer.

Vedr. nulstilling af

lagerbeholdning før status

Bemærk: I NewStore Food er det ikke nødvendigt at nulstille

lageret før status, da NewStore Food nulstiller lageret for de

varer, der ikke er optalt, gennem funktionen Kalkulér ej optalte.

Kalkulér ej optalte bruges, efter at du har indlæst alle

tømninger fra håndterminalen. Se senere i vejledningen.

Hvis du alligevel foretrækker at nulstille lageret før indlæsning

af statusoptælling, skal du følge vejledning på side 33.

Vedr. rapporter før status

Der skal ikke udskrives rapporter inden statusoptællingen

begyndes. Rapporterne vil ikke kunne bruges til en

efterfølgende kontrol af statusresultatet.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 5


3. Opret statushoved

Statusmodulet i New Store Food er opbygget i tre niveauer:

1. Niveau 1: Statushovedet. Her opretter du som det første din status med statusdato.

2. Niveau 2: Optællinger. Her indlæser du de enkelte tømninger fra håndterminalen og kan

også oprette linjer manuelt.

3. Niveau 3: Optællingslinjer. Her ses oplysninger om de enkelte varer i en optælling, og her

kan du selv taste linjer manuelt.

Før du opretter statushovedet skal du:

Bogføre eventuelle reguleringer i varekladden og interne ordrer til og med dags dato

Kontrollere ATE-rapporten for fejl på disse job:

GET 10, GET 20, GET 30 og OPG. Disse job sørger for, at alt salg fra dagen før er

overført til NewStore Food og bogført korrekt. Hvis finansrapporten ligger klar om

morgenen, er alle fire job kørt korrekt. Kontakt supporten ved fejl.

Jobbet Vareimport. Kontroller Vareimportkladder, hvis der er fejl i jobbet. Fejl, der er

relevante for status, skal behandles. Relevante fejl er prisændringer og nye varer.

Indlæs Elektronisk post og kontroller alle fakturadatoer: Dato må ikke være senere end

statusdato, hvis varerne er modtaget. Skal være efter statusdato, hvis varer ikke er modtaget.

Ret dato i feltet Varemodt. dato. Bogfør fakturaer.

Vigtigt om statusdato

Statusdatoen er lig med optællingsdatoen. Den beholdning, der optælles, registreres således som

ultimobeholdning på den statusdato, du indtaster i statushovedet. Hvis du har åbent under

optællingen, skal du efterfølgende udskrive salgsrapporter for dagen, så revisoren kan tage højde

for det salg, der er sket i løbet af optællingsdagen.

Vær opmærksom på, at alle optællinger i en fuld butiksstatus skal indlæses i samme status for at

få udskrevet en samlet statusrapport. Hvis du ikke kan nå at tælle alle varer på selve

statusdagen, kan du med fordel – og efter aftale med revisoren - gennemføre flere delstatusser,

som så bogføres hver for sig med de korrekte datoer.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 6


Funktion

Fremgangsmåde

Opret statushoved i NewStore

Food

Niveau 1


Vælg Status i menuen. Her opretter du statushovedet.


Indtast en Beskrivelse.

Indtast dato for din status. De optællinger, der foretages

i denne status, bliver bogført med denne

statusdato. Bevægelser (køb og salg) efter denne

dato bliver ikke talt med.

Indtast evt. datoer i felterne Gyldig fra og Gyldig

til. Felterne er udelukkende til egen information

om, hvornår statusoptælling starter og slutter (fx

med start efter lukketid dagen før statusdagen).

Skriv et selvvalgt bilagsnummer.

Vælg Status/Optællinger.

Niveau 1, statushovedet med statusoversigt

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 7


4. Registrer antal på håndterminal

Overfør først varekartoteket til håndterminalen. Dette gør du via Varefunktioner:

Funktion

Overfør varekartotek fra

NewStore Food til håndterminal

Fremgangsmåde

1. Gør håndterminalen klar til at hente varekartotek.

2. Vælg Vedligeholdelse/Varefunktioner.

3. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning eller

tast CTRL + S.

4. Udfyld søgekriterierne. Hvis du har varer med tilstanden

Spærret for indkøb på hylderne, skal du vælge tilstand Alle.

Ellers skal du vælge tilstand Aktiv.

5. Udfør søgningen ved at klikke på menuknappen Søg.

6. Vælg Funktion/Overfør til HT.

7. Vælg den rette håndterminal, hvis du bliver spurgt om det.

Før du registrerer varer på håndterminalen, bør du sørge for at have priser på alle varer i de

varegrupper, du har lagerstyring på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du senere skal

bogføre. Husk også at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan. Forkerte ("gamle")

varegruppenumre, vil blive vist som fejlede linjer. Disse skal rettes efterfølgende.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du foretager statusoptælling med håndterminalen, kan du

læse brugervejledningen til den håndterminal, du anvender. Brugervejledningen kan du finde på

internettet på www.eg.dk/brugervejledninger).

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 8


5. Indlæs optællinger

Som standard er NewStore Food sat op til at indlæse data fra den type håndterminal, du normalt

bruger til bl.a. varebestilling. Hvis du bruger en anden type håndterminal til statusoptællinger, skal

du skifte typen i NewStore Food (se vejledningen herunder).

Herefter er du klar til at indlæse den første optælling.

Funktion

Fremgangsmåde

Skift håndterminalstype i

NewStore Food

Skift til NewStore Food-menuen.

Vælg Opsætning/Generelt/Systemopsætning.

Skift til fanebladet Lager.

Åbn listen i feltet Håndterminal.


Vælg den type, du vil anvende til status.

Indlæs statusoptælling fra

håndterminal

Niveau 2

Sørg for at have håndterminalen gjort klar til at sende

lagerbeholdning.

Hvis du ikke allerede står på niveau 2, Optællinger,

skal du vælge Status i menuen, markere din status og

vælge Status/Optællinger.

Klik på menuknappen Funktion/Indlæs fra håndterminal.

Vælg den rette håndterminaltype, hvis du bliver spurgt.

De indlæste tømninger placeres nu under hinanden i indlæst

rækkefølge. Tømninger fra en håndterminal vil altid have

teksten Håndterminal, efterfulgt af dags dato og tid. Du kan

ændre beskrivelsen ved at overskrive den eksisterende tekst.

Bemærk: Du kan indtaste linjer manuelt på dette niveau. Feltet

Optællingsnr. er et fortløbende nummer.

Niveau 2, optællinger

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 9


6. Optællingslinjer: Se, ret, tilføj og opdater

Funktion

Fremgangsmåde

Se optællingslinjer

Niveau 3
Vælg Linje/Optællingslinjer for at se de enkelte varelinjer

på selve tømningen. Du kan også markere og få

vist flere tømninger på én gang ved at klikke på Linje/Optællingslinjer,

flere.

Se evt. enkelte vareposter ved at markere varelinjen og

vælge Vare/Vareposter.

Se evt. et enkelt varekort ved at markere varelinjen og

vælge Vare/Kort.

Tilføj og ret optællingslinjer

I optællingslinjerne kan du manuelt tilføje og slette linjer.

Du tilføjer linjer sådan:Placer markøren i en tom linje.

Udfyld felterne.

Du sletter linjer sådan:


Placer markøren på den linje, du vil slette.

Tryk F4.

Du kan rette antal manuelt.

Hvis du har registreret en vare på en varegruppe, og du i stedet

vil registrere varen på salgsnummeret, skal du gøre følgende:Tilføj en ny linje og udfyld med salgsnummer og antal.

Slet herefter den linje, hvor varen er registreret på

varegruppe.

Opdater linje

Opdater straks den linje, du har rettet eller tilføjet. Så kan du

med det samme se, om der er fejl.

Klik på Linje/ Opdater linje eller tryk CTRL + F9.

Varer optalt på flere

optællinger

Antal og difference på varer, der er optalt på flere optællinger,

kan ses via feltet Kostbeløb (Optalt total).


Placer markøren i feltet Kostbeløb (Optalt total), og

tast F6. Nu ser du alle deloptællinger. Her ser du også

den totale difference.

Niveau 3, optællingslinjer

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 10


NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 11


Funktion

Om vægtvarer: Regulering og

tilføjelse af vægtvarer

Fremgangsmåde

Det er muligt at regulere vægtvarer med antal kilo og antal styk

på linjerne. Der er disse muligheder:
Hvis Stregkoden indeholder prisen på varen: Antal stk.

bliver automatisk udfyldt med værdien 1, og antal kilo

bliver beregnet ud fra prisen i stregkoden sammenholdt

med prisen og Enhedskode 1 på varekortet. Når

brugeren taster ENTER efter indtastning af stregkoden,

er det kun "hovedsalgsnummeret", der vises på linjen.

Hvis hovednummeret indtastes: Antal stk. udfyldes med

værdien 1 og antal kg med 0. Brugeren skal selv

indtaste vægten på varen. Hvis antal kilo ikke bliver

udfyldt, bliver der vist en meddelelse.

Hvis stregkoden indeholder vægten på varen. Dette

gælder for 13-cifrede vægtvarer med salgsnumre, der

starter med 25 eller 26: Antal stk. udfyldes med

værdien 1, og vægten tages fra stregkoden. Vær

opmærksom på, at hvis du manuelt ændrer i antal,

bliver antal kg ikke ændret, og hvis du manuelt ændrer

i antal kg, bliver antal stk. ikke ændret.

I optællingslinjerne kan du foretage en "skæv" angivelse af

optalt antal, fx 2 styk og 0 kilo. Det kan resultere i en regulering

med negativt fortegn på kilo og/eller styk.

Registrer samlet beløb på et

varenummer

I optællingslinjerne kan du indtaste et varenummer og et

samlet salgsbeløb, som du vil registrere på varenummeret. Hvis

du kun kender den samlede kostpris, kan du beregne

salgsprisen og få indsat kostprisen herudfra:Indtast et 1-tal i feltet Antal optalt.

Placer markøren i feltet Salgspris (Normal).

Indtast kostpris* 100/(100-BA %).

Eksempel: Hvis kostprisen er 14.400, og BA% er 28,

skal du skrive: 14400*100/72. Når du trykker ENTER,

bliver både kostpris og salgspris beregnet, og beløbene

bliver indsat i de rette felter.

BA% findes i DSK Kategoriplan under den relevante varegruppe.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 12


7. Håndtering af fejl i tømningslinjer

Når du indlæser statusoptællinger fra håndterminalen, bør du løbende kontrollere for fejl i

tømningslinjer, rette fejlene og overføre til optælling. Du kan ikke bogføre en status med fejl i

tømningslinjer.

Funktion

Fremgangsmåde

Find fejlede tømningslinjer Vælg menuknappen Status/Tømningslinjer med

fejl. Nu ser du oversigten over tømningslinjer med fejl.

Fejl kan typisk være, at salgsnummeret ikke findes,

eller at varegruppen er forkert. Se eksempel på

oversigten herunder.

Ret fejl Hvis du for eksempel har indlæst en forkert varegruppe

fra håndterminalen, kan du placere markøren i feltet

Varegruppe, trykke F6 og her vælge den rette varegruppe

(du kan også skrive varegruppens nummer direkte

i feltet).Vælg nu Funktion/Opdater linjer. Nu opdateres alle

de fejlede tømningslinjer. Hvis du fx har markeret 10

linjer, er det dog kun disse 10 linjer, der bliver opdateret.

Vælg menuknappen Funktion/Overfør til optælling.

På billedet herunder kan du se et eksempel på forkert

varegruppe i linje 3 med varegruppe 0018.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 13


Funktion

Udskriv rapport over

tømningslinjer med fejl

Fremgangsmåde


Hvis du vil udskrive en rapport over fejlene: Tryk på

menuknappen Udskriv, og vælg Udskriv eller Vis udskrift.

Rapporten viser som standard alle tømningslinjer med fejl i

samme rapport. Se eksempel på rapporten herunder.

Linjer med fejl har en lille pil i kolonnen Fejl. Fejllinjen er

placeret i rapporten midt mellem to korrekt optalte varer, så det

er muligt at finde tilbage til varen, da man kan se, hvornår i

optællingen varen er registreret. Se eksempel herunder.

Bemærk: Hvis der findes tømningslinjer med fejl, kan du ikke

bogføre status. Det er heller ikke muligt at udskrive korrekte

status- og lageroptællingsrapporter. Hvis du alligevel vælger at

udskrive disse (se næste punkt), står der øverst på udskriften:

Bemærk! Denne liste er ikke komplet, da der ligger fejlede

tømningslister.

Rapporten Tømningslinjer med fejl

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 14


8. Håndtering af fejl i optællingslinjer

Funktion

Ved fejlmeddelelser i

optællingslinjer

Fremgangsmåde

Hvis data fra håndterminalen er forskellige fra data i NewStore

Food, eller hvis antal er 0, kan der opstå fejl ved indlæsningen

fra håndterminalen. Linjerne kan findes via Status/

Optællingslinjer med fejl. Der bliver i optællingslinjerne sat

et flueben i kolonnen Fejlmeddelelse.

Fejltyper

Øverst i skærmbilledet finder du feltet Fejlfilter. Her kan du

vælge den type fejl, du vil fokusere på.

Ud over de typer, der er synlige på billedet herover, findes

mulighederne Ingen fejl og Varen er under oprettelse.

Sådan håndterer du fejl:


Varen mangler. Varen skal oprettes manuelt på varekortet.

Varen er spærret eller Varen er under oprettelse. Du

skal ændre Tilstand på varekortet.

Varegruppe mangler. Hvis varegruppen ikke findes i

NewStore Food, skal den rigtige varegruppe indsættes

på varen. Skift til varekortet med SHIFT + F5, og vælg

det rigtige sortiment. Hermed bliver varegruppen indsat

på kortet. Tryk ESC for at vende tilbage til optællingslinjerne.

Vælg Linje/ Opdater linje.

Salgspris eller købspris er nul. Ret prisen på varekortet.

Vær opmærksom på, at datoen for prisrettelsen på varekortet

skal være lig med eller før statusdatoen. Du

kan ikke bogføre status, hvis der er varer, der mangler

både købs- og salgspris.

Antal er ikke udfyldt. Denne fejlmeddelelse kan du ignorere,

hvis det er korrekt, at antal er 0. Sæt i så fald

et flueben i kolonnen Ignorer fejl.

Bemærk: Du kan ikke fjerne en varegruppe og indsætte et

salgsnummer i stedet på samme linje. Du kan i stedet indsætte

en ny linje med salgsnummeret, udfylde antallet, og efterfølgende

slette den forkerte linje (registreringen på varegruppe).

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 15


Funktion

Opdatering af linjer

Ukendt fejl

Fremgangsmåde

Hvis der har været fejlmeddelelser, og du retter fejlene, skal du

efterfølgende opdatere linjen.

Klik på Linje/ Opdater linje eller tryk CTRL + F9.

Ukendt fejl: Hvis feltet Fejlbeskrivelse viser teksten Ukendt

fejl, kan du vælge menuknappen Vare/Valider linjer med

ukendt fejl. Her får du en meddelelse om, hvad fejlen drejer

sig om.

Se log af ændrede

optællingslinjer

Det er muligt at se en oversigt over de rettelser, man har udført

på en status, der er gennemført, men ikke bogført.Vælg Status i menuen, marker din status, og vælg

herefter menuknappen Linje/Optællingslinjer.

Vælg menuknappen Log, og vælg at se rettelser på

denne linje, denne optælling eller slettede, på

denne optælling.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 16


9. Kalkulér ej optalte varer

Bemærk: Du kan springe hele dette punkt over, hvis du ikke har lagerstyring i butikken.

Har du bogført registreringer i varekladden og interne ordrer i løbet af statusdagen? Så skal du

korrigere antal, før du kalkulerer ej optalte.

Funktionen Kalkuler ej optalte bruges til at nulstille lagerbeholdningen for alle varer fra de optalte

varegrupper, som du har lagerstyring på. Hermed får du de rigtige værdier på lagerværdirapporterne

i perioden efter din statusdato.

Et eksempel ved en delstatus: Du har optalt og indlæst lagerbeholdningen for hele varegruppe

0117. I NewStore Food findes der imidlertid nogle flere varer i varegruppen, end dem du fysisk

har optalt. Disse varer kan stå med en lagerbeholdning på varekortet, selvom lagerbeholdningen i

virkeligheden er 0. For at sikre, at lagerbeholdningen også bliver nul på varekortet ligesom i

virkeligheden, skal du foretage nulstillingen af lagerbeholdningen ved hjælp af funktionen

Kalkulér ej optalte på varegruppe 0117.

Et eksempel ved en total status: Du har gennemført en status for alle varegrupper, men du har

kun lagerstyring på varegrupperne 0120|0136 og 0137. Foretag en kalkulering af de ej optalte på

varegrupperne 0120|0136..0137. For at undgå unødvendigt mange linjer og priser på 0, kan du

også undlade at fremsøge varer fra afdeling 07. Det er omkostningsvarer, der typisk ikke har

købs- og salgspris. De varer fra afdeling 07, som repræsenterer en værdi (fx paller, der har en

købspris), skal du dog manuelt oprette optællingslinjer på.

Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du kalkulerer. Du bør derfor sørge for, at alle varer i de

varegrupper, du kalkulerer for, har priser på varekortet.

Pantvarer: Pantvarer ses som linjer i forbindelse med de enkelte varer med pant, når du har

kalkuleret. Selvom pantvarerne bliver vist på linjerne, nulstilles de ikke.

Gennemfør kalkuleringen efter indlæsning af optællingerne.

Bemærk: Hvis du benytter funktionen Kalkulér ej optalte, mens du har mere end én status i

gang, vil funktionen nulstille salgsnumre i alle de igangværende statusser.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 17


Funktion

Kalkulér ej optalte,

fremgangsmåde

Fremgangsmåde

Klik på menuknappen Status/Optællinger (Niveau 2).

Vælg menuknappen Funktion/Kalkulér ej optalte.

Søg de varer frem, du vil kalkulere. Se forklaringen

ovenfor.

Vælg Funktion/Overfør.

Du får nu en meddelelse om, at salgsnumre og varegrupper

er overført. I eksemplet herunder er der fundet

12 salgsnumre, som ikke er optalt i din søgning.

Derudover er 74 varegrupper ikke optalt.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 18


Funktion

Fremgangsmåde

Kalkulér ej optalte, fortsat Marker den indlæste linje (Ej optalte), og vælg menuknappen

Linje/Optællingslinjer (Niveau 3).


Der er nu indsat en linje for hver vare, som findes via

søgningen, men som du ikke har optalt. Alle disse varer

står med 0 i antal og med flueben i kolonnerne Fejl og

Ignorer fejl. Se øverste linjer på billedet herunder.

Herudover er der indsat en linje for hver varegruppe.

Alle de kalkulerede varegrupper står med 0 (nul) i antal,

kost- og salgspris og med flueben i kolonnen Fejl.

VIGTIGT! Varegrupper, du har optalt og har lagerstyring

på, skal manuelt godkendes. Sæt flueben i kolonnen

Ignorer fejl for senere at kunne bogføre. Se billedet

herunder.

VIGTIGT! Varegrupper, du ikke har optalt varer inden

for eller ikke har på lagerstyring, skal ikke nulstilles.

Slet derfor alle linjer med disse varegrupper. Det er

især relevant, hvis du foretager en delstatus. Du kan

ikke bogføre, før du har slettet eller ignoreret fejl for alle

linjer.

Tjek linjerne. Hvis der fx er varer, der har stået med en

meget stor lagerbeholdning, kan du kontrollere varen

ved at markere den og trykke Shift + F5.

Bemærk: Du kan udskrive en statusrapport og en lageroptælling

efter kalkulering af de ikke optalte varer. Så får du

en opgørelse, der viser det fulde billede, nemlig både de

optalte varer og de varer, der er blevet nulstillet.

Når du er færdig med at kalkulere ej optalte, kan din status

bogføres, når du er klar.

Kolonnen Ignorer fejl

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 19


10. Udskriv lagerbeholdningsrapport

I forbindelse med statusoptælling vil du typisk udskrive en lagerbeholdningsrapport. Den viser

bl.a. det optalte antal og kostbeløb. Du kan her også se differencer mellem antal optalte og antal

beregnede varer. Ud fra rapporten kan du tjekke op på "mærkelige" differencer i optællingslinjerne.

Husk at opdatere de optællingslinjer, som du retter. Se side 10.

Funktion

Fremgangsmåde

Udskriv lagerbeholdningKlik på Status i menuen.

Vælg menuknappen Status/Optællinger.

Marker den eller de linjer, du ønsker udskrevet. Hvis du

markerer alle optællinger, får du en total rapport. Her

kan du se den totale difference på en vare, der er

optalt på flere optællinger i butikken.

Klik på Udskriv, og vælg Lagerbeholdning.

Vælg fanebladet Optællingslinjer.

Placer markøren i kolonne Filter ud for det felt, du vil

filtrere på. Tast F6 for at vælge filteret, eller udfyld

manuelt. filter selv.

Du kan indsætte et nyt felt, som du vil sætte filter på,

ved at placere markøren i en tom linje i kolonnen Felt.

Tast F6 og vælg det felt, du vil sætte filter på. Gør på

samme måde i kolonnen Filter for at vælge filter.

Fortsættes på næste side…

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 20


Funktion

Fremgangsmåde

Udskriv lagerbeholdning, fortsat Vælg fanebladet Indstillinger. Du kan her bl.a. vælge

kun at vise linjer med differencer:


Klik på Vis udskrift for at få rapporten vist på

skærmen, eller klik på Udskriv.

Bemærk: Du kan gemme rapporten som fil ved at klikke i

feltet Skrive til fil og vælge den mappe, hvor fil skal placeres,

Du kan sortere efter kategori, salgsnummer eller fag,

Stjernevarer: Du kan vælge kun at se Stjernevarer. Det er

varer, der er optalt på flere optællinger. Varerne er markeret

med en stjerne ved linjen. Se udskriften på næste side.

Dobbeltlinjer: Marker feltet Dobbeltlinjer for at se de varer,

der er optalt flere gange. Hvis varen findes to gange i samme

optælling, ser man en linje for hver optælling. Hvis varen findes

i en anden optælling, kan man også se, at der er flere linjer,

men man kan ikke se differencen. Se udskriften på næste side.

(Man kan finde differencen via optællingslinjerne, feltet

Kostpris (Optalt) total.).

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 21


Eksempel på lagerbeholdningsrapport filtreret på "Stjernevarer"

Eksempel på lagerbeholdningsrapport filtreret på "Dobbeltlinjer"

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 22


Udskrift af lagerbeholdning, felter til venstre

Udskrift af lagerbeholdning, felter til højre

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 23


11. Opdater status

Ved opdateringen bliver købs- og salgspriser opdateret. Opdateringen kan tage et godt stykke tid.

Det er nødvendigt at opdatere i to tilfælde:hvis du vil udskrive rapporter før bogføringen, og/eller

hvis du ikke vil bogføre din status. Varerne opdateres nemlig også automatisk, når du

bogfører.

Lagerstyringsbutikker kan vente med at opdatere til dagen efter statusdagen. Inden du opdaterer,

skal du kontrollere, at alt er klar til opdateringen:

Kontroller ATE-rapport: Ret evt. fejl på de automatiske jobs OPG og Vareimport,

samt opgaverne GET 10, GET 20, GET 30.

Kontroller Vareimportkladder: Er der fejl, der er relevante for status, skal du behandle

disse.

Indlæs elektronisk post og find fakturaer, hvor varerne er modtaget i butikken.

Ret varemodtagelsesdato til statusdato for disse fakturaer

Bogfør fakturaerne. Bemærk: Hvis du har optalt varer, som du ikke har modtaget en

faktura for, skal du vente med at bogføre din status. Når fakturaen er modtaget, skal du

ændre varemodtagelsesdatoen for fakturaen til statusdagen. Først herefter kan du fortsætte

med at opdatere og bogføre. Kampagner og sortimenter indlæses og opdateres

samtidig med indlæsningen af elektronisk post. Disse kørsler retter kun salgspriser og har

derfor ingen betydning for det endelige statusresultat.

Funktion

Fremgangsmåde

Opdater status Vælg Status i menuen.
Marker den status, du vil opdatere

Vælg menuknappen Status/Opdater.

Vælg Ja. I opdateringen behandles alle varer. Det kan

derfor tage et stykke tid, før opdateringen er færdig.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 24


12. Udskriv evt. statusrapport, data ej bogført

Efter opdatering kan du udskrive en statusrapport (ej bogførte data), hvis du ikke vil bogføre eller

først vil bogføre senere. Du kan også vente med at udskrive statusrapport, til du har bogført.

Funktion

Fremgangsmåde

Statusrapport med data ej

bogført
Vælg Status i menuen.

Marker den relevante status, klik på Udskriv og vælg

Statusrapport.

Vælg fanebladet Optællingslinjer.

Du kan indsætte et nyt felt, som du vil sætte filter på,

ved at placere markøren i en tom linje i kolonnen Felt.

Tast F6 og vælg det felt, du vil sætte filter på. Gør på

samme måde i kolonnen Filter for at vælge filter. Det

vil dog ikke altid være muligt at vælge filter. Herunder

er der filter på varegruppeniveau.

Fortsættes på næste side…

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 25


Funktion

Fremgangsmåde

Statusrapport med data ej

bogført, fortsatVælg fanebladet Indstillinger.

Vælg at vise sum i rapporten pr. område, afdeling,

varegruppe, kategori eller sortiment. Hvis du vil se antal

m.m. på salgsnummerniveau, skal du også markere

feltet Vis detaljer.


Klik på Vis udskrift for at få rapporten vist på skærmen,

eller klik på Udskriv.

Øverst på rapporten vises statusdatoen samt teksten Data EJ

bogført.

Bemærk: Hvis du udskriver rapporten på salgsnummerniveau,

kan du få rigtig mange sider til udskrift. Du kan evt. vælge at

vise en udskrift af rapporten, før du vælger at skrive den

endeligt ud.

Se eksempler på statusrapporter på næste side.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 26


Statusrapport af ikke bogførte data med viste detaljer (salgsnumre), eksempel

Statusrapport af ikke bogførte data med summering pr. varegruppe uden detaljer

13. Bogfør status

SuperGros regnskabsservice anbefaler, at status bliver bogført.

Funktion

Bogfør

Fremgangsmåde

Når du er klar, kan du bogføre din status:

Vælg Status i menuen, hvis du ikke allerede står her.

Marker den status, du vil bogføre.

Klik på Bogfør, eller tast F11.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 27


14. Udskriv rapporter efter bogføring

Salgsrapport: Hvis du afholder status i åbningstiden, kan du efterfølgende tage højde for varer,

der er solgt på statusdatoen. Et eksempel: Du har optalt 300 stk. af en vare kl. 11.30. De 300 stk.

indlæses i din status. Denne beholdning vil nu figurere som ultimobeholdning på statusdatoen,

uanset at du har solgt af varen mellem kl, 11.30 og lukketid. For at du/revisoren kan tage højde

for det salg, der er sket i åbningstiden, kan du udskrive en salgsrapport summeret på afdeling og

varegruppe.

Efter din status er bogført, kan du have brug for at se din lagerværdi. Der er to relevante

rapporter: Estimeret lagerværdi samt Lagerværdirapport pr. dato.

Estimeret lageropgørelse viser lageroplysninger for alle varegrupper, uanset om de er på

lagerstyring eller ikke.

Lagerværdirapporten pr. dato er specielt relevant for butikker med lagerstyring, da den

udelukkende udskriver varer med lagerstyring.

Funktion

Estimeret lageropgørelse

Fremgangsmåde

Rapporten viser antal og værdi, der er registreret på såvel varenummer

som på varegruppe. Rapporten tager alle varer og

varegrupper med, uanset om de er på lagerstyring eller ikke.

Rapporten er summeret på varegruppeniveau.

Vælg Rapporter/Estimeret lageropgørelse.

Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato.

Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Du kan vælge

at udskrive for bestemte afdelinger, varegrupper, kategorier,

sortimenter eller salgsnummerinterval. Du kan

også vælge et projekt eller en gemt søgning.

Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 28


Estimeret lageropgørelse, eksempel

Felterne til venstre på rapporten.

Felterne til højre på rapporten

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 29


Funktion

Lagerværdi pr. dato

Fremgangsmåde

Lagerværdi pr. dato er specielt relevant for butikker med

lagerstyring, da den udelukkende udskriver varer med

lagerstyring.

Rapporten kan vise værdien på salgsnummerniveau eller på

kategoriniveau (fx varegruppe eller sortiment).

Det er muligt at udskrive rapporten pr. en bestemt dato.

Eksempelvis d. 02-01-10.

Vælg Rapporter/Lagerværdi pr. dato.

Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato.

Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Lagerværdirapporten

kan summeres pr. område, afdeling, varegruppe,

kategori, sortiment og salgsnummer. Du kan også

tage udgangspunkt i en gemt søgning eller et projekt.

Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Lagerværdi pr. dato, eksempel

Første felter til venstre på rapporten

Sidste felter til højre på rapporten

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 30


15. Udskriv bogført status

Hvis revisor ønsker det, kan den bogførte statusrapport udskrives.

Funktion

Fremgangsmåde

Se og udskriv bogført status Vælg i NewStore Food-menuen: Opgørelser/Bogført

status.
Marker din status.

Vælg menuknappen Optællinger.

Vælg menuknappen Linjer.

Udskriv bogført status Vælg i NewStore Food-menuen: Opgørelser/Bogført

status.Marker din status.

Vælg menuknappen Udskriv/Statusrapport.Vælg fanebladet Indstillinger.

Vælg at vise sum i rapporten pr. område, afdeling,

varegruppe, kategori eller sortiment.


Marker feltet Vis detaljer, hvis du vil se salgsnumrene

i rapporten, og marker det niveau, du vil se sum på.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 31


16. Ny status ud fra bogført status. Sæsonvarer.

Du kan hente en bogført status og tage udgangspunkt i denne til en ny status. Hvis du fx skal

have en tidligere statusoptælling af sæsonvarer med i din årsstatus, kan du tage udgangspunkt i

den bogførte status, hvor sæsonvarerne er optalt. Det er en fordel, hvis sæsonvarerne er optalt i

en status for sig. Her gennemgås de enkelte trin ved håndtering af sæsonvarer ved årsstatus:

Funktion

Fremgangsmåde

Hent fra bogført status Vælg Status i menuen.

Placer markøren i en tom linje.

Udfyld Beskrivelse, Statusdato og Bilagsnummer.

Vælg Funktion/Hent fra bogført status.

Marker den status, du vil hente data fra, og klik på OK.

Nu opdateres linjerne, så de aktuelle salgs- og købspriser

sættes ind.

Slet eventuelle ikke relevante

linjer

Indlæs nye optællinger i den

hentede status
Vælg menuknappen Status/Optællinger.

Hvis den status, du har hentet fra, indeholder andre optællinger

end de sæsonvarer, du skal bruge, skal du nu

slette disse optællinger.

Vælg menuknappen Linje/Optællingslinjer.

Hvis den status, du har hentet fra, indeholder andre optællingslinjer

(varelinjer) end de sæsonvarer, du skal

bruge, skal du nu slette disse optællingslinjer.

Tast ESC for at gå til niveau 2, Optællinger.

Placer markøren i en tom linje.

Vælg menuknappen Funktion/Indlæs fra håndterminal.

Fortsæt herfra som ved anden status.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 32


17. Om nulstilling af lagerbeholdning

Funktion

Nulstilling af lagerbeholdning

Fremgangsmåde

Bemærk: Denne funktion svarer til nulstilling af lager i

SVANEN. I NewStore Food er det ikke nødvendigt at nulstille

lageret før status, da du kan bruge funktionen Kalkulér ej optalt

til at nulstille lageret for de varer, der ikke er optalt.

Hvis du alligevel har en grund til at nulstille lageret før

indlæsning af statusoptælling, skal du følge vejledningen her.

Vælg Status i menuen (Niveau 1).
Indtast en Beskrivelse, fx "Nulstillet dato".

Indtast bogføringsdato for din nulstilling.

Skriv et bilagsnummer.

Klik på menuknappen Status/Optællinger (Niveau 2).Vælg menuknappen Funktion/Kalkulér ej optalte.

Søg de varer frem, du vil nulstille. Hvis du vil nulstille

alle varer, kan du undlade at sætte andre kriterier ind.

For at undgå unødvendigt mange linjer ved en total

status, kan du dog undlade at fremsøge varer fra afdeling

07. Det er omkostningsvarer, der typisk ikke har en

købspris.

Vælg menuknappen Funktion/Overfør.

Marker den indlæste linje (Ej optalte), og vælg menuknappen

Linje/Optællingslinjer (Niveau 3).

Der er nu indsat en linje for hver vare. Alle disse varer

står med 0 i antal.

Herudover er der indsat en linje for hver varegruppe.

Alle varegrupperne står med 0 (nul) i antal, kost- og

salgspris og med flueben i kolonnen Fejl. Sæt flueben i

kolonnen Ignorer fejl ud for hver varegruppe for senere

at kunne bogføre. Bemærk: Hvis du ikke har behov

for at nulstille varegruppesalget, kan du i stedet

slette alle varegruppelinjerne.

Tast ESC to gange, indtil du står på Niveau 1.

Klik på Bogfør, eller tast F11.

NewStore Food_Status_Brugervejledning_06012012 33


Status – forløb. Butikker med lagerstyring.

18. Statusforløb i butikker med lagerstyring

De tre følgende sider gennemgår statusforløbet i hovedpunkter i et tidsforløb.

Tal i parentes henviser til punkter i afsnit i vejledningen herover.

Bemærk:

SuperGros Regnskabsservice anbefaler, at du bogfører din status, dels for at låse lagerværdien på statusdagen, dels for at få kontrolleret, at der ikke er tømningslinjer med fejl. Du kan dog

gennemføre en status med relevante rapporter uden at bogføre. Når du bogfører, bliver den optalte lagerbeholdning overført til varekortene.

Beholdningen registreres som ultimobeholdning på statusdatoen. Hvis du holder åbent i butikken under optællingen, skal der derfor efterfølgende tages højde for det salg, der er sket i

løbet af optællingsdagen. Udskriv derfor salgsrapporter for statusdagen, så du/revisoren kan estimere salget.

Hvis du ikke kan nå at tælle alle varer på statusdagen, kan du gennemføre flere delstatusser, som bogføres hver for sig. (Du kan dog evt. optælle lager efter lukketid dagen før

statusdagen, hvis du ikke efterfølgende flytter varer fra lageret til butikken). Med flere delstatusser vil du dog ikke kunne udskrive en samlet statusrapport for hele butikken. Hvis du vil

have helt retvisende statustal uden at skulle efterregulere, kan du med fordel gennemføre delstatusser efter og før lukketid af mindre dele af butikken. Du vil dog heller ikke her kunne

udskrive en samlet statusrapport for hele butikken.

Sørg for at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan, når du i håndterminalen registrerer på en varegruppe. Forkerte ("gamle") varegruppenumre, vil blive vist som fejlede

tømningslinjer. Disse skal rettes efterfølgende.Varer, du ikke køber gennem SuperGros, skal oprettes manuelt i NewStore Food.

Kampagner og sortimenter indlæses og opdateres automatisk samtidig med indlæsningen af elektronisk post. Disse kørsler retter kun salgspriser og har derfor ingen betydning for det

endelige statusresultat.

Dagen før status eller på statusdagen før du begynder optællingen

Dagen før status efter lukketid

Bogfør:

Reguleringer i varekladden til og med dags dato.

Interne ordrer.

07/12/2011 Side 34


Status – forløb. Butikker med lagerstyring.

Statusdagen (med lagerstyring)

Inden optælling Statusdag

1. Kontrol ATE 2. Elektronisk fakturabeh. og varemodt. dato 3. Opret statushoved

Kontroller

GET 10, GET 20, GET 30 og OPG. Disse job sørger for, at alt salg fra dagen før er overført

til NewStore Food og bogført korrekt. Hvis finansrapporten ligger klar om morgenen, er alle

fire job kørt korrekt. Kontakt supporten ved fejl.

Kontroller

Jobbet Vareimport. Hvis der er fejl i jobbet, skal du kontrollere Vareimportkladder. Fejl, der

er relevante for status, skal behandles. Relevante fejl er prisændringer og nye varer.

Indlæs Elektronisk post

Kontroller alle fakturadatoer: Må ikke være senere

end statusdatoen, hvis varerne er modtaget. Skal

være efter statusdatoen, hvis varer ikke er

modtaget. Ret dato i feltet Varemodt. dato (Vejl. 2)

Bogfør fakturaer

Opret et statushoved (niveau 1 i

statusmodulet)

Statusdatoen er lig med statusdagen

(Vejl. 3)

Optælling. Statusdag

1. Optælling 2. Løbende kontrol af linjer 3. Bogfør manuelle posteringer

Optælling

Registrer på HT. Du bør sørge for at have

priser på alle varer i de varegrupper, du

har lagerstyring på. Varer uden købs- og

salgspris vil fejle, når du senere bogfører.

(Vejl 4)

Indlæs fra HT (Vejl 5)

Tilføj og ret optællingslinjer efter behov. Opdater linjerne enkeltvis (Vejl. 6)

Kontroller løbende tømningslinjer med fejl, ret fejl og overfør til optælling (Vejl.

7).

Kontroller løbende optællingslinjer med fejl. Opdater linjerne enkeltvis (Vejl. 8)

Når alle optællinger er indlæst:

Kontroller en ekstra gang, at der ikke er optællingslinjer eller tømningslinjer med

fejl. En status med fejlede tømningslinjer kan ikke bogføres.

Bogfør løbende:

Reguleringer i varekladden dags dato

Interne ordrer dags dato

Tag højde for disse poster i optællingslinjer

Efter optælling. Statusdag

1. Kalkuler ej optalte 2. Udskriv

Kalkulér ej optalte varer. Fremsøg evt. kun de optalte varegrupper, du har

lagerstyring på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du kalkulerer. Du bør

derfor sørge for, at alle varer i de varegrupper, du kalkulerer for, har priser på

varekortet (Vejl. 9)

Behandl linjerne (Ignorer fejl og/eller slet linjer). (Vejl. 9)

Udskriv lagerbeholdningsrapport (vis differencer) (Vejl. 10)

Brug rapporten som et ekstra tjek: Gennemgå optællingslinjerne og tjek/ret "mærkelige" differencer

Opdater de linjer, du retter (Vejl. 6)

Du kan nu udskrive en statusrapport, data ej bogført, som et tjek. (Vejl. 12).

07/12/2011 Side 35


Status – forløb. Butikker med lagerstyring.

Dagen efter status (når fakturaer på alle optalte varer er modtaget). Butikker med lagerstyring

Dagen efter status (når fakturaer på alle optalte varer er modtaget)

1. Kontrol ATE 2. El. fakturabeh. og varemodt. 3. Opdater evt. status og kontroller

linjer

4. Bogfør status 5. Udskriv

Kontroller

ATE-rapport: Tjek for evt. fejl på

det automatiske job OPG, som

bogfører salget fra kassen. Ved

fejl: Kontakt supporten.

Kontroller

ATE-rapport: Tjek for fejl i jobbet

Vareimport. Er der fejl, skal du

rette relevante fejl i Vareimportkladden

(prisændringer og nye

varer).

Indlæs elektronisk post og find fakturaer,

hvor varerne er modtaget i butikken.

Ret varemodtagelsesdato til statusdatoen)

for disse fakturaer. (Vejl. 2)

Bogfør fakturaerne.

Hvis du har optalt varer, som du ikke har

modtaget en faktura for, skal du vente

med at bogføre din status. Når fakturaen

er modtaget, skal du ændre varemodtagelsesdatoen

for fakturaen til statusdagen.

Først herefter kan du fortsætte med at

opdatere og bogføre.

Opdater evt. status:

Dette er kun nødvendigt, hvis du vil

udskrive rapporter før bogføringen

og/eller slet ikke vil bogføre. Status

opdateres nemlig også automatisk,

når du bogfører. Opdateringen kan

tage et godt stykke tid. (Vejl. 11).

Kontroller:

Kontroller, om der er tømningslinjer

med fejl. Ret og overfør til

optælling. (Vejl. 7).

Hvis status først skal bogføres

senere, kan statusrapporten

udskrives nu. (Vejl. 12)

Bogfør status. (Vejl. 13)

Du kan udskrive:

Estimeret lageropgørelse (Vejl. 14)

Lagerværdirapport pr. dato, som

viser varer med lagerstyring.

Udskriv evt.. rapporten med

Nullinjer (=0 i antal). Denne

rapport kan bruges som en ekstra

kontrol. (Vejl. 14)

Bogført statusrapport, hvis revisor

ønsker denne. (Vejl. 15)

Hvis du gennemfører status i

butikkens åbningstid, og du

ønsker, at revisoren efterfølgende

tager højde for dagens salg:

Udskriv en salgsstatistik

(summeret pr. afdeling og

varegruppe) over dagens

omsætning.

07/12/2011 Side 36


19. Statusforløb i butikker uden lagerstyring

Butikker uden lagerstyring kan følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på denne og den følgende side. Fremgangsmåden er mere enkel end i

butikker med lagerstyring.

Tal i parentes henviser til punkter i vejledningen herover.

Bemærk:

SuperGros Regnskabsservice anbefaler, at du bogfører din status, dels for at låse lagerværdien på statusdagen, dels for at få kontrolleret, at

der ikke er tømningslinjer med fejl. Du kan dog gennemføre en status med relevante rapporter uden at bogføre.

EG Retail gør opmærksom på, at fremgangsmåden i dette dokument ikke tager højde for eventuelle varer, der er modtaget på lager, men ikke

modtaget på faktura. Hvis butikken ikke på anden måde tager højde for disse varer, kan lagerværdierne på rapporterne afvige fra de faktiske

værdier.

Beholdningen registreres som ultimobeholdning på statusdatoen. Hvis du holder åbent i butikken under optællingen, skal der derfor

efterfølgende tages højde for det salg, der er sket i løbet af optællingsdagen. Udskriv derfor salgsrapporter for statusdagen, så du/revisoren

kan estimere salget.

Varer, du ikke køber gennem SuperGros, skal oprettes manuelt i NewStore Food.

Sørg for at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan, når du i håndterminalen registrerer på en varegruppe. Forkerte ("gamle")

varegruppenumre, vil blive vist som fejlede tømningslinjer. Disse skal rettes efterfølgende.

Du kan gennemføre en status uden at ”kalkulere ej optalte”, men hvis du ikke kalkulerer de ikke optalte varer, vil du ikke få nulstillet varer, som

du har i dit varekartotek, men ikke har optalt. SuperGros anbefaler, at du ikke kalkulerer ej optalte varer.

Kampagner og sortimenter indlæses og opdateres automatisk samtidig med indlæsningen af elektronisk post. Disse kørsler retter kun

salgspriser og har derfor ingen betydning for det endelige statusresultat.

07/12/2011 Side 37


Statusdagen (uden lagerstyring)

Statusdag

1. Fakturabehandling 2. Opret statushoved 3. Gennemfør optælling


Behandl og bogfør alle modtagne fakturaer. Hermed bliver

købspriserne opdateret.

Opret statushoved (Vejl. 3). Statusdatoen i

statushovedet skal være lig med statusdagen

(optællingsdagen).

Registrer beholdning på HT. Husk at bruge varegruppenumre

fra DSK Kategoriplan på varer, der registreres

på varegruppenummer (Vejl 4).

Indlæs optællinger fra HT (Vejl 5).

4. Løbende kontrol af linjer og opdatering af rettelser 5. Kalkuler evt. ej optalte (ikke

obligatorisk)

Tilføj og ret optællingslinjer efter behov. Opdater linjerne enkeltvis

Kalkuler evt. ej optalte. Undgå gerne

(Vejl. 6)

afdeling 07, da det er omkostningsvarer,

Ret løbende tømningslinjer med fejl, og overfør linjerne til optælling.

der typisk ikke har købs- og salgspris.

Dette er vigtigt, da du ikke kan bogføre en status med fejle-

Husk dog at registrere afd. 07-varer, der

de tømningslinjer (Vejl. 7)

repræsenterer en værdi, fx paller. SuperGros

Ret løbende optællingslinjer med fejl. Opdater linjerne enkeltvis

anbefaler, at du ikke kalkulerer

(Vejl. 8).

ej optalte varer. (Vejl. 9)


6. Opdater evt. status

Opdater evt. status.

(Dette er kun nødvendigt, hvis du vil udskrive

rapporter før bogføringen og/eller slet ikke vil bogføre.

Status opdateres nemlig automatisk, når du bogfører).

Opdateringen kan tage lang tid. (Vejl. 11).

7. Udskriv lagerbeholdningsrapport 8. Bogfør 9. Udskriv

Udskriv evt. lagerbeholdningsrapport (Vejl. 10).

Udskriv statusrapport, hvis du ikke vil bogføre nu (Vejl. 12).

Bogfør (Vejl. 13).

Udskriv rapport over bogført status (Vejl.15).

Hvis du gennemfører status i butikkens åbningstid, og du

ønsker, at revisoren efterfølgende tager højde for dagens

salg: Udskriv en salgsstatistik (summeret pr. afdeling og

varegruppe) over dagens omsætning

07/12/2011 Side 38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!