Danish - Dantax

dantax.radio.dk

Danish - Dantax

B r u g s v e j l e d n i n g ∗ I 2 0 0 F M-/ i n t e r n e t r a d i o


Sikkerhedsinformation 9. Ignorer ikke sikkerheden af det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to ben, et bredere end det andet. Et jordet stik har to ben og et tredje ben til jordforbindelse. Det brede ben, eller det tredje ben, er til for din sikkerhed. Kontakt en elektriker for udskiftning af den forældede stikkontakt, hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt. Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der følger med apparatet. ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT. 10. Beskyt ledningen fra at blive betrådt eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de udgår fra apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af en kvalificeret reparatør. 11. Benyt kun udstyr/tilbehør som er angivet af producenten. 12. Benyt kun sammen med vogn, stativ, trefod, beslag eller bord anbefalet at producenten eller som sælges sammen med apparatet. Når en vogn benyttes, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, for at undgå skader hvis den vælter. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand m.v.: 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. Anvend en blød klud fugtet med en svag opløsning af mildt opvaskemiddel og vand til genstridige pletter. Tør apparatet umiddelbart efter, med en ren klud. Anvend ikke slibende tøj, fortyndere, alkohol eller andre kemiske opløsninger, da de kan beskadige overfladen eller fjerne panelets bogstaver. 7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Ventilationen må ikke hinders ved at dække ventilationsåbningerne med ting, såsom aviser, duge, gardiner m.v. 8. Installer ikke nær varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere) der producerer varme. ADVARSEL FOR BÆRBAR VOGN 13. Frakobl dette apparat i tordenvejr, eller når den ikke bruges i længere tid. 14. Henvis al reparation til kvalificeret servicepersonale. Servicering er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom hvis ledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske, eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt. 15. Apparatet bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må stilles på apparatet. 16. Netstikket eller en apparatstikdåse benyttes som afbryder, afbryderen skal altid være tilgængelig. 17. Læs venligst klassificeringsetiketterne på bagsiden af afsenderen og modtageren, for strømtilførsel og andre sikkerhedsinformationer.


Indhold Sikkerhedsinformation 2 Pakkens indhold 2 Hurtig startvejledning til internetradio 3 Hvad du skal bruge, før du kan benytte din internetradio .................................................... 3 Oversigt over enhedens forside ............................................................................................ 4 Oversigt over enhedens bagside .......................................................................................... 5 Installationsguide ................................................................................................................. 5 Vælg en station via podcast ................................................................................................. 8 Få adgangskode og OSS-løsninger ...................................................................................... 8 Tilføj en station til ‘Mine favoritter’ .................................................................................. 10 Tilføj en station til ‘Mine tilføjede stationer’ ..................................................................... 12 Ændring af stationsinformationen...................................................................................... 13 Opdatering af stationer....................................................................................................... 13 Musikafspilningsfunktion .................................................................................................. 15 FM-funktion ....................................................................................................................... 17 Indstilling af forudindstillede stationer .............................................................................. 18 Valg af en forudindstillet station........................................................................................ 18 AUX IN-funktion ............................................................................................................... 18 Generel betjening 19 Tilbage til hovedmenu ....................................................................................................... 19 Juster lydstyrken ................................................................................................................ 19 Gennemse stationsoplysninger .......................................................................................... 19 Sleep-funktion.................................................................................................................... 19 Indstilling af uret................................................................................................................ 19 Indstilling af alarm ............................................................................................................. 21 Systemindstillinger 22 Equaliser ............................................................................................................................ 22 Netværksopsætning ............................................................................................................ 22 Sprog .................................................................................................................................. 23 Fabriksnulstilling ............................................................................................................... 23 Opdatering af software....................................................................................................... 23 Åbn installationsguide ....................................................................................................... 24 SW-version og radio-ID..................................................................................................... 24 Lysstyrke ........................................................................................................................... 24 Specifikationer 24 Fejlfinding 25


Pakkens indhold Hovedenhed Adapter Brugsvejledning 2


Hurtig startvejledning til internetradio Hvad du skal bruge, før du kan benytte din internetradio Før du anvender den, skal du vide de følgende ting: LAN-indstilling: Sørg for at internetmiljøet er klart, og netværksindstillingerne er tilgængelige for LAN (ADSL eller kabelmodemmer er stærkt anbefalet). Trådløs LAN-indstilling: • En bredbåndsforbindelse til internettet. • Et trådløst adgangspunkt (WiFi) sluttet til din bredbåndsforbindelse til internettet, helst via en router. • Hvis dit trådløse netværk er konfigureret til at bruge Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access (WPA) datakryptering, skal du kende WEP- eller WPA-koden, så du kan få internetradioen til at kommunikere med netværket. • Hvis dit trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal du indtaste radioens MACadresse ind i dit trådløse adgangspunkt. Anvend følgende menupunkter for at finde radioens MAC-adresse: Tryk på MENU-knappen System settings Network View settings MAC address For at indtaste MAC-adressen i dit trådløse adgangspunkt, skal du læse de instruktioner der fulgte med det trådløse adgangspunkt. Før du fortsætter, skal du sørge for, at dit trådløse adgangspunkt er tændt og tilsluttet din bredbåndsforbindelse til internettet, eller dit LAN-kabel er veltilsluttet. For at få denne del af systemet til at fungere, er det stærkt anbefalet at læse den vejledning, der fulgte med det trådløse adgangspunkt og LAN-tilslutningen! 3


Oversigt over enhedens forside Displayskærm SELECT-knap Kontrol Internetradio FM Musikafspiller AUX IN-tilstand STANDBY/ON MODE Tryk for at tænde/slukke enheden (Når alarmen lyder, tryk for at slukke alarmen.) Tryk for at skifte mellem internetradio, musikafspiller, FM-funktion og AUX-indgang. MENU Tryk for hovedmenu og andre muligheder INFO Tryk for at vise oplysninger ∗ Ingen funktion Forrige sang SCAN PRESETS ∗ FM-funktion: Tryk for at skanne aktive stationer, når frekvensen vises Tryk for at åbne menuen ‘Forudindstillet’ Play/Pause Næste sang ∗ Ingen funktion VOL- Tryk for at sænke lydstyrken VOL+ Tryk for at øge lydstyrken BACK Gå tilbage til forrige menuside a. Drej knappen for at ændre muligheder, tryk for at vælge b. FM-funktion: Tryk for at søge efter den næste tilgængelige station, når frekvensen vises (Når alarmen lyder, tryk for at udsætte alarmen.) ∗ Ingen funktion 4


Oversigt over enhedens bagside Earphone Aux in power cord LAN Antenna socket Høretelefon AUX-in El-ledning LAN Antenne stik Installationsguide Trin 1 - Tænd 1. Opret forbindelse til din internetradio-adapter og sørg for at strømindikatoren lyser, udvid antennen. 2. I brug, kan den tændes eller slukkes ved at trykke på STANDBY/ON. Ved første ibrugtagning, vil den bede dig om at anvende ‘Setup wizard’. Trin 2 – Installationsguide 1. Fortsæt ovenstående trin, tryk på SELECT (SELECT-knappen) for at vælge ‘YES’, og drej derefter SELECT til dit foretrukne ‘hour format’, tryk på SELECT for at bekræfte. 5


2. Tryk på SELECT for at bekræfte ‘Update from Network’. Følg nu radioens anvisninger, konfigurer de følgende parametre: Tidszone: vælg din lokale tidszone. Sommertid: Til eller Fra Wlan-region: Det meste af Europa/USA/Canada/Spanien osv. SSID: I visse tilfælde kan radioen finde mere end et netværk. Drej SELECT til din favorit, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. Bemærk: Radioen vil automatisk oprette forbindelse til netværket, hvis en adgangskode (WEP/WPA) ikke er påkrævet af netværket. 3. Hvis en WEP-/WPA-nøgle (adgangskode) er påkrævet, vil din radio bede dig om at indtaste WEP- /WPA-koden, og vise adgangskodens indtastningsskærm som følger: Drej SELECT for at bladre igennem listen over alfanumeriske tegn, tryk på SELECT for at vælge et udvalgt tegn. Bemærk: WEP-/WPA-adgangskoder registrerer forskelle på store og små bogstaver. Hvis en forkert betjening gennemføres, vælg ‘ ’ for at slette et udvalgt tegn. Bemærk: a.> = Tilbageknap. b.> metoden til valg af , eller : drej SELECT mod uret mens markøren c.> peger på ‘ ’ og du kan vælge , fortsæt derefter med at dreje SELECT mod uret for at vælge henholdsvis eller . betyder vend tilbage til forrige sang. d.> Radioen vil automatisk gemme den WEP-/WPA-kode du har indtastet, så du ikke behøver at genindtaste disse koder. • Drej SELECT til efter det sidste tegn i din adgangskode er valgt, og tryk på SELECT for at bekræfte, og følg radioens demonstration, tryk på SELECT igen for at forlade funktionen. 6


Få adgang til trådløst netværk 1. Fortsæt ovenstående trin som på foregående side, tryk på SELECT for at åbne funktionen ‘Internetradio’. Eller tryk på MENU eller BACK for at gå til hovedmenu-siden. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte, mens markøren peger på < Station list >. 3. Se derefter følgende afsnit for at vælge stationer. Eller, hvis der ikke kan oprettes forbindelse til netværket, følg: Lokale stationer adgangskoden er korrekt indtastet. at for Sørg Sørg for at din radio er forbundet til et netværk. ‘Local China’ kan være foranderlig afhængig af din aktuelle placering, for eksempel kan det være lokal USA Kontroller din router, se om den fungerer normalt eller ej; b. Flyt din radio til et sted med et stærkere signal, hvis det er nødvendigt! c. a. eller lokal UK m.v. Det er simpelthen en nem måde for dig at finde dine lokale programmer. 1. Tryk på MENU < Station list > < Local China > for at åbne lokale stationer, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til dit favoritpunkt, tryk på SELECT for at bekræfte, og gå derefter trin for trin til dit ønskede program. Vælg en station 7


Bemærk: sørg for at radioen allerede har oprettet forbindelse til et netværk, tryk på BACK for at gå tilbage, hvis du støder på et punkt der ikke stemmer overens med denne vejledningsmenu. 1. Tryk på MENU < Station list > < Stations > for denne rækkefølge, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Der er fem tilgængelige muligheder for at vælge en station, som på ovenstående billede. ‘LOCATION’ giver dig mulighed for at vælge fra ethvert lands udbudte radiostationer, som du vælger fra en liste. a. Tryk på SELECT for at bekræfte, mens markøren peger på < Location >. b. Drej SELECT til den ønskede region, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. c. Anvend samme metode til at vælge henholdsvis land og station, radioen vil udføre en indlæsning. ‘GENRE’ giver dig mulighed for at vælge radiostationer efter deres indhold, f.eks. klassisk rock, sport, nyheder m.v. Bemærk: a. Visse radiostationer sender ikke 24 timer i døgnet, og vise radiostationer er ikke altid online. b. Hvis denne station har on-demand-indhold, dvs. den har en mulighed for at lytte til gamle programmer der allerede er blevet udsendt. Vælg en station via podcast 1. Tryk på MENU < Station list > < Podcast >, for denne rækkefølge, tryk på SELECT til din favoritmulighed. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte, og gå derefter trin for trin til dit valgte program. Få adgangskode og OSS-løsninger 1. Tryk på MENU < Station list > < Help > for denne rækkefølge, tryk på SELECT for at bekræfte 8


valget. Bemærk: ved dette trin kan du også lytte til radioens OSS-løsninger. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte, mens markøren peger på < Get access code >, og du vil få adgangskoden. 9


Tilføj en station til ‘Mine favoritter’ ☺ 1. Besøg hjemmesiden: http://www.wifiradio-frontier.com ☺ 2. Klik på registreringslinket. ☺ 3. Opret en konto til log ind, indtastning af en Adgangskode er påkrævet. Se forrige side for oplysninger om hvordan du får denne kode. Bemærk: vil du logge ind som medlem? Gem din registrerede ‘E-mail-adresse’ og ‘Adgangskode’. ☺ 4. Du vil kunne drage fordel af de forskellige yderligere funktioner og tjenester, der tilbydes af Frontier Internet Radio Portal. ☺ 5. Efter den ovenstående indstilling er udført, er det nødvendigt at slukke din radio i et par minutter, for at radioen kan få adgang til de nye indstillinger. ☺ 6. Hvordan afspiller jeg ‘Mine favoritter’? Du skal bruge to trin: a. Tryk på MENU < Station list > < My favourites >, tryk på SELECT for at bekræfte. b. Drej SELECT til din favoritmulighed, og tryk derefter på SELECT for at indlæse… 10


Bemærk: Dine tilføjede ‘mine favoritter’-stationer vil blive vist i undermenuen ‘mine favoritter’. En ‘fabriksnulstilling’ kan ikke slette dem. 11


Tilføj en station til ‘Mine tilføjede stationer’ Selv om internetradio-portalen indeholder tusindvis af stationer, kan du ville lytte til stationer der ikke er på listen. Du kan tilføje dine egne stationer via portalen. ☺ 1. Besøg hjemmesiden: http://www.wifiradio-frontier.com ☺ 2. Log ind som medlem (på forrige side hvor du registrerede). ☺ 3. Du vil kunne drage fordel af de forskellige yderligere funktioner og tjenester, der tilbydes af Frontier Internet Radio Portal. ☺ 4. Efter den ovenstående indstilling er udført, er det nødvendigt at slukke din radio i et par minutter, for at radioen kan få adgang til de nye indstillinger. ☺ 5. Hvordan afspiller jeg ‘’? Du skal bruge to trin: a. Tryk på MENU < Station list > < My added stations >, tryk på SELECT for at bekræfte. b. Drej SELECT til din favoritmulighed, og tryk derefter på SELECT for at indlæse… Bemærk: Dine tilføjede stationer vil blive vist i undermenuen ‘mine tilføjede stationer’. En ‘fabriksnulstilling’ kan ikke slette dem. 12


Ændring af stationsinformationen Det er muligt at se oplysningerne der vises på skærmens anden linje, når du lytter til internetprogrammet. Tryk gentagne gange på INFO for flere oplysninger. • Stationsbeskrivelse Dette er rulletekst-oplysninger fra internetstationen. Det kan indeholde oplysninger om musiktitler, eller detaljer om det program, der leveres af radioselskabet. • Stationsplacering Dette er en beskrivelse af den type af programmer, der leveres af enten internetradio-stationen eller radioselskabet. • Pålidelighed Dette vil vise pålideligheden af den station du lytter til. • Signaloplysninger Dette viser den digitale bitrate og signalfunktionen. • Afspilningsbuffer station. Dette viser styrken af afspilningsbufferen for den aktuelle • Datooplysninger Dette viser datoen der leveres af radiostationen, så den er nøjagtig. Opdatering af stationer Til tider, vil radioen fortælle dig, at den modtager en opdateret stationsliste. Radioen gør dette automatisk og regelmæssigt, hvilket sikrer at din radio altid har den seneste stationsoversigt. 13


Skift til kablet netværk Trin 1 – Vælg en LAN-indstilling Bemærk: a. Sørg for at LAN-kablet allerede er tilsluttet LAN-stikket. 1. Tryk på MENU < System settings > < Network > for at åbne denne rækkefølge, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til < Manual settings >, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte, mens markøren peger på < Wired >. 4. Tryk på SELECT for at bekræfte valget, mens markøren peger på < DHCP enable >, og ethernetforbindelsen vil være oprettet et par minutter senere. ☺ Hvis forbindelsen mislykkedes følg venligst: a. Kontroller din router, se om den fungerer normalt eller ej; b. Kontroller dit LAN-kabel, sørg for at det ikke er beskadiget, c. Kontroller at kabelporten, der er indsat i LAN-stikket, er i orden. Skift til trådløst netværk de ovenstående trin 1-3, ‘choose LAN setting’, drej derefter SELECT til < Wireless >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. Gentag 2. Tryk på SELECT for at bekræfte valget, mens markøren peger på < DHCP enable >, og følg derefter trinnene for at åbne det trådløse netværk. 1. ☺ Nu er indstillingen til trådløs OK! 14


Musikafspilningsfunktion ∗ Oprettelse af en musikserver For at kunne afspille musikfiler fra en computer på din radio, skal computeren være indstillet til at dele filer eller medier. UPnP mediedeling gør det muligt for enheder, som denne radio, at afspille musik fra et delt mediebibliotek, ved at navigere i menufaner såsom kunstner, album eller genre. Hvis du kører et passende serversystem, såsom en pc med Windows Media Player 10 eller nyere (WMP), og dit musikbibliotek er velindelt i faner, anbefaler vi at anvende mediedeling. Det er kun UPnP-serveren der skal oprettes. ∗ Mediedeling med Windows Media Player Den mest almindelige UPnP-server er Windows Media Player (10 eller senere). Alternativt kan andre UPnP-platforme og servere anvendes. Udfør de følgende trin for at opsætte WMP til mediedeling: 1. Sørg for at pc’en har forbindelse til netværket. 2. Sørg for at radioen er tændt og er tilsluttet det samme netværk. 3. Tilføj de lydfiler og mapper til mediebiblioteket i WMP, som du vil dele med din radio (Library > Add to Library…). 4. Aktiver mediedeling i WMP (Library > Media sharing…). 5. Sørg for at radioen har adgang til det delte medie, ved at vælge det og trykke på Allow. Du kan også navngive det delte medie i Settings… Klik OK for at lukke dialogboksene. 6. Pc’en er nu klar til at streame musik til radioen. WMP UPnP-servicen kører i baggrunden, der er ingen grund til at starte WMP eksplicit. 15


∗ Afspil delte medier 1. Tryk gentagne gange på MODE indtil < Music player > vises. Bemærk: Eller åbn < Main menu >, drej derefter SELECT til < Music player > og tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte valget, mens markøren peger på < Shared media >, og følg derefter trinnene for at vælge musik. Tryk på eller for at skifte sang, tryk på for at afspille eller pause. 3. Juster lydstyrken ved at trykke på VOL- eller VOL+. ∗ Gentag afspilningsfunktion 1. Tryk på MENU, og drej derefter SELECT til < Repeat play: Off >, tryk på SELECT for at skifte ‘Off’ til ‘On’, eller tryk på SELECT igen for at skifte fra ‘On’ til ‘Off’. ∗ Shuffle-afspilningsfunktion 1. Tryk på MENU, og drej derefter SELECT til < Shuffle play: Off >, tryk på SELECT for at skifte ‘Off’ til ‘On’. ∗ Oplysninger om aktuel afspilning 1. Når en sang afspilles viser skærmen titel, kunstner og album, hvis oplysningerne findes. Der er også en statuslinje med tal for tid der er gået og den samlede sangtid. 2. Tryk på INFO for at se yderligere oplysninger, skærmen vil vise oplysninger såsom kunstner, album, bitrate, afspilningsbuffer, dagens dato osv. 16


Ellers vil den sidst hørte FM-station blive valgt. FM-funktion ∗ Generel betjening 1. Tryk gentagne gange på MODE indtil < FM Radio > vises. Ved første brug, vil den starte ved begyndelsen af FM-frekvensområdet (87,50 MHz). Bemærk: Eller åbn , drej derefter SELECT til og tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT for at justere frekvensen med 0,05 MHz pr. trin, mens frekvensen vises for manuel justering af frekvensen. 3. Tryk på SELECT eller SCAN for auto-søgning, mens frekvensen vises. Bemærk: For at gøre ‘auto-søgning’ mere effektiv, se nedenstående ‘scan setting’. ∗ Skanningsindstilling FM-skanningen stopper ved alle tilgængelige stationer som standard. Dette kan resultere i et dårligt signal-støj-forhold (knas) fra svage stationer. For at ændre skanningsindstillingerne, så der kun stoppes ved stationer med god signalstyrke, tryk på MENU < Scan setting > Strong stations only? Yes, tryk på SELECT for at bekræfte. ∗ Lydindstilling Som standard er alle stereostationer gengivet i stereo. Dette kan resultere i et dårligt signal-støjforhold (knas) på svage stationer. For at spille svage stationer i mono, tryk på MENU < Audio setting > Listen in mono only? Yes, tryk på SELECT for at bekræfte. 17


Indstilling af forudindstillede stationer Din radio kan gemme 10 forudindstillede internetstationer og 10 forudindstillede FM-stationer. For at gemme den aktuelle station: 1. Tryk på PRESETS, og drej derefter SELECT til din ønskede mulighed 1-10. 2. Tryk på SELECT og hold den inde, din radio vil vise ‘Preset stored’ og vende tilbage til dens normale betjeningstilstand, og forudindstillings-ikonet vil vises på skærmen. Valg af en forudindstillet station For at vælge en gemt internetstation: 1. Tryk på MODE for at gå til relativ funktion: Internet- eller FM-funktion. 2. Tryk på PRESETS, og drej derefter SELECT til dit valg. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte valget. AUX IN-funktion 1. Tryk gentagne gange på MODE indtil < AUX-in > vises. Bemærk: Eller åbn ‘Main menu’, drej derefter SELECT til < Auxiliary in > og tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Din radio kan omdannes til et digitallyds højtalersystem i høj kvalitet, gennem en kabelforbindelse. 3. Tilslut den ene ende af lydkablet til høretelefonsstikket (eller lydudgangsstikket) på din kildeenhed, den anden ende tilsluttes til AUX-stikket på bagsiden af din radio. Radioskærmen vil vise: 4. Det anbefales at justere den udgående lydstyrke, på både kildeenheden og radioen, for at opnå den optimale lydstyrke. 18


Bemærk: AUX-in giver nemt og hurtigt forbindelse til MP3-afspilleren eller andre eksterne lydkilder. Generel betjening Tilbage til hovedmenu ∗ Tryk på MENU, og drej derefter SELECT til < Main menu >. ∗ Eller du kan på ethvert tidspunkt gå tilbage til radioens øverste linje < Main menu >, ved at trykke gentagne gange på BACK. Juster lydstyrken ∗ Juster lydstyrken ved at trykke på VOL+ eller VOL-. ∗ Radioen vil huske dens forrige lydstyrke. Gennemse stationsoplysninger ∗ Oplysningerne der vises på den anden linje af skærmen, kan ses når der lyttes til internet- eller FMprogrammer. Dette kan gøres ved at trykke gentagne gange på INFO. Bemærk: ‘AUX in mode’ har ikke denne funktion. Sleep-funktion 1. Den kan aktiveres ved at trykke på MENU < Main menu > < Sleep >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT for at definer sleep-perioden: off minutter. /15/30/45/60 3. Tryk på SELECT for at bekræfte valget, når den ønskede periode vises. Bemærk: a. På dette trin vil sleep-ikonet vises, såvel som den tilbageværende tid. b. Radioen vil automatisk gå til standby-funktion når sleeptiden er gået. 5. Tryk på STANDBY/ON, hvis du fortsat vil nyde dit program. Indstilling af uret 1. Uret kan aktiveres ved at trykke på MENU < System settings > < Time/Date >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. Drej her SELECT for at bladre igennem en række tidsindstillinger: 19


: Indstil både tid og dato manuelt : ‘Opdater fra netværk’ og ‘Ingen opdatering’ : ‘Set 24 hour’ og ‘Set 12 hour’ : Drej SELECT til din lokale tidszone, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. : Drej SELECT til ‘ON’, tryk på SELECT for at bekræfte valget og du er færdig! 20


Indstilling af alarm Bemærk: Sørg for at indstille tiden inden du indstiller alarmen. 1. Den kan aktiveres ved at trykke på MENU < Main menu > < Alarms >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til dit valg, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. 3. Konfigurer de følgende parametre: Ψ Aktiver: Slukket, dagligt, en gang, weekender eller ugedage Ψ Tid: 00:00 Ψ Funktion: Lydsignal, internetradio eller FM Ψ Forudindstillet: Denne mulighed afhænger af hvilken alarmfunktion du har indstillet. Denne mulighed vil ikke være tilgængelig medmindre du vælger Internetradio eller FM som alarmkilde Ψ Lyd: Drej SELECT til din foretrukne lydstyrke, og tryk på SELECT for at bekræfte valget. Bemærk: husk at sætte lydstyrken på din radio på nul (Lydløs), ellers kan alarmen ikke høres når den går i gang. Ψ Gem: Drej til slut SELECT til denne mulighed, og tryk på SELECT for at bekræfte at alarmen er gemt. Skærmen viser de aktive alarmer, med et ikon nederst til venstre. Tryk på STANDBY/ON for at gå til standby-funktion og kontrollere alarmstatussen. • Sluk for alarm ----------- Når alarmen går i gang kan du enten trykke på STANDBY/ON for at slukke den, eller • Afspil Snooze-funktion ----------- Tryk på SELECT for at udsætte den, tryk gentagne gange på SELECT, SNOOZE kan være henholdsvis 5/10/15/30 minutter. Bemærk: a. Mens SNOOZE-funktionen er tændt, bør den relative alarm blinke og vise hvor lang tid der er tilbage, på dette tidspunkt kan du også trykke på STANDBY/ON for at slukke alarmen. Tryk på STANDBY/ON igen for at vende tilbage til 21


afspilningsfunktion. • For at aflyse alarmen Se de ovenstående trin 1-3, indstil ‘Alarm Enable status’ til ‘Off’, og drej derefter SELECT til ‘Save’, tryk på SELECT for at bekræfte valget, din radio vil gemme dine indstillinger og vise ‘Alarm saved’. Systemindstillinger Equaliser Bemærk: Der er flere tilgængelige forudindstillede EQ-funktioner. Der er også en brugerdefineret indstilling via ‘My EQ profile setup’. 1. Den kan aktiveres ved at trykke på MENU < System settings > < Equaliser >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til dit ønskede valg, tag indstil ‘My EQ profile setup’ som et eksempel: a. Tryk på SELECT for at bekræfte ‘My EQ profile setup’. b. Tryk på SELECT for at bekræfte Bass, drej SELECT for at justere, og tryk derefter på SELECT for at bekræfte valget. c. Indstil Diskant og Lydstyrke tilsvarende. d. Drej til sidst SELECT for at ‘Save’, tryk på SELECT for at bekræfte dine equalizer-indstillinger. Netværksopsætning Bemærk: Brugere der har erfaring med netværksproblemer, vil muligvis finde disse muligheder nyttige til diagnosticering og løsning af netværksproblemer. 1. Du kan finde muligheder for visning og manuel ændring af netværksindstillinger, ved at trykke på MENU < System settings > < Network >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til dit valg af netværksindstillingsmuligheder: Vil du have adgang til en anden router? --------- Internetguide Vil du finde MAC-adresse, Wlan-region, IP-adresse mv.? ---------- Se indstillinger. Vil du indstille radioen til en anden region? ---------- Wlan-region Vil du ændre din radioforbindelse mellem kablet netværk (LAN) og trådløst? ----------- Manuelle indstillinger Vil du se en liste over registrerede netværk eller slette nogen af de uønskede netværk? ---------- Netværksprofil 22


3. Tryk på SELECT for at bekræfte indstillingen. Sprog 1. Det kan aktiveres ved at trykke på MENU < System settings > < Language>, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 2. Drej SELECT til dit foretrukne valg, tryk på SELECT for at bekræfte valget og du er færdig! Fabriksnulstilling En fabriksnulstilling nulstiller alle brugerindstillinger til standardværdierne, sådan at tid/dato, netværkskonfiguration og forudindstillinger mistes. Dog bevares både radioens aktuelle softwareversion og dens registrering ved internetradioens portal. Dine internetradiofavoritter bevares derfor, med mindre du genregistrerer din radio med en anden konto på portalens hjemmeside. 1. Dette kan gøres ved at trykke på MENU System settings Factory Reset Proceed? Ja eller NEJ. Drej SELECT til ‘YES’. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte ‘YES’. Opdatering af software Af og til, kan din radio gøre softwareopgraderinger, med fejlrettelser og/eller yderligere funktioner, tilgængelige. Hvis din radio registrerer nyere tilgængeligt software, vil den spørge dig om du vil fortsætte med en opdatering. Den nye software vil indlæses og installeres, hvis du er enig. Alle brugerindstillinger bevares efter en softwareopdatering. A D V A R S E L Sørg for at din radio er tilsluttet et stabilt strømforsyningsstik, før du begynder en softwareopdatering. Frakobling af strømmen under en softwareopdatering, kan medføre permanente skader på enheden. ∗ Det kan opnås ved at trykke på MENU System settings Software update Check now, tryk på SELECT for at bekræfte. Eller, hvis du vil have et ‘Auto-check’ på radioen, skal du følge: 1. Det kan opnås ved at trykke på MENU System settings Software update Auto-check setting, tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej SELECT til < YES >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. 23


Åbn installationsguide Når denne enhed starts for første gang, kører den igennem en installationsguide for at konfigurere indstillingerne for tid/dato og netværk. Når dette er afsluttet er systemet klar til brug i de fleste funktioner. 1. For at køre installationsguiden igen, er stien: System settings Setup wizard Yes. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte ‘Yes’, og følg derefter trinnene for at indstille den. SW-version og radio-ID Bemærk: Disse oplysninger kan være påkrævede ved håndtering af tekniske problemer. 1. Den kan aktiveres ved at trykke på MENU < System settings > < Info >, tryk på SELECT for at bekræfte valget. Lysstyrke • I tændt tilstand: Stien er: tryk på MENU < System settings > < Brightness > Power-On level Low/Medium/High. (Indstilling til højt niveau anbefales!) • I standby tilstand: Stien er: tryk på MENU < System settings > < Brightness > Standby level Low/Medium/High. (Indstilling til lavt niveau anbefales!) Specifikationer PUNKTER Beskrivelse: Krav til strømforsyning: FM-frekvensområde: Nominel udgangseffekt: SPECIFIKATIONER FM/internetradio AC-adapter indgang: 100-240 V ac, 50-60 Hz (Brug venligst vores medfølgende strømadapter) 87,5-108 MHz 5 Wrms 24


Højtaler Høretelefonstik Dimensioner 4 ohm 32 ohm 206 x 112 x 126 mm Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det skal kasseres. Der er separate indsamlingssystemer til genbrug I EU. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, du købte produktet hos, for at få yderligere oplysninger. Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din trådløse internetradio, kan du finde det nyttigt at besøge hjælp på vores hjemmeside: http://www.wifiRadio-frontier.com Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til det trådløse netværk med radioen, kan disse trin hjælpe med at løse problemet: 1. Bekræft at en pc med WiFi-forbindelse kan få adgang til internettet (dvs. kan surfe på nettet) med det netværk. samme 2. Kontroller at en DHCP-server er tilgængelig, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på radioen ved at anvende menupunktet ‘System settings Network Manual settings Wireless’, og derefter vælge ‘deaktiver DHCP’. radioen. 3. Kontroller at dit adgangspunkt ikke begrænser forbindelser til særlige MAC-adresser. Du kan se radioens MAC-adresser ved at anvende menupunktet ‘System settings Network View settings MAC address’. 4. Kontroller at du har indtastet den korrekte nøgle eller adgangskode på radioen, hvis du har et krypteret Husk at nøgler i tekstformat registrerer forskelle på store og små bogstaver. Hvis, når du forsøger at oprette forbindelse til et krypteret netværk, radioen viser: ‘Wireless error’ efterfulgt af et netværk. femcifret nummer, sørg venligst for at du har indtastet den korrekte adgangskode til netværket. Det kan være nødvendigt at rådføre din netværkskonfiguration, hvis problemet fortsætter. 5. Hvis din radio kan oprette forbindelse til netværket, men ikke kan spille særlige stationer, kan det skyldes en af de følgende årsager: 25


underrette os, så vi kan ændre de stationsdata, der anvendes af radioen. a. Stationen sender ikke på dette tidspunkt af dagen (husk at den kan være placeret i en anden tidszone). b. Stationen har nået det maksimale tilladte antal samtidige lyttere. c. Stationen sender ikke længere. d. Linket på radioen er forældet. e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og dig er langsom. Prøv at benytte en pc til at afspille streamen via radioselskabets hjemmeside. 6. Hvis du kan afspille stationen med en pc, så brug skemaet på http://www.wifiRadio-frontier.com til at 26

More magazines by this user
Similar magazines